Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пост, його обладнання та оснащенняПостом називається все доручене для охорони та оборони чатовому, а також місце, або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки.

Пости встановлюються біля Бойового пра­пора частини, біля складів із боєприпасами, зброєю, спорядженням, біля техніки.

Залежно від тривалості несення служби по­сти підрозділяються на постійні (добові) і тим­часові (частина доби). Перші — тризмінні, другі — двозмінні.

На території поста з урахуванням місце­вих умов потрібно забезпечити достатній огляд і зону обстрілу (не менше 50 м), тому територію навколо поста звільняють від кущів, дерева проріджують, нижні гілки обрубують, траву скошують, зайві предмети прибирають. Для оборони найважливіших об'єктів і приміщен­ня варти поблизу зовнішніх постів викопують та обладнують окопи. У нічний час підходи до поста й об'єкта, що охороняються, освітлю­ються, при цьому освітлення має бути таким, щоб чатовий весь час перебував у тіні.

Пост обладнується сигналізацією, що за­безпечує чатовому можливість не менш ніж із двох пунктів негайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного.

3. Положення зброї в чатового на посту

На кожному посту є постовий одяг, а також спеціально обладнаний для його збереження постовий гриб або постова будка з вішалкою; на внутрішньому посту є шафа або вішалка для куртки. Постовий гриб (постова будка) фарбується під колір об'єкта, що охороняється, або навколишньої місцевості. На зовнішньому (а в деяких випадках і на внутрішньому) посту безпосередньо біля об'єкта, що охороняється, повинні бути засоби пожежогасіння: вогне­гасники, ящики з піском, бочки з водою, від­ра й інвентар (лопати, сокири, ломи, гаки).

Чатовий на посту має тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат із складаним прикладом — без багнета, багнет — у піхвах на поясному ремені); уночі — у положен­ні приготування до стрільби стоячи, вдень — у положенні «на ремінь» або в положен­ні приготування до стрільби стоячи; на вну­трішніх постах і на посту біля Бойового пра­пора військової частини (корабля) автомати з дерев'яним прикладом — у положенні «на ре­мінь», із складаним прикладом — «на гру­ди», клапан сумки із спорядженим магази­ном необхідно тримати постійно застебнутим.

Якщо на посту виникає пожежа, чатовий негайно передає повідомлення про це до вар­тового приміщення і, не припиняючи спо­стереження за об'єктом, який охороняється, намагається погасити вогонь. Якщо пожежа виникає на технічній території об'єкта, який охороняється, або на об'єкті, що має зовнішню та внутрішню огорожі, а також поблизу поста, то чатовий передає повідомлення про це до вар­тового приміщення і далі несе службу на посту. Під час гасіння пожежі чатовому дозволено тримати зброю в положенні «за спину».Якщо посту біля Бойового прапору за­грожує небезпека (пожежа, стихійне лихо), чатовий виносить Бойовий прапор у безпечне місце і викликає начальника варти.

Здійснюючи охорону об'єкта, чатовий па­трулює всередині огорожі або обходить його по периметру між зовнішньою і внутрішньою огорожами, а також спостерігає з вишки та ви­користовує технічні засоби охорони. Чатовий ходить за визначеним маршрутом із швидкістю, що забезпечує надійну охорону об'єкта, роблячи короткі зупинки для огляду місцевості й ого­рожі, а також для доповіді по засобах зв'язку начальникові варти про несення служби або подання визначеного сигналу під час прохо­дження пунктів сигналізації.

4. Обов'язки чатового

Чатовий зобов'язаний:

• пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відволікатися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, вклю­чаючи осіб, яким він підпорядкований;

• під час виконання завдання на посту три­мати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у па­тронник не досилати);

• рухаючись визначеним маршрутом, уваж­но оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки;

• не залишати поста, доки не буде змінено або знято;

• не допускати до поста ближче, ніж на від­стань, визначену в табелі постів, та позна­чки на місцевості нікого, крім начальника варти, помічника начальника варти й свого розвідного та осіб, яких вони супроводжу­ють;

• знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їхні розпізнавальні знаки й сигнали;

• уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;

• викликати начальника варти в разі ви­явлення будь-яких неполадок в огорожі об'єкта (на посту) та будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;

• почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти до вартового приміщення;

• віддавати військове вітання начальникам, яким він підпорядкований, а також ін­шим начальникам, які прибули на пост в їхньому супроводі.

