Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тематика курсових робітМетодичні вказівки з підготовки курсової роботи

з дисципліни “Основи економічної науки”

 

Мета і етапи підготовки

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення й узагаль­нення студентами теоретичних знань з політичної економії; набуття вмінь аналізувати опрацьований матеріал; робити відповідні уза­гальнення та висновки; формування досвіду самостійної роботи з науковою та іншою літературою, статистичними даними; набуття вмінь пов'язувати свої теоретичні знання з прак­тикою. Підготовка курсової роботи дає студентові можливість навчитися самостійно використовувати й узагальнювати теоре­тичні положення та інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем політекономічної науки та економічного життя суспільства та обґрунтувати виснов­ки й пропозиції, спрямовані на їх вирішення.

 

Основні етапи виконання курсової роботи

1. Вибір теми та визначення завдань дослідження

2. Добір та вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації

3. Складання плану роботи

4. Узгодження плану курсової роботи з науковим керівником

5. Написання та оформлення курсової роботи

6. Передача курсової роботи науковому керівнику для перевірки

7. Попереднє оцінювання курсової роботи науковим керівником

8. Захист курсової роботи студентом перед комісією кафедри

Робота студента з вибору теми має розпочатися з ознайомлення з тематикою курсових робіт. Орієнтовна тематика подається нижче.

 

 

Тематика курсових робіт

1. Економіка як об’єкт наукового дослідження.

2. Структуризація економічної науки: причини, етапи та сучасний стан.

3. Еволюція методології економічної науки.

4. Особливості сучасної економіки та новітні тенденції розвитку економічної науки.

5. Економічні потреби: сутність та критерії їх класифікації.

6. Економічні інтереси: сутність та структура.

7. Взаємозв’язок економічних потреб та інтересів.

8. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво.

9. Національні та глобальний економічні інтереси.

10. Закон зростання потреб та особливості його дії на сучасному етапі.

11. Національні економічні інтереси: сутність та українські особливості.

12. Сучасні тенденції глобалізації як шляхи просування економічних інтересів провідних країн світу.

13. НТП та його вплив на розвиток продуктивних сил.

14. Сутність та структура економічної системи.

15. Відносини власності в економічній системі.

16. Власність як економічна і юридична категорії.

17. Власність: сутність, структура та економічний зміст.

18. Приватна власність: сутність та еволюція.19. Економічна система постіндустріального суспільства.

20. Критерії класифікації національних економічних систем у сучасних умовах.

21. Формаційний і цивілізаційний підходи до розмежування економічних систем.

22. Командно-адміністративна і ринкова економічні системи: спільне і особливе.

23. Визначальні риси трансформаційної економічної системи.

24. Типи, форми та види власності в сучасній економіці.

25. Сучасний етап і перспективи реформування відносин власності в Україні.

26. Міжнародна і глобальна економічні системи та їхні головні характеристики.

27. Причини та етапи формування глобальної економічної системи.

28. Сутність та види економічної діяльності.

29. Диференціація економічної діяльності підприємницьких структур та її причини.

30. Сутність та етапи становлення суспільного поділу праці.

31. Виробнича діяльність та її роль у розвитку суспільного виробництва.

32. Науково-дослідна і проектно-конструкторська діяльність та її роль у розвитку суспільного виробництва.

33. Інвестиційна діяльність та її роль у розвитку суспільного виробництва.

34. Інноваційна діяльність та її роль у розвитку суспільного виробництва.

35. Торговельно-маркетингова діяльність та її роль у розвитку суспільного виробництва.

36. Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність.

37. Міжнародний поділ праці, його зміст та основні компоненти.

38. Ефективність суспільного виробництва.

39. Інновацій та їх види.

40. Соціально-економічна ефективність інвестицій.

41. Державне регулювання виробничої діяльності в ринковій економіці.

42. Підприємництво, його сутність та основні форми.

43. Витрати виробництва: сутність та класифікація.

44. Продуктивність праці: сутність та роль у господарському процесі.

45. Прибуток та рентабельність: сутність, взаємозв’язки та роль у відтворювальному процесі.

46. Основні теорії прибутку.

47. Економічна рента та її види.

48. Земельна рента та її форми.

49. Сутність та основні способи регулювання підприємницької діяльності у суспільстві.

50. Сутність та види міжнародної підприємницької діяльності.

51. Економічна сутність інноваційного підприємництва.

52. Сутність та етапи економічного розвитку.

53. Соціально-історичні типи економічного розвитку.

54. Економічне зростання, його показники, види та фактори.

55. Основні національні моделі економічного розвитку.

56. Сталий економічний розвиток.

57. Економічні цикли, їх сутність та види.

58. Механізми циклічних коливань.

59. Теорія довгих хвиль М.Кондратьєва.

60. Антициклічні заходи економічної політики держави.

61. Економічні кризи.

62. Види та причини появи економічних криз.

63. Еволюція та сучасний зміст категорії капітал.

64. Сутність, функції і форми капіталу.

65. Основні теорії капіталу.

66. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.

67. Інформаційний капітал.

68. Виробничий капітал.

