Главная Обратная связь

Дисциплины:


Способи створення виразів у формах, запитах та звітах Microsoft AccessНайчастіше вирази використовуються:

-В елементі керування «Текстове поле» у формі або звіті.Так створюється обчислюваний елемент керування. Наприклад, потрібно створити проміжний підсумок, який обчислює суму всіх елементів рядків у замовленні. Щоб обчислити проміжний підсумок, елемент керування «Текстове поле» додається до форми, а в полі властивості Джерело елемента керуваннятекстового поля вводиться такий вираз:

=Sum([поле_таблиці])

Вираз використовується для визначення критеріїв запиту. Після цього програмою Access повертаються лише ті рядки, які відповідають цим критеріям. Наприклад, потрібно переглянути всі замовлення, доставлені протягом 2004 року. Щоб ввести критерії, у клітинці Критерії стовпця «Дата й час» вводиться наведений вираз. Щоб визначити діапазон дат, вводяться такі критерії:

Between #01/01/2004# And #31/12/2004#

Можна використати вираз для створення обчислюваного поля в запиті. Наприклад, потрібно відобразити рік доставки замовлення як частину запиту. Щоб створити обчислюване поле, у пустій клітинці рядка Поле в запиті вводиться такий вираз:

Рік доставки: Format([Дата доставки]; "yyyy")

Тут у виразі використовується функція Format, щоб отримати значення року зі значення в полі «Дата доставки». Потім функцією Format значення року перетворюється на формат із чотирьох розрядів.

 

85. Стандартні групи новин Internet.

Usenet – перша публічна мережа користувачів, де люди зі спільними інтересами можуть поєднуватись в окремі дискусійні групи та обмінюватися інформацією. Обмін інформацією у такий спосіб називається телеконференцією. Користувачі обмінюються пакетами листів, що містять мережеві новини. На сервері листи групуються за темами в групи новин, а сукупність груп новин називається телеконференціями або новинами. Конференції: керовані–статті розміщує спеціальна людина; некеровані–статті розміщуються автоматично за запитом користувача. Для читання новин необхідне спеціальне програмне забезпечення (наприклад програми Internet News, Outlook Express) і доступ до сервера новин. *В мережі Internet існує багато груп новин, які охоплюють широкий спектр тем. Ім'я груп новин складається з кількох частин, розділених крапками. При читанні цього імені зліва направо його частини поступово звужують коло питань, що розглядаються, в цій групі. Телеконференції організовані за ієрархічним принципом. Спочатку існувало сім офіційних категорій, які є основою цієї ієрархії: comp - обговорення питань, що відносяться до комп'ютерної тематики; misc - обговорення спеціальних тем; news - обговорення проблем, пов'язаних з самими групами новин; rec - обговорення тем, пов'язаних з хобі та розвагами; sci - обговорення тем, пов'язаних з наукою; soc - обговорення соціальних і культурологічних питань; talk - розмови на довільні теми. Крім того, існує найбільша категорія alt. До неї ввійшли дискусії на альтернативні теми, які не відображені в основних семи категоріях. Існує також багато невеликих груп новин, що мають локальне значення, наприклад, relcom - група телеконференцій російською мовою. 

 

86. Стандартні логічні функції, що застосовуються при роботі з EXCEL: Надати приклади.

Під функцією розуміють залежність однієї змінної (у) від іншої (х) або кілька змінних (х1, х2, ..., хn). Причому кожному набору значень змінних х1, х2, ..., хn буде відповідати єдине значення певного типу залежностей змінної у. Функції вводять у таблицю у склад формул або окремо. Логічні функції використовуються для побудови логічних виразів, результат яких залежить від того, чи є істиною умова, що перевіряється. Загальний вигляд функції:=ім'я функції(параметр1;параметр2;…).

=ЕСЛИ(умова;дія 1 ;дія2) - виконує дію 1, коли умова істинна, або дію 2 дії, коли умова хибна.

=ИЛИ(умова1 ;умова2;... ;умова30) – приймає значення ИСТИНА, якщо хоча б одна з умов виконується, або ЛОЖЬ, якщо жодна з умов не виконується.

=И(умова1 ;умова2;... ;умова30) – приймає значення ИСТИНА, якщо усі умови виконуються, або ЛОЖЬ, якщо хоча б одна з умов не виконується.

Наприклад: Маємо таблицю кількості виготовленою працівником продукції та відповідного заробітку. На підприємстві є преміальна система, яка передбачає збільшення заробітку(ЗАРОБ) на 10%, якщо кількість виготовленої продукції(К.В.П) більша за певну норму(НОРМА). Використовуємо функцію если, ставимо курсор на поле Заробіток+премія: =если(К.В.П>=НОРМА; ЗАРОБ*1,1;ЗАРОБ*1).


87. Стандартні програмні засоби для роботи в Internet.

Система World Wide Web – це глобальна система розповсюдження гіпертекстової інформації, яка використовує в якості каналів транспортування Інтернет. Саме для роботи з WWW були створені спеціальні програми Web-браузери. Ці програми проводять синтаксичний аналіз web-документів, створених мовою НТМL і видають у зручному для нас вигляді. Основними браузерами є Internet Explorer та Netscape Navigator. Ці програми завантажуються як і інші програми, які є додатками до Windows. За допомогою браузерів можна переглядати величезний обсяг відомостей, використовувати ці відомості у своїх цілях.Елементи головного вікна браузерів:

Рядок заголовка налічує типові елементи додатка Windows. Рядок меню – надає доступ до функцій необхідних у роботі з браузером. Панель інструментів – для швидкого доступу до найчастіше вживаних команд. Область перегляду документа- частина вікна, у якій відображаються текст докумнта і всі доповнення до нього. У рядку адреси вводимо адресу певної web-сторінки для її завантаження.
91. Створення діаграм і графіків в Excel , методика використання "Мастера диаграмм".

Мастер Диаграмм – один із засобів Excel, що полегшують виконання часто виконуваних робіт. Даний майстер дає можливість спростити побудову діаграм або графіків. Процедура створення діаграми/графіка:1)Запустити Майстер діаграм;2)Указати місце та розмір майбутньої діаграми за допомогою курсора;3)У першому кроці майстра вказати діапазони комірок, але краще виділити даний діапазон заздалегідь, тоді він автоматично вказуватиметься в запиті на введення діапазону комірок;

4)На наступних кроках вибирається тип діаграми(графіка) та її підтип.

5)Потім установлюються параметри, що визначають: яка частина діапазону буде відображена як дані, а яка — як мітки сегментів і назви. Порядок побудови діаграм у різних версіях Excel дещо відрізняється, але зміст залишається той самий. При створенні діаграми за допомогою майстра важливо знати, що мітками рядків і стовпців називаються заголовки рядків і стовпців, а мітки стовпців є текстом легенди.Легенда – виділене прямокутником поле, де зазначається, яким кольором чи типом ліній на графіку чи діаграмі позначені вхідні дані.

