Главная Обратная связь

Дисциплины:


Юридичного факультетуЮридичний факультет

Кафедра кримінального права та кримінології

 

 

Навчально – методичний комплекс з курсу:

“Актуальні проблеми кримінального права України”

 

 

для студентів юридичного факультету;

освітньо – кваліфікаційний рівень – магістр права

 

 

Київ – 2008

 

Навчально – методичний комплекс з курсу: “Актуальні проблеми кримінального права України” для студентів юридичного факультету; освітньо – кваліфікаційний рівень – магістр права

Київ, КНУ, 2008 р.

Укладач:

канд. юрид. наук, доцент Дзюба В.Т.

Канд. юрид. наук, доцент Шапченко С.Д.

 

 

 

Рецензент:

Докт. юрид. наук, професор Глушков В.О.

Затверджено

кафедрою кримінального права

та кримінології:

Протокол № 2 від «07» жовтня 2008 р.

 

 

Схвалено

методичною комісією

юридичного факультету

“___”______________ 200 р.

 

 


З М І С Т

1. Анотація ------------------------------------------------------------ с. 4

2. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу “Актуальні проблеми кримінального права України” ----------------с. 5 – 8

3. Тематичний план читання лекцій, проведення семінарських занять та колоквіуму з курсу “Актуальні проблеми кримінального права України”--------------------------------- с. 9

4. Програма курсу “Актуальні проблеми кримінального права України”.----------------------------------------------------- с. 10 – 12

5. Список рекомендованих джерел для засвоєння курсу “Актуальні проблеми кримінального права України”-----с.13 – 18

6. Методичні рекомендації щодо написання та тематика рефератів з курсу “Актуальні проблеми кримінального права України”----------------------------------------------с. 19 – 24

7. Контрольні питання на іспит з курсу “Актуальні проблеми кримінального права України”--------------------------с. 25 – 29

І. А Н О Т А Ц І Я

Навчально – методичний комплекс курсу “Актуальні проблеми кримінального права України” є специфічною частиною освітньо – професійної програми підготовки магістрів права.

Змістом навчання є науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал згідно вимог Положення про освітньо – кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 65 20.01.1998 р. (із змінами та доповненнями).

Зазначена освітньо – професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально – економічну, психологічну, психолого – педагогічну, спеціальну та науково – практичну підготовку, яка базується на основі освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавра права або освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліста права з метою отримання повної вищої освіти, достатньої для виконання професійних обов’язків та (робіт) інноваційного характеру високого рівня складності. 

ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо вивчення курсу “Актуальні проблеми кримінального права України”

Кримінальне право України як галузь національної правової системи є предметом вивчення однойменної навчальної дисципліни – однієї з базових навчальних дисциплін кримінально – правового циклу, які викладаються на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Поглиблене засвоєння найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем кримінального права України забезпечується також викладанням окремих спеціальних курсів та курсу “Актуальні проблеми кримінального права України”, який передбачений лише для освітньо – кваліфікаційного рівня – магістр права.

Програма курсу “Актуальні проблеми кримінального права України” створена з метою:

- виконання вимог Закону України “Про вищу освіту” в частині підготовки магістрів права. “Магістр – як зазначено в п. 4 ст. 8 Закону, - освітньо – кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для певних посад у певному виді економічної діяльності”;

- поглибленого вивчення та засвоєння норм, положень та інститутів першого Кримінального кодексу України 2001 року, початок якому було закладено прийняттям в 1996 році Конституції України, в якій закріплено ряд основоположень правових принципів, на яких будується кримінальне законодавство, головним з яких є правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина.

Аналіз проведення занять з Загальної та Особливої частин КК 2001 року і застосування суддями, слідчими та іншими правозастосовувачами норм КК засвідчив наявність серйозних труднощів у розумінні змісту переважної більшості його норм, застосуванні окремих пунктів положень “Прикінцевих та перехідних положень КК” тощо.

