Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стягнення, що накладають на солдатЗаохочення, що застосовуються до солдат

Заохочення як форма визнання успіхів і за­слуг є важливим засобом виховання військово­службовців у зміцненні військової дисципліни. Командирам і начальникам Дисциплінарним статутом Збройних сил України надаються ве­ликі права для заохочення воїнів за сумлінне й ретельне ставлення до військової служби, за успіхи в бойовому навчанні.

 

Щодо солдатів (матросів) застосовуються такі заохочення:

• оголошення подяки;

• зняття раніше накладеного дисциплінар­ного стягнення:

• надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою військово­службовцям строкової служби;

• надання додаткової відпустки військовослуж­бовцям строкової служби строком на 5 діб;

• повідомлення батькам або колективу за міс­цем роботи чи навчання військовослужбов­ця до його призову на службу про зразко­ве виконання ним військового обов'язку та про отримані заохочення;

• нагородження грамотою, цінним подарун­ком або грошовою премією;

• нагородження військовослужбовця його фотокарткою, знятою біля розгорнутого Бойового прапора військової частини;

• присвоєння військового звання старший солдат (старший матрос);

• присвоєння сержантам (старшинам) строко­вої служби, які звільняються в запас, чер­гового військового звання, вищого на один ступінь за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав сержант або старшина під час звільнення в запас, до старшини, головного корабельного стар­шини включно;

• занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини (ко­рабля);

• нагородження заохочувальними відзнаками міністра оборони України.

 

Заохочення оголошуються на зборах (на­радах), перед строєм або військовослужбовцю особисто.

Стягнення, що накладають на солдат

Відомо, що в армійському і флотському середовищі є особи, які не цінують військової честі та порушують вимоги законів, військову присягу та статути. Такі воїни завдають великої шкоди справі підвищення бойової готовності частин і кораблів.

 

Командирам (начальникам) надаються всі права для утримання міцного порядку в під­розділі (на кораблі). Командир не має права залишати без уваги жодної провини підлеглого. У разі порушення військової дисципліни ко­мандир (начальник) повинен нагадати військо­вослужбовцеві про обов'язки служби, а за необ­хідністю накласти дисциплінарне стягнення.

 

На солдат (матросів) строкової служби можуть бути накладені такі стягнення:

· зауваження;

· догана;

· сувора догана;

· позбавлення чергового звільнення з розта­шування військової частини або з корабля на берег;· призначення поза чергою в наряд на ро­боту — до 5 нарядів;

· позбавлення військового звання «старший солдат» («старший матрос»).

Військовослужбовці за вчинені ними злочи­ни несуть кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. З метою громадського впливу на порушників військової дисципліни і громадського порядку до накладення стягнен­ня військовослужбовців за рішенням командира (начальника) можна обговорювати на зборах особового складу. Рішення зборів є рекомен­даційними для командирів (начальників). При визначенні виду та міри стягнення врахову­ються ступінь провини, її характер, попере­дня поведінка порушника, обставини за яких порушення було скоєне, а також те, скільки часу перебуває військовослужбовець на службі.

Військовослужбовцям стягнення оголошу­ються особисто або перед строєм. Дисциплінар­не стягнення має бути накладене не пізніше 10 діб, починаючи з дня, коли командирові стало відомо про правопорушення.

Під час оголошення дисциплінарного стяг­нення до відома військовослужбовця доводять, у чому полягає порушення ним військової дис­ципліни чи громадського порядку.

Під час накладення дисциплінарного стяг­нення командир не має права принижувати гідність підлеглого.

Контрольні питання

1. Що таке військова дисципліна?

2. На який строк надається додаткова від­пустка?

3. Які стягнення можуть накладатися на вій­ськовослужбовців строкової служби?

 

 

 

Тема. 5.2 -1. Розподіл часу та повсяк­денний порядок

1. Розпорядок дня військової частини

Розподіл часу у військовій частині про­тягом доби здійснюють згідно з розпорядком дня, яким встановлюється час виконання осно­вних заходів повсякденної діяльності, навчання й побуту особового складу підрозділів.

Розпорядок дня має передбачити час: для проведення ранкової фізичної зарядки, ран­кового огляду, ранкового й вечірнього туале­ту, навчальних занять і підготовки до них, для інструктажу та розводу добового наряду; для зміни спеціального (робочого) одягу, чищен­ня одягу і взуття; миття рук перед їжею; хар­чування; обслуговуванню озброєння і військової техніки; для гуманітарної, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи; слухання радіо і перегляду телепередач; для прийому хворих у медичному пункті; прийому військовослуж­бовців командуванням з особистих питань; для власних потреб військовослужбовців, вечірньої прогулянки, перевірки та восьмигодинного сну.

2. Сніданок, обід і вечеря

У визначений час черговий частини дає дозвіл на видачу їжі. Військовослужбовці при­ходять до їдальні строєм, під командою стар­шини роти або одного із заступників командира взводу.

