Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тематика практичних заняттьМетодичні рекомендації

 

щодо проведення практичних занять з курсу

"СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І ПЛАНУВАННЯ"

для студентів спецiальності 7.03050801 «Фінанси_і кредит»(за спеціалізованими програмами) денної та заочної форм навчання

 

Затверджено

на засіданні кафедри

"Фінансів та кредиту"

протокол № 1 від 26.08.2014 .

Запоріжжя

 

 

ВСТУП

 

Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є ре­організація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалення організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів керування.

У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розви­тку підприємницької активності, діяльність підприємств і організа­цій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат — прибуток. Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємства не тільки сьо­годні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методо­логії і методів стратегічного керування.

Цілі курсу “Стратегічне планування та управління”- виробити стратегічний тип мислення, розвинути розуміння стратегії підприємства, набути навички управління стратегічними змінами.

Предметом дисципліни "Стратегічне управління" є вміння успішно управляти процесом стратегічних змін.

У результаті проведення практичних занять студент повинен знати:

- місце та роль стратегічного управління в системі управління;

- причини виникнення та переваги стратегічного управління ;

- сфери використання стратегічного управління ;

- відмінності концепцій стратегічного управління ;

- основні методологічні підходи до стратегічного управління ;

- особливості використання стратегічного управління на підприємствах різних форм власності.

Студент повинен оволодіти:

- навичками побудови місії, цілей, стратегій та "стратегічного набору";

- основами формування стратегічних планів різного рівня на підприємстві;

- навичками побудови ефективно діючого організаційного, фінансового, соціально-психологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення СУ.

Дисципліна "Стратегічне управління" є логічним продовженням курсу "Стратегія підприємства".

Дисципліна має практичну, прикладну спрямованість. Вивчення дисципліни можливе за індивідуально-консультаційною формою самостійного опанування дисципліни з виконанням практичних завдань на базах практик.Тематика практичних занятть

Практичне заняття 1.Загальні основи управління стратегічними змінами

1. Стратегічне управління.

2. Бюджетування та фінансовий контроль.

Література: [основна - 9, 15, 18; додаткова - 5, 7, 14, 16]

Практичне заняття 2.Визначення рівня та послідовності стратегічних змін

1. Характеристика зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовищ підприємств України.

Література: [основна - 9, 15, 18; додаткова - 5, 7, 14, 16]

Практичне заняття 3. Етапи реалізації стратегії підприємства

1. Модель «п’ять Р» у процесі реалізації стратегії.

2. Розвиток моделі «сім S» у процесі впровадження стратегічних змін.

Література: [основна - 10, 15, 22, 23, 25; додаткова - 2, 5, 8]

Практичне заняття 4. Ресурсно-компетенційна база стратегічних змін

1. Ресурси та компетенції як носії конкурентних переваг

2. Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій

Література: [основна - 3, 15, 16, 19; додаткова - 1, 11, 14, 16]

Практичне заняття 5.Когнітивність як передумова стратегічного розвитку підприємства

1. Практичні аспекти управління стратегічними змінами

2. Когнітивна школа, її мета та завдання

Література: [основна - 3, 8, 17, 26; додаткова - 4, 8, 15]

Практичне заняття 6. Впровадження змін на різних етапах життєвого циклу організації

1. Життєвий цикл організації та відповідність типів управління кожному етапу

2. Характеристика змін на кожному етапі та особливості їх впровадження

Література: [основна - 3, 5, 13, 14, 15, 20; додаткова - 5, 7, 16]

Практичне заняття 7. Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві

1. Види підходів до впровадження стратегічних змін

2. Функції підрозділів щодо впровадження стратегічних змін

Література: [основна - 3, 4, 6, 18; додаткова - 6, 4, 11]

Практичне заняття 8.Функціональні стратегії при реалізації стратегічних змін

1. Загальні поняття

2. Маркетингова, НДПКР, виробнича, фінансова, стратегія управління персоналом, логістична стратегії в процесі реалізації стратегічних змін

Література: [основна - 3, 12, 15, 23; додаткова - 3, 8, 13]

 

Практичне заняття 9. Взаємозв’язок стратегії та організаційної структури управління підприємством

1. Організаційні структури підприємства

2. Концепція „центру тяжіння” у розвитку організаційної структури. Складові організаційної структури

Література: [основна - 2, 9, 15, 28; додаткова - 5, 9, 13]

 

Практичне заняття 10. Організаційна культура в управлінні стратегічними змінами

1. Визначення організаційної культури підприємства

2. Механізми розвитку організаційної культури

Література: [основна - 3, 15, 18, 22; додаткова - 1, 6]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...