Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мета, завдання дисципліни, її місце в навчальному процесіМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до самостійної роботи студентів з дисципліни

"Загальна біотехнологія"

для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія»

 

 

Затверджено редакційно-видавничою

секцією науково-методичної ради ДДТУ

________________ р. протокол №____

 

Дніпродзержинськ


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Загальна мікробіологія та вірусологія" для студентів для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» / Укл.: ФілімоненкоД.В. – Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2012 р., 41 стор.

 

 

Укладачі: ст. викладач Філімоненко Д.В.

Відповідальний за випуск: д.х.н., професор Кузнєцов О.О.

Рецензент: к.т.н., доцент кафедри ПБЗХ Маховський В.О.

Затверджено на засіданні кафедри

промислової біотехнології та загальної хімії,

протокол № __ від ____________ р.

 

Коротка анотація видання. У методичних вказівках до самостійної роботи наведені окремі розділи робочої програми, які не викладалися на лекційних заняттях.

 

Зміст

 

 

1. Мета, завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі ……………………………………………….  
2. Загальні відомості про склад самостійної роботи …………….
3. Проробка лекційного матеріалу ………………………………..
4. Підготовка до лабораторних та практичних занять …………
5. Проробка окремих розділів навчальної програми, які невикладалися на лекціях …………………………  
Тема Тс2. Історія виникнення та формування біотехнології ………………………………………………………  
Тема Тс3. Мікробіологічна промисловість, як базова складова частина сучасної біотехнології ………………  
Тема Тс7. Фактори, що впливають на біосинтез у процесі культивування …………………………………………….  
Тема Тс16. Одержання БАР з культур мікроорганізмів ….
Тема Тс22. Знешкодження відходів біотехнологічних виробництв ……………………………………  
Перелік рекомендованої літератури ……………………………...

Мета, завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Дисципліна “Загальна біотехнологія” є дисципліною бакалаврської підготовки фахівців-біотехнологів, належить до циклу професійної та практичної підготовки, що призначена надати базові знання з технологічного втілення процесів біосинтезу та отримання цінних речовин з використанням мікроорганізмів та інших біологічних об'єктів.

Дана дисципліна є одною з найбільш визначальних у підготовці майбутнього біотехнолога, що допомагає інтегрувати знання, отримані при вивченні таких дисциплін як «Загальна мікробіологія та вірусологія», «Біологія клітини», «Загальна біохімія», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв» та втілити їх у практичній діяльності.Предметомдисципліни є вивчення технологій виробництва біологічно активних речовин або мікробних мас за допомогою біологічних агентів із застосуванням наукових та інженерних методів, опанування основ кінетики фізіологічних перетворень, вивчення методів моделювання клітинних популяцій. В рамках дисципліни розглядаються базові технологiї, якi застосовуються у різноманiтних напрямках біотехнології та медицини.

Метоюдисципліни є вивчення умов і особливостей культивування біологічних агентів (БА) - продуцентів біологічно-активних речовин (БАР), процесів біосинтезу цільового продукту, методів керування процесами біосинтезу, способів та прийомів промислової реалізації біотехнологічного процесу, а також ознайомлення студентів із принципами розробки біотехнологій.

2. Загальні відомості про склад самостійної роботи

Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення кожним студентом певних розділів навчальної програми з використанням рекомендованої літератури та консультаціями ведучого викладача.

Самостійна робота виконується по таких розділах:

1. Опрацювання лекційного матеріалу (0,25 год./1 год. лекції) – 17 год.

2. Самостійне вивчення тем, які не викладаються на лекційних заняттях

- 109 год

3. Підготовка до лабораторних занять (0,5 год./1 год.) - 8 год

4. Курсова робота - 70 год

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...