Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика змісту програмиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова приймальної комісії,

 

ректор ____________ С.В.Іванов

 

28 листопада 2011 р.

 

 

ПРОГРАМА

Вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за ОКР «магістр» для спеціальностей напрямів 6.051701 Харчові технології та інженерія, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.051401 Біотехнологія, 6.051301 Хімічна технологія, 6.140101 Готельно-ресторанна справа, 6.140103 Туризм та спеціальності 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація

 

Схвалено

на засіданні кафедри іноземних мов загальної підготовки

 

Протокол № 4

від 22 листопада 2011р.

Завідувач кафедри іноземних мов загальної підготовки

 

______________Є.С. Смірнова

 

 

Київ – 2011


Укладачі:Чередніченко Г.А., к.пед.н., доц., завідувач кафедри іноземних мов

Климова О.В., к.філол.н., доц. кафедри іноземних мов

Шапран Л.Ю., доцент кафедри іноземних мов

Михайлова Н.О., ст. викладач кафедри іноземних мов загальної підготовки

Кохан О.М., ст. викладач кафедри іноземних мов загальної підготовки

Бойко А.Г., ст. викладач німецької мови кафедри іноземних мов

Годованець Т.Ю., ст. викладач французької мови кафедри іноземних мов

 


ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................   Мета проведення вступного екзамену Характеристика змісту програми Вимоги до здібностей і підготовленості вступників ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ................... СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ........................................... КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ......................... ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ............. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА...................................................... ЗРАЗКИ БІЛЕТІВ......................................................................................  

ВСТУП

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.Вимоги до вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за ОКР «магістр» базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.

Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” – оцінити ступінь підготовленості вступників з іноземної мови з метою конкурсного відбору для навчання у Національному університеті харчових технологій.

Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену з іноземної мови для навчання за ОКР «магістр» базується на:

· дескрипторах рівнів володіння мовою, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти у сфері викладання, вивчення та оцінювання мов (2001р.)

· вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України

· результатах допроектного дослідження викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах України (2004р.)

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...