 

88. Статистичний аналіз даних, прогнозування.

Прогнозування — процес передбачення майбутнього стану явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематична інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку цього явища в перспективі. Для цього використовують декілька параметрів: статистична вибірка – дані про об’єкт прогнозування за певний період; функціональна залежність значень, що прогнозуються від впливаючих значень. Тобто на основі статистичної вибірки відомих значень функції F(x) та аргументів х, можна спрогнозувати поведінку функції шляхом підстановки нових значень аргументів. Залежність буває лінійна(більш-менш рівномірна залежність між факторами х та y) або нелінійна. Залежно від кількості факторів, що впливають на прогноз виділяють одно- та багатофакторну залежність. У середовищі MS Excel для однофакторного прогнозування використовують такі функції: =Предсказ(новий х;відомі у;відоміх) – короткостроковий лінійний прогноз; =Тенденция(відомі у;відомі х;нові х) – довгостроковий лінійний прогноз; =Рост(відомі у; відомі х; нові х) – довгостроковий нелінійний прогноз. Для багатофакторного прогнозування використовують функції: 1)=Линейн(відомі у; відомі х) – коротко/довгостроковий лінійний прогноз, 2)=Лгрфприбл(відомі у; відомі х) - коротко/довгостроковий нелінійний прогноз. Ці дві функції знаходять коефіцієнти(аn,.. а2, а1, b, де а – впливаючі фактори), які користувач використовує для підстановки у формули багатофакторної регресії. - лінійна багатофакторна регресія. – нелінійна багатофакторна регресія.

 

89. Статистичні функції в Excel , приклади використання.

Статистичні функції виконують операції по обчисленню параметрів випадкових величин або їх розподілень, представлених множиною чисел, наприклад, стандартного відхилення, середнього значення, медіани і т.п. До категорії Статистические віднесено 71 функцію, що дає змогу виконувати різноманітні розрахунки: Функція СРЗНАЧ(діапазон) повертає середнє значення (середнє арифметичне) діапазону клітинок, що еквівалентне сумі вмісту всіх клітинок діапазону, поділеній на кількість клітинок у діапазоні; Функція МАКС(МИН)(діапазон) використовується для визначення найбільшого (меншого) значення з діапазону; Функція НАИБОЛЬШИЙ(МЕНЬШИЙ)(діапазон;n) повертає n-не найбільше(меньше) значення з вміщених у діапазон клітинок; Функція ДИСП(число1; число2;...) розраховує дисперсію випадково вибраних n чисел, причому їх кількість не може бути більшою від 30; Функція КВАДРОТКЛ (число1; число2;...); розраховує суму квадратів відхилень точок даних від їх середнього. До статистичних функції також входять функції прогнозування: =Предсказ(новий х;відомі у;відоміх) – короткостроковий одиничний лінійний прогноз; =Тенденция(відомі у;відомі х;нові х) – довгостроковий одиничний лінійний прогноз;ЛИНЕЙН(відомі у; відомі х) знаходить коефіцієнти(аn,.. а2, а1, b, де а – впливаючі фактори), які користувач використовує для підстановки у формулу багатофакторної лінійної регресії . Наприклад, у комірках А1:А100 введено значення і треба знайти середнє значення. Формула =СРЗНАЧ(А1:А100) повертає середнє значення діапазону А1:А100. А формула =НАИБОЛЬШИЙ (А1:А100;2) – дасть нам друге найбільше значення з цього діапазону.

 

 

90. Створення гіперпосилань на документи та файли.

Гіперпосила́ння — це активний текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці або у іншому документі(листі Excel, текстовому документі), натиснення на яку викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки. Якщо нам необхідно створити гіперпосилання у середовищі MS Word, то потрібно виконати наступні кроки: 1)Виділити текст або об’єкт, який потрібно відобразити як гіперпосилання; 2) На вкладці панелі інструментів Вставка у групі Связи необхідно вибрати пункт Гиперссылка;3) У вікні, що з’явилось необхідно обрати бажаний файл або документ. У випадку з web-документом, необхідно вписати інтернет-адресу даного документу. У додатках Windows посилання на документи та файли створюються аналогічно.


92. Створення запитів та пошук інформації за допомогою автофільтру та посиленого фільтру в Excel.

Фільтрація – процес виділення із сукупності даних тих записів, які потрібні користувачу. Фільтри бувають двох типів: автофільтр та розширений фільтр. Автофільт – вбудована функція Excel, яка працює з простими(одна умова), складними(max 2 умови для 1 поля) та складеними(max 2 умови на 2 і більше поля) критеріями. Використання автофільтр:1)виділити діапазон даних з заголовками; 2)Данные – фильтр-Автофильтр. Біля заголовків з’являться кнопки, які розгортатимуть меню автофільтра, у якому можна обрати необхідні записи, а інші – «відсіяти». Для вимкнення автофільтру потрібно повторно натиснути пункт Автофильтр. *Розширений фільтр не має обмежень по кількості умов, але для нього самостійно потрібно створити критерій. Результати запиту можуть бути поміщені у вказане користувачем місце. Критерії створюються окремо від таблиці з даними. Розрізняють простий, складний, складовий та обчислювальний критерії. Простий має 1 заголовок та 1 умову. Складний може містити 2 та більше простих критеріїв, а умови можуть поєднуватися горизонтально, по 1 умові на декілька полів(зв’язка «и») і вертикально, декілька у мов на 1 поле(зв’язка «или»).Складений – сукупність декількох складних критеріїв(декілька умов на декілька полів). Обчислювальний критерій по кількості умов може бути простим або складним, але замість умов у комірки вводяться формули. Використання: 1)виділяємо діапазон даних; 2)Данные-фильтр-дополнительно;3) у меню, що з’явилось у зоні Диапазон условий вибираємо створений власноруч критерій.

93. Створення запитів у середовищі Microsoft Access . Поняття SQL.

