Главная Обратная связь

Дисциплины:


Адказы да комплексных заданняўЗаданне 35

1)ТЮГ ; 2)дзетяслі; 3)аблвыканкам; 4)ААН; 5)ваенкам; 6)педсавет; 7)Інтерпал; 8)прафкам; 9)прафарг; 10)заугас.

Заданне 36

Рускамоўная абрэвіятура Беларускамоўная абрэвіятура Поўны сэнсавы беларускі адпаведнік
совхоз саўгас савецкая гаспадарка
соцдоговор сацдагавор сацыялістычны дагавор
собкор няма уласны карэспандэнт
Совинформбюро Саўінфармбюро Савецкае інфармацыйнае бюро
Совнархоз Саўнаргас Савет народнай гаспадаркі
Совнарком Саўнаркам Савет Народных Камісараў
Совмин Саўмін Савет Міністраў
собес сабес аддзел сацыяльнага забеспячэння
ОМОН АМАП атрад міліцыі асобага прызначэння
госбюджет дзяржбюджэт джяржаўны бюджет
райфо райфа раённы фінансавы аддзел
спецназ спецназ атрад спецыяльнага прызначэння
ГРЭС ДРЭС Дзяржаўная раённая электрычная станцыя

 

 

Заданне 37

Без+ядзерны =бяз’ядзерны

Дыз+прапорцыя=дыспрапорцыя

Ад+іменны=адыменны

Контр+ідэя=контрідэя

Дэз+інфіцыраваць=дэзынфіцыраваць

Без+шкодны=бясшкодны

 

З+імправізаваць=зымправізаваць

Дыз+гармонія=дысгармонія

Дыз+асацыяцыя=дызасацыяцыя

Суб+інспектар=субынспектар

 

Заданне 38

сасніць сон сурэдактар кнігі
сувязны партызанскага атрада   Садружнасць Незалежных Дзяржаў  
сунаймальнік супастаўляць факты
састыкаваць суапякунства дзяцей
саіскальнік вучонай ступені сазвоньвацца вечарамі

 

 

Заданне 39

Напісаць у суаўтарстве, сагравацца на сонцы, мае саслужыўцы, саскончыць з плота, цікавая суразмоўніца ( субяседніца), суправаджаць грузы , разам з суседскім хлопцам.

 

Заданне 40

Собеседник – суразмоўнік , соавтор – суаўтар, соаренда – суарэнда, совместимость – сумяшчальнасць , согражданин – суаграмадзянін , соученик – сувучанік , современник – сучаснік , созвучие – сугучнасць, соиздатель - сувыдавец , соисполнитель – сувыканаўца , сокурсник – сакурснік , соучастник – саўдзельнік , соцветие – суквецце , сопредседатель – сустаршыня.

 

Заданне 41

Аналіз – аналізаваць, шок – шакіраваць , камандзіроўка – камадзіраваць , фінансы – фінансаваць , прэмія – прэміраваць , кантроль – кантраляваць , тыраж – тыражаваць , гармонія – гарманіраваць , віза – візіраваць , кансультацыя – кансультаваць , акупацыя – акупіраваць і акупаваць , ліквідацыя – ліквідаваць , калька - калькаваць і калькіраваць , фініш – фінішаваць , пародыя – парадзіраваць , сальфеджыа – сальфеджыраваць. 

Заданне 42

пікіраваць (пікаваць) фтарыраваць (фтараваць)
фарміраваць (фармаваць) сенажыраваць (сенажаваць)
храміраваць (храмаваць) суфліраваць (суфляваць)
дысгарманіраваць (дысгарманаваць) будзіраваць ( будаваць)
фарсіраваць (фарсаваць) газіраваць (газаваць)

 

 

Заданне 43

1.Тонкія рысы твару неяк не пасавалі да такога дужага асілка, якім быў Андрэй. 2. Сваім хуткім наступленнем партызаны парыравалі ўдар ворага. 3. Штосьці на гэты раз стрымала Сашу , апанавала яго звычайную рашучасць. 4. Каб папярэдзіць падзенне або няшчасны выпадак падчас выступлення Вольгі на турніку , Максім уважліва пасіраваў яе . 5. Апаніравалі дысертацыю маладога даследчыка два вядомыя дактары філалагічных навук . 6. Вада знаходзіцца ў стане вечнага руху . Ад сонца яна паруе , з пары робяцца хмары , з хмар робіцца дождж . 7. Калі ж апанавалі ганчакі , воўк агрызнуўся, шчэрачы клыкі . 8. Падчас гульні ў карты Юрка часта пасаваў.

Каментарый . Словы трэба устаўляць у адпаведнасці з наступнымі значэннямі.

Апаніраваць, -рую, -руеш, -руе ;незак. Выступаць у якасці апанента на дыспуце , спрэчцы ; быць чыім- небудзь апанентам. // огул пярэчыць каму-небудзь у спрэчцы.

