Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми індивідуальних завдань. 1 страницаМетодичні вказівки

до виконання індивідуальних завдань з дисципліни

 

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І ПЛАНУВАННЯ»

 

для студентів спецiальності 7.03050801 «Фінанси_і кредит»(за спеціалізованими програмами) денної та заочної форм навчання

 

Затверджено

на засіданні кафедри "Фінансів та кредиту"

протокол № 1 від 26.08.2014 .

 

Запоріжжя

 

Різновидністю індивідуальних завдань, яка відповідає інноваційним технологіям навчання, є індивідуальна науково-дослідна робота. Це самостійне наукове дослідження на тему проблемно-пошукового характеру, в якому слід дотримуватись основних вимог до наукових робіт такого рівня. Індивідуальна роботавиконується у межах переліку індивідуальних завданнь. Крім того, студенти можуть також підготувати презентацію на одну з тем програми дисципліни «Стратегічне управління і планування.»

 

Теми індивідуальних завдань.

 

1. Об¢єктивні передумови переходу від довгострокового планування до стратегічного управління, його сутність.

2. Фактори внутрішнього середовища підприємства, аналіз яких передує опрацюванню концепції стратегічного розвитку суб¢єкта бізнесової діяльності.

3. Мікро фактори зовнішнього середовища підприємства та їх вплив на визначення стратегії розвитку підприємства.

4. Макросередовище підприємства і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку.

5. Основні сили конкуренції та їх врахування в опрацюванні стратегії розвитку підприємства.

6. Детермінанти конкурентних переваг держави.

7. Конкурентні переваги України.

8. Життєвий цикл товару і його врахування в стратегії розвитку.

9. Методи стратегічного прогнозування.

10. Функціонально-вартісний аналіз стану фінансово-господарської діяльності підприємства.

11. Глобальні стратегії конкуренції.

12. Стратегія мінімізації затрат.

13. Стратегія інновацій та її значення для забезпечення конкурентоспроможності українських товарів.

14. Стратегія диверсифікації.

15. Стратегія фокусування швидкого реагування.

16. Стратегія вичікування та можливість її застосування підприємствами України.

17. Корпоративні стратегії пов¢язаної та непов¢язаної конкуренції.

18. Стратегія диференціації.

19. Стратегії зміни курсу та реструктуризації , їх актуальність для підприємств України.

20. Функціональні стратегії конкуренції

21. Сутність та умови використання наступальних та оборонних стратегій.

22. Стратегії конкуренції на різних етапах життєвого циклу галузі та товару.

23. Стратегії конкуренції для лідерів в галузі та для рядових суб¢єктів господарської діяльності.24. Стратегії конкуренції для слабких підприємств та підприємств у стані кризи.

25. Лідер підприємства та його роль в реалізації стратегічної концепції розвитку організації.

26. Елементи системи організації виконання стратегічної концепції розвитку підприємства.

27. Місце та роль організаційної структури підприємства у реалізації стратегічної концепції розвитку.

28. Роль персоналу в реалізації стратегії розвитку підприємства.

29. Роль та місце фактору культури (психологічного клімату) в стратегічному розвитку підприємства.

30. Сутність і необхідність тотального управління якістю в стратегічному розвитку.

31. Методи опору змінам в процесі реалізації стратегій розвитку.

 

 

РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ»

 

Варіант 1

 

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпоте-тичного промислового підприємства “СІЛІКАТОБЕТОН” здій-сніть аналіз портфеля продуктів методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфеля та шляхів його стратегічної зорієнтованості окремо по матрицям. Сформулюйте страте-гії подальшого розвитку окремих продуктів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану орга-нізації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

 

Таблиця 1 – Вихідні данні про обсяги продажу, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

    Обсяги Обсяги реалізації      
Номер   аналогічних      
  реалізації Місткість Темпи  
Назва видів продукці  
бізнес- продукту стратегічних ведучого ринку, зростання  
напрямку видів продукції, тис. грн. ринку, %  
  конкурента,  
    тис. грн./рік      
    тис. грн./рік      
           