Запит — це уявлення користувача про потрібні дані з різних таблиць або інших запитів. СУБД ACCESS дозволяє створювати запити за допомогою майстрів та у режимі конструктора. Запити можна створювати за допомогою майстра та конструктора. За допомогою майстра простого запиту легко створити докладний або підсумковий запит. Для цього необхідно:1) відкрити майстер; 2) у вікні, що з’явилось обрати поля, які будуть відображатись у запиті;3)На наступному етапі визначаємо бажаний тип запиту;4)після цього задаємо ім’я і тиснемо кнопку Готово. У конструкторі запити створюються користувачем самостійно. Для цього відкриваємо Конструктор запитів:1) у діалоговому вікні, що з’явилось обираємо таблиці або запити, з яких нам потрібно вибрати певні поля;2) з доданих таблиць додаємо поля, які повинні з’явитись у запиті;3)далі ми можемо задати порядок сортування даних у полі, визначити умови відбирання даних, якщо потрібно – створити розрахункові поля;4) Зберігаємо запит і даємо йому ім’я. SQL(мова структурованих запитів) — мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД, створення схеми бази даних і її модифікація, система контролю за доступом до бази даних. SQL може формувати інтерактивні запити будучи вбудованою в прикладні програми.

94. Створення зведених таблиць у середовищі Excel , типи, призначення, можливості.

Зведені таблиці створюються для зручного перегляду потрібних записів, узятих зі списку з великою кількістю полів, та швидкого виконання запитів, включаючи запити з проміжними підсумками. Для створення зведеної таблиці у Excel 2007 спочатку бажано виділити діапазон списку:1)Обираємо пункт меню Вставка – Сводная таблица; 2) у меню, що з’явилось, діапазон списку уже буде виділений, вам залишиться обрати місце для створення зведеної таблиці і підтвердити створення. Після цього ви побачите макет, який містить 4 поля:Названия столбцов, Названия строк, Значения, фільтр отчета. Далі необхідно за допомогою курсора перетягувати заголовки списку в поля, де ви хочете розмістити дані. Поле Название столбцов розмістить дані у стовпчиках, поле Название строк – у стрічках. Поле Значения призначене для числових значень, які будуть відповідати назвам стовпчиків та стрічок. Поле Фильтр отчета слугує для створення у зведеній таблиці критерію, за яким фільтруватимуться її дані. Для швидкого виконання запиту необхідно двічі клацнути на число у рядку Общий итог і ви побачите запит по полям, яким відповідає обране число.


95. Створення звітів у середовищі СУБД Microsoft Access .

Звіти використовуються для більш зручного представлення даних при друці, створюються на базі значень таблиці і запитів. Для створення звіту у Access 2007 за допомогою майстра викликаємо у пункті меню Создание у групі Отчеты Мастер отчетов: 1)У меню, що появилось під написом Таблицы или запросы є кнопка, що розгортає усі таблиці та запити, що містяться у даній БД. Із обраних таблиць або запитів додаємо поля до звіту за допомогою відповідної кнопки і тиснемо Далее; 2)Тепер обираємо вид, у якому буде представлений запит і натискаємо Далее; 3)Додаємо рівні угрупування даних і натискаємо Далее; 4)Обираємо поле, по якому проведеться сортування даних у звіті і тиснемо Далее; 5)Обираємо макет звіту(ступенчатый, блок, структура) та його орієнтацію(альбомная, книжная); 6) Обираємо стиль звіту і на останньому кроці надаємо йому ім’я і натискаємо Готово. В результаті отримуємо звіт з урахуваннями вказаних у майстрі характеристик. За допомогою конструктора можна відредагувати створений звіт або створити новий.

 

96. Створення кнопочних форм у середовищі Microsoft Access та технологія роботи з ними.

Кнопкові форми створюються для навігації по базі даних, тобто вони можуть використовуватись у якості головного меню БД. Елементи кнопкових форм – об’єкти форм і звітів. Кнопкову форму створюють за допомогою Диспетчера кнопкових форм. Для активізації виконують: Сервис—Диспетчер кнопочных форм.(Перевірка наявності кнопкових форм). У випадку відсутності кнопкових форм з’являється повідомлення з запитом, чи створити таку форму. З’являється вікно диспечера кнопочних форм, в якому натискають кнопку Изменить. В полі Название кнопочной формы вводять назву цієї форми. Натискають кнопку Создать. З’являється вікно Изменение страницы кнопочной формы, де у полі Текст назву кнопки, у другому полі вибирають потрібну команду( наприклад Перейти к кнопочной форме), в третьому полі вибирають назву форми. Натискають ОК. Потім повертаються у попререднє вікно, натискають Создать, тобто створюють другу кнопку. Таким чином можна створювати до 8 кнопок. Якщо необхідно створити декілька кнопкових форм, то процес створення той самий, але наступні кнопкові форми вважатимуться підпорядкованими Головній кнопковій формі. Для входу у підпорядковані кнопкові форми можна створити кнопку у головній. У такому випадку потрібно у підпорядкованій кнопковій формі створити кнопку для повернення до головної.

97. Створення макросів мовою Visual Basic for Applications.

Макрос є структурою, що складається з однієї або кількох макрокоманд, які автоматично виконуються послідовно або в порядку, заданому певними умовами, щоб досягти певної мети. Visual Basic for Applications — дещо спрощена реалізація мови програмування Visual Basic, вбудована в лінійку продуктів Microsoft Office. Перед тим як записати або написати макрос, необхідно спланувати кроки і команди, що він буде виконувати. Якщо під час запису макроса була допущена помилка, дія, що виправляє її, буде також записана. Щораз при записі макросу, він зберігається в новому модулі, приєднаному до робочої книги. Для створення макросу мовою VBA у середовищі Excel, необхідно увімкнути запис макросу, дати йому ім’я та вимкнути запис. За допомогою пункту меню Вид та кнопки Макросы можна увійти у редактор VBA та переглянути текст створеного макросу. Коли ми зайшли у даний редактор, ми можемо створювати нові програми, процедури або функції користувача використовуючи мову VBA. Мова створена для роботи з такими об’єктами, як робочі книги, аркуші, діапазони комірок, комірки тощо. У редакторі VBA ці об’єкти описуються методом або властивістю. Метод – дія, яка може бути спрямована на об’єкт або яку може виконати сам об’єкт. Властивість – характеристика об’єкта.


98. Створення макросів в проекті Microsoft Access та технологія роботи з ними.

Макрос є структурою, що складається з однієї або кількох макрокоманд, які автоматично виконуються послідовно або в порядку, заданому певними умовами, щоб досягти певної мети. Побудовник макросів використовується для створення та редагування макросів. Щоб відкрити побудовник макросів: На вкладці Створити у групі Додатково клацніть елемент Макрос. Якщо ця команда недоступна, клацніть стрілку поруч із кнопкою Модуль або Модуль класу і виберіть пункт Макрос. З’явиться побудовник макросів. У вікні побудовника макросів складається список дій, які потрібно виконати під час запуску макросу. Під час першого запуску побудовника макросів відображаються стовпці Макрокоманда, Аргументы і Примечание. У розділі Макрокоманда вводяться дії, які має виконувати макрос. У вікні Аргументы макрокоманды вводяться аргументи до дій, які виконуватиме макрос. Праворуч відображається вікно опису, де надається короткий опис кожної дії або аргумента. Клацніть дію або аргумент дії, щоб прочитати опис у вікні. Макрос виконуватиме дії почергово, починаючи з першої комірки стовпця Макрокоманда. Можна створити власну панель інструментів, у якій будуть міститьсь пункти, яким можна присвоїти створені макроси. Також макроси можна назначати кнопкам у формі.

