Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бази даних,їх ознаки та класифікація.Система управління базами.Апаратне забезпечення роботи СУБДКласифікація Баз Даних (БД)

Існує величезна кількість різновидів баз даних, що відрізняються за різними критеріями (наприклад, в «Енциклопедії технологій баз даних» М. Р. Когаловского визначаються понад 50 видів База Даних).

Укажемо тільки основні класифікації.

По моделі даних:

Ієрархічна модель бази данихскладається з об'єктів з покажчиками від батьківських об'єктів до нащадків, з'єднуючи разом зв'язану інформацію. Ієрархічні бази даних можуть бути представлені як дерево, що полягає з об'єктів різних рівнів. Верхній рівень займає один об'єкт, другий — об'єкти другого рівня і т.д. Між об'єктами існують зв'язку, кожний об'єкт може містити в собі кілька об'єктів більш низького рівня. Такі об'єкти перебувають відносно предка (об'єкт більш близький до кореня) до нащадка (об'єкт більш низького рівня), при цьому можливо, коли об'єкт-предок не має нащадків або має їх декілька, тоді як в об'єкта-нащадка обов'язково тільки один предок. Об'єкти, що мають загального предка, називаються близнюками.

До основних поняттів мережної моделі бази даних ставляться: рівень, елемент (вузол), зв'язок. Вузол — це сукупність атрибутів даних, що описують деякий об'єкт. На схемі ієрархічного дерева вузли представляються вершинами графа.У мережній структурі кожний елемент може бути пов'язаний з будь-яким іншим елементом. Мережні бази даних подібні ієрархічним, за винятком того, що в них є покажчики в обох напрямках, які з'єднують родинну інформацію. Незважаючи на те, що ця модель вирішує деякі проблеми, пов'язані з ієрархічною моделлю, виконання простих запитів залишається досить складним процесом. Також, оскільки логіка процедури вибірки даних залежить від фізичної організації цих даних, те ця модель не є повністю незалежною від додатка. Інакше кажучи, якщо необхідно змінити структуру даних, то потрібно змінити й додаток.

Реляційна база даних — база даних, заснована на реляційній моделі даних. Термін «реляційний» означає, що теорія заснована на математичнім понятті відношення (relation). У якості неформального синоніма терміну «відношення» частіше зустрічається слово таблиця. Необхідно пам'ятати, що «таблиця» є поняття нестроге й неформальне й часто означає не «відношення» як абстрактне поняття, а візуальна вистава відносини на папері або екрані. Некоректне й нестроге використання терміна «таблиця» замість терміна «відношення» нерідке приводить до недорозуміння. Найбільш часта помилка полягає в міркуваннях про те, що РМД має справу з «плоскими», або «двовимірними» таблицями, тоді як такими можуть бути тільки візуальні представлення таблиць. Відносини ж є абстракціями, і не можуть бути ні «плоскими», ні «неплоскими».Об'єктно-орієнтована база даних — база даних, у якій дані оформлені у вигляді моделей об'єктів, що включають прикладні програми, які управляються зовнішніми подіями. Результатом сполучення можливостей (особливостей) баз даних і можливостей об'єктно-орієнтованих мов програмування є Об'єктно-орієнтовані системи керування базами даних (ООСКБД). ООСКБД дозволяє працювати з об'єктами баз даних також, як з об'єктами в програмуванні на ООЯП. ООСКБД розширює мови програмування, прозоро вводячи довгочасні дані, керування паралелізмом, відновлення даних, асоційовані запити й інші можливості.

Так само до основних моделям даним ставляться: Багатомірні, Об'єктні, Об'єктно-реляційні і т. д.

За технологією зберігання:

База Даних у вторинній пам'яті (традиційні) База Даних в оперативній пам'яті (in-memory databases) База Даних у третинній пам'яті (tertiary databases)

По вмісту:

Географічні

Історичні

Наукові

Мультимедійні і т. д.

По ступеню распределенности:

Централізовані (зосереджені)

Розподілені. Розподілені бази даних (РБД) — сукупність логічно взаємозалежних баз даних, розподілених у комп'ютерній мережі

Системи управління базами даних – це програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, заповнювати їх та працювати з ними. У світі існує багато різноманітних систем управління базами даних. Багато з них насправді є не закінченими продуктами, а спеціалізованими мовами програмування, за допомогою яких кожний, хто вивчить дану мову, може сам створювати такі структури, які йому потрібні, і вводити в них необхідні елементи управління. До таких мов відносяться Clipper, Paradox, FoxPro та інші.

Необхідність програмувати завжди утримувала устаткування баз даних в малому бізнесі. Великі підприємства могли дозволити собі зробити наказ на програмування спеціальної системи „під себе”. Малим підприємствам звичайно не по силам було не тільки вирішити, але й правильно сформулювати цю задачу.

Становище покращилось з появою у складі пакета Microsoft Office системи управління базами даних Access. Ранні версії цієї програми мали номери Access 2.0 та Access 95.

За допомогою Access 9x звичайні користувачі отримали зручний засіб для створення та експлуатації досить міцних баз даних без необхідності щось програмувати. У той же час робота з Access 9x не викреслює можливості програмування. За бажанням систему можна розвивати та настроювати своїми силами. Для цього треба володіти основами програмування на мові Basic.

Ще одним додатковим досягненням Access 9x є інтегрованість цієї програми з Excel 9x, Word 9x та іншими програмами пакета Office 9x. Данні, створені в різних додатках, утворюючих цей пакет, легко імпортуються та експортуються з одного додатка в інший.

Системи управління базами даних (СУБД) є набором програмних засобів, необхідних для створення, використання і підтримки баз даних.

Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти — системи управління базами даних (СУБД).

Основне призначення СУБД — створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв'язок її з програмами розв'язування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

База даних – це комп’ютерний термін, який використовується для позначення сукупності інформації з окремої теми або відомостей, пов’язаних з деякою прикладною задачею. Зберігання інформації у вигляді бази даних полегшує доступ до неї, пошук та вилучення потрібних фрагментів.

На магнітному диску база даних може зберігатись у вигляді одного файла (бази даних MS Access, Informix та ін.) або у вигляді папки з файлами (бази даних Interbase, Paradox та ін.).

Апаратне забезпечення (англ. hardware) — комплекс технічних засобів, який включає ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

 

27 Робота з СУБД передавання та аналіз інформації засобами MS Access (таблиці форми запити та звіти, структура даних)

Бази даних, системи управління БД:

Банк даних є різновидністю ІC, у якій реалізовано функції централізованого збереження та накопичення інформації, що обробляється; організована ця інформація в одну або декілька баз даних. Банк даних складається з таких компонентів:

Бази даних (БД) – сукупність спеціальним чином організованих даних, які зберігаються на машинних носіях і відображають стан об’єктів та їх взаємозв’язки в предметній галузі, яка розглядається.

Система управління базою даних (СУБД) – сукупність мовних і програмних засобів, призначених для створення, ведення та використання бази даних багатьма користувачами; вона є універсальною, загального призначення, найбільш поширена й ефективна.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...