Главная Обратная связь

Дисциплины:


Технологія навчання, побудованого на принципі рольової перспективиТехнологія навчання, побудована на принципі рольової перспективи, - це дидактична система, що впливає на мотиваційні, пізнавальні, емоційно-вольову сфери особистості, стимулює розвиток і закріплення професійних якостей, підвищує рівень професіоналізму випускників вищої школи.

Важливими характеристиками цієї технології є:

· чіткість дидактичної мети у формі рольової перспективи;

· структурування навчальної інформації у вигляді імітаційно-ігрової моделі;

· педагогічна взаємодія, співробітництво й співтворчість у системі відносин «викладач – студент»;

· різноманітність навчальних ролей, імітаційно-ігрових і проблемно-ситуаційних методів навчання;

· опора на творчий потенціал й індивідуальні можливості студентів при програванні навчальних ролей професійної спрямованості;

· надання студентам волі вибору навчальних ролей і завдань;

· створення ситуації успіху того, кого навчають, і позитивна оцінка його дій при досягненні рольової перспективи.

Моделювання дидактичних цілей у формі рольової перспективи стимулює розвиваючий характер навчання, тому що забезпечує цілеспрямоване, оперативне й перспективне керування пізнавальною діяльністю студентів; дозволяє «бачити» того, кого навчають, його здатність до рішення навчальних завдань, визначати в конкретній імітаційно-рольовій ситуації не тільки рівень знань, умінь, але й професійних якостей, спеціальних здібностей майбутніх фахівців.

Рольова перспектива як дидактична мета виступає механізмом керування, розвитку й стимулювання пізнавальної самостійності в навчальному процесі. Реалізація мети у формі рольової перспективи припускає структурування зміст навчального матеріалу у вигляді імітаційно-ігрової й проблемно-ситуаційної моделі. Основу цієї моделі становлять логіко-рефлексивні, рефлексивні-дослідницькі й рефлексивні-творчі завдання-ролі, виконання яких орієнтовано на формування в майбутніх фахівців готовності до професійної творчої діяльності.

Специфіка технології, побудованої на принципі рольової перспективи, складається в моделюванні навчальних ситуацій, які передбачають побудову деякого прообразу досліджуваного явища, об'єкта, що розкриває характер спілкування в системі «викладач – студент», реалізації навчально-ігрових ролей, що забезпечують активний вплив на саморозвиток особистості студентів. Приймаючи на себе навчальну роль, програючи її, студент проявляє свій творчий початок. Беручи участь у різноманітних формах (гра, діалог, дискусія, рольова ситуація й ін.), студент повинен виразити свою точку зору на ту або іншу навчальну проблему, розкрити свою позицію на розглянуте питання, виявити самостійність мислення, показати рівень активності професійних дій у моделюючих ситуаціях.Структурування навчальної інформації у вигляді імітаційно-ігрової і проблемно-ситуаційної моделі забезпечує змістовно-процесуальний і задачний підходи до навчання, які реалізуються через активні форми і методи навчальної роботи. Імітаційно-ігрові й проблемно-ситуаційні методи позитивно впливають на засвоєння навчального матеріалу в контексті професійної діяльності, де знання виконують функції, засобу її регуляції, а організація навчальної роботи студентів виступає як форма діяльно засвоюваного змісту.

Технологія навчання, побудована на принципі рольової перспективи, носить етапний характер, поєднуючи в собі:

· цільовий компонент, що передбачає постановку дидактичної мети, проектування рольової діяльності, прогнозування очікуваних результатів;

· процесуальний компонент, що містить актуалізацію знань, умінь, здійснення практичних дій, спрямованих на рішення навчального завдання;

· оцінний компонент, що припускає аналіз й оцінку (самооцінку) виконання завдання-ролі, з'ясування причин розбіжності отриманого результату із прогнозованою рольовою перспективою, подолання помилок, постановку нових перспектив.

Виділення етапів в організації навчального процесу дозволяє стимулювати потребу студентів у творчості, прагнення ставити і самостійно вирішувати навчальні задачі, відпрацьовувати професійні дії при програванні різних ролей, закріплювати активну позицію.

Успішність функціонування даної технології визначається дотриманням наступних умов:

· професійна спрямованість самосвідомості студентів;

· здійснення змістовно-процесуального, задачного, імітаційно-ігрового й діалогічного підходів до навчання;

· включення студентів в імітаційно-ігрову й проблемно-ситуаційну діяльність із метою вдосконалювання професійно-творчих здібностей їх особистості.

Технологія навчання, в основу якої покладений принцип рольової перспективи, передбачає:

· оперування дидактичними цілями й завданнями у формі рольової перспективи;

· структурування змісту навчального матеріалу у вигляді імітаційно-ігрової і проблемно-ситуаційної моделі;

· використання форм і методів, що забезпечують кожному студентові позицію активного діяча через програвання різноманітних навчальних ролей, що моделюють їх майбутню професійну діяльність і відповідні їх інтереси, установкам, ціннісним орієнтаціям, можливостям і здатностям.

Дана технологія дозволяє:

1. Здійснювати в дидактичній єдності змістовну й процесуальну сторони навчання шляхом угруповання навчального матеріалу у вигляді рольової моделі, різноманітності форм і методів навчання, варіативних, навчальних ролей-завдань, індивідуалізації їх з урахуванням можливостей майбутніх педагогів, гнучкості контролю й оцінки;

2. Робити самостійний вибір студентами завдань-ролей у відповідності зі своїми інтересами, можливостями й здатностями;

3. Використати імітаційно-ігрові й проблемно-ситуаційні моделі як сценарії для створення навчальних ситуацій, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності;

4. Переносити акцент у роботі вузівського викладача на консультативно-координуючу функцію керування пізнавальною діяльністю й професійним становленням студентів;

5. Забезпечити систему дидактичних засобів, що стимулюють інтелектуальний, моральний, духовний розвиток особистості, психологічну захищеність і комфортність кожного того, кого навчають, умови для творчого оволодіння обраною професією, самостійного подолання труднощів, саморозвитку в навчальній, комунікативній і педагогічній діяльності.

Технологія навчання, побудована на принципі рольової перспективи, забезпечує:

· умови для оптимального використання природних і психічних можливостей студентів;

· оптимальний темп навчальної роботи;

· своєчасне включення студентів у програвання соціальних ролей, що поєднують у собі індивідуальну і колективну активність.

При грамотному використанні цієї технології її можна перетворити в технологію особистісного розвитку й професійного росту студентів, підсумком якої буде потреба й здатність самовдосконалення, самобудівництва й самотворчості особистості протягом всієї її професійної діяльності. Реалізація цієї технології у вузівській практиці закріплює ведучі орієнтації майбутніх фахівців, у числі яких більшу роль грає потреба студентів у зміцненні свого професійного «Я» (31).

 

Контрольні питання й завдання

1. Що таке технологія? Розведіть поняття: «педагогічна технологія» і «дидактична технологія».

2. У чому розходження методики й технології навчання?

3. Назвіть, які дидактичні технології вам відомі.

4. Охарактеризуйте особливості найбільш широко використовуваної технології навчання у вузівській практиці.

5. Перелічить специфічні особливості технології навчання, побудованого на принципі рольової перспективи.

6. Чи можливо, у вузівській практиці використати імітаційно-ігрові технології? При виконанні, яких умов, можна говорити про їхню ефективність у професійній підготовці студентів?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...