             
Цегла кольорова 73 450 154 378 2 534 600  
             
Цегла стовщена 2 345 1 243 37 456 98,09  
             
Цегла силікатна 123 456 156 775 32 456 000 101,1  
одинарна біла  
           
             
Блоки силікатні 98 760 9 567 7 253 400 96,89  
             
Силікатні камені 2 456 5 672 102,5  
             
Цегла фасадна 763 200 877 600 23 451 000 103,66  
             
Цегла тротуарна 7 865 103,8  
             
Бордюрний блок 4 969 3 565 64 532 97,45  
             
Вазони декоративні 165 463 56 560 8 856 700  
             
Декоративний 7 611 3 401 67 899 76,8  
елемент фасадний  
           
             

 

Таблиця 2 – Експертні оцінки привабливості ринків

 

    Результати оцінювання експертами      
Характеристики за десятибальною системою привабливості ринків  
    з основних напрямків діяльності      
привабливості       промислового підприємства      
                             
  Вага      
                             
Рівень конкуренції 0,1      
                             
Тенденції розвитку ринку 0,2      
                             
Бар’єри входу на ринок 0,13      
                             
Стійкість потреб споживачів 0,25      
                             
Місткість ринку 0,22      
                             
Залежність ринку від зовнішніх чинників 0,1      
                             

 

Таблиця 3 – Експертні оцінки конкурентних позицій бізнес-напрямків

 

    Результати оцінювання експертами        
Характеристики за десятибальною системою конкурентних позицій  
конкурентних позицій основних напрямків діяльності підприємства    
  Вага      
                             
Якість продукції 0,09      
                             
Виробничі потужності 0,21      
                             
Рівень обслуговування клієнтів 0,2      
                             
Система знижок і бонусів 0,3      
                             
Прихильність споживачів 0,2      
до продукції підприємства      
                           
                             

 

Варіант 2

 

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпоте-тичного ПАТ КБ “КИЄВСЬКИЙ” здійсніть аналіз портфеля бізнес-напрямків методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфеля бізнес-напрямків і шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабли-вими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

 

Таблиця 1 – Вихідні данні про обсяги реалізації банківських продуктів, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

    Обсяги Обсяги реалізації      
Номер   реалізації аналогічних Місткість Темпи  
Банківський основних банківських  
бізнес- ринку, зростання  
бізнес-напрямок банківських продуктів  
напрямку тис. од. ринку, %  
  продуктів, ведучого конкурента,  
    тис. од./рік тис. од./рік      
             
Депозитні послуги 234 500 654 378 2 534 600 88,56  
             
Кредитні послуги 1 243 2 345 37 456 97,45  
             
Андерайтинг 156 775 123 456 32 456 000 100,7  
             
Факторинг 98 760 9 567 7 253 400 102,5  
             
Розрахунково-касове 2 467 5 672 96,89  
обслуговування  
           
             
Карткові проекти 763 200 877 600 23 451 000 103,66  
             
Зарплатні проекти 7 865 103,8  
             

 

Таблиця 2 – Експертні оцінки привабливості ринків

 

    Результати оцінювання експертами  
Характеристики за десятибальною системою привабливості ринків
привабливості   з основних напрямків діяльності банку  
  Вага
                 
Рівень конкуренції 0,25
                 
Тенденції розвитку ринку 0,2
                 
Бар’єри входу на ринок 0,15
                 
Стійкість потреб споживачів 0,1
                 
Державне регулювання 0,2
                 
Розміри сегментів ринку 0,1
                 

 

Таблиця 3 – Експертні оцінки конкурентних позицій бізнес-напрямків

 

    Результати оцінювання експертами      
Характеристики за десятибальною системою конкурентних позицій    
конкурентних позицій основних бізнес-напрямків діяльності банку      
  Вага      
                       
Якість обслуговування 0,2      
                       
Місце розташування банку 0,1      
                       
Корпоративна культура банку 0,2      
                       
Вартість банківського продукту 0,3      
                       
Прихильність споживачів 0,2      
до банківських продуктів      
                     
                       
                       

 

Варіант 3

 

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпо-тетичного науково-дослідного підприємства “УКРПРОЕКТ” здійсніть аналіз портфеля бізнес-напрямків методом Бостонської Кон-салтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфеля бізне-сів і шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стра-тегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану орга-нізації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

 

Таблиця 1 – Вихідні данні про обсяги реалізації науково-дослідної продукції, розміри ринку та темпи зростання ринків

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...