69. Підприємницький капітал.

70. Фінансовий капітал.

71. Позиковий капітал.

72. Основний та оборотний капітал підприємства.

73. Сутність та роль банківського капіталу в економічному зростанні країн.

74. Формування і розвиток акціонерного капіталу.

75. Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу.

76. Людський капітал як фактор розвитку економіки.

77. Формування та використання інтелектуального капіталу.

78. Міжнародний рух капіталу та його вплив на економіку України.

79. Заробітна плата: сутність та основні теоретичні концепції.

80. Чинники диференціації заробітної плати.

81. Інвестиції в людський ресурс та їх економічна ефективність.

82. Інтелектуалізація праці: сутність та напрями змін.

83. Трудові відносини: діалектика зайнятості та безробіття.

84. Нерівність в доходах та проблема бідності.

85. Соціалізація економіки.

86. Міграція людського ресурсу та глобалізація економіки.

87. Продуктивність праці і заробітна плата.

88. Соціальні та економічні наслідки безробіття.

89. Нерівність в доходах та проблема бідності.

90. Основні напрями державного регулювання безробіття.

91. Економічні блага: сутність та види.

92. Товар: сутність, основні властивості та теорії формування ціни.

93. Гроші: сутність, функції та теорії виникнення.

94. Валютний курс: сутність та основні теорії формування

95. Історія виникнення грошей та їх сучасний стан.

96. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин та їх особливості в сучасній Україні.

97. Ринковий механізм та його особливості в сучасній Україні.

98. Конкуренція та її вплив на формування галузевих моделей ринку.

99. Ринок і держава: загальні принципи взаємодії та українські особливості.

100.Ринок землі та нерухомості та його особливості в сучасній Україні.

101.Ринок товарів та послуг та його особливості в сучасній Україні.

102.Ринок капіталу та його особливості в сучасній Україні.

103.Ринок праці та його особливості в сучасній Україні.

104.Ринок інновацій та його особливості в сучасній Україні.

105.Міжнародні ринки та становлення глобального ринку.

106.Суспільне відтворення, його типи та складові.

107.Роль людського ресурсу у суспільному відтворенні.

108.Суспільний продукт та його форми у процесі суспільного відтворення.

109.Валовий внутрішній продукт та національний дохід, їхня роль у процесі суспільного відтворення.

110.Споживання і заощадження: сутність та вплив на суспільне відтворення.

111.Національне багатство, його структура та роль у суспільному відтворенні.

112.Доходи і витрати населення та їх вплив на суспільне відтворення.

113.Податки та їх роль в економічному відтворенні.

114.Державний бюджет та його вплив на суспільне відтворення.

115.Інфляція та її вплив на суспільне відтворення.

116.Держава в системі суспільного відтворення.

117.Соціальна політика держави та її вплив на відтворення людського ресурсу.

118.Інтернаціоналізація та глобалізація відтворювальних процесів.

119.Соціальна захищеність населення.

 

Студенти денної і вечірньої форм навчання мають право ви­брати довільну тему або запропонувати тему, якої немає в тема­тиці, затвердженій кафедрою. Однак, таке рішення має бути погоджене з науковим керівником. Студенти заочної форми навчання вибирають те­му за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад, номер залікової книжки 928391. Це означає, що студент має виб­рати із запропонованої тематики теми під номерами 1, 11, 21, 31 і т.д. Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем — керівником курсової роботи. Разом з темою керівникові курсової роботи подається на затвердження орієнтовний план роботи.

 

Складання плану курсової роботи

Складання плану курсової роботи є відповідальним етапом, оскільки від нього залежить якість роботи. План складають після добору і вивчення літературних джерел та складання бібліографії. Методика опрацювання літератури залежить від характеру досліджуваної проблеми та індивідуальних особливостей студента. У ній потрібно виділити головні літературні джерела (роботи класиків політекономії, монографії, теоретичні статті), опрацювання яких є необхідним під час написання роботи. Важливо також опрацювати відповідні законодавчі та інші нормативні акти (закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо). Особливу увагу слід приділити періодичним виданням, в яких публікуються аналітична інформація та результати наукових досліджень (часописи «Економіка України», «Вчені записки» КНЕУ, «Проблеми формування ринкової економіки» КНЕУ, «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал» та ін.). Важливо залучати до бібліографії монографічні роботи та підручники, підготовлені вченими КНЕУ.

У роботі потрібно використовувати статистичний матеріал, який публікується в спеціальних виданнях Держкомстату України та періодичних виданнях.

Попереднє вивчення літературних джерел є підґрунтям для складання змісту курсової роботи. Він має включати в себе: вступ, кілька логічно пов'язаних між собою розділів, які дають змогу розкрити тему, висновки та список літератури.

 

Зразок змісту курсової роботи на тему «Господарський механізм в системі суспільного відтворення та його еволюція»

 

Зміст

Вступ

1. Господарський механізм: сутність, форми прояву

2. Господарський механізм сучасної економічної системи

3. Удосконалення організаційної структури господарського механізму в Україні

Висновки

Список літератури

Додатки

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...