Таке обумовлено наступним:

- суттєво розширено коло кримінально – правових норм як Загальної так і Особливої частин КК, які раніше не були відомі національному законодавцеві;

- розширено коло випадків зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі (ст. 5) та введено реальний принцип дій закону про кримінальну відповідальність у просторі щодо іноземців та осіб без громадянства (ст. 8);

- значно розширено (з трьох до семи) перелік обставин, що виключають злочинність діяння;

- по – новому викладено інститут співучасті у злочині;

- суттєво змінено систему покарань;

- докорінно змінено і розширено зміст окремих кримінально – правових норм Особливої частини КК;

- новий КК має чимало вад, зумовлених, зокрема, недотриманням правил законодавчої техніки при підготовці його проекту, які не тільки створюють суттєві труднощі працівникам правозастосовчих органів при застосуванні окремих його положень, а й унеможливлюють застосування окремих норм Особливої частини без внесення до них змін;

- нові кримінально – правові норми по формі і структурі, доступності, простоті і зрозумілості їх змісту ще далекі від мінімальних спеціально – юридичних стандартів;

- недосконалість законодавчої техніки КК України, що істотно впливає на його тлумачення (застосування), пов’язана, зокрема, з невідповідністю назв його структурних частин (розділів і статей Особливої частини), змісту статей, поміщених у розділах має місце також неузгодженість змісту статей – завданням КК та меті покарання;

- для КК 2001 р. характерне надзвичайно широке використання бланкетних норм, що вимагає від правозастосовачів, а в першу чергу від студентів досконального знання галузевого законодавства, яке суттєво впливає на порядок та підстави притягнення до кримінальної відповідальності та створює додаткові труднощі при здійсненні кримінально – правової кваліфікації;

- ускладнює порядок і сприяє порушенню принципу законності при застосуванні кваліфікованих норм кримінального закону;

- наявна певна неузгодженість норм КК з нормами КПК України та іншими нормативно – правовими актами в зв’язку зі змінами і доповненнями, внесеними Верховною Радою до КПК та інших кримінально – правових актів.

Допомогти зрозуміти зміст кримінально – правових норм покликані, в першу чергу, такі види самостійної підготовки студентів: вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів, виступів вчених і працівників правозастосовчих органів у періодичній пресі, узагальненої судової практики, зарубіжного законодавства та літератури тощо.

З цією метою складено список джерел, які опубліковані в останні роки та не включалися до програм з Загальної та Особливої частин Кримінального права України.

Поглиблене засвоєння норм та інститутів Загальної та Особливої частин передбачає вивчення сучасних теоретичних концепцій, дискусійних положень науки кримінального права, критичне осмислення проблемних питань, розвиток самостійного правового мислення, що допоможе правильно зорієнтуватися в нормативному матеріалі і засвоїти необхідний обсяг інформації.

Переважна більшість цих проблем розглядається в лекціях, має бути обговорена в ході семінарських занять та самостійно осмислена студентами при підготовці реферативних повідомлень, згідно визначеної тематики. За темою “Основні теоретичні проблеми кримінально – правової кваліфікації злочинів” проводиться колоквіум.

При підготовці до семінарських занять і, особливо при написанні реферату в порядку самостійної роботи студента, слід звертатися до лектора та викладачів, які ведуть семінарські заняття, за консультацією.

Якщо студент не підготувався до семінару чи пропустив його з будь – якої причини, він зобов’язаний відпрацювати цю тему викладачу, який веде заняття. В разі, якщо ці вимоги не будуть виконані або до початку залікової сесії не будуть подані реферати у встановлений строк, студента за поданням кафедри не буде допущено до складання екзаменаційної сесії.

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ, ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА КОЛОКВІУМУ З КУРСУ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ”

№/ п\п НАЗВА ТЕМИ Всього годин Лекції Семінарські заняття
Кримінальне право України – як галузь національної правової системи в контексті поділу права на публічне та приватне
Основні проблеми кримінальної відповідальності за Кримінальним кодексом України 2001 року
Визнання діяння злочином за кримінальним правом України: теоретичні так нормативні проблеми
Покарання та інші заходи кримінально – правового впливу за КК 2001 року: відповідність правовим принципам та положенням Конституції України.
Проблеми застосування кримінально – правових норм Особливої частини КК 2001 р.
Нормативні, правозастосовчі та наукові проблеми кримінального права