Главная Обратная связь

Дисциплины:


Регулююча функція фосфатів. Співвідношення концентрацій джерел вуглецю й азоту в середовищіПри біосинтезі більшості продуктів обміну речовин мікроорганізмів до складу середовищ входять неорганічні сполуки, що містять фосфор у вигляді фосфат-іонів. Вони є необхідними для росту мікроорганізмів, здійснення синтезу багатьох життєво важливих сполук. Однак фосфат-іони за певних умов можуть впливати на активність деяких ензиматичних систем. Стосовно до синтезу вторинних метаболітів такий негативний вплив показаний при одержанні деяких антибіотиків, амінокислот, ряду метаболітів, що містять циклічні структури. При біосинтезі ферментів їхній вплив особливо позначається на ферментах нуклеїнового обміну. Фосфат має різні шляхи впливу на ферменти, що здійснюють ту або іншу реакцію.

Одним з фізіологічних шляхів регуляції біосинтезу є зміна співвідношення вихідних концентрацій джерел вуглецю й азоту в середовищі. Величина відносини визначається характером цільового продукту біосинтезу. Прикладом може служити надлишковий синтез клітиною жирових речовин, що спостерігається при високій концентрації вуглеводів, у порівнянні з кількістю в середовищі джерела азоту. При одержанні лимонної кислоти повинен бути 50-70-кратний надлишок вуглеводів у порівнянні з азотом. У цьому випадку гриб Aspergillus niger спочатку використовує живильні речовини для утворення міцелію, після чого не асимільовані культурою вуглеводи піддаються так званому окисному бродінню, або "неповному окислюванню".

Як було відзначено вище, при деяких процесах мікробіологічного синтезу високі концентрації глюкози можуть привести до гальмування деяких ферментативних реакцій за рахунок дії механізму катаболитної репресії. Тому при рішенні конкретного нового завдання вихідні концентрації джерел азот і вуглецю бажано підбирати досвідченим шляхом. При цьому не слід забувати, що асиміляція більшості джерел вуглецю корелює з концентрацією в середовищі фосфору й, по-друге, необхідно переконатися, що культура здатна засвоювати дане джерело вуглецю.

Контрольні питання до теми Т21

1. Як відбувається регуляція технологічних процесів мікробіологічного синтезу?

2. Механізми регуляції метаболізму.

3. Назвіть метаболічні попередники вторинних метаболітів.

4. Як регулюється рН в процесі ферментації?

 

Перелік посилань

1. Биотехнология/ Т. Г. Волова. – Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской Академии наук, 1999. – 252 с.

2. Общая технология микробиологических производств./ М.С.Мосичев, А.А.Складнев, В.Б Котов. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982 – 264 с.

3. Кантере В.М. Теоретические основы технологии микробиологических производств. – М : Агропромиздат, 1990. – 227с.

4.Манаков М.Н., Победимский Д.Г. Теоретические основы технологии микробиологических производств. – М.: Агропромиздат, 1990 – 227с..

5. Бекер М.Е. Введение в биотехнологию. Пер. с латыш. (Рига, 1974). – М.: «Пищевая пром-сть», 1978 – 237с.

 

Навчальне видання

Конспект лекцій з дисципліни „Загальна біотехнологія” для студентів денної та заочної форм навчання напряму 6.051401 „Біотехнологія”

 

Укладач: Філімоненко Д.В.

 

 

Підписано до друку______________20__р.

Формат________________ Обсяг_________________

Тираж______________ екз. Заказ_________________

51918, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська,2

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...