 

102. Макрос - об’єкт, що описує одну дію, яку має виконати Access у відповідь на певну подію. Це може бути виклик запиту, друкування, вихід тощо. Макроси поділяють на: прості-містять одну команду Складні-складаються з простих макросів, тобто містять декілька команд. Щоб створити макрос у Microsoft Access вибирається пункт Создание-макрос. Вводимо ім’я макроса, після чого відкриється конструктор макросів. У стовпчику макрокоманди по стрілочці потрібно вибрати відповідну команду, так задається таблиця. Після цього конструктор макросів можна закрити, він буде збережений. Макроси використовують для виконання команд (відкриття, друк, закриття таблиці, вихід з Access тощо), що можна задати кнопочним формам. Також макроси назначають певним підпунктам при створенні меню користувача або використовують безпосередньо

99.Макроси - програми, побудовані на основі спеціальної мови програмування VBA, що використовується в пакеті Microsoft Оffice і дає змогу виконувати рутинні дії, які часто повторюються. Розрізняють системні макроси і макроси користувача. Макроси можна створювати 2 шляхами: За допомогою макрорекордера та за допомогою редактора VBA, самостійно записуюючи команди. Макроси, що записуються за допомогою макрорекордера: макроси з абсолютними посиланнями та макроси з відносними посиланнями. Для створення макросу: Сервіс → Макрос → Начать запись; вказуємо ім’я макроса, під яким він буде зберігатися; з’являється панель “Остановка макроса” (містить дві кнопки: Остановить запись, Относительная ссылка, яка за умовчуванням активна); після натискання кнопки “Остановка макроса” макрос створено. Для активізації: Сервис → Макрос → Макросы, де у переліку вибираємо потрібний макрос → Выполнить; Способи виконання макросів: 1) Комбінація: Сервіс-Макрос-макроси…( з списку вибирається потрібний) 2) На робочому аркуші створюється графічний елемент, якому призначають виконання макросу 3) Поставити кнопку на панель інструментів і призначити їй макрос 4) Призначення макросу пункту в головному меню 5) Створення нового пункту меню в який включається підпункт з макросами.

100.Для того, щоб створити рядок меню у середовищі СУБД Microsoft Access виконується комбінація: Вид-панель инструментов –настройка. Потібно вибрати вкладку «Панель инстр.»-создать-назва(задається назва)- ок. Для того, щоб з панелі інструментів створити рядок меню – кнопка «Свойства»,«Тип»: строка меню-закрыть. Потрібно вибрати вкладку «Команды» та з списку категорій команд – команду «новое меню», яке буде містити лише 1 назву – «новое меню». Цю команду потрібно перетягнути ПКМ у порожній рядок меню. Після активізації натискається кнопка «изменить выделенный объект» і записати замість «новое меню» назву, яку потрібно. Підпункти додати і вилучити запис додаються за допомогою категорії запису і відповідно команд: -добавить запись, -удалить запись. Інші пункти створюються так само за допомогою пункту «новое меню». Можна створювати різні підпункти та назначати їм макроси. Для того, щоб після затримання курсора на якомусь пункті з’являлась підказка, потрібно у вікні властивостей цього пункту записати текст «всплывающее сообщение». Після чого всі заміни зберігаються і можна створений проект редагувати та налаштовувати параметри запуску бази.

101.Пункти меню користувача створюються за допомогою комбінації: Файл-параметри-настойка ленты -кнопка Создать вкладку. Після створення вкладки натиснути кнопку переименовать - задати ім’я. Створення підменю: активізувати пункт новая группа-натиснути кнопку переименовать-задати назву. Натиснути кнопку создать группу та переіменувати. Також меню створюється за допомогою редактора меню (MENU EDITOR) Який дозволяє додавати,вилучати,коректувати існуючі пункти меню, створювати нові пункти, додавати гарячі клавіші для виконання пунктів меню. Приклад: Створення меню для вибору варіантів перегляду данних: Активують кнопку MENU EDITOR на панелі інструментів STANDART. CAPTION: визначають назву пункту меню. NAME: визначають ім´я, яке буде використовуватись в программі (програмні оператори) Кнопки: NEXT: створення нового пункту меню; INSERT: додавання нового пункту меню у існуючий; DELETE: вилучення.

103.Вирази можна формувати за допомогою Побудувача виразів (ПВ). Цей застосунок забезпечує зручний доступ до назв полів і елементів управління, що використані в БД, а також до багатьох інших вбудованих функцій, що застосовуються під час написання виразу. ПВ дає можливість пошуку та вставки важких компонентів виразів, наприклад ідентифікаторів, а також назв і аргументів функцій. За допомогою ПВ можна написати вираз «з нуля» або вибрати один з готових виразів для відображення номерів сторінок, поточної дати(часу) тощо. ПВ складається з поля виразу,кнопки операторів та елементів виразу. Для створення виразу користувач вводить в поле вираз текст і вставляє туди елементи з інших областей ПВ. Запуск ПВ з форми або звіту:1)В області переходів ПКМ на форму або звіт, вибирається команда Конструктор.2)ПКМ на елемент управління, який потрібно змінити, вибрати пункт Свойства. 3)У вікні властивостей знайти властивість, де потрібно ввести вираз і нажати Построить.Запуск Побудувача виразів з запиту:1)В області переходів ПКМ на запит, вибирається команда Конструктор.2)Клікнути комірку в бланку запиту, де потрібно ввести вираз.3)На вкладціКонструктор в групіНастройка запроса клікнутиПостроитель.

104. Стиль – сукупність параметрів форматування різних об’єктів документа з унікальним ім’ям. Розрізняють стиль символів, абзаців, текстів тощо. Використання стилів дає змогу стандартизувати оформлення та форматування документів, зменшивши затрати часу. Розрізняють вбудовані стилі та стилі користувачів. Перші - для форматування стандартних складових документа. Їх можна модифікувати, але не вилучати. Стилі користувачів створюються «з нуля» або модифікацією існуючих. Користувач може автоматизувати процес стильового оформлення документа. Створення нового стилю: 1) За допомогою інструментальної панелі форматування 2) Діалогового вікна “Стиль”. У першому випадку є зразковий абзац тексту і для нього задаються необхідні параметри форматування символів і абзаців. Потім активізується список стилів (ЛКМ на кнопці “Стиль” або натисненням на клавіші Ctrl+Shift+S) і в нього вводиться ім’я нового стилю. Для оформлення одним стилем кількох абзаців їх треба виділити і застосувати вибраний стиль. У другому випадку за допомогою параметра “Создать” активізується вікно “Создание стиля”. У цьому вікні задаються: 1. Тип нового стилю (стиль абзацу або стиль символів) і його ім’я; 2. Ім’я базового стилю або відмова від нього; 3. Режим форматування (“Формат”) всіляких об’єктів тексту (символів, абзаців, точок табуляції та ін.). Новий стиль можна скопіювати в шаблон документу, що редагується (“Добавить в шаблон”), поширити на наступний абзац, а також зв’язати з вибраною комбінацією клавіш. Створений таким способом новий стиль заносять в таблицю стилів.