Чатового мають право змінити або зняти з поста лише начальник варти, помічник на­чальника варти й розвідний, якому підпоряд­кований чатовий.

У виняткових випадках зняти або змінити чатового може черговий вартий у присутності командира роти, звідки він призначений.

Чатовому заборонено сидіти, притулятися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти при­родні потреби, передавати й приймати будь- які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити в зону роботи технічних засобів охорони.

Чатовий повинен відповідати на питання лише начальника варти, його помічника, сво­го розвідного й осіб, які прибули з ними для перевірки.

Контрольні питання

1. Які бувають варти?

2. Що називається постом?

3. Порядок дії чатового, коли загрожує не­безпека Бойовому прапору?

 

 

Тема 5.4 -2. Порядок заряджання та роз­ряджання зброї. Дії чатового під час прийому та здачі поста. Дії чатового під час пожежі або порушення порядку поблизу свого чи сусіднього постів. Дії чатового під час нападу на пост. Порядок застосовування зброї чатовим на посту

1. Порядок заряджання та розряджання зброї

Заряджання і розряджання зброї прово­диться перед вартовим приміщенням за коман­дою начальника варти і під його безпосереднім наглядом. Заряджають і розряджають авто­мати у спеціальному освітленому місці, яке обладнане кулевловлювачем (для утримання кулі в разі випадкового пострілу). Зброю за­ряджають щоразу перед виходом на пости, в дозор, для конвоювання заарештованих, які перебувають під судом, слідством, або засудже­них, для супроводження осіб, які перевіряють варту. Розряджання зброї й огляд її після того здійснюють перед тим, як зайти у вартове при­міщення. Автомати заряджають зарядженими магазинами. Патрон у патронник не досила­ють. Перед заряджанням автомати оглядають і ставлять на запобіжник.

2. Зміна чатового

За командою розвідного попередньої варти «Чатовий, здати пост!» чатовий здає пост. При цьому чатовий і вартовий повертають один до одного голови. Чатовий, називаючи номер поста, перелічує вартовому все, що підлягає охороні, згідно з табелем постів, а також по­відомляє, що було помічено поблизу поста під час несення служби.

Після здавання поста словами вартовий за командою свого розвідного «Вартовий, при­йняти пост!» зобов'язаний разом із розвідним нової варти в присутності чатового та розвід­ного попередньої варти обійти об'єкт, що охо­роняється, й перевірити справність огорожі, дверей (воріт), вікон і стін сховищ (складів, парків), кількість машин, літаків, гармат, іншої бойової техніки, а також наявність і стан за­собів охорони, зв'язку, пожежогасіння, цілість і справність замків, пломб і печаток.

Закінчивши здавання та приймання поста, чатовий і вартовий, який заступає на пост, стають обличчям у бік, протилежний об'єктові, що охороняється, і по черзі доповідають: «То­варишу сержант, солдат Коваленко пост номер 5 здав»; «Товаришу сержант, солдат Гриценко пост номер 5 прийняв». За командою розвідного попередньої варти «Солдат Коваленко, з поста кроком руш!» вартовий, якого змінили, залишає пост, і з цього моменту вартовий Гриценко стає чатовим і виконує свої обов'язки на посту.

3. Особливі обов'язки чатового

Чатовий підпорядковується начальникові варти, помічникові начальника варти, своєму розвідному. Він є особою недоторканною. Не­доторканність чатового полягає:

• в особливій охороні законом його прав і особистої гідності;

• у підпорядкуванні його лише певним осо­бам — начальникові варти, помічникові начальника варти та своєму розвідному;

• в обов'язку всіх осіб неухильно викону­вати вимоги чатового, які визначені його службою;

• у наданні йому права застосовувати зброю у випадках, визначених цим Статутом.

Чатового мають право змінити або зняти з поста лише начальник варти, помічник на­чальника варти й розвідний, якому підпоряд­кований чатовий.

У виняткових випадках зняти або змінити чатового може черговий варти (військової час­тини) в присутності командира роти (батареї) або батальйону (дивізіону), звідки призначений чатовий.