Апанаваць, -нуе;зак.,каго-што. 1.Ахапіць, авалодаць поўнасцю (пра настрой, думкі, пачуцці, а таксама пра фізічны стан чалавека.) //Перамагчы ,узяць верх (над настроем, думкамі , пачуццямі і пад.). 2. Напасці ў вялікай колькасці , акружыць з усіх бакоў.

Пасаваць,-суе; незак. Падыходзіць, адпявядае каму-н.,чаму-н.

Пасаваць, -сую, суеш,- суе; незак. 1.Пры гульні ў карты адмовіцца ўдзельнічаць у розыгрышы да наступнай раздачы карт. 2. Перан.; перад кім, чым і без дап. Прызнаваць сябе бяссільным перад кім-н, чым-н., здавацца.

Пасіраваць, -рую, - руеш, -руе ;зак.і незак (ад фр.passer- перадаваць). Спец. Падтрымліваць (спартсмена, артыста), каб папярэдзіць падзенне або іншыя няшчасныя выпадкі пры выкананні акрабатычных, гімнастычных ,цыркавых практыкаванняў.

Параваць,-руе ;незак. Вылучаць пару.

Парыраваць , -рую, -руеш, руе; зак. І незак., што. 1. Адбіць (адбіваць) удар ( першапачаткова – у фехтаванні). 2. Перан. Абвергнуць (абвяргаць) (чые-небудзь довады, нападкі і пад.у спрэчках)

Заданне 44

1.Пятага лістапада тысяча пяцьсот дванаццатага года ў царкве Святога Урбана сабралася калегія найслаўнейшых дактароў мастацваў і медыцыны Падуанскага ўніверсітэта, каб вырашыць пытанне аб допуску да экзаменаў на ступень доктара медыцыны Францыска Скарыны. 2. Трохі збоку стаяў стары кароценькі « масквіч».3. Шмат болю прынесла народам свету Другая сусветная вайна.4.У мяккай цішы колераў ласкавых успыхваюць агеньчыкамі травы, дзе фея мне пакінула сляды. 5. Святліцца Млечны Шлях-планетны мост. Ён Розуму Вышэйшага тварэнне! 6. Мурашка ў гэтым свеце неабдымным , малю я Бога : « Дай яшчэ адну пагодную, клапотную вясну!» . 7. На Купалле там птушка садзіцца, пяе, у Піліпаўку воўк нема вые. 8. Праз адчыненае акно заляцела ў мой пакой божая кароўка і прысела на прынтар. 9. На сустрэчу да студэнтаў Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта завіталі Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь , а таксама Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі. 10.Ефрасіння Полацкая ў немаладым ужо ўзросце накіравалася да Гроба Гасподняга.

 

Заданне 45

сябар скарыназнавец Жыцень
бурыданаў асёл Генеральны пракурор РБ
Алесеў бацька Дзяржаўны сцяг РБ
не давядзі божа Саюз пісьменнікаў
скарынаўскія першадрукі Скарынаўская стыпендыя
Вялікі пост божы дзьмухавец
Папа Рымскі храм Божы
Крыжовыя паходы Дзева Марыя
ждановіцкая гародніна Стары Запавет
Узброеныя Сілы РБ Уваскрэсенне Хрыстова

Заданне 46

Імены багоў у розных рэлігіях: Ісус Хрыстос, Іегова, Алах , Шыва, Брахма
Словы, якія традыцыйна абазначаюць найважнейшыя рэлігійныя паняцці: Крыж Гасподні,Гроб Гасподні, Святы Дух, Руская Праваслаўная Царква, Дзева Марыя
Імёны заснавальнікаў рэлігій: Буда , Мухамед,Заратустра
Назвы культавых кніг: Біблія, Евангелле, Каран, Стары Запавет, Псалтыр, Талмуд, Веды, Новы Запавет
Назвы рэлігійных святаў, пастоў: Вялікдзень, Дабравешчанне, Каляды , Пасха Хрыстова, Рамазан, Курбан-Байрам, Вялікі пост

 

Заданне 47

З вялікай літары пішуцца словы ў словазлучэннях 1, 2, 3,5,8, 10,14.

 

Заданне 48

ча-ртарны чар-тарны сарта-рны чартар-ны
зва-льненне зваль-ненне звальне-нне звальнен-не
па-рэа - - -
эк-зэмпляр экзэ-мпляр экзэм-пляр экзэмп-ляр
ты-нэйджар тынэй-жар - -
фла-мастар флама-стар фламас-тар -
дзя-сятка дзеся-тка дзясят-ка -
мі-нскі мін-скі мінс-кі -
шэ-сцьдзясят шэсць-дзясят шэсцьдзя-сят -
ім-кнецца імк-нецца імкне-цца імкнец-ца
па-дземны пад-земны падзе-мны падзем-ны
сем’янін сем’-янін сем’я-нін -
заў-ральскі заўра-льскі заўраль-скі заўральс-кі
фаўніст - - -
ся-мнаццаць сям-наццаць сямна-ццаць сямнац-цаць

 

 

