Главная Обратная связь

Дисциплины:


Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007Різні організації все більшою мірою зацікавлені в досягненні і демонстрації вагомої результативності у сфері гігієни і безпеки праці за раху­нок управління професійними ризиками згідно з політикою і цілями у сфері гігієни і безпеки праці. Відбувається це при посиленні законодав­ства, в умовах розвитку економічної політики та інших заходів, спрямованих на належне виконання заходів гігієни і безпеки праці, а також в умовах загального зростання стурбованості зацікав­лених сторін питаннями гігієни і безпеки праці.

Багато організацій здійснюють «аналіз» або «аудит» гігієни і безпеки праці, щоб оцінити їх результативність. Проте самі по собі ці «аналізи» й «аудити» недостатні для того, щоб забезпечити організації впевненість в тому, що її результативність не тільки відповідає, але й надалі відповідатиме вимогам, передбаченим законом і політикою. Щоб бути результативними, ці «аналізи» та «аудити» повинні проводитися в рам­ках структурованої системи менеджменту, інтегрованої в менеджмент організації.

Система менеджменту здоров'я та безпеки на виробництві є однією із складових частин загальної системи менеджменту компанії. Сертифікація за стандартами серії OHSAS 18000 є загальнотехнічної і може бути застосована незалежно від діяльності організації, сектора економіки або галузі промисловості. Використання міжнародних стандартів робить більш успішним участь підприємства у світовій торгівлі, підвищує конкурентоспроможність та імідж компанії. Особливо актуальними міжнародні стандарти стають в даний час, так як наша країна знаходиться на порозі вступу до СОТ.

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) "Система менеджменту здоров'я та безпеки на виробництві" був розроблений за участю ряду фірм і дослідницьких органів а також національних органів із стандартизації таких країн, як Великобританія, Японія, ПАР, Ірландія.

OHSAS Стандарт, що поширюється на менеджмент професійної безпеки і здоров'я (OH & S), призначений для забезпечення організацій елементами ефективної системи менеджменту OH & S, яка може бути інтегрована з вимогами іншої системи менеджменту і надати допомогу організаціям у досягненні цілей у сфері OH & S і своєї економічної діяльності.

(PDCA) - Плануй-Роби-Контролюй-Дій. PDCA цикл може бути коротко описаний таким чином.

Plan: встановлення цілей і процесів, необхідних для досягнення результатів у відповідності з політикою організації в області OH & S.

Do: приведення у виконання (впровадження) процесів.

Check: спостереження (моніторинг) та оцінювання процесів в ставленні до політики в області OH & S, цілям, законодавчим та іншим вимогам і складання звіту за результатами.Act: здійснення діяльності по безперервному поліпшенню виконання вимог OH & S.

Багато організацій управляють своєю діяльністю за допомогою застосування системи процесів та їх взаємодії, яка відома як "процесний підхід". ISO 9001 просуває застосування такого процесного підходу. Так як модель PDCA може бути застосована до всіх процесів, то ці дві методології вважаються сумісними.

У цілому Стандарт OHSAS 18001:2007 " Система управління охороною праці та виробничої безпеки" об'єднав останні напрацю-вання у сфері професійної безпеки і охорони праці, став більш практичним. Нова версія зручніша для інтеграції системи управління професійною безпекою і здоров'ям з іншими системами менеджмен­ту на підприємстві (ISO 14001:2004 – менеджмент охорони навко­лишнього середовища, ISO 9001:2000 – менеджмент якості), що істотно оптимізує часові та фінансові витрати на розробку, впрова­дження, серти­фі­кацію і підтримку управлінської системи організації. Практика показує, що інтегровані системи все більш затребувані на ринку серед крупних промислових підприємств.

