Главная Обратная связь

Дисциплины:


Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного призначення, їх склад та призначенняЄдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС ) - це державна система, яка включає центральні органи виконавчої влади, P M Автономної Республіки Крим, державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя та районів, виконавчі органи Рад, державні під-приємства, установи та організації з відповідними силами і за-собами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.

Головною метою ЄДС НС є забезпечення реалізації державної політики па всій території України у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій від наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха,

Основними завданнями ЄДС НС є:

забезпечення запобігання виникненню НС;

забезпечення готовності органів управління, сил і засобів;

проведення рятувальних і невідкладних аварійна відновлювальних робіт та організація життєзабезпечення потерпілого населення;

розробка нормативно правових актів, державних норм і стандартів;

здійснення цільових та науково технічних програм;

забезпечення сталості функціонування об'єктів економіки;

збирання і опрацювання інформації про НС;

визначення потреби у силах, матеріальних і фінансових ресурсах;

здійснення державного нагляду, експертизи і контролю;

створення та раціональне використання матеріально технічних ресурсів;

своєчасне та достовірне інформування населення про обстановку та вжиті заходи;

оповіщення населення про загрозу та виникнення НС;

соціальний захист потерпілого населення;

захист населення у надзвичайних ситуаціях;

міжнародне співробітництво у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій,

Правовою основою створення ЄДС НС є Закони України "Про надзвичайний стан", "Про цивільну оборону України", Про війська ЦО", доповнення та зміни до них, інші законодавчі акти, укази Президента України про створення структур Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) будується з урахуванням рівнів (загальнодержавного, територіального, місцевого і об'єктового) і класифікації надзвичайних ситуацій (техногенного, природного і соціально-політичного характеру), стандартів безпеки і термінології, сил, засобів та резервів територій і галузей.Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) включає: ? органи управління (центральні, територіальні, галузеві, місцеві і об'єктові), ? системи забезпечення (територіальні і функціо-нальні підсистеми), ? сили і засоби (військові, спеціальні і спеціалізовані цивільні підрозділи з їх оснащенням, наглядові органи та інформаційні бази підсистем єдиної державної системи, які призначені для виконання завдань щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації).

Територіальна підсистема ЄДС НС - це складова ча-стина єдиної державної системи (ЄДС), яка включає місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи Рад, державні підпри-ємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та при радної безпеки, організовують проведення роботи з запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зменшення матеріальних втрат.

Функціональна підсистема ЄДС НС - це складова частина єдиної державної системи (ЄДС), що створюється на базі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, включає їх регіональні та місцеві структурні підрозділи, підпорядковані державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють в межах своєї компетенції нагляд за забезпеченням техногенної і природної безпеки, організовують проведення роботи з запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.

Органи управління ЄДС НС - це органи виконавчої влади або їх структурні підрозділи, які призначені для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування па надзвичайні ситуації в межах своєї компетенції.

Органи управління ЄДС НС діляться на координуючі (дер-жавна комісія з ТЕБ і НС, Національна рада безпеки життєді-яльності, постійні комісії з ТЕБ і НС, об'єктові комісії з НС), постійні (КМУ, МИС України, органи з НС міністерств і ві-домств, державні територіальні і місцеві виконавчі органи, уп-равління (відділи) з питань НС та ЦЗН, органи з 11C регіональ-них, міських і районних служб, управління об'єктів економіки, служби з НС), повсякденні (оперативно-чергові служби МЫС України, управлінь (відділів) з питань НС та ЦЗН, суб'єктів господарської діяльності).

Системи забезпечення включають: * фінансові (резервний фонд КМУ, резервні фонди територіальних і місцевих органів вико-навчої влади у розмірі 1% від зведеного річного бюджету), * ма-теріальні (ресурси Держкомрезерву, МИС, окремих міністерств і відомств, територіальних органів виконавчої влади, суб'єктів господарської діяльності), * транспортні (МО, Мінтрансу, МВС та інших транспортних підприємств, суб'єктів господарської діяльності), *оповіщення і зв'язку (МНС, МВС, МО, Держкомзв'язку, Мінтрансу, Мінагропрому та інших, а також їх тери-торіальних органів, суб'єктів господарської діяльності).

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичай-ні ситуації (ЄДС НС) може функціонувати у наступних режимах:

повсякденної діяльності (ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території; розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних втрат, забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації), підвищеної готовності (формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення НС; прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів; підготовка пропозицій щодо нормалізації обстановки в районі надзвичайної ситуації; проведення заходів щодо запобігання виникненню НС; розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій, забезпечення стійкого функціону-вання об'єктів економіки; приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів), діяльності при НС (здійснення керівництва функціонуванням підсистем і структурних підрозділів ЄДС НС; організація захисту населення і територій; організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією НС; визначення межі території, на якій виникла НС; забезпечення сталого функціону-вання об'єктів економіки та першочергового життєзабезпечення населення; здійснення постійного контролю за станом довкілля, інформування вищих органів управління щодо рівня НС та вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням, захистом і оповіщенням насе-лення та наданням йому необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах НС) та *діяльності при надзвичайному стані.

Головними етапами діяльності ЄДС НС є: * запобіган-ня виникненню надзвичайних ситуацій (підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спря-мованих па регулювання техногенної та природної безпеки, про-ведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення НС на основі даних моніторингу, експертизи, дос-ліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у НС або пом'якшення її можливих наслідків); * реагування на НС (скоординовані дії підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів дій (планів лік-відації MC); * уточнених в умовах конкретного виду та рівня ІІС з метою надання невідкладної допомоги потерпілим; * усу-нення загрози життю та здоров'ю людей, зменшення матері-альної шкоди і фінансових витрат; * ліквідація наслідків ІІС; * гострий період ліквідації НС; * плановий і програмний періоди ліквідації НС.

Взаємодія органів управління ЄДС НС та підпорядкованих їм сил організується з метою своєчасного і ефективного реагування на надзвичайні ситуації.

Визначаються центральні і територіальні органи управління, які взаємодіють у кризових ситуаціях, склад і кількість сил та засобів реагування на надзвичайну ситуацію. Погоджується порядок спільних дій сил реагування на надзвичайну ситуацію, вирішуються питання всебічного забезпечення.

Базовими принципами створення ЄДС НС є: * держав ний характер системи, * орієнтація на загальнолюдські цінності, * дотримання міжнародних норм, * пріоритет вимог, забезпечення безпеки при діяльності людини, *відкритість для міжнародної співпраці.

На діяльність ЄДС НС здійснюють вплив фактори: * зовнішні (трансграничний характер НС, соціально-економічні зміни в світі, наявність світового досвіду та ринку) та * внутрішні (високий рівень техногенної та природної безпеки в Україні, необхідність протистояння НС, соціально-економічні зміни в Україні, високий науково-технічний рівень в Україні, обмеженість наявних мате-ріально-технічних ресурсів та фінансових резервів).

ЄДС НС має унікальні властивості: * глобальність дії, * постійна готовність, * багатофункціональне застосування, * висока наукоємкість, * надто велика інформативність, * висока оперативність.

Основною метою створення територіальних підсис-тем в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є забезпечення реалізації на відповідній території державної політики у сфері запобігання і реагування на надзви-чайні ситуації, цивільного захисту населення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...