Главная Обратная связь

Дисциплины:


Отримана кількість балів за виконання першого рівня . Виконайте практичне завдання (максимальна кількість балів - 5)Рівень 2.

Виконайте практичне завдання (максимальна кількість балів - 5)

 

Викреслити діаграму стану системи "Цинк-олово". Вказати лінії ліквідуса

і солідусу, а такожструктурно-фазовий склад областей. Для сплаву,

що містить 40 % Zn, побудувати криву охолодження і описати

перетворення, що відбуваються при охолодженні. Для цього сплаву

визначити кількісне співвідношення структурних складових при температурі

250ºС.

 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Отримана кількість балів за виконання другого рівня____________

Загальна кількість балів ______________________

Оцінка ______________

Підпис викладача_________________

Дата виконання роботи____________

 

Варіант 3

Індивідуальна картка контролю знань

Студент_____________________________

Група _____________________________

Рівень 1.

Визначте вірну відповідь по кожному запитанню з п’яти запропонованих (максимальна кількість балів – 5, по 1 балу за кожну вірну відповідь)

1.КІЛЬКІСТЬ АТОМІВ, ЩО ДОВОДЯТЬСЯ НА ОДНУ ЕЛЕМЕНТАРНУ КОМІРКУ В ГЦК ГРАТЦІ
а) 2
б) 6
в) 4
г) 8

2.ЛІНІЙНИМИ ДЕФЕКТАМИ КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ Є
а) тріщини
б) межі зерен
в) вакансії
г) дислокації

3.ФАЗОВИЙ СКЛАД СПЛАВУ, ЩО МІСТИТЬ 0,8 ПО МАСІ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 900 °С
а) аустеніт
б) аустеніт і цементит
в) ферит і цементит
г) ферит

4.ВКАЖІТЬ ЛІНІЮ ЛІКВІДУС

а)ACD

б)AECF

в)GSK

г)PSK

5.ТЕМПЕРАТУРНИЙ ІНТЕРВАЛ ДИФУЗІЙНОГО ВІДПАЛУ СТАЛІ

а)1

б)2

в)3

г)4

д) вірної відповіді не має

Вставте пропущене слово або слова у запропоновані визначення (максимальна кількість балів – 5, по 1 балу за кожну вірну відповідь)

6.Елементарна комірка – це ______________ кількість (комплекс) атомів, яка при багаторазовому повторенні у просторі дозволяє побудувати просторову кристалічну гратку певної системи.

7.Твердість – це властивість матеріалів ___________ __________ проникненню в них загострених, твердих тіл – інденторів (англ. Indent–зазубрена, виїм).

 

8.Різновиди хіміко-термічної обробки:

__________________,

__________________,

__________________,

__________________,

__________________.

 

9.Залежно від змін, що відбуваються у фазово-структурному стані, відпал може бути:

- повним;

- неповним;

- _________________;

- ізотермічним.

 

10.Всі метали, за винятком ртуті, в звичайних умовах тверді _____________ речовини.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...