107.Щоб створити ф-ію користувача в Excel виконується комбінація: Сервис-макросы-редактор VBA => Insert-Modul. Відкривається вікно, в якому задаємо назву для фу-ї користувача та її параметри:

Function функція(вказуються параметри) (абзац) If вказується умова Then (абзац) Функція=… (абзац) ElseIf інша умова then (абзац) Функція =… (абзац) Else (абзац) Функція= … (абзац) End if (абзац) End Function

Для того, щоб застосувати функцію потрібно клікнути мишкою в потрібній комірці, вибрати комбінацію Вставка-Функція- з переліку функцій вибрати створену.

105.Шаблон визначає основну структуру документа і містить настройки документа, такі як елементи автотексту, шрифти, призначення сполучень клавіш, макроси, меню, параметри сторінки, форматування і стилі. 2 основних види шаблонів: загальні і шаблони документів. Створення: 1. Щоб створити новий шаблон на основі існуючого документа, виберіть команду «Відкрити» в меню Файл, а потім відкрийте потрібний документ. 2. Щоб створити новий шаблон на основі існуючого шаблона, виберіть команду «Створити» в меню Файл. Виберіть шаблон, схожий на новостворений, встановіть перемикач «Створити» в положення Шаблон, кнопка «OK». 3. У меню «Файл» виберіть команду «Зберегти як». Виберіть значення Шаблон документа в поле Тип файлу. За замовчуванням, у полі Папка відкривається папка Шаблони. У діалоговому вікні «Створення документа» цій папці відповідає вкладка «Загальні». Щоб включити даний шаблон у список на іншій вкладці, відкрийте одну з папок, вкладених в папку Шаблони. Введіть ім'я для нового шаблона в поле Ім'я файлу, кнопка «Зберегти». В шаблоні є стала інформація і змінна. Шаблони створюються за допомогою спеціальних форм з елементами управління (текстове поле, список, прапорець, таблиці тощо). Всі шаблони маються розширення dot, dotx. Normal.dot - найголовніший шаблон, в якому знаходяться всі описи майбутнього документа.

 

106. Форма - спеціальне вікно, в якому можна виконати певні дії (додати, продивитись, видалити записи, перейти від одного запису до іншого). Існує декілька типів форм: на введення і редагування даних, на виведення повідомлень, для виведення даних в режимі зведених таблиць (описуються заголовки для стовпчиків і рядків і дані, які будуть зазначені), для виклику інших форм. Форми можна створювати в режимі майстра або конструктора. Вони можуть бути прості - містять дані з однієї таблиці, або складні - містять дані з двох пов’язаних таблиць. Створення простих форм: Формы-Создать;Джерело даних (таблиця або запит); Вид(авто форма);ОК. Режим майстра для простих форм: Вибирається джерело даних => Вибираються поля => Зовнішній вигляд форм => Стиль і формат виведення даних => Назва для форми => Готово. Складна форма може бути двох типів: підпорядкована (в 1 вікні основна таблиця і підпорядкована) та пов’язана (в 1 вікні тільки одна таблиця, для детального перегляду всіх записів натискається допоміжна кнопка). Проста кнопочка форма містить заголовок і кнопки з написами виконуваних при натисканні дій. Створення: в режимі конструктора без джерел. На панелі інструментів вибирається інструмент «кнопка» і малюється в області даних. Відкриється вікно «Создание кнопок», де опис дій при натисканні на кнопку. Якщо серед всіх категорій немає потрібної дії - ПМК на кнопці-обработка событий-макросы. Для кнопки назначається потрібний макрос.

108. Економічна інформація (ЕІ)- сукупність даних, які використовуються для управління економікою. При обробці ЕІ використовується поняття структури інформації - складових частин ЕІ, які називають одиницями ЕІ, що поділяються: 1) Прості- такі, які не можуть бути поділеними. 2) Складені, утворені з інших інформаційних одиниць, простих або складних. При ієрархічній структурі ЕІ одиницею нижчого рівня є реквізит, що являє собою слова або числа. Реквізити, що характеризують об’єкт управління якісно - ознаки, а кількісно - основи. Окремо реквізити — ознаки й основи — не забезпечують всебічної характеристики явищ в економіці, тому вони об’єднуються, утворюючи таку інформаційну одиницю, як показник, що може бути простим (1 основа + 1 ознака) або складним (низка ознак). В управлінні використовуються також одиниці інформації, що складаються з самих реквізитів-ознак (інформаційні повідомлення - своєрідний показник, основа в якому, провідний реквізит, - ознака). Вищий рівень інформаційної одиниці — набір даних, що є сукупністю однорідних показників і реквізитів-ознак на зовнішньому запам’ятовувальному пристрої. Набір даних називається файлом за термінологією ряду систем програмування і поділяється на частини, які не збігаються з одиницями інформації; сукупність наборів даних, що стосуються однієї ділянки управлінської роботи, часто називають інформаційним потоком. Будь-які складові інформаційні одиниці (від окремих показників до інформаційної системи в цілому) можна розкладати на реквізити й тим самим підраховувати кількість мінімальних одиниць інформації, що лежать в основі її структурних побудов.

110. База даних (БД) – сукупність даних, яким властива структурованість і взаємопов’язаність. Система управління базами даних (СУБД) - комплекс програмних засобів, призначений для інтегрованого зберігання та обробки даних. Етапи створення бази даних у середовищі Microsoft Access: 1) визначення мети створення бази даних; 2) визначення таблиць, які повинна містити база даних; 3) визначення структури таблиць (полів та їх типів); 4) призначення ключів таблиць та створення потрібних індексів; 5) визначення зв'язків між таблицями; 6) завантаження даних; 7) створення інших об'єктів бази даних: запитів, форм, звітів, макросів та модулів; Основні характеристики СУБД: 1) Контроль за надлишковістю даних 2) Несуперечливість даних 3) Підтримка цілісності бази даних (коректність та несуперечливість) 4) Цілісність описується за допомогою обмежень 5) Незалежність прикладних програм від даних 6) Спільне використання даних 7) Підвищений рівень безпеки Можливості СУБД: 1)Дозволяється створювати БД 2) Дозволяється додавання, оновлення, видалення та читання інформації з БД 3) Можна надавати контрольований доступ до БД за допомогою: а. Системи забезпечення захисту, яка запобігає несанкціонованому доступу до БД; б. Системи керування паралельною роботою прикладних програм, яка контролює процеси спільного доступу до БД; в. Система відновлення — дозволяє відновлювати БД до попереднього несуперечливого стану, що був порушений в результаті збою апаратного або програмного забезпечення.