Адказы да комплексных заданняў

Заданне 49

1.Цішыня трывала, можа, толькі хвіліну, але была яна такой кантрафаснай, што здавалася чужой, незразумелай. 2. Прыгожыя ландшафтыБеларусі добра спалучаюцца са спакойным , мірным характарам нашага народа. 3 Дацкіастраном Оле Ромер, які ўпершынювызначыў хуткасць святла па назіраннях за спутнікам Юпітэра Іа,нарадзіўся дваццаць пятага верасня тысяча шэсцьсот сорак чацвёртага года.4.За адкрыццё антыпратона Нобелеўскуюпрэмію ўрычылі ЭміліаСегрэ і Оўэну Чэмберлену дваццаць шостага кастрычніка тысяча дзевяцьсот пяцьдзясят дзявятагагода.5. У чэрені тысяча восемсот саракавога года Сэмюэл Морзэ запатэнтаваў тэлеграф. 6. Першы відэатэлефон (відэафон) быў прадэманстраваны дзявятага красавіка тысяча дзевяцьсот трыццатага года ў Нью-Ёрку. 7.Дырэктар завода сінтэтычнага каўчуку містар Браўн нерухома сядзеў у скураным крэсле. 8. На рынку тавараў і паслуг горада Токіа існуе жорсткая канкурэнцыя, тут ёсць свае лідарыі свае аўтасайдары. 9. Магазін , які гандлюе таварамі па зніжаных цэнах, называюць дыскаўнтарам. 10. Хакерства і кардарства з’яўляюцца сёння самымі распаўсюджанымі высокаінтэлектуальнымі злачынствамі. 11. Праз дні са тры ў Дзямідаў двор заехалі «жыгулі». 12. Раптам тунэль скончыўся, і перад намі раскрылася панарама Нью-Ёрка. 13. Адначасова на пляцоўках Познанскага выставачнага цэнтра ў гэтыя студзеньскія дні была арганізована выстава будаўнічай і дарожнай тэхнікі. 14. Наяўная сістэма адміністрацыйнага рэгулявання цэнаў з’яўляецца праблемай для вядзення бізнесу.

Заданне 50

1.Закон захавання и пераўтварэння энергии адным з першых адкрыў нямецкі ўрач Юліус Роберт Маер. 2. Першую карту паверхні Месяца склаў трыццытага лістапада тысяча шэсцьсот дзявятага года Галілеа Галілей. 3. Французскі фізік Жаліа-Кюры сумесна з жонкай Ірэн адкрыў з’яву штучнай радыеактыўнасці. 4. Упершыню святлоадбівальнае прыстасаванне тыпу «кашэчае(кацінае)вока» з’явілася на дарогах Вялікабрытаніі ў тысяча дзевяцьсот дзявятым годзе . 5. Чатырнаццатага снежня дзве тысячы чацвёртага года быў адкрыты самы высокі ў свеце транспартны мост Віядук Міё. 6. За работы па стварэнні бяздротавага телеграфа ў тысяча дзевяцьсот дзявятым годзе Нобелеўская прэмія была прысуджана Гільельма Марконі і Фердынанду Браўну. 7. У тысяча дзевяцьсот дзясятым годзе жыхар Чыкага Альва Дж.Фішэр запатэнтаваў электрычную пральную машыну. 8. Гідраэлектрастанцыя на Ніягарскім вадаспадзе была адкрыта ў тысяча восемсот дзевяноста пятым годзе. 9. Газпром РФ з’яўляецца адным з сусветных лідараў у бізнесе.

 

Заданне 51

1.Над маленькімі бусляняткамі на адной назе стаяў чарнакрылы і чорнагаловы , з белай грудкай стары бусел. 2. Зацвіла прыгожая ліпа. Колькі шуму было тут на гэты час, колькі рознагалосага спеву! 3. Лясы запаведніка Белавежская пушча адносяцца да самых высокакаўзроставых у Еўропе.4. Фатограф закінуў сумку з фотаапаратам за спіну і пайшоў напрасткі праз балота. 5 Скіфы былі апошнімі вандроўнымі плямёнамі ,што ў перыяд між сёмым і трэцім стагодзямі да нашай эры засялілі нашу радзіму на поўдні цяперашніх Украіны і Расіі,у Паўночным Прычарнамор’і .6. Мне саладзейшыя самыя ветры з Дзвіны баравыя і плытагонскіх кастроў паўночны куродым. 7. Мы на чулых людзей, багаты злосці б трохі да чуласці той! Часта гады і тарбахваты карыстаюцца дабратой. 8. Калі мы выйшлі з аўтобуса на касмадроме , нас асляпіла сваім ззяннем серабрыстая ракета. 9. Устане бор, і залюляе дасвецце стагалосы спеў. 10. Азотнакіслае ўгнеенне не паспрыяла павышэнню агульнай якасці аўса. 11. Даследчыкі вылучаюць у тэксце тры тыпы інфармацыі : змястоўна-факталагічную, змястоўна- канцэптуальную і змястоўна-падтэкставую.

 

Заданне 52

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...