Главная Обратная связь

Дисциплины:


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ № п/п Назва лекції Кількість годин лекції семінари С/Р Змістовий модуль 1ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Назва лекції Кількість годин
лекції семінари С/Р
Змістовий модуль 1
  Тема 1.Загальна характеристика норм адміністративного права як юридичної основи публічного управління у сфері містобудування. Містобудівне право
Тема 2.Предмет, завдання, принципи та система містобудівного права
Тема 3.Джерела містобудівного права
Модульна контрольна робота 1      
Змістовий модуль 2
Тема 4.Суб’єкти містобудівного права та їх правовий статус
Тема 5.Інструменти діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування
Тема 6.Інститут планування території україни та її частин. Генеральні плани населених пунктів
Тема 7.Інститут ліцензування будівельної діяльності
Тема 8.Інститут підготовчих та будівельних робіт
Тема 9.Інститут прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
  Модульна контрольна робота 2      
Змістовий модуль 3
Тема 10.Інститут контрольних процедур
Тема 11.Юридична відповідальність у сфері містобудування
  Модульна контрольна робота 3      
  ВСЬОГО

Загальний обсяг 108 год., в тому числі:

Лекцій– 34год.

Семінари– 17 год.

Самостійна робота– 57год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Загальна характеристика норм адміністративного права як юридичної основи публічного управління у сфері містобудування. Містобудівне право (8 год)

 

Лекція 1. Загальна характеристика норм адміністративного права як юридичної основи публічного управління у сфері містобудування. Містобудівне право (2 год.)

 

1. Містобудівельна діяльність як об’єкт правового регулювання.

2. Містобудівне право та його складові елементи.

3. Містобудівне право та його місце у системі національного права.

4. Проблеми розмежування норм адміністративного, господарського, цивільного, земельного права, якими регулюються суспільні відносини у сфері містобудування.

Семінарське заняття 1. Загальна характеристика норм адміністративного права як юридичної основи публічного управління у сфері містобудування. Містобудівне право (2 год.)

 

1. Містобудівельна діяльність як об’єкт правового регулювання.

2. Містобудівне право та його складові елементи.3. Містобудівне право та його місце у системі національного права.

4. Проблеми розмежування норм адміністративного, господарського, цивільного, земельного права, якими регулюються суспільні відносини у сфері містобудування.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Теорія приватного та публічного права та її вплив на формування адміністративно-будівельного права

2. Приватне будівельне право та публічне будівельне право

3. Правові засади регулювання містобудування за дореволюційним законодавством

4. Радянське законодавство у сфері містобудування: загальна характеристика

5. Правове регулювання містобудування за законодавством країн Європейського Союзу

 

Рекомендована література:

 

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.

Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р № 2780-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 52. – Ст. 683.

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. –Ст. 246.

 

Анисимов А. П. Градостроительное право – новая отрасль в системе российского права / А. П. Анисимов, Н. Г. Юшкова // Право и политика. – 2008. – № 9. – С. 2105–2113.

Беломєсяцев А. Б. Правові основи архітектури / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – К., 2006. – 544 с.

Ізарова І. Містобудівне право як галузь права / І. Ізарова // Право України. – 2011. – № 7. – С. 229–234.

Кропачева А. В. История развития административно-правового регулирования строительной деятельности / А. В. Кропачева // Современное право. – 2010. – № 2. – С. 156–162.

Свод законов Российской империи. Т. ХII. Уставы государственного благоустройства. Строительный устав. СПб. 1832, 1842, 1857, 1900.

Смоляр И. М. Градостроительное право. Теоретические основы / Труды РААСН. М., 2000. – 112 с.

 

 

Тема 2. Предмет, завдання та система містобудівного права (8 год.)

 

Лекція 2. Предмет, завдання та система містобудівного права (2 год.)

 

1. Об’єктивні передумови для формування галузі містобудівного права.

2. Предмет містобудівного права.

3. Завдання містобудівного права.

4. Принципи містобудівного права.

5. Поняття та система містобудівного права.

Семінарське заняття 2. Предмет, завдання та система містобудівного права (2 год.)

 

1. Об’єктивні передумови для формування галузі містобудівного права.

2. Предмет містобудівного права.

3. Завдання містобудівного права.

4. Принципи містобудівного права.

