Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінар 3. Буддизм 

1. Причини та соціокультурні умови виникнення буддизму.

2. Історія життя засновника віровчення Сідтхартхи Гаутами.

3. Основні догмати віровчення. «Чотири благородні істини» та «благородний восьмиступеневий шлях» Будди.

4. Священні книги буддизму.

5. Буддистські храми та монастирі.

6. Основні напрямки в буддизмі.

7. Необуддизм.

8. Буддизм в Україні.

 

Завдання для самостійної роботи

Порівняйте буддійську концепцію спасіння з індуїзмом, джайнізмом.

Специфіка буддистської етики.

Медитативні практики у буддизмі.

 

Рекомендована література:

[8, 37, 44, 49, 74, 75, 86].

 

 

Література до курсу «Релігієзнавство»

1. Аверинцев С. София-Логос. Словарь. – К., 2006.

2. Академічне релігієзнавство: Підручник / За ред. А.М.Колодного. – К.: Світ знань, 2000.

3. Баркер Айлин. Новые религиозные движения. – СПб., 1997.

4. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту: Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена / Іван Огієнко (пер.). — К. : Українське Біблійне Товариство, 2002. — 1159 с.

5. Варбанець П. Ісламський політичний процес та проблеми демократизації мусульманського світу в умовах глобальних змін кінця XX — початку XXI століття // Дослідження світової політики. — К., 2008. — Вип. 42. — С. 63–81.

6. Васильев Л. С. История религий Востока: Учеб. пособие. — М., 1989.

7. Дисциплінарне релігієзнавство.Колективна монографія. За науковою редакцією доктора філософських наук, професора Анатолія Колодного / Українське релігієзнавство.- К., 2009.- Спецвипуск 2009-1.- 219 с.

8. Єленський В. Християнство і цивілізаційні парадигми кінця ХХ століття // Християнство: контекст світової історії та культури. — К., 2000. — С.33–40.

9. Єленський В. Діалог між християнами: труднощі й перспективи // Знаки часу. — К., 1999. — С.462–478.

10. Історія і теорія релігії та вільнодумства: Навч. посіб. / За ред. М.М.Заковича. – К.: УДПУ, 1996.

11. Історія релігії в Україні: В 10 т. / Ред. кол.: А.Колодний (голова) та ін. – К., 1996 – 2003.

12. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія / В.І.Лубський та ін. – К., 1999.

13. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посіб.: У 3-х кн. / Гол. ред. С.В.Головко. – К.: Либідь, 1994

14. Кирюшко М. Іслам у системі чинників національної інтеграції кримськотатарського народу // Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991 — 2000 років. — К., 2002. — С.284–317.

15. Классики мирового религиоведения. – М., 1996.16. Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останіх днів (мормони). — К. : Світ Знань, 2001. — 56 с.

17. Компендіум соціальної доктрини Церкви // Папська Рада «Справедливість і мир». — К.: Кайрос. — 2008. // http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_uk.pdf

18. Литвинчук В. Бахаи: «глобализм» с человеческим лицом // Релігія в Україні. Міркуй разом із нами. — К., 2010. — Вип. 2. — С.181–186.

19. Малиновский Б. Магия. Наука. Релігія. – М., 1998.

20. Мень А. История религии. В 2-х т. – М., 2001.

21. Основи соціальної концепції Української Православної Церкви. — К. : Інформаційно-видавничий центр Української Православної Церкви, 2002. — 80 с.

22. Релігієзнавство: Підручник / В.І.Лубський та ін. – К.: Академвидав, 2002.

23. Релігієзнавство: Підручник / За ред. К.В.Кислюк. – К.: Кондор, 2004.

24. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М.Заковича. – К.: Вища школа, 2000.

25. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія / За редакцією А.М.Колодного і Б.О.Лобовика. – К., 1996.

26. Релігієзнавчий словник / За редакцією А.М.Колодного і Б.О.Лобовика. – К., 1996.

27. Релігійні організації в україні (станом на 1 січня 2011 р.) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2011

28. Свенцицкая И. С.. Апокрифические Евангелия: Исследования, тексты, комментарии. — М. : Присцельс, 1996. — 200 с.

29. Словарь религий : Иудаизм. Христианство. Ислам [Текст] : словарь / ред.: В. Зюбер, Ж. Потэн ; пер. с фр. Е. А. Терюкова. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 656 с.

30. ТаНаХ (Ветхий Завет). — Минск : БГУ, 1999 — 106с.

31. Українська церква між Сходом і Заходом / Наук. ред. П. Яроцький. — К. 1996.

32. Учение Будды // Запад и Восток. Традиция и современность. — М., 1993.

33. Христокин Г. Служение триединству. К 18-летию интронизации Патриарха Варфоломея // Релігія в Україні. Міркуй разом із нами. — К., 2010. — Вип. 2. — С.152–157.

34. Черенков М. Н. Украинский евангельский протестантизм и парадигма европейской реформации: разрывы и связи // Філософія. Культура. Життя. — Д., 2008. — Спец. вип.: Матеріали V Філософсько-богословських читань «Православ’я у світовій культурі». — С. 85–94.

35. Чорноморець Ю. Ідеологічні війни у православній Україні // Релігія в Україні. Міркуй разом із нами. — К., 2010. — Вип. 2. — С.126–132.

36. Ястребов Г. Введение в иудаизм [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Ястребов. - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. - 148 с. - (Диалог).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...