 

111.Експертні системи (ЕС) - обчислювальна структура, яка самостійно формує алгоритм рішення з можливого набору, сконструйованих експертами, підсистем логічного відбору та обчислювальних операцій. Вибір тих чи інших підсистем відбувається згідно з оцінками і порівняннями, які сформульовані раніше експертами. У сучасних експертних систем є маса переваг: на відміну від систем традиційного програмування, вони «беруть на себе» вирішення завдання, якщо користувач лише описав об’єкт і визначив мету. У експертної системи немає упереджень, вона не робить поспішних висновків. Вона працює систематизовано, розглядаючи всі деталі, часто обираючи найкращу альтернативу з усіх можливих, а база знань може бути неймовірно великою. Будучи одного разу введеними в машину, ці знання зберігаються назавжди. Необхідність реалізації експертних систем за алгоритмами нейромереж виникає при значному збільшенні числа правил і висновків. Прикладами реалізації конкретних нейромережевих експертних систем можуть служити система вибору повітряних маневрів у ході повітряного бою і медична діагностична експертна система для оцінки стану льотчика.

112. Сценарій - набір значень, які Microsoft Excel зберігає і може автоматично підставляти в лист. Сценарій можна використовувати для прогнозу результатів моделей та систем розрахунків. Існує можливість створювати і зберігати на листі різні групи значень, а потім переключатися на будь-який з цих нових сценаріїв для перегляду різних результатів. Створення: 1) Команда «Сценарии» в меню «Сервис». 2) Кнопка «Добавить». 3) Введіть в поле «Название сценария» назву. 4) В полі «Изменяемые ячейки» введіть ссилки на комірки, які потрібно задати в сценарій. 5) Установіть необхідні прапорці в групі «Защита». 6) Кнопка ОК. 7) В діалоговому вікні «Значения ячеек сценария» введіть значення, які будуть використовуватися в змінних комірках для даного сценарію. 8) Кнопка ОК. Якщо у декількох користувачав є певні дані, які необхідно використати в сценаріях, то можна зібрати ці дані в окремі книги і об’єднати сценарії з декількох книг в одну. Після створення всіх необхідних сценаріїв можна створити звіт по них, який би включав дані зі всіх сценаріїв.

113. Майстер підстановок — це не тип даних, що використовується для створення двох типів розкривних списків: списків значень і полів підстановки. У першому використовується список елементів із роздільниками, які вводяться вручну. Ці значення можуть бути незалежними від жодних даних або об’єкта в БД. Використання майстра підстановок. Запускається в таких випадках: під час створення стовпця підстановки в даній таблиці, під час перетягування поля з області Список полів до таблиці і у разі вибору пункту Майстер підстановок у стовпці Тип даних під час роботи в конструкторі. Майстер допомагає виконати всі кроки, потрібні для створення стовпця підстановки, і автоматично встановлює відповідні властивості полів. Майстер також створює зв’язки таблиць та індекси, якщо це потрібно для підтримки стовпця підстановки. Після запуску майстра потрібно вибрати основу для стовпця підстановки: таблицю, запит або список введених значень. Зазвичай, якщо БД побудовано належним чином і дані розділено на тематичні таблиці, джерелом даних для стовпця підстановки слід вибирати таблицю або запит.

114.Є багато комп'ютерних мереж, які не є частиною Інтернет, але підключені через "шлюзи", які дозволяють проходження електронної пошти. Щоб електронний лист дійшов до адресата, треба, щоб він був оформлений у відповідності до міжнародних стандартів і мав стандартизовану поштову електронну адресу. Загальноприйнятий формат послання визначається документом "Standard for the Format of ARPA - Internet Text messages”, де є «Текст повідомлення» - текст, який необхідно передати адресату, і заголовок, який відділяється від тексту порожній рядком, і містить кілька рядків необхідної інформації про це повідомленні: дату відправлення, адреса, зворотну адресу, тему повідомлення... Заголовок виглядає приблизно так: - From: поштова адреса - від кого прийшло повідомлення (формується автоматично) - To: поштова адреса - кому адресовано - Cc: поштові адреси - кому ще направлено - Subject: тема повідомлення (довільної форми) - Date: дата та час відправлення повідомлення (формується автоматично) -Received: відмітка про проходження через машину (поштовий штемпель). - Message-Id: внутрішній ідентифікатор повідомлення; присвоюється поштового службою відправника. Кожному листу присвоюється унікальний - єдиний у світі - ідентифікатор. Його можна використовувати для посилань на лист, як вихідний номер. -Status: статус повідомлення; інформація про прочитання. Щоб адреса була інформативною, необхідно, щоб у ньому були присутні: 1) ідентифікатор абонента 2) поштові координати, що визначають його місцезнаходження. Обидва а в поштовій адресі. Для того, щоб відокремити ідентифікатор абонента від його поштових координат, використовується значок @: ім'я_користувача@назва_комп’ютера. При передачі нетекстових даних (виконуваної програми, графічної інформації) застосовується перекодування повідомлень, яка виконується відповідними програмними засобами.


115. Проектування
: 1) Визначення мети створення БД 2) Визначення таблиць, що їх повинна містити БД 3) Визначення необхідних у таблиці полів 4) Визначення полів з унікальними значеннями в записах 5) Визначення зв'язків між таблицями 6) Удосконалення структури БД (перевірка) 7) Введення даних і створення інших об'єктів БД. Для відображення області завдань Створення файлу у вікні Microsoft Access в меню Файл виберіть команду Створити. На екрані відкриється вікно діалогу "Створення", що містить: - "Загальні " - дозволяє створити нову порожню базу даних; - "Бази даних" - дозволяє вибрати зразок бази даних, що містить більшість необхідних об'єктів, і створити базу за допомогою майстра. При створенні нової БД на екрані відкриється вікно діалогу "Файл нової бази даних", де треба зберегти БД. Також можете створити БД визначеного типу за допомогою майстра, з усіма необхідними таблицями, формами і звітами. В обох випадках можна в будь-який час змінити і розширити створену БД. Після введення імені створюваної БД натисніть кнопку «Створити». На екрані відкриється вікно БД, що складається із 6 порожніх вкладинок. Тут створюються всі об'єкти, що входять в БД. Їхній перелік відповідає ярликам вкладок у верхній частині вікна БД.

