Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якого кольору набуває лакмус в розчинах з лужною реакцією середовища?A. Малинового;

B. Синього;

C. Червоного;

D. Фіолетового;

E. Жовтого.

6. Розчин, який практично не змінює значення рН при додаванні до нього невеликих кількостей кислоти або лугу чи невеликому розбавленні, називається:

A. Кислотним;

B. Лужним;

C. Буферним;

D. Нейтральним;

E. Насиченим.

 

ІІ. Ситуаційні задачі:

1. Змішали рівні об’єми 0,05 М розчинів оцтової кислоти і натрій ацетату. Обчислити рН буферного розчину (рКа =4,73).

2. До 50 мл 0,1 М натрій дигідрогенфосфату додали 50 мл 0,1 М розчину калій гідрогенфосфату. Обчислити рН суміші (рК2 =7,21).

3. Обчислити рН ацетатного буферного розчину із співвідношенням компонентів СН3СООН/СН3СОО- рівним 2:3 (рКа = 4,73).

4. Як зміниться рН ацетатного буферного розчину, якщо до 20 мл його додати рівний об’єм води? Чому?

5. В мірну колбу місткістю 100 мл введено 50 мл розчину з молярною концентрацією CH3COOH 0,5 моль/л, 10 мл розчину з молярною концентрацією CH3COONa 1,25 моль/л і доведено дистильованою водою до мітки. Розрахувати рН одержаного буферного розчину. Як зміниться рН розчину при розведенні його водою в 10 раз (явищем гідролізу знехтуйте)?

6. Як приготувати 200 мл буферного розчину з рН= 4, скориставшись розчинами з молярними концентраціями оцтової кислоти CH3COOH 0,2 моль/л і ацетату натрію CH3COONa 0,1 моль/л (lg Ka = –4,76)?

7. Обчислити рН буферної системи, яка складається із 100 мл розчину оцтової кислоти з (См = 0,1 моль/л) і 200 мл розчину ацетату натрію з (См = 0,2 моль/л), Кд (к–ти) = 1,75·10–5.

8. Обчислити співвідношення компонентів фосфатного буферу із рН = 6,3, якщо концентрації компонентів 0,1 моль/л (КД(КН2РО4)= 1,6∙10-7).

9. Обчислити співвідношення компонентів ацетатного буферу із рН = 5,7, якщо концентрації компонентів 0,1 моль/л (КД(СН3СООН)= 1,8·10-5).

10. Як зміниться рН ацетатного буферу, що складається із 50 мл розчину СН3COONa (См = 0,1 моль/л) та 80 мл СН3СООН (См = 0,1 моль/л) (КД(СН3СООН)= 1,8∙10-5) після додавання до нього 10 мл розчину NаOH (См = 0,1 моль/л).

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Студент повинен знати:

ü Склад та властивості буферних розчинів. Механізм буферної дії при додаванні сильних кислот та лугів. Вплив розведення на рН буферних розчинів.

ü Рівняння Гендерсона-Гассельбаха для розрахунку рН буферного розчину.

 

Студент повинен вміти:

ü За відомими концентрацією та співвідношенням компонентів буферного розчину розрахувати рН;

ü Приготувати буферний розчин.

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ І СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

І. Тестові завдання:1. С; 2. C; 3. B; 4. D; 5.B; 6. C.

ІІ. Ситуаційні задачі:

1. рН = 4,73.

2. рН = 7,21.

3. рН = 4,90.

4. При додаванні води концентрації обох компонентів зменшаться вдвоє, але співвідношення між ними не зміниться, отже, і рН не зміниться.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

1. Медична хімія (фізична, колоїдна та біонеорганична хімія) / В. I. Гомонай, Н. П. Голуб, К. Ю. Секереш, А. С. Богоста : посібник до лабораторного практикуму для студентів медичного факультету. ‑ Ужгород, 2007. – 131 с.

2. Медична хімія : підр. для вузів / В. О. Калібабчук, Л. І. Грищенко, В. І. Галинська та ін. ; під. ред. В. О. Калібабчук. ‑ К. :Інтермед, 2006. – 460 c.

3. Миронович Л. М. Медична хімія : навч. посібник / Л. М. Миронович, О. О. Мардашко. – К. : Каравела, 2007. – 168 с.

4. Миронович Л. М. Медична хімія : навч. посібник / Л. М. Миронович. – К. : Каравела, 2008. – 159 с.

5. МорозА. С. Медична хімія: підручник / А. С. Мороз, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. ‑ Вінниця : Нова книга, 2006. ‑ 776 с.

6. Музиченко В. П. Медична хімія : підручник / В. П. Музиченко, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська ; під ред. Б. С. Зіменковського. – К. : Медицина, 2010. – 496 с.

7. Порецький А. В. Медична хімія : підручник / А. В. Порецький, О. В. Баннікова-Безродна, Л. В. Філіппова. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 384 с.

8. Правила роботи в хімічній лабораторії (інструкція).

9. http://moodle.tdmu.edu.ua/course/view.php?id=132

 

Додаткові:

1. Мороз А. С. Фізична та колоїдна хімія / А. С. Мороз, А. Г. Ковальова. – Л. : «Світ», 1994. ‑ 280 с.

2. Медицинская химия : учебник / В. А. Калибабчук, В. И. Галинская, Л. И. Грищенко [и др.] ; під ред. В. А. Калибабчук. ‑ К. : Медицина, 2008. ‑ 400 с.

3. Садовничая Л. П. Биофизическая химия : Учеб. пособие для мед. ин-тов / Л. П. Садовничая, В. Г. Хухрянский, А. Я. Цыганенко. – К. : Вища шк., 1986. – 271 с.

4. Равич-Щербо М. И. Физическая и коллоидная химия / М. И. Равич-Щербо, В. В. Новиков. ‑ М. : Высш. шк., 1975. ‑ С. 256.

 

Методичну вказівку склали: к.б.н., асис. Гнатишина Л.Л., д.б.н. Фальфушинська Г.І.

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

«12»_червня_2015 р. протокол №_17__

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...