Главная Обратная связь

Дисциплины:


Елементи методики економічного аналізу та їх характеристикиВимоги системного підходу і комплексного вивчення економіки підприємств реалізуються в структурні методики економічного аналізу, в складі і зв'язках між окремими елементами, їх змісті. Виділяючи складові елементи методики аналізу, слід зауважити, що в загальній і спеціальній літературі, присвяченій проблемам методології аналітичних досліджень, немає однозначного визначення його структури, яка включає такі основні елементи:

- мета і завдання економічного аналізу;

- сукупність синтетичних та аналітичних показників, їх взаємозв’язки;

- фактори, які впливають на зміну показників;

- джерела інформації;

- конкретні методи аналізу;

- послідовність оформлення результатів та їх оцінку;

- організаційне і технічне забезпечення виконання аналітичних робіт.

Методика економічного аналізу повинна відповідати таким вимогам:

а) Необхідність здійснення аналізу на основі ранжових показників залежно від об’єкта аналітичних досліджень загалом підприємства і його внутрівиробничих підрозділів. Це дасть змогу забезпечити необхідну глибину аналітичного пошуку за всіма аналітичними періодами, скласти раціональну інформаційну базу урахування можливості автоматизації аналітичних робіт;

б) Проведення економічного аналізу шляхом моделювання процесів, які становлять економічне середовище, і управління ним через встановлення алгоритмів зв’язку між різними показниками з урахуванням реальних зв’язків. Це дасть змогу проектувати відповідні аналітичні модулі в умовах використання ЕОМ;

в) Моделювання господарської діяльності через показники, які забезпечують потреби менеджменту.

Базовим структурним елементом є формування завдань економічного аналізу. Вся складність завдань цього процесу полягає в тому, що в умовах ринкової економіки збільшується зона невизначеності в результаті дії факторів ринкової кон’юктури, відбувається орієнтація не лише і не стільки на проміжні, скільки на кінцеві виробничо-фінансові результати, соціально-економічні приорітети, спадковість відносно реалізації цільових програм. Поряд з цим проводиться обгрунтування ресурсного забезпечення досягення цілей. Значною мірою цілі і завдання економічного аналізу визначаються цілями менеджменту.

Другим структурним елементом методики аналізу є система синтетичних та аналітичних показників. Для кожного блоку аналітичних задач формується окрема підсистема узагальнюючих (синтетичних) і аналітичних показників, виходячи з принципу їх достатності для відповідної глибини аналітичних досліджень. Водночас встановлюються взаємозв’язки між показниками, алгоритми їх розрахунку та рівні значень. Найчастіше в методиках аналізу виділяють показники екстенсивного та інтенсивного розвитку і зміни, натуральні й вартісні, абсолютні та відносні. Сукупність показників для розв’язуванння будь-якої аналітичної задачі визначається характером дослідження причинно-наслідкових зв’язків. Факторний аналіз не може бути всередині моелі самого показника.Третім структурним елементом методики економічного аналізу є ситема факторів і резервів виробництва. Як відомо, зміна кожного показника відбувається під впливом чітко визначених економічних, організаційно-технічних, соціально-екологічних та інших факторів. Фактори - це причини, потенційні сили, які впливають на зміну окремих показників чи їх систему. Вони мають об’єктивний і суб’єктивний характер впливу. Фактори в економічному аналізі класифікуються за різними ознаками .

Класифікація факторів покладена в основу класифікації резервів. Резерви виступають як ступінь можливої чи фактичної мобілізації дії окремих факторів. Розрізняють два поняття резервів: резервні запаси і невикористані можливості (упущену вигоду).

Четвертим структурним елементом методики економічного аналізу є інформаційна база аналітичних досліджень. Джерелами інформації економічного аналізу можуть бути дані оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку, нормативно-довідкові дані, дані спеціальних обстежень тощо. Кількість і якість інформації повинна відповідати вимогам системних аналітичних досліджень згідно з визначеними цілями, завданнями і глибиною економічного аналізу. Якщо необхідна інформація відсутня, її необхідно отримати всіма можливими засобами, оскільки ефективність методики аналізу визначається не можливостями інформаційного забезпечення, а потребами менеджменту.

П’ятим структурним елементом методики економічного аналізу виступають методи аналітичних досліджень. Частину методів розроблено безпосередньо в теорії економічного аналізу, а інші запозичені з суміжних наук: математики, статистики, психології, менеджменту, бухгалтерського обліку. Різні методи чи їх сукупність використовуються в аналітичних дослідженнях залежно від характеристики досліджуваних функціональних зв’язків (детермінованих чи стохастичних). Усі методи економічного аналізу (в практиці використовується близько ста різних методів) можна розділити на три групи: логічні, математичні та евристичні.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...