Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структура бизнес-процессаПроцесс включает:

владельца процесса;

технологии процесса – порядок выполнения деловых процедур по преобразованию входов в выходы;

системы показателей процесса – показателей параметров продукта, показателей эффективности бизнес-процесса, показателей удовлетворённости потребителей;

управление процессом – деятельность владельца процесса по анализу данных о процессе и принятию управленческих решений;

ресурсы процесса.

Всё перечисленное входит в состав каждого процесса.

 
 

 


Рис. 1.1.2.Структурнасхема бізнес-процесу з трирівневою системою управління, що

складається з n нижчестоячих керуючих систем і єдиної вищестоячої системи управління.

 

На рис. 1 зображена структурна схема бізнес-процесу Pk з трирівневою системою управління, що складається з вищестоячої керуючої системи Cj (посадова особа або група осіб, яка планує, приймає управлінські рішення і несе відповідальність за результати діяльності мережі процесів або її частини), власника бізнес-процеса і АСУ ТП . Бізнес-процес має два рівні управління: рівень власника бізнес-процеса і рівень АСУ ТП - n нижчестоячих керуючих підсистем ,… …, . В бізнес-процесі є, також, два види вертикальної взаємодії між підсистемами. Один - це передача вхідних сигналів зверху вниз, причому від до і від до ,… …, - це координуючі сигнали або втручання, а від ,… …, . до Pk - це керуючі дії. Інший вид - це передача знизу нагору інформаційних сигналів, або сигналів зворотного зв'язку. Розглянемо рівні управління.

Бізнес-процес Pk є керованим процесом, до якого надходять вхідні сигнали двох видів: керуючі входи { }, Гk, де Гk - множина керуючих сигналів, і сигнали (входи) { }, Βk, що є зовнішніми збуреннями, що поступають з довкілля. Символом позначимо i -й "вихід" процесу Pk , ,і, відповідно, множина - це множина виходів процесу Pk. Тоді процес Pk можна представити у вигляді відображення: Pk:Гk×Βk . Відповідно множину керуючих сигналів Гk можна представити у вигляді декартового добутку n множин:

Гk = ,

причому i -а локальна керуюча підсистема має повноваження вибирати i -у компоненту керуючого сигналу , впливаючи тим самим відповідним чином на процес.

Тепер зупинимося на системах управління нижнього рівня . До системи надходять інформаційні сигнали , від процесу Pk і координуючий сигнал , що поступає від вищестоячої керуючої системи - власника бізнес-процеса. Тоді : ×Ωk . Керуючу систему називають такою, що координує, для якої - зворотний зв'язок: коли – то це інформація про хід процесу, а вектор являє собою інформацію про результат процесу Pk в цілому. Вважається, що керуюча система здійснює відображення : Ξk→ Ν k, де Ξk - множина інформаційних сигналів, за допомогою яких реалізується зворотний зв'язок, Ν k - множина координуючих сигналів.Якщо припустити, що сигнали містять інформацію відносно поведінки процесу Pk і пов'язані функціональною залежністю з керуючими сигналами , зовнішніми збуреннями і виходами , то цю залежність можна представити у вигляді відображення : ×Bk× → Ωk. Аналогічно сигнал ξ містить інформацію відносно поведінки нижчестоячих керуючих систем, тому для нього можливе відображення: :Ξk× Ωk×Гk → W, де Ωk= .

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...