116.Для більшості запитів використовується майстер запитів, призначений для недосвідчених користувачів. Цей майстер спрощує вибір і зведення докупи даних із різних таблиць і полів бази даних. Після вибору даних майстер також може допомогти відфільтрувати та відсортувати результати запиту. За допомогою майстра запитів можна або створити новий запит цілком, або лише розпочати запит і вносити до нього подальші зміни безпосередньо у Microsoft Query. Якщо коритувач добре обізнаний у створенні запитів або бажає створити складніший запит, можна працювати безпосередньо у Query, щоб переглядати та змінювати запиті, створені в майстрі запитів, або створювати нові запити без майстра. Query обов’язково використовується, коли: 1) Вибір вказаних даних із поля (наприклад, дата). Обмеження, встановлене для добору записів, які включаються до списку результатів запиту або фільтра2) Вибірка даних, що змінюються при новому запуску запиту (наприклад, окремий звіт про продаж у різних містах) - Запит із параметрами, який пропонує ввести один або кілька параметрів для добору записів. 3) Об'єднання даних. За допомогою Query можна сполучати або об'єднувати дані з різних таблиць БД. Інтерактивна аналітична обробка даних OLAP - Технологія БД, орієнтована на запити та звіти, а не на обробку транзакцій. Дані OLAP упорядковані ієрархічно та зберігаються не в таблицях, а в кубах, що містять виміри, які потрібні для ієрархічного подання даних за рівнями деталізації, а поля даних — для зберігання кількісних значень.

117. Запити - це засіб обробки даних при розв'язанні тематичних, логічних, статистичних та технологічних інформаційних завдань. Це специфікація спеціальною мовою для обробки даних. Запити мають перевагу над формами і звітами, оскільки дозволяють виконати сортування або фільтрацію даних з декількох таблиць. Формування запитів: в спеціальному редакторі, за допомогою конструктора або майстра. У СУБД MS Access 5 типів запитів: 1) На вибірку - забезпечує відбір даних по певній умові. 2) З параметром - дозволяє змінювати умоваи відбору 3) На зміну - змінює вміст вихідних таблиць. 4) Перехресні - дозволяють аналізувати дані і створювати таблицю аналогічну таблиці Excel з рядками і стовпцями. 5) Мовою SQL - дозволяють користувачеві сформулювати складні за структурою критеріїв і обчислень запити. Створення запитів включає наступні етапи: 1) У вікні БД вибрати вкладку "Запити". 2) Кнопка «Створити». 3) Нове вікно «Новий запит» з 5 варіантами створення запитів. 4) Конструктор призначений для самостійного створення нового запиту.


118.
Найбільший об'єкт в Excel, призначений для збереження й обробки даних - Робоча книга, що являє собою файл, а його адреса вказується за допомогою імені файлу і шляху до нього. Адресація - спосіб позначення об'єктів в системі. Перевага електронних таблиць в тому, що у формулах можна використати не тільки конкретні числові значення, але й змінні - посилання на інші осередки таблиці. Також плюсом є те, що при копіюванні формул вхідні в них посилання змінюються (відносна адресація). Іноді, при рішенні завдань потрібно, щоб при копіюванні формули, посилання на який-небудь осередок не змінювалася. Для цього використовується абсолютна адресація, тобто фіксується положення осередка у формулі. Для фіксації адреси осередку використовується знак “$”. Координата рядка й координата стовпця в адресі осередку можуть фіксуватися роздільно. Щоб відносна адреса осередку у формулі стала абсолютною, після уведення у формулу адреси цього осередку натисніть <F4>.

119.Одиницею інформації в Excel є клітина електронної таблиці. Дані вводяться в активну клітину з подальшим натисканням клавіші Enter. Дані можуть бути трьох типів: числа, текст, формули. В Excel формула -вираз, що починається знаком «=» і містить знаки арифметичних операцій: «+», «-», «*», «/», «^»(зведення до степеня.) Порядок виконання операцій може бути змінений за допомогою дужок (= (А1 + А5) + С4/В3) Числа в Excel можуть бути десяткові, в грошовому форматі, у відсотковому форматі (зі знаком % і збільшене в 100 разів). Крім того, числа можуть бути у вигляді дати і часу. Змінити існуючий формат клітини можна за допомогою команди «Формат клітини». При введенні тексту в клітини, довгі рядки буде видно повністю лише при порожніх

клітинках справа. Повністю весь текст можна побачити тільки в рядку формул або розширивши клітину до

потрібного розміру. Довгий текст в одній клітинці також можна умістити за допомогою команди Формат/Клітини/Вирівнювання/Переносити по словах. Якщо необхідно почати новий рядок у клітинці: «Alt + Enter». При створенні заголовків таблиць корисним може бути можливість об'єднання клітин таблиці. Для активізації режиму редагування активної клітини необхідно натиснути клавішу F2.

 

120.Дані поділяються на: змінні БД (поля), змінні пам'яті (для проміжного зберігання да­них) та масиви змінної пам'яті. Ім'я змінної може мати довжину до 10 символів. Типи даних, які можуть бути змінними.

Character Може містити всі символи клавіатури, максимальна дов­жина — 254
Currency Грошовий тип, містить 4 дробові розряди •
Float Містить цифри, десяткову крапку. Максимальна довжина поля — 20 символів
Numeric Те ж,що в «Float»+(ціла частина + дробова частина + 1, якщо є десяткова крапка)
Date Містить дату у вигляді: місяць/число/рік
Date Time Містить дату та час
Double Містить числові дані, але обчислення виконуються з більшою точністю, ніж з даними типу Numeric
Logical Приймаж 1 з 2 значень: Т (True) та F (False)
Memo Зберігає текст необмеженого розміру. Дані у цьому випадку зберігаються в іншому файлі
General Містить OLE-об'єкти, компоненти Windows, об'єкти, що створені в інших додатках
Character (binary) Містить будь-які 8-бітні значення та символ null (0)
Memo (binary) Зберігає відскановані зображення, оцифровану музику тощо.

