Главная Обратная связь

Дисциплины:


Суть і зміст, мета і функції управління охороною праці 

Система управління охороною праці (СУОП) - регламентована нормативними актами та організаційно - розпорядчими документами, сукупність взаємопов'язаних заходів та управлінських рішень, спрямованих на комплексне, програмно-цільове забезпечення охорони праці на виробництві.

СУОП - це сукупність суб'єкта та об'єкта управління, на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою забезпечення здорових, безпечних і

високопродуктивних умов праці.

Суб'єкт на державному рівні Кабінет Міністрів, виконавчим органом є Держпромгірнагляд, а об'єкт діяльність галузевих міністерств, обласних та місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях. Суб'єкт на галузевому рівні відповідне галузеве міністерство, а об'єкт діяльність підприємств, установ та організацій галузі по забезпеченню на них безпечних і здорових умов праці. Суб'єкт на регіональному рівні відповідна державна адміністрація, а об'єкт діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території даного регіону, із забезпечення на них безпечних і здорових умов праці

СУОП створюється підприємством і повинна передбачати підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі їх трудової діяльності.

Мета управління охороною праці на підприємстві може бути досягнута при вирішенні таких основних завдань:

1. Навчання робочого безпеки праці та пропаганда питань охорони праці;

2. Забезпечення безпеки виробничого обладнання;

3. Створення безпечних виробничих процесів;

4. Забезпечення безпеки будівель і споруд;

5. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

6. Забезпечення операторів засобами індивідуального захисту;

7. Організація лікувально-профілактичного обслуговування операторів;

8. Забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

9. Організація професійного відбору операторів з окремих спеціальностей.

Отже, функції управління відповідають на питання, хто і що повинен робити в системі управління. До основних функцій управління охороною праці належать:

- прогнозування і планування робіт;

- організація та координація робіт;

- облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;

- контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП;

- стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці.

Функція планування, в основі якої лежить прогностичний аналіз, має вирішальне значення в СУОП.Планування роботи з охорони праці поділяється на перспективне, поточне і оперативне.

Перспективне планування охоплює найбільш важливі, трудомісткі і довгострокові за строками виконання заходи з охорони праці, виконання яких, як правило, вимагає спільної роботи декількох підрозділів підприємства і передбачає розробку комплексного плану підприємства (на 3-5 років) щодо поліпшення стану охорони праці.

Поточне планування здійснюється в межах календарного року шляхом розроблення та включення відповідних заходів до розділу "Охорона праці" колективного договору.

Оперативне планування роботи з охорони праці здійснюється за підсумками контролю стану охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в цілому або перевірок органів державного нагляду.

Ці плани повинні містити питання щодо підвищення або підтримання існуючого рівня стану умов та безпеки праці. При цьому слід мати на увазі, що такі витрати не повинні становити для госпрозрахункових підприємств менше ніж 0,5% від суми реалізованої продукції, а для бюджетних установ — не менше ніж 0,2% від фонду оплати праці.

Оперативне планування передбачає заходи з виконання приписів, актів перевірок і вказівок органів нагляду і вище-стоячих організацій, оцінки ризиків. Заходи планів з охорони праці включаються у відповідні розділи техпромфінпланів (планів соціального та економічного розвитку, виробничих планів) господарських органів, промислових підприємств.

Перспективне та щорічне планування науково-дослідних робіт з охорони праці здійснює Науково-технічне управління на підставі пропозицій об'єднань, управлінь, підприємств та організацій.

При створенні СУОП необхідно:

- визначити закони та інші нормативно-правові акти, що містять вимоги з охорони праці та які розповсюджуються на діяльність організації;

- виявляти небезпечні та шкідливі виробничі фактори та відповідні ризики, що виникають при здійсненні виробничої діяльності;

- визначити політику керівництва у сфері охорони праці;

- визначити завдання в галузі охорони праці та встановити пріоритети;

- розробити організаційну схему та програму для реалізації політики та досягнення її завдань;

- можливість здійснення коригувальних та попереджувальних дій;

- можливість адаптації до обставин, що змінилися;

- можливість інтеграції в загальну систему управління.

Управління охороною праці на підприємстві здійснює його керівник. В функціональних службах та структурних підрозділах управління здійснюють їх керівники. Забезпечення безпеки праці - обов'язок кожного працівника.

Всі можливі виробничі травми і аварії можуть і повинні бути своєчасно попереджені - такий основний принцип СУОП, не знімає відповідальності з посадових осіб за невиконання ними своїх обов'язків щодо створення безпечних умов праці на виробництві і, в той же час, пред'являє жорсткі вимоги до виконавців, що порушують вимоги правил та інструкцій.

Комплекс заходів СУОП не звільняє всіх працівників заводу від необхідності виконання вимог з охорони праці, передбачених в правилах, нормах, інструкціях та інших нормативно-правових актах.

Управління охороною праці на підприємстві здійснює його керівник. В функціональних службах та структурних підрозділах управління здійснюють їх керівники.

Забезпечення безпеки праці - обов'язок кожного працівника. Кожен працівник заводу повинен дотримуватися виробничу дисципліну, правила, норми та інструкції з охорони праці в рамках покладених на нього обов'язків і відповідальності, що регламентуються відповідними стандартами, положеннями, інструкціями та іншою, діючою на заводі організаційно-розпорядчої документації. Щоб уникнути важких наслідків, гуманніше звільнити злісного порушника правил, норм та інструкцій з охорони праці, ніж чекати, поки він завдасть шкоди своєму здоров'ю, оточуючих, збиток виробництву.

Всі можливі виробничі травми і аварії можуть і повинні бути своєчасно попереджені - такий основний принцип СУОП, не знімає відповідальності з посадових осіб за невиконання ними своїх обов'язків щодо створення безпечних умов праці на виробництві і, в той же час, пред'являє жорсткі вимоги до виконавців, що порушують вимоги правил та інструкцій.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...