Главная Обратная связь

Дисциплины:


СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ. Вступний екзамен з іноземної мови проводиться в письмовій формі та складається з трьох частин:Вступний екзамен з іноземної мови проводиться в письмовій формі та складається з трьох частин:

Частина 1. Читання

Частина 2. Граматика

Частина 3. Письмо

 

Частина 1 та частина 2 побудовані у формі тесту.

 

Вступний екзамен оцінюється за 50-бальною шкалою. Особи, рівень знань яких за результатами вступного екзамену з іноземної мови оцінено нижче встановленої мінімальної кількості балів (30), до складання наступного вступного екзамену та до участі в конкурсі не допускаються.

Частина 1 «Читання»

Виконавши завдання цієї частини тесту, вступник продемонструєте своє вміння розуміти писемну англійську мову на матеріалі різноманітних текстів із автентичних джерел.

Ця частина тесту складається з 3-х завдань, серед яких: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на заповнення пропусків.

Кожне завдання складається з інструкції, тексту і запитань або тверджень до тексту.

Перше завдання (питання 1-7) – на встановлення відповідності. Вступнику необхідно прочитати тексти і твердження/заголовки/ситуації, а також підібрати до кожного тексту відповідно до завдання заголовок/твердження/ситуацію.

Друге завдання (питання 8-12) – з вибором правильного порядку абзаців у тексті. Вступнику необхідно прочитати текст і встановити правильний порядок абзаців.

Третє завдання (питання 13-25) – на заповнення пропусків. Вступнику необхідно доповнити пропуски в тексті реченнями/частинами речень або словами/словосполученнями з поданих варіантів.

 

Кількість запитань: 25 тестових запитань

Кількість балів: 25 балів (1 бал за кожне питання)

Час виконання: 1 година

 

 

Частина 2 «Граматика»

Дана частина є лексико-граматичним тестом, який включає завдання з вибором однієї правильної відповіді на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичної і прагматичної компетенцій з використанням граматичних структур в поданому контексті.

 

Кількість запитань: 26 тестових запитань

Кількість балів: 13 балів (0,5 балу за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година

 

Частина 3 «Письмо»

Частина тесту «Письмо» складається із 3-х запитань з курсу дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», на які потрібно дати розгорнуту та правильну відповідь.

 

Кількість запитань: 3 запитання

Кількість балів: 12 балів (4 бали за кожне тестове запитання)

Час виконання:1 година

 

Кількісний розподіл завдань письмового екзамену з іноземної мови за видами мовленнєвої діяльності та знаннями і вміннями, що перевіряються, наведено у Таблиці 1.Таблиця 1

Види мов-леннєвої діяльності, що перевіряються Загальне розуміння Детальне розуміння Вибіркове розуміння Лексико-граматичні вміння та навички Лексично-стилістичні та орфографічні вміння Кількість завдань Кількість балів
Читання х х х    
Граматика       х  
Письмо         х 3 запитання
            Усього

 

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...