Стандарт ОHSAS 18001:2007 дозволяє значно знизити виробничі ризики. Дієвість стандарту обумовлена тим, що він підходить до вирішення питань безпеки системно. Саме системи менеджменту є ефективним інструментом управління ризиками і зниження їх вірогідності, оскільки засновані не на реагуванні і «гасінні пожеж», а на системному, логічному підході, що дозволяє попереджати мож­ливі аварійні ситуації.

Організаціям, яким потрібна більш загальна настанова широкого кола питань, що стосуються системи менеджменту гігієни і безпеки праці, слід використо­вувати OHSAS 18002 " Руководство по применению OHSAS 18001". Будь-яке посилання на інший міжнародний стандарт носить лише інформаційний характер.

У стандарті OHSAS 18001 подано такі терміни і визначення:

Нещасний випадок — небажана подія, яка призводить до смерті, хвороби, ураження працівника.

Аудит — систематичні дослідження, що мають ствердити діяльність та ЇЇ наслідки згідно із запланованими значеннями, і з'ясувати, чи ці результати впровадження заходів дозволяють досягнути бажаної мети.

Подальше вдосконалення — процес поліпшення СУОП з метою підвищення ефективності охорони праці відповідно до встановленої політики.

Небезпека — потенціально-небезпечний чинник або ситуація, які можуть викликати ураження, хворобу, пошкодження власності, знищення майна, середовища праці або їх комбінації.

Ідентифікація небезпек — процес визначення наявності небезпеки та з'ясування її характеристик.

Система управління охорони праці (далі СУОП) — частина загальної системи управління (менеджменту) організації, яка забезпечує управління ризиками в галузях охорони здоров'я і безпеки праці, що пов'язані з діяльністю організації (підприємства). Система включає організаційну структуру, діяльність щодо планування, впровадження, досягнення цілей, аналіз результатів політики та заходів охорони праці.

Ризик для здоров'я і безпеки персоналу — імовірність і наслідки реалізацій небезпечної для здоров'я і безпеки персоналу події.

Сертифікація робіт з охорони праці в організації (підприємстві) — діяльність органів сертифікації, що акредитовані у встановленому порядку, щодо підтвердження відповідності робіт з охорони праці в організації нормативним вимогам охорони праці.

Компанії, сертифіковані за міжнародною системою менеджменту виробничої безпеки та охорони здоров'я OHSAS 18000 (інформація з прес-релізів компаній):

· Новокузнецький металургійний комбінат (підприємство компанії «Євраз Груп»)

· Лисичанський НПЗ (ТОВ «ЛиНОС»)

· ВАТ «Інгулецький ГЗК»

З метою пояснення вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001 і прискорення його впровадження в 2002 був прийнятий стандарт OHSAS 18002, згідно з яким можна оцінити і сертифікувати СУОП, що розроблена і функціонує на підприємстві.

Перед розробкою СУОП на підприємстві проводиться попередній огляд стану охорони праці. При цьому також з'ясовуються наступні аспекти:

- виконання вимог законодавства, приписів, нормативних актів;

- ідентифікація ризиків;

- дослідження всіх діючих процедур, процесів і методів роботи з точки розу безпеки;

- взяття до уваги результатів розслідувань всіх раніше скоєних
нещасних випадків та аварійних ситуацій.

Таким чином, на підприємстві повинні бути документально оформленні процедури, що охоплюють такі елементи СУОП:

- способи і методологія ідентифікації небезпек;

- способи і методологія визначення ризиків з цих небезпек;

- способи оцінки ризику, визначення рівня ризику по кожній небезпеці із зазначенням допустимості ризику;

- визначення засобів контролю для моніторингу або зменшення неприпустимого ризику;

- встановлення завдань і цілей охорони праці з метою зниження певних ризиків;

- ідентифікація компетенції працівників з охорони праці;

- Наявність документів, пов'язаних з кожним з вищезазначених елементів.

В OHSAS 18002: 2000 наводяться також інші вказівки по впровадження вимог OHSAS 18001: 1999 по кожному розділу і всіма елементами системи управління охороною праці

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...