 

121.Звіти в Access використовуються для подання підсумкової інформації у вигляді, сформованому користувачем.Типи звітів: 1) Группы/итоги. В цих звітах дані відтворюються за рядками, причому дані кожного поля вміщуються в окрему графу. 2) Колоночные отчеты. В цих звітах всі поля відтворюються в 1 графі і вирівнюються по лівому краю. Дуже схожі на форми, але використовуються тільки для відтворення або друкування даних. 3) Почтовые наклейки. Ці звіти для друкування поштових наклейок (тобто поштових адрес тих, кому адресована пошта). В Access є функція Мастеротчета, призначена спеціально для створення поштових наклейок. Розробка звіту: 1)Визначити розмітку звіту. 2) Зібрати потрібну інформацію (визначити джерело даних: 1 або кілька таблиць або запитів.) 3) Спроектувати звіт. За допомогою Мастер отчета або Конструктор отчета, розмістити у звіті необхідні поля і мітки. 4) Проглянути («Предварительный просмотр») або роздрукувати звіт.

 

122. Індекс — це відсортований список змісту поля з покажчиком, за яким можна знайти місце розташування кожного значення в таблиці. Access створює і підтримує індекс значення, введеного в поле Indexed. Використання індексу прискорює процес пошуку інформації певної теми. Access підтримує 2 типи індексів: 1) Первинний ключ -поле або комбінація полів, що однозначновизначає кожний запис. Для кожної таблиці має бути визначений первинний ключ. Якщо первинний ключ не визначено, записи з’являтимуться в тому порядку, в якому були введені. Не може мати однакових чи нульових значень. Необхідний для пов’язування реляційних таблиць. 2) Індексполе - починає працювати, коли Ассеss потрібно відсортувати чи відшукати записи, використовуючи дані у певних полях. У режимі конструктора таблиці можна задати первинний ключ 2 способами: за допомогою піктограми(вибрати необхідне поле – ЛКМ на піктограмі ключ), За допомогою діалогового вікна: діалогове вікно для установки індексів буде виведено на екран за директивою «Индексы»меню «Вид». Як би не був установлений первинний ключ, властивостійогоіндексу можна змінювати за допомогою діалогового вікна індексу. Для ключових полів індекси створюються автоматично, якщо ж таблиці зв’язуються не по ключових полях, для цих полів треба створити індекси.

 

123.Сьогодні є безліч навчальних програм з різних предметів, орієнтованих на різні категорії учнів, як дітей, так і дорослих. Крім того, кожна з програм призначена тільки для одного типу комп'ютерів. Розглянемо навчальні програми з загальноосвітніх предметів середньої школи. Їх багато, і чітка класифікація різновидів цих програм ще не встановлена. Підставою для класифікації є зазвичай особливості навчальної діяльності учнів при роботі з програмами. Виділяють 4 типи навчальних програм: 1) Тренувальні та контролюючі; 2) Наставницькі; 3) Імітаційні та моделюючі; 4) Розвиваючі ігри. Навчання - багатогранний процес, і контроль знань - лише одна з його сторін. Однак саме в ній комп'ютерні технології просунулися найдалі, і серед них тестування займає провідну роль. У ряді країн тестування витіснило традиційні форми контролю - усні та письмові іспити і співбесіди. Існує спеціальна теорія тестування, що оперує поняттями надійність, валідність і т.д., не специфічних саме для комп'ютерних тестів. Як зазначалося вище, широке поширення в даний час мають авторські системи педагогічного характеру; навчальні програми, електронні підручники, комп'ютерні тести. Особливу актуальність для викладачів шкіл і вузів набувають програми для створення комп'ютерних тестів - тестові оболонки. Однак широке поширення цих програмних засобів стримується відсутністю простих і нетрудомістких методик складання тестових завдань, з допомогою яких можна «фаршувати» оболонки.


124. Форма
- структурований документ з незаповненими областями, в які вводяться дані. Користувач може створити форму, а інші користувачі заповнять її. Форми схожі на звіти, але дають можливість також вводити і редагувати дані. В Access існує декілька типів форм: 1)Кнопка “Простая форма" розташована на панелі інструментів і створює для робочої таблиці або запиту форму, що складається з 1 колонки та відображає закінчену форму з даними.; 2) Порожня форма. Створюється в режимі конструктора. 3) За допомогою майстра форм створюються форми за шаблонами. Майстри форм генерують готову форму на базі заданих користувачем описів. Існують 4 майстри форм:1) водин стовбець,надпис для кожного поля та його значення розміщені в окремому рядку, 2) таблична форма,відображає одночасно декілька записів у форматі стовпчик-рядок. 3) підпорядкована форма-комбінує в 1 формі просту та табличну для одночасного відображення даних з двох таблиць, які мають зв'язок “один-до-багатьох”. 4) діаграма - відображає дані у вигляді графіка.

 


125.Функції в Excel використовуються для виконання стандартних обчислень у робочих книгах. Значення, що використовуються для обчислення функцій, називаються аргументами. Значення, що повертаються функціями як відповідь - результатами. Крім вбудованих функцій, можна використовувати функції користувача, що створюються за допомогою засобів Excel або мовою VBA. Типи функцій: 1)функції керування БД і списками; 2)функції дати і часу; 3) DDE/Зовнішні функції 4) Фінансові; 5) Інформаційні; 6) Логічні (допомагають створювати складні формули, що робитимуть різні види обробки даних) 7) функції перегляду і посилань; 8)Статистичні (проведення статистичного моделювання); 9)Текстові (обробка тексту); 10) Математичні (напр., різні операції з матрицями: множити, транспонувати)

126.Властивості полів: ім'я поля (унікальне, ідентифікатор), тип поля та його розмір (максимальна довжина даних, що розміщуються в цьому полі), та ін. Під час роботи з Access використовуються такі типи даних: 1) текстовий - використовується для зберігання простого неформатованого тексту, кількість символів в якому не повинно перевищувати 255; 2) поле MEMO - для зберігання великих обсягів тексту (до 65 535 символів), зберігається окремо від БД; 3) числовий - для зберігання чисел; 4) дата/час - для зберігання значень дати і часу; 5) грошовий - для зберігання грошових значень (довжина поля 8 байт); 6) лічильник - використовується для автоматичної нумерації записів; 7) логічний - для зберігання логічних даних, які можуть мати значення Так або Ні; 8) поле об'єкта OLE - для зберігання об'єктів OLE (електронних таблиць Microsoft Excel, документів Microsoft Word, звукозаписів тощо); 8) гіперпосилання - для зберігання адрес URL Web-об'єктів; 9) майстер підстановок - дозволяє обирати дані з списку, що розкривається, а не вводити їх у поле вручну. Числові поля можуть мати такі розміри: 1) Byte - цілі числа від 0 до 255 (1 байт); 2) Integer - цілі числа від - 32768 до +32767 (2 байти); 3) Long Integer - цілі числа від - 2147483648 до +2147483647 (4 байти); 4) Single (з плаваючою «.») – від - 3,4 до +3,4 з точністю до 7 знаків (4 байти); 5) Double (з плаваючою «.») - числа від - 1,797 до +1,797 з точністю до 15 знаків (8 байт).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...