5. Поняття та система містобудівного права.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Принципи належного урядування та їх значення для адміністративно-будівельного права

2. Адміністративно-будівельне право як складовий елемент Особливого адміністративного права

3. Інститути адміністративно-будівельного права

 

Рекомендована література:

 

Анисимов А. П. Градостроительное право – новая отрасль в системе российского права / А. П. Анисимов, Н. Г. Юшкова // Право и политика. – 2008. – № 9. – С. 2105–2113.

Бондаренко І. В. Правове забезпечення діяльності у сфері будівництва: недоліки та шляхи удосконалення / І. В. Бондаренко, Л. М. Доля, І. В. Рогатюк // Київський науково-практичний журнал. – 2003. – № 40–44. – С. 149–159.

Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини у галузі будівельної діяльності / О Віхров // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С.34–38.

Ізарова І. Містобудівне право як галузь права / І. Ізарова // Право України. – 2011. – № 7. – С. 229–234.

Комзюк А. Т. Деякі проблеми предмета та системи адміністративного права / А. Т. Комзюк, І. С. Гриценко // Вісник Одеськ. ін-ту внутр. справ. – 2004. – № 4. – С. 77–80.

Курінний Є. В. Предмет і об’єкт адміністративного права України : монографія / Є. В. Курінний. – Д. : Юрид. акад. МВС України, 2004. – 340 с.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : монографія / С. П. Погребняк. – Х. : Право. – 240 с.

Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права / А. Пухтецька // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 309–319.

 

 

Тема 3. Джерела містобудівного права (8 год.)

 

Лекція 3. Джерела містобудівного права (2 год.)

 

1. Джерела містобудівного права.

2. Історія розвитку містобудівного права.

3. Структура містобудівного законодавства.

4. Адаптація національного містобудівного законодавства до законодавства ЄС.

 

Семінарське заняття 3. Джерела містобудівного права (2 год.)

 

1. Джерела містобудівного права

2. Історія розвитку містобудівного права

3. Структура містобудівного законодавства

4. Адаптація національного містобудівного законодавства до законодавства ЄС

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Співвідношення понять «форма права» та «джерело права»

2. Співвідношення понять «містобудівне право» та «містобудівне законодавство»

3. Судове рішення як джерело права

4. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело права

5. Будівельні норми та норми адміністративно-будівельного права: відмінності та взаємозв’язки

6. Технічні регламенти: поняття, сутність та значення

 

 

Рекомендована література:

 

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України вiд 18.03.2004 р., № 1629–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») : вiд 09.07.1998 р., № 12–рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – Стор. 59.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Галкіної Зінаїди Григорівни щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 3 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (справа про заборону розірвання договорів інвестування житлового будівництва): Рішення від 13 березня 2012 р. № 5-рп/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 23. – Ст. 887.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 1, 4, 8, 10, підпункту «б» підпункту 2 пункту 13, пунктів 14, 17 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві»: Рішення від 3 лютого 2009 р. № 4-рп/2009.

 

Бондаренко І. Адаптація законодавства України до європейського законодавства – один з пріоритетних напрямів реформування правової системи України / І. Бондаренко // Право України. – 2002. – № 7. – С. 63–65.

Бутаева Е. М. Система законодательства, регулирующего правоотношения в сфере градостроительства: принципы, структура, проблемы и тенденции развития / Е. М. Бутаева // Современное право. – 2009. – № 5. – С.49–53.

Квасніцька О. Містобудівне законодавство України: проблеми та перспективи розвитку / Квасніцька О. // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7 (151). – С. 12–14.

Мельник Р. С. Щодо розуміння змісту категорії «система адміністративного законодавства» / Р. С. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 42. – С. 179–187.

Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології. Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 336 с.

Петренко С. В. Чи є судова практика джерелом права? / С. В. Петренко // Право і безпека. – 2006. – № 5’1. – С. 33–37.

Сокол-Номоконов Э. Н. О градостроительных нормативно-правовых актах органов государственной власти субъектов Российской Федерации / Э. Н. Сокол-Номоконов, А. В. Макаров // Конституционное и муниципальное право. – 2003. – №1. – С.21–22,27–28.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 4. Суб’єкти містобудівного права та їх правовий статус (10 год.)

 

Лекція 4. Суб’єкти містобудівного права та їх правовий статус (4 год.)

