Главная Обратная связь

Дисциплины:


Електроні розрахунки в програмі MS Excel.Використання фінансових функційФінансові функції:

АМГД(вартість;ліквідна_вартість;життя;період) повертає загально річну величину амортизації майна для зазначеного періоду.

АМР(вартість;ліквідна_вартість;час_амортизації) повертає величину безпосередньої амортизації майна за один період.

БЗ(норма;число_періодів;виплата;НЗ;тип) повертає майбутнє значення внеску з періодичними постійними виплатами.

ВНДОХ(значення;пропозиція)повертає внутрішню швидкість обороту для ряду послідовних операцій з наявними.

ДДОБ(вартість;залишкова_вартість;час_експлуатації;період;...)зниження вартості основних фондів за зазначений період часу, розрахований по методу подвійної амортизації або по іншому зазначеному методу.

ДОБ(вартість;залишкова_вартість;час_експлуатації;період;місяць)повертає амортизацію майна за зазначений період з використанням методу постійного обліку амортизації.

КПЕР (норма;виплата;НЗ;БС;тип) повертає загальну кількість періодів виплати для даного внеску з постійними виплатами і постійним відсотком.

МВСД(значення;фінансова_норма;реінвест_норма) повертає внутрішню швидкість обороту для ряду послідовних операцій з наявними при різних швидкостях приходу і витрати.

НОРМА(кпер;виплата;НЗ;БС;тип;пропозиція) повертає норму прибутку за один період при виплаті ренти.

НПЗ (норма;значення1;значення2;...) повертає чистий поточний обсяг внеску, що обчислюється на основі ряду послідовних надходжень (негативних чисел) і норми амортизації (позитивних чисел).

ОСНПЛАТ(норма;період;кпер;ТС;БС;тип) повертає величину виплат на основний капітал для внеску в даний період, при постійних платежах і постійному відсотку.

ПДОБ(лікв_вартість;залиш_вартість;час_повн_аморт;поч_період;...)повертає величину амортизації майна для явно зазначеного або відповідного періоду з використанням методу разового обліку амортизації.

ПЗ(норма;кпер;виплата;БС;тип) повертає поточний обсяг внеску: загальна сума всіх майбутніх платежів.

ПЛПРОЦ(норма;період;кпер;ТС;БС;тип) повертає величину виплати прибутку на вкладення за даний період, засновану на періодичних, постійних виплатах і постійному відсотку.

ППЛАТ(норма;кпер;НЗ;БС;тип) повертає величину виплати за один період річної ренти.

ПРОЦПЛАТ (норма;у;число_за;ТЗ) повертає відсотки платежу по прямій позиції.

 

20.Електроні розрахунки в програмі MS Excel.Використання статистичних функцій та побудова лінії тренду.

CONFIDENCE Повертає довірчий інтервал для середнього значення в генеральної сукупності.

CORREL Повертає коефіцієнт кореляції між двома сукупностями даних.

COUNT Підраховує кількість чисел у списку аргументів.

COUNTA Підраховує кількість значень у списку аргументів.COUNTBLANK Підраховує кількість пустих клітинок у діапазоні.

COUNTIF Підраховує кількість непустих клітинок у діапазоні, які відповідають указаній умові.

COVAR Повертає коваріацію — середнє значення добутків відхилень для кожної пари точок.

CRITBINOM Повертає найменше значення, для якого біноміальна функція розподілу менше або дорівнює вказаному значенню.

DEVSQ Повертає суму квадратів відхилень.

EXPONDIST Повертає експоненційний розподіл.

FDIST Повертає F-розподіл імовірності.

FINV Повертає обернене значення для F-розподілу ймовірності.

FISHER Повертає перетворення Фішера.

FISHERINV Повертає обернене перетворення Фішера.

FORECAST Повертає значення за лінійним трендом.

FREQUENCY Повертає розподіл частот у вигляді вертикального масиву.

FTEST Повертає результат F-тесту.

GAMMADIST Повертає гамма-розподіл.

GAMMAINV Повертає обернений гамма-розподіл.

GAMMALN Повертає натуральний логарифм гамма-функції, Γ(x).

GEOMEAN Повертає середнє геометричне.

GROWTH Повертає значення за експоненційним трендом.

HARMEAN Повертає середнє гармонічне.

HYPGEOMDIST Повертає гіпергеометричний розподіл.

INTERCEPT Повертає координату перетину осі з лінією лінійної регресії.

KURT Повертає ексцес сукупності даних.

LARGE Повертає k-е за величиною значення в сукупності даних.

LINEST Повертає параметри лінійного тренду.

LOGEST Повертає параметри експоненційного тренду.

LOGINV Повертає обернений логарифмічно нормальний розподіл.

LOGNORMDIST Повертає інтегральну функцію логарифмічно нормального розподілу.

MAX Повертає найбільше значення у списку аргументів.

MAXA Повертає найбільше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.

MEDIAN Повертає медіану вказаних чисел.