Для військовослужбовців, які потребують дієтичного харчування, їжу готують окремо.

Проміжок між харчуванням не повинен перевищувати 7 годин. Після обіду протягом не менше ніж 30 хвилин не проводяться за­няття і не виконуються роботи.

Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всього особового складу, крім військовослужбовців, залучених до виконання службових обов'язків. У ці дні підйом здійсню­ється пізніше, за рішенням командира військо­вої частини, ранкова фізична зарядка не про­водиться, час використовується для проведення гуманітарної, культурно-освітньої роботи, спор­тивних заходів та ігор, написання листів тощо.

3. Підйом, ранковий огляд і перевірка

За 10 хвилин до сигналу «Підйом» чер­говий роти піднімає заступників командирів взводів, які керують своїми підлеглими після сигналу «Підйом» і проводять ранкову фізичну зарядку. Після цього здійснюється прибирання приміщення і території, заправка ліжка, ран­ковий туалет та ранковий огляд.

4. Навчальні заняття

Навчальні заняття — це основа бойової підготовки і головний зміст повсякденної ді­яльності військовослужбовців у мирний час. На заняттях і навчаннях має бути весь особо­вий склад підрозділу (військової частини). Від занять звільняються тільки особи, які пере­бувають у добовому наряді або на стаціонар­ному лікуванні в медичному пункті. Заняття починають і закінчують за сигналом у час, визначений розпорядком дня.

5. Звільнення зрозташування військово! частини

Військовослужбовець строкової служби, який не має дисциплінарного стягнення «по­збавлення чергового звільнення», користується правом звільнення з розташування військової частини. Звільнення проводять за чергою.

Після повернення із звільнення військо­вослужбовці з'являються до чергового роти й доповідають про повернення, здають йому записку про звільнення та доповідають своєму безпосередньому командирові (начальнику), наприклад, «Товаришу сержант. Солдат Тим­ченко зі звільнення прибув, зауважень не мав (або мав, яке, від кого)».

Контрольні питання

1. Які заходи передбачаються розпорядком дня?

2. Порядок звільнення військовослужбовців.

 

 

Тема 5.2-5-3. Призначення добового наряду роти. Вивчення дій днювального під час прибуття в роту прямих начальників, чер­гового по частині, у випадку тривоги та по­жежі. Дії днювального під час виносу майна з приміщення роти. Дії днювального вільної зміни. Тренування у виконанні обов'язків дню­вального. Тематичне оцінювання

Добовий наряд

Добовий наряд призначається для підтри­мання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна військової частини, контролю за станом справ у підрозділах і сво­єчасного вживання заходів щодо запобігання правопорушень, а також для виконання інших обов'язків внутрішньої служби.

Склад добового наряду оголошують наказом по військовій частині. У добовий наряд роти призначають чергового та днювальних роти.

Військовослужбовцям, призначеним у добо­вий наряд, надається певний час для того, щоб підготуватися до несення служби, перевірити, чи знають вони свої обов'язки, відпочити.

Черговий роти носить на лівому рукаві пов'язку або на лівому боці грудей нагруд­ний знак із відповідним написом. Черговий і днювальні роти мають озброєння — багнети в піхвах. Багнет кріпиться на поясі з лівого боку, на ширину долоні від пряжки. За наказом міністра оборони України в деяких військових частинах добовий наряд роти може мати автомат (карабін) із двома зарядженими магазинами.

2. Обов'язки днювального роти

Днювальний роти призначається із сол­датського складу. Він відповідає за зберігання зброї, шаф (ящиків) із боєприпасами, майна роти, особистих речей військовослужбовців, які знаходяться під його охороною. Днювальний роти підпорядкований черговому роти.

Днювальний несе службу всередині ка­зарми біля вхідних дверей, поблизу кімнати зберігання зброї. Він зобов'язаний:

• не пропускати в приміщення сторонніх осіб;

• нікуди не виходити з приміщення без до­зволу чергового роти;

• постійно охороняти кімнату зберігання зброї;

• своєчасно подавати команди згідно з роз­порядком дня;

• не дозволяти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно і речі без дозволу чер­гового роти;

• негайно доповідати черговому про всі ви­падки в роті, про порушення встановлених статутом правил відносин між військово­службовцями, про помічені несправності й порушення вимог пожежної безпеки, вживати заходів щодо їх усунення;

• не дозволяти військовослужбовцям у холод­ну пору, особливо вночі, виходити з при­міщення роздягненими;

• стежити за чистотою і порядком у примі­щеннях та вимагати від військовослужбов­ців дотримуватися чистоти і порядку;

• піднімати особовий склад під час загально­го підйому, а також уночі в разі тривоги, пожежі, стихійного лиха; стежити, щоб військовослужбовці курили, чистили взут­тя та одяг тільки у визначених для цього приміщеннях (місцях).

З прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й вище та чергового части­ни подавати команду «Струнко!»; з прибуттям до роти інших офіцерів роти, а також старшини або військовослужбовців іншої роти викликати чергового «Черговий по роті, на вихід».

Якщо виникає пожежа, днювальний ви­кликає пожежну команду, вживає заходів щодо гасіння пожежі та негайно доповідає черговому роти. Уживає всіх заходів, щоб вивести людей і винести зброю та майно з приміщень, яким загрожує небезпека.

Черговому днювальному забороняється сидіти, знімати спорядження та перебувати в розстібнутому одязі.

Для виконання обов'язків чергового дню­вального роти обладнується спеціальне місце, в якому є: документація днювального роти, телефон, статути Збройних сил України, тех­нічні засоби приймання сигналів та оповіщень підрозділів, аварійне освітлення, годинник, засоби гасіння пожежі.

Із прибуттям до роти прямих начальни­ків від командира роти й вище та чергового частини подавати команду «Струнко!»; з при­буттям до роти інших офіцерів роти, а також старшини або військовослужбовців іншої роти викликати чергового.

Рис. 164. Місце чергового днювального роти

3. Практичні дії днювального на місці днювального

Тренування у виконанні обов'язків дню­вального:

1. Вивчення дій днювального під час прибут­тя в роту прямих начальників, чергового по частині.

2. Вивчення дій днювального у випадку три­воги та пожежі.

3. Дії днювального під час виносу майна з приміщення роти.

4. Дії днювального вільної зміни.

4. Тематичне оцінювання Контрольні питання

1. Що таке добовий наряд?

2. У чому полягають функції добового на­ряду?

3. У чому полягають обов'язки днювального роти?

 

Обладнання місця: технічні засоби при­ймання сигналів та оповіщення підрозділів; засоби зв'язку; годинник; аварійне освітлення; стенд із документацією добового наряду.

Документація: розпорядок дня; список номерів телефонів пожежної команди й черго­вого частини; опис документів і майна; книга прийняття та здавання чергування; комплект статутів; перелік типових команд і сигналів; список військовослужбовців роти, які прожи­вають поза казармою; зразки форми одягу для ранкової фізичної зарядки; схема території, яка закріплена за ротою для прибирання; книги видачі зброї та боєприпасів, запису хворих, звільнених; комплект ключів від замків запалю­вання, люків бойових машин та дорожні листи на випадок тривоги — в опечатаній скриньці.

 

Тема 5. 4-1. Призначення та завдання варти. Визначення варти, чатового

Вартова служба

У повсякденному житті військових частин і підрозділів, вартова служба відіграє дуже важливу роль.

Несення вартової служби є виконанням бойового завдання. Вартою називають озбро­єний підрозділ, відряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборо­ни військових об'єктів та бойових прапорів. За час служби в армії та на флоті кожному військовослужбовцю доводиться багато разів стояти на посту.

Вартова служба призначається для на­дійної охорони й оборони важливих військових об'єктів і бойових прапорів.

Варти бувають: гарнізонні — для охорони й оборони об'єктів гарнізонно­го призначення; внутрішні — для охоро­ни й оборони об'єктів військової частини;

тимчасові — для охорони та оборони вій­ськового майна під час завантаження (роз­вантаження), перевезень, тимчасового складу­вання, а також для охорони заарештованих.

До складу варти призначаються: началь­ник варти, розвідні та вартові, а в разі по­треби — також помічник начальника варти, один помічник начальника варти — по службі вартових собак, оператор технічних засобів охорони, водії транспортних засобів, а у варті при гауптвахті — вивідні й конвойні. Вартові призначаються за кількістю постів і змін.

Для безпосередньої охорони й оборони об'єктів із складу варти виставляють чатових.

Чатовим називається озброєний вартовий, який виконує бойове завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста.

Чатовий підпорядковується начальникові варти, помічникові начальникові варти, своєму розвідному. Він є особою недоторканою. Недо­торканість чатового полягає:

• в особливій охороні законом його прав і особистої гідності;

• у підпорядкуванні його лише певним осо­бам — начальникові варти, помічникові начальника варти та своєму розвідному;

• в обов'язку всіх осіб неухильно викону­вати вимоги чатового, які визначені його службою;

• у наданні йому права застосовувати зброю у випадках, визначених Статутом.

Військовослужбовець, призначений до вар­ти, повинен твердо вивчити обов'язки згідно зі Статутом, підготувати зброю і спорядження. Призначення до варти проводиться за 2-3 дні до заступання в наряд. Як правило, військово­службовці призначаються від однієї роти. Спи­сок особового складу варти, складений відповід­но до табеля постів, оголошується старшиною на вечірній перевірці.

У ніч напередодні заступання в наряд вій­ськовослужбовці, призначені до варти, не повин­ні нести жодної іншої служби і не залучаються до роботи чи занять. У день заступання в наряд особовому складу варти надається не менш ніж чотири години для підготовки до несення служби та перевірки знання обов'язків, із них одна година на відпочинок (сон).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...