 

1. Поняття та система суб’єктів містобудівного права

2. Органи виконавчої влади у системі суб’єктів містобудівного права

3. Державна архітектурно-будівельна інспекція як суб’єкт містобудівного права

4. Органи місцевого самоврядування у системі суб’єктів містобудівного права

5. Архітектурно-містобудівні ради як суб’єкти містобудівного права

6. Юридичні особи приватного права як суб’єкти містобудівного права

7. Фізичні особи як суб’єкти містобудівного права

Семінарське заняття 4. Суб’єкти містобудівного права та їх правовий статус (2 год.)

 

1. Поняття та система суб’єктів містобудівного права

2. Органи виконавчої влади у системі суб’єктів містобудівного права

3. Державна архітектурно-будівельна інспекція як суб’єкт містобудівного права

4. Органи місцевого самоврядування у системі суб’єктів містобудівного права

5. Архітектурно-містобудівні ради як суб’єкти містобудівного права

6. Юридичні особи приватного права як суб’єкти містобудівного права

7. Фізичні особи як суб’єкти містобудівного права

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Поняття та сутність категорії «публічна адміністрація»

2. Співвідношення понять «публічна адміністрація» та «органи виконавчої влади»

3. Суб’єктивні публічні права приватних осіб

 

Рекомендована література:

 

Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України: Указ Президента України від 08.04.2011 р. № 439/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1247.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 // Офіційний вісник Президента України. – 2010 р. – № 32. – Ст. 1026.

Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 558 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1672.

Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 р. № 108 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – Ст. 2392.

 

Блащук Т.В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах / Т.В. Блащук // Цивільне право та процес: актуальні питання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndippp.gov.ua/Schorichnuk/Blaschuk.pdf.

Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в ACQUIS COMMUNAUTAIRE / Гнидюк Н. // Законодавство України. Науково-практичний коментар. – 2006. – № 10. – С. 74–77.

Державне управління: Європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с. (С. 125-161).

Заверуха О. Суб’єктивні публічні права громадян як об’єкт судового захисту / О. Заверуха // Право України. – 2004. – № 4. – С. 49–52.

Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації / Кравцова Т. М., Солонар А. В. // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522-525. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf.

Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [за заг. ред. А.В. Толстоухова, Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук]. – Д.: Монолит, 2010. – 400 с.

 

 

Тема 5. Інструменти діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування (10 год.)

 

Лекція 5. Інструменти діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування (4 год.)

 

1. Поняття та види інструментів діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

2. План як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

3. Адміністративний акт як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

4. Адміністративний договір як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

5. Адміністративний акт-дія як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

6. Нормативні акти як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

7. Вимоги до інструментів діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

 

 

Семінарське заняття 5. Інструменти діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування (2 год.)

 

1. Поняття та види інструментів діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

2. План як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

3. Адміністративний акт як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

4. Адміністративний договір як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

5. Адміністративний акт-дія як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

6. Нормативні акти як інструмент діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

7. Вимоги до інструментів діяльності публічної адміністрації у сфері містобудування

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Співвідношення понять «адміністративний акт» та «акт державного управління»

2. Процедури прийняття адміністративних актів

3. Чинність адміністративних актів та порядок припинення їх дії

 

Рекомендована література:

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву: Закон України від 16.09.2008 р. № 509-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 48. – Ст. 358.

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 06.07.2005 р., № 2747–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446. (Ст.ст. 3, 17).

Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 947-р // Офіційний вісник України. – 2011. – № 77. – Ст. 2865.

Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2137 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 47.

 

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упоряд. В. П. Тимошук. – К. : Факт, 2003. – 496 с. (С. 61-68, 116-144).

Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / [Кол. авт.: Шемшученко Ю.С., Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Кресіна І. О. Нагребельний В. П. та ін.]; за заг. ред. д.ю.н. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с. (С. 185-198.)

Договор в публичном праве : сборник науч. ст. / под ред. Е. В. Гриценко, Е. Г. Бабелюк. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 280 с. (С. 133-213.)

Волковская Л. Н. Виды государсвтенного воздействия в области строительной деятельности // Закон и право. – 2008. – № 6. – С. 53–55.

Куйбіда Р Адміністративний договір: питання законодавства, доктрини і практики / Р. Куйбіда // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 27–40.

Люхтергандт О. Публічно-правові договори в Німеччині – огляд проблематики / О. Люхтергандт // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2. – С. 37–50.

Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії : Монографія. – К.: «Консус-Ю», 2010. – 296 с.

 

 

Тема 6. Інститут планування території україни та її частин. Генеральні плани населених пунктів (10 год)

 

Лекція 6. Інститут планування території україни та її частин. Генеральні плани населених пунктів (4 год.)