MIN Повертає найменше значення у списку аргументів.

MINA Повертає найменше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.

MODE Повертає значення моди сукупності даних.

NEGBINOMDIST Повертає від'ємний біноміальний розподіл.

NORMDIST Повертає інтегральну функцію нормального розподілу.

NORMINV Повертає обернений нормальний розподіл.

NORMSDIST Повертає інтегральну функцію стандартного нормального розподілу.

NORMSINV Повертає обернене значення стандартного нормального розподілу.

PEARSON Повертає коефіцієнт кореляції Пірсона.

PERCENTILE Повертає k-й процентиль для значень діапазону.

PERCENTRANK Повертає відсоткову норму значення в сукупності даних.

PERMUT Повертає кількість перестановок для вказаного числа об'єктів.

PROB Повертає ймовірність того, що значення діапазону знаходяться в указаних межах.

RANK Повертає ранг числа у списку чисел.

SKEW Повертає асиметрію розподілу.

SLOPE Повертає нахил лінії лінійної регресії.

STDEV Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки.

STDEVA Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки, враховуючи числа, текст і логічні значення.

Перш за все, повинні бути ознаки наявності тенденції. Це означає, що для того, щоб накреслити висхідну лінію тренда, необхідно мати як мінімум два спаду, з яких другий повинен бути вище першого.

 

21.Електронні розрахунки в програмі Ексель. Застосування «Пошук рішень» для розв’язання задач математичного програмування.

Всі розрахунки в Excel виконують формули. Excel вважає формулою все, що починається із знаку "=". Після натискання клавіші Enter формула не пропадає, її можна побачити в панелі інструментів «Рядок формул».

У формулі можна використовувати різні типи операторів (арифметичні і т.п.), текст, посилання на комірку або діапазон комірок, круглі дужки, іменовані діапазони. Природно, в формулах дотримується пріоритет виконання операцій (множення виконується раніше додавання і т.п.). Для зміни порядку виконання операцій використовуються круглі дужки.

Використання тексту в формулах

Якщо у формулі використовується текст, то він обов'язково повинен бути включений у подвійні лапки.

Використання посилань у формулах

Для того, щоб вставити у формулу адресу комірки(посилання на комірку), не обов'язково писати його вручну. Простіше поставити знак «=», потім лівою кнопкою клацнути на потрібній комірці або виділити потрібний діапазон комірок. При цьому Excel підставить у формулу посилання автоматично.

Надстройка "Поиск решения" является частью набора команд, которые иногда называют средствами анализа "что-если" (Анализ «что-если». Процесс изменения значений ячеек и анализа влияния этих изменений на результат вычисления формул на листе, например изменение процентной ставки, используемой в таблице амортизации для определения сумм платежей.). С помощью этой надстройки можно найти оптимальное значение (максимум или минимум) формулы (Формула. Совокупность значений, ссылок на другие ячейки, именованных объектов, функций и операторов, позволяющая получить новое значение. Формула всегда начинается со знака равенства (=).), содержащейся в одной ячейке, называемой целевой, с учетом ограничений на значения в других ячейках с формулами на листе. Надстройка "Поиск решения" работает с группой ячеек, называемых ячейками переменных решения или просто ячейками переменных, которые используются при расчете формул в целевых ячейках и ячейках ограничения. Надстройка "Поиск решения" изменяет значения в ячейках переменных решения согласно пределам ячеек ограничения и выводит результат в целевой ячейке.

Общие сведения

Надстройку "Поиск решения" можно использовать для определения влияния ячеек на экстремальные значения зависимой ячейки. Например, можно изменить объем планируемого бюджета рекламы и увидеть, как это повлияет на предполагаемую сумму расходов.

На вкладке Данные в группе Анализ щелкните Решатель.

 

22. Створення та редагування ділових публікацій в програмі Паблішер

Назва програми походить від слова «publisher», тобто програма, розрахована на випуск різноманітних публікацій.

Швидкий початок роботи при використанні бібліотеки з сотень шаблонів оформлення і пустих публікацій, включаючи інформаційні бюлетені, брошури, рекламні листівки, листівки, веб-вузли, формати поштових повідомлень і багато іншого.

Створення для всіх ділових і особистих потреб елементи фірмової символіки, які містять назву компанії, контактну інформацію і емблему.

Можна вибрати одну з понад 70 створених професіоналами колірних схем або створити свою власну.

У програмі Microsoft Office Publisher містяться різноманітні шаблони, впорядковані за категоріями. На їх основі можна створювати публікації та інші документи.

Початок роботи

Створюючи нову публікацію, бажано заздалегідь визначити, якою вона має бути. Тоді відразу після відкриття програми ви зможете обрати потрібний шаблон. Завдяки службі пошуку ви легко знайдете необхідний шаблон.

Можна задавати такі настройки.

У списку Колірна схема обрати комбінації кольорів для оформлення публікації.