Заступаючи на пост, вартовий повинен у присутності розвідного (начальника варти або його помічника), чатового, якого змінює, особисто оглянути й перевірити наявність і ці­лість усього, що належить узяти під охорону згідно з табелем постів. Чатовий зобов'язаний:

• пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, ні на що не відволікатися, не випус­кати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований;

• під час виконання завдання на посту три­мати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у па­тронник не досилати);

• рухаючись визначеним маршрутом, уваж­но оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки;

• не залишати поста, доки його не буде змі­нено або знято;

» не допускати до поста ближче, ніж на від­стань, визначену в табелі постів, та по­кажчиками на місцевості нікого, крім на­чальника варти, помічника начальника варти й свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, а також чергового варти (військової частини) у випадку, визначе­ному в ст. 231 цього Статуту;

• знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їхні розпізнавальні знаки й сигнали;

• уміти застосовувати засоби пожежегасіння, які є на посту;

• викликати начальника варти у разі ви­явлення будь-яких неполадок в огорожі об'єкта (на посту) та за будь-якого пору­шення поблизу свого чи сусіднього поста;

• почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти про це до вартового приміщення;

• віддавати військове вітання начальникам, яким він підпорядкований, а також ін­шим начальникам, які прибули на пост в їхньому супроводі, згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних сил України.

Чатовий на посту, за винятком тих, хто несе службу з багнетом, повинен тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат зі складаним прикладом — без багнета, багнет — у піхвах на поясному ремені); уночі — у положенні приготування до стрільби стоячи, вдень — у по­ложенні «на ремінь» або в положенні приготу­вання до стрільби стоячи (додаток 13 до цьо­го Статуту); на внутрішніх постах і на посту біля Бойового прапора автомати з дерев'яним прикладом — у положенні «на ремінь», із складаним прикладом — «на груди», кара­бін — «до ноги»; клапан сумки зі спорядже­ним магазином (обоймами) тримати постійно застебнутим.

Під час гасіння пожежі або боротьби зі стихійним лихом чатовому дозволено тримати зброю в положенні «за спину».

Чатовому заборонено сидіти, притулятися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти при­родні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у па­тронник, заходити у зону роботи технічних засобів охорони.

Чатовий повинен відповідати на запитан­ня лише начальника варти, його помічника, свого розвідного й осіб, які прибули з ними для перевірки.

У разі виникнення пожежі на посту чатовий негайно доповідає до вартового приміщення й, не припиняючи спостереження за об'єктом, який охороняють, вживає заходів щодо гасіння пожежі.

У разі пожежі на технічній території об'єкту, який охороняють, або на об'єкті, що має зовнішню та внутрішню огорожі, а також побли­зу поста він передає повідомлення про це до вар­тового приміщення й далі несе службу на посту.

У разі раптового захворювання (поранення) чатовий повідомляє про це до вартового при­міщення й далі несе службу на посту.

Чатовий на посту біля Бойового прапора виконує свої обов'язки, стоячи в положенні «вільно».

Під час віддання військовослужбовцями військового вітання Бойовому прапорові ча­товий стає в положення «струнко».

Приймаючи Бойовий прапор під охорону, чатовий зобов'язаний перевірити цілісність чохла (шафи) та печатки на ньому. Видачу Бойового прапора проводять згідно з наказом начальника варти та в його присутності.

Якщо посту біля Бойового прапора за­грожує небезпека (пожежа, стихійне лихо), чатовий виносить Бойовий прапор у безпечне місце й викликає начальника варти.

Чатовий біля розпечатаного сховища (скла­ду, парку) чи під час проведення робіт на міс­ці стоянки машин (літаків, гармат або іншої бойової техніки) виконує обов'язки, зазначені в табелі постів.

Чатовий біля вогненебезпечного сховища, крім того, зобов'язаний:

• не допускати куріння, розведення вог­ню, стрільби, а також користування біля об'єкту охорони освітлювальними прила­дами, не передбаченими табелем постів, ближче від зазначеної в ньому відстані;

• не допускати до сховища (складу) осіб у взутті та з ліхтарями, не передбачени­ми табелем постів, а також із холодною та вогнепальною зброєю.

Чатовий біля входу до вартового приміщен­ня зобов'язаний охороняти вартове приміщення й не допускати до нього нікого без дозволу начальника варти. У разі наближення осіб, яким варта підпорядкована, та осіб, яких вони супроводжують, чатовий сповіщає начальника варти певним сигналом і безперешкодно про­пускає їх у вартове приміщення. Інших осіб, які наближаються до вартового приміщення, чатовий зупиняє біля входу на його територію й викликає начальника варти або його по­мічника. Про всі надзвичайні події поблизу вартового приміщення та про все помічене, що може заважати виконанню вартою свого завдання, а також про почуті сигнали з інших постів чатовий негайно доповідає начальникові варти або його помічникові.

