Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРОГРАМА САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВПідготуватись до заняття за матеріалами підручників і лекцій, звернувши увагу на такі питання:

1. Процес електролітичної дисоціації.

2. Закон діючих мас в розчинах електролітів.

3. Сильні і слабкі електроліти. Ступінь дисоціації. Константа дисоціації слабких електролітів.

4. Вода як розчинник. Диференціюючі і нівелююючі розчинники. Автопротоліз.

5. Кислотно-основні теорії (Ареніуса, Бренстеда-Лоурі, Люіса).

6. Дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник розчину.

7. Значення рН для різних рідин людського організму в нормі та патології.

8. Інтервал рН зміни кольору індикатора.

9. Гідроліз солей. Ступінь гідролізу, залежність його від концентрації та температури. Константа гідролізу. Роль гідролізу в біохімічних процесах.

 

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯ ТА СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ

І. Тестові завдання:

1. Виберіть пару речовин, які дисоціюють ступінчасто:

A. Купрум (ІІ) гідроксид, купрум (ІІ) хлорид;

B. Алюміній нітрат, нітратна кислота;

C. Ферум (ІІІ) гідроксид, сульфідна кислота;

D. Ферум (ІІІ) сульфат, натрій гідроксид;

E. Калій гідроксид, алюміній гідроксид.

Ступінь електролітичної дисоціації одноосновної кислоти у розчині становить 0,8. Яке сумарне число йонів припадає на кожні 100 молекул кислоти у розчині?

A. 8;

B. 20;

C. 160;

D. 80;

E. 50.

 

 

3. Водневий показник 0,01 М розчину HCl рівний:

А. 5;

Б. 2;

В. 3;

Г. 6;

Е. 5.

4. У якому з наведених розчинів водневий показник рівний 0:

А. 1M HCl;

Б. 0.1M KOH;

В. 0.1 M HCl;

Г. 1 M H2SO4;

Е. 2 M H2SO4.

5. Вкажіть колір лакмусу у розчині натрій карбонату:

А. червоний;

Б. синій;

В. малиновий;

Г. фіолетовий.

Е. жовтий.

 

ІІ. Ситуаційні задачі:

1. Обчислити [Н+] крові, якщо рН = 7,36.

2. Вміст соляної кислоти в шлунковому соці людини складає 0,5%. Обчисліть рН шлункового соку, якщо його густина дорівнює 1 г/мл.

3. Концентрація іонів гідроксилу артеріальної крові становить 2,5•10-7моль/л. Чому дорівнює концентрація протонів?

4. Вказати реакцію середовища (кисла, нейтральна або лужна) і знайти концентрацію Н+ і ОН--іонів в розчинах (моль/л), яких рН рівний: а) 3; б) 9; в) 7.

5. Як зміниться рН води, якщо до 80 мл її додати 20 мл розчин NаОН із См =0,1 моль/л (α = 1).

6. Розрахувати молярну концентрацію іонів [Н3О+] і [ОН] в 1%-ому розчині сульфатної кислоти (ρ=1,005 г/мл) та визначити також величини рН і рОН цього розчину.

7. Константа дисоціації оцтової кислоти рівна 1,8×10-5. Обчисліть її ступінь дисоціації в 0,1М розчині.

8. Розрахуйте концентрацію йонів Al3+ та Cl- в 0,1М розчині алюміній хлориду, якщо ступінь дисоціації солі дорівнює 65 %.9. Із поданого переліку написати в молекулярному та йонному вигляді рівняння гідролізу тих солей, які йому піддаються: калій ціанід, літій фосфат, хром(ІІІ) карбонат, калій нітрат, купрум(ІІ) хлорид, кальцій хлорид, калій сульфід, ферум(ІІ) сульфат, алюміній сульфід, амоній ацетат, ферум(ІІІ) хлорид, калій фосфат, натрій гідрогенфосфат. Вказати рН середовища.

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Студент повинен знати:

ü Дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник розчину. Кислотно-основні теорії.

ü Значення рН для рідин людського організму в нормі і патології.

 

Студент повинен вміти:

Вимірювати рН розчинів та біологічних рідин потенціометричним методом.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...