Задати у списку Схема шрифтів комбінацію шрифтів, які будете використовувати в публікації.

Крім панелі Настроювання для певних типів шаблонів може з'являтися панель Параметри. У ній можна змінювати, наприклад, розмір сторінки, макет тощо.

Щоб одержати доступ до інших параметрів нової публікації, клацніть кнопку Створити, і нова публікація буде відображена у вікні програми. Тепер ви можете редагувати її та вносити зміни в текст шаблону.

 

23.MC Visio – векторний графічний редактор ділової та інженерної графіки. MC Visio призначений для створення наукової та ділової графіки широкого застосування.Документ Visio назив. малюнком.Програма дає змогу створювати блок-схеми алгоритмів,схеми перебігу фізичних процесів,організаційні діаграми,блочні,інженерні діаграми для подання ієрархічно-структурованої інформації.Програма може використовуватись архітекторами для створення планів забудов,здійснення дизайну помешкання, а також побудов карти місцевості. Для створення схем викор. блок-схеми, вони включають в себе основні геометричні фігури, стрілки( які можуть виступати в якості роз'ємів), а також звичайні *роз'єм* і *роз'єм лінії кривої*. Вони, разом з іншими доступними трафаретами допоможуть вам ше для діаграми в Microsoft Visio. Організаційна діаграма – це схема ієрархії підзвітності, яка найчастіше використовується для відображення зв’язків між працівниками, посадами та групами. Фігури організаційної діаграми можуть відображати основні відомості, зокрема ім’я та посаду, або докладнішу інформацію, наприклад відділ і центр витрат. До фігур організ. діаграми можна навіть додавати зображення. Щоб було зручніше працювати, всі шаблони розподілені по тематичних категоріях. В Visio їх вісім, з них для ділових потреб призначені шаблони розділів "Бізнес" і "Блок-схема". Розділ шаблонів для створення схем і планів приміщень також досить великий. Тут пропонуються такі специфічні заготівлі, як "План опалення, вентиляції й кондиціювання", "План розміщення робочих місць" і інші шаблони. Це дійсно зручно, адже з їхньою допомогою легко створити нескладну схему. Рішенню інженерних завдань допоможуть шаблони розділу "Техніка", що включає елементи для створення гідравлічних, електротехнічних і інших схем.

 

24.Microsoft PowerPoint— це програма для створення і проведення презентацій. Презентацію в Power Point можна створити декількома способами. Наприклад, скористатися майстром автозмісту, який на основі отриманих відповідей створює презентацію необхідного змісту і дизайну. Крім того, можна створити презентацію на основі шаблону, що визначає дизайн (але не зміст) презентації. І нарешті, можна почати з імпорту структури презентації з іншого застосування або з порожньої презентації, що не має ні змісту, ні дизайну. Шаблони оформлення — це заздалегідь задані розмітки і оформлення презентацій, в які розробники вставляють свій матеріал. Нова презентація дозволяє створити презентацію за допомогою порожніх слайдів, вибраних з області Розмітка слайду. При необхідності додати новий слайд виберіть команду Створити слайд меню Вставка. У PowerPoint для зручності роботи над презентаціями існують різні режими. Основні режими, використовувані в PowerPoint— це звичайний режим, режим структури, режим слайду, режим сортувальника слайдів, і режим показу. Шаблон оформлення в Microsoft PowerPoint — це файл, що містить стилі презентації, (наприклад, розміри маркерів і шрифтів, розміри і положення рамок, параметри оформлення фону, колірні схеми, зразок слайдів і додатковий зразок заголовків), які можуть застосовуватися в презентації, щоб надати їй завершеного, професійного вигляду. Для створення презентації з використанням шаблону оформлення в списку Створити меню Файл виберіть пункт з шаблону оформлення. У макетах містяться рамки, тобто поля з межами. В ці рамки поміщаються заголовки, основний текст або такі об'єкти, як діаграми, таблиці і малюнки. Існує два основні типи малюнків, які можуть використовуватися для оформлення презентацій Microsoft PowerPoint: графічні об'єкти і малюнки. Анімація — це додавання до тексту або об'єкта спеціального відео- або звукового ефекту. Наприклад, можна створити елементи текстового списку, що влітають на сторінку зліва по одному слову, або додати звук аплодисментів при відкритті малюнка.

Анімація тексту, малюнків, звуків, фільмів і інших об'єктів на слайдах підкреслює різні аспекти змісту, управляє потоком інформації, робить презентацію цікавішою. Для тексту або будь-якого об'єкта можна задати спосіб появи на екрані, задати поведінку тексту або об'єктів при додаванні нового елементу.Порядок і час показу анімованих об'єктів можна змінювати, а показ можна автоматизувати, щоб не користуватися мишею. Можна заздалегідь проглянути і, якщо потрібний, змінити загальний вид ефектів анімації тексту і об'єктів.Анімація тексту і об'єктів задається в режимі Слайду за допомогою команди Настройка анімації в меню Показ слайдів.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...