Чатовий, який охороняє заарештованих на гауптвахті, зобов'язаний:

• знати кількість заарештованих осіб, які перебувають під його охороною;

• перебувати ззовні біля дверей камер і сте­жити через оглядові вікна, щоб заарешто­вані не порушували визначених для них правил, стежити за діями й поведінкою заарештованих, не допускати псування заарештованими обладнання камер;

• стежити за тим, щоб у нічний час у ка­мерах із заарештованими було ввімкнено освітлення;

• не випускати заарештованих із камер і не допускати до них нікого без особистого роз­порядження начальника варти, помічника начальника варти або свого розвідного;

• не розмовляти із заарештованими, нічого не передавати їм і нічого не брати від них;

• не допускати розмов заарештованих зі сто­ронніми особами;

• негайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного в разі невико­нання заарештованими його вимог;

• прийнявши прохання заарештованого про виклик вивідного, доповісти про це сво­єму розвідному (начальникові варти або його помічникові);

• попереджувати заарештованого при його спробі втекти вигуком «Стій, стрілятиму», а в разі невиконання цієї вимоги застосо­вувати зброю для його затримання.

Під час перевезення заарештованих з одно­го пункту в інший, а також під час пересування їх поза гауптвахтою обов'язки чатового з охо­рони заарештованих виконує конвойний.

4. Застосування зброї чатовим на посту

Чатовим застосовується зброя без попе­редження в разі явного нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє. Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника начальника варти, свого роз­відного та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком «Стій, назад» або «Стій, обійти справа (зліва)».

За невиконання особою, яка наближається до поста або до забороненої зони цієї вимоги, чатовий попереджає порушника вигуком «Стій, стрілятиму» й негайно викликає начальника варти або розвідного. Якщо порушник не ви­конує цієї вимоги, чатовий досилає патрон у патронник і робить попереджувальний по­стріл угору.

Якщо порушник не виконує й цієї ви­моги та намагається проникнути на пост чи до об'єкта, який охороняють (перетнути за­боронену зону) або якщо він після такої спро­би вдається до втечі, то чатовий застосовує зброю.

5. Практичні вправи

Практично відпрацювати:

• порядок заряджання і розряджання зброї;

• порядок зміни поста;

• порядок застосування зброї;

• порядок дії чатового під час пожежі або порушення порядку поблизу свого чи су­сіднього постів;

• дії чатового під час нападу на пост.

Контрольні питання

1. Який порядок заряджання і розряджання зброї?

2. Який порядок застосовування зброї чатовим на посту?

3. Особливі обов'язки чатового.

4. Який порядок зміни поста?

Тема. Тематичне оцінювання. Контроль навчальних досягнень учнів за темою № 1, 2. Військові статути ЗСУ

1. Контрольна робота за варіантами

Варіант 1

1. Військова дисципліна, її суть і значення.

2. Дотримування військовослужбовцями ста­тутних взаємовідносин.

3. Військові звання і знаки розрізнення?

4. Порядок заряджання зброї. Дії чатового під час прийому та передачі поста.

5. Призначення, склад та озброєння добового наряду роти.

Варіант 2

1. Обов'язки військовослужбовців із дотри­мання військової дисципліни.

2. Правила військової ввічливості та пове­дінки військовослужбовців.

3. Начальники та підлеглі, старші та молод­ші, їхні права та обов'язки.

4. Призначення та завдання варти. Визна­чення варти, чатового.

5. Обов'язки днювального роти та його під­леглість.

Варіант З

1. Заохочення, що застосовуються до солдат (матросів), сержантів (старшин).

2. Порядок звернення до начальників, від­дання і виконання наказів.

3. Дії чатового при виникненні на посту пожежі або порушенні порядку поблизу свого чи сусіднього постів.

4. Пост, його обладнання та оснащення. По­ложення зброї в чатового на посту.

5. Обладнання та оснащення місця, де черго­вий днювальний виконує свої обов'язки.

Варіант 4

1. Стягнення, що накладають на солдат (ма­тросів), сержантів (старшин).

2. Що таке тероризм, як йому протидіяти?

3. Дії чатового при нападі на пост. Порядок застосування зброї.

4. Способи охорони поста. Обов'язки чатового.

5. Розпорядок дня та його значення для ви­конання основних заходів повсякденної діяльності, навчання й побуту особового складу підрозділів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...