Главная Обратная связь

Дисциплины:


Системність економічного аналізуОдним з основних напрямів сучасної науки є комплексне дослідження явищ і процесів промислових підприємств є стрижнем методології комплексного економічного аналізу. Системний підхід передбачає використання таких елементів діалектичної логіки:

- об’єктивність і повнота розгляду проблем і явищ;

- аналіз соціально-економічних процесів у динаміці та розвитку;

- вивчення явищ у взаємозв’язку і взаємозалежності;

- історичний підхід до вивчення явищ.

Під системним економічним аналізом слід розуміти сукупність наукових методів і практичних прийомів розв’язання складних економічних проблем. Він базується на використанні категорій системи як єдності взаємопов’язаних елементів, які спільно діють для досягнення спільної мети.

Виробничо-економічна система, до яких належить підприємство, має такі властивості:

1. ієрархічність;

2. багатокритеріальність;

3. автономність;

4. тдинамічність (інерційність);

5. невизначеність;

6. само організованість;

7. адаптація.

Ієрархічність системи економічного аналізу не означає і не виражає ієрархію підпорядкування на підприємстві, а передбачає, що оптимізація не верхніх рівнях менеджменту регулююче впливає на локальні рівні, а оптимізація локальних рівнів визначає зону вибору параметрів дії системи (підприємства) на верхніх рівнях. Багатокритеріальність передбачає наявність багатьох шляхів досягнення мети діяльності підприємства, і для визначення найкращого варіанту її реалізації необхідно здійснити оптимізаційні розрахунки. Визначальними є виробничі і фінансово-економічні критерії. Автономність характеризується відносною самостійністю у виробі форм і методів та організації виробничо-господарської діяльності в умовах ринку. Динамічність (інерційність) функціонування підприємства полягає в тому, що при обґрунтування аналітичних результатів необхідно врахувати їх кінцеві наслідки для всієї виробничої системи і розглядати (імітувати) результативність аналітичних висновків протягом тривалого періоду. Невизначеність проявляється в тому, що вихідні дані діяльності підприємства не можна вважати однозначними. Значна частина вхідної інформації про перспективи розвитку підприємства (стійке забезпечення ресурсами, параметри виробництва і реалізації) залишається невизначеною. Це, з одного боку, робить неможливим однозначний розрахунок майбутнього стану підприємства на ринку, а з другого, - ускладнює прийняття рішень про його розвиток. Самоорганізованість і адаптація – це можливість пристосування виробничої системи до зміни ринкового середовища під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.

Методологія системного економічного аналізу діяльності підприємства передбачає наступну послідовність реалізації окремих етапів аналітичного процесу, визначених принципами системних досліджень.На першому етапі визначають мету, завдання та умови функціонування підприємства. Його діяльність розглядають у виробничому і фінансовому аспектах. У виробничому аспекті виділяють три елементи: ресурси виробництва, виробничий процес і результати виробництва; у фінансовому аспекті – авансування капіталу, обіг виробничого та комерційного капіталу, віддачу (дивіденди) авансового капіталу.

На другому етапі виділяють технічні, економічні, соціальні, екологічні та інші параметри діяльності підприємств, тобто системну показників (синтетичних. Аналітичних, абсолютних і відносних, кількісних і якісних). Вибір необхідної і достатньої кількості та системи показників визначається методикою аналізу.

На третьому етапі складається загальна модель (схема системи аналітичних досліджень, встановлюються ї головні компоненти, функції, взаємозв’язки, виділяються окремі підсистеми, які характеризують підпорядкованість її елементів. В умовах переходу до ринку загальна аналітична модель суттєво змінюється, розширюється зона аналітичних досліджень, виявляються і оцінюються нові фактори та умови економічного зростання. Можна виділити три аналітичних комплекси: а) аналіз потенційних можливостей варіантів прогресивного розвитку; б) аналіз економічних результатів (очікуваних чи досягнутих) господарювання; в) аналіз ефективності заходів, спрямованих на зміцнення економічного стану підприємств на ринку. Схема загальної ринкової моделі системних аналітичних досліджень діяльності підприємств показан на рис.3. 1.

Рис. 3.1. Загальна модель системного економічного аналізу діяльності підприємств

Розмежування досліджень внутрішнього та зовнішнього економічного середовищ діяльності підприємств передбачає реорганізацію інформаційних потоків, внесення суттєвих змін в систему обліку і звітності, їх уніфікацію і стандартизацію.

На четвертому етапі здійснюється факторний аналіз причинно наслідкових звязків, класифікація факторів, розподіл пайової участі та ін.

На п’ятому етапі проводиться синтез результатів аналітичного дослідження, формується аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень.

Системний підхід до господарських рішень передбачає розгляд господарської діяльності як багаторівневої структурної моделі. У цьому випадку предметом аналізу стають: усі види продукції; усі стадії виробничого процесу; усі фактори виробництва; усі види господарської діяльності; усі підрозділи підприємства; усі процеси управління.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...