 

1. Поняття та значення інституту планування території України та її частин, а також генеральних планів населених пунктів

2. Процедури складання та затвердження планів населених пунктів

3. Громадські слухання проектів генеральних планів населених пунктів

 

Семінарське заняття 6. Інститут планування території україни та її частин. Генеральні плани населених пунктів (2 год.)

 

1. Поняття та значення інституту планування території України та її частин, а також генеральних планів населених пунктів

2. Процедури складання та затвердження планів населених пунктів

3. Громадські слухання проектів генеральних планів населених пунктів

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. План як форма діяльності публічної адміністрації

2. Форми та методи участі громадськості у публічному управлінні

3. Межі населених пунктів: порядок встановлення та зміни

Рекомендована література:

 

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.

Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р № 2780-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 52. – Ст. 683.

 

Про утворення Ради з питань запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1154 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 87. – Ст. 3175.

Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2137 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 47.

Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1669.

Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 40. – Ст. 1642.

Про містобудівний кадастр: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1673.

Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. № 290 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 100. – Ст. 3681.

Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 р. № 170 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 88. – Ст. 3211.

Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. № 290 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 100. – Ст. 3681.

Тема 7. Інститут ліцензування будівельної діяльності (8 год)

 

Лекція 7. Інститут ліцензування будівельної діяльності (2 год.)

 

1. Поняття та значення інституту ліцензування будівельної діяльності

2. Види ліцензій у сфері будівельної діяльності

3. Процедури отримання ліцензії на зайняття будівельною діяльністю

4. Підстави відмови у видачі ліцензії на здійснення будівельної діяльності

 

 

Семінарське заняття 7. Інститут ліцензування будівельної діяльності (2 год.)

 

1. Поняття та значення інституту ліцензування будівельної діяльності

2. Види ліцензій у сфері будівельної діяльності

3. Процедури отримання ліцензії на зайняття будівельною діяльністю

4. Підстави відмови у видачі ліцензії на здійснення будівельної діяльності

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Правова природа інституту ліцензування

2. Система та види суб’єктів ліцензійної процедури

3. Контроль за законністю діяльності суб’єктів ліцензійної процедури

Рекомендована література:

 

Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144. (Ст.ст.12, 14, 43, 51, 239 ).

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. –№36. – Ст. 299.

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. –Ст. 246 (ст. 17).

Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав: Закон України від 05.03.1998 р. № 193/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 231.

Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 2001.

Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури: Постанова Кабінету міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 94. – Ст. 3441.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об'єктів архітектури: наказ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 р. № 47 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 20. – Ст. 662.

 

Багандов А. Б. Лицензирование как административно-правовой режим / А. Б. Багандов // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2005. – № 1. – С. 354–367.

Галіцина Н. В. Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура / Н. В. Галіцина // Право і безпека. – 2010. – № 5 (37). – С. 255–259.

Городок Н. В. Щодо окремих питань ліцензування будівельної діяльності / Н. В. Городок // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 145-149.

Пастух І. Про юридичну природу ліцензування господарської діяльності / І. Пастух // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 83–85.

 

Тема 8. Інститут підготовчих та будівельних робіт (10 год.)

 

Лекція 8. Інститут підготовчих та будівельних робіт (4 год.)

 

1. Поняття інституту підготовчих та будівельних робіт

2. Порядок та процедури набуття права на виконання підготовчих робіт

3. Порядок та процедури набуття права на виконання будівельних робіт

 

Семінарське заняття 8. Інститут підготовчих та будівельних робіт (2 год.)

 

1. Поняття інституту підготовчих та будівельних робіт

2. Порядок та процедури набуття права на виконання підготовчих робіт

3. Порядок та процедури набуття права на виконання будівельних робіт

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Дозвільна процедура: поняття та сутність

2. Види дозвільних процедур за законодавством України

3. Контроль за законністю діяльності суб’єктів дозвільної процедури

Рекомендована література:

 

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. –Ст. 246.

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України 06.09.2005 р. № 2806-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 483. (ст. 1).

Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 963-IV // Відомості Верховної Ради України. –2003. – № 39. – Ст. 350.(ст.ст. 1, 6, 7).

Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 2807-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 49. – Ст. 517 (ст. 22).

Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 40. – Ст. 1647.

Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 34. – Ст. 1404.

Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 49. – Ст. 3074.

Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів: Постанова Кабінету міністрів України від 31 березня 2004 р. № 427 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 972.

Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2011 р. № 92 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Ст. 2312.

 

Тема 9. Інститут прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (9 год)

 

Лекція 9. Інститут прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (2 год.)

 

1. Поняття та значення процедури прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

2. Учасники процедури прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та їх правовий статус

3. Підстави відмови у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

 

Семінарське заняття 9. Інститут прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (3 год.)

 

1. Поняття та значення процедури прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

2. Учасники процедури прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та їх правовий статус

3. Підстави відмови у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Правовий статус учасників процедури прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

2. Порядок прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

3. Контроль за законністю діяльності учасників процедури прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

 

Рекомендована література:

 

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 32. – Ст. 1359.

Управління, організація і технологія Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення ДБН А.3.1-3-94: наказ Держкоммістобудування України від 05.10.1994 р. № 48.

Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документації, що надається приймальній комісії при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 р. № 637 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 5. – Ст. 156.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

 

Тема 10. Інститут контрольних процедур (14 год.)

 

Лекція 10. Інститут контрольних процедур (4 год.)

 

1. Поняття та значення державного архітектурно-будівельного контролю

2. Суб’єкти здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та їх повноваження

3. Процедури здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

4. Оформлення результатів державного архітектурно-будівельного контролю

 

Завдання для самостійної роботи (10 год.)

 

1. Державний контроль на його види

2. Правові засади організації та здійснення державного контролю

3. Державний контроль та нагляд

Рекомендована література:

 

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. –Ст. 246. (ст. 10).

Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 40. – Ст. 1647.

Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора державного архітектурно-будівельного контролю : наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19 листоп. 2007 р. № 318 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 93. – Ст. 3422.

 

Бондаренко О. М. Напрями та шляхи посилення державного архітектурно-будівельного контролю / О. М. Бондаренко, А. Ф. Григор // Будівництво. – 2006. – № 10. – С. 13–14.

Вершинин В. Р. Проблемы совершенствования государственного контроля в сфере градостроительной деятельности в условиях административной реформы / В.Р.Вершинин // Государство и право. – 2007. – № 7. – С. 101–107.

Ершов О.Г. Общественный контроль в сфере строительсва: возможность или перспектива // Российская юстиція. – 2010. – № 2. – С. 52–54.

Матвійчук А. В. Особливості здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за індивідуальною будівельною діяльністю громадян / А. В. Матвійчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 41. – С. 213–219.

Ромасько В. О. Державний контроль у сфері будівництва: адміністративно-правові засади : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. О. Ромасько ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. :, 2010. – 18 с.

 

 

Тема 11. Юридична відповідальність у сфері містобудування (15 год.)

 

Лекція 11. Юридична відповідальність у сфері містобудування (4 год.)

 

1. Поняття та види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

2. Адміністративна відповідальність за правопорушення в будівництві.

3. Склади адміністративних правопорушень в будівництві

4. Процедури притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення в будівництві

5. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»

 

Завдання для самостійної роботи (11 год.)

 

1. Поняття та види юридичної відповідальності за законодавством України

2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб

3. Напрямки реформування інституту адміністративної відповідальності

4. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»

 

 

Рекомендована література:

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України від 14.10.1994 р. № 208/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності: Закон України від 22.12.2011 р. № 4220-VI // Офіційний вісник України. – 2012. –№ 5. – Ст. 165.

Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. № 244 [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/244-95-%D0%BF.

 

Андронов В. В. Предмет и объект судебной строительно-технической экспертизы / В. В. Андронов // Российский следователь. – 2003. – № 7. – С. 2–7.

Виноградов М.В. Отдельные вопросы ответственности за причинение вреда окружающей среде при осуществлении самовольного строительства//"Черные дыры" в Российском законодательстве. - 2007. - № 1. - С.496-497.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар / Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний та ін. ; – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: Теорія, досвід та практика реалізації : монографія / Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 404 с.

Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : навч. посіб. / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

Кропачева А. В. Особенности административной ответственности за нарушение строительного законодательства / А. В. Кропачева // Современное право. – 2009. – № 11. – С. 107–109.

Семенко Б. М. Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі будівництва : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Б. М. Семенко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя :, 2011. – 16 с.

Семенко Б. М. Питання відповідальності за порушення в галузі будівництва / Б. М. Семенко // Право і безпека. – 2009. – № 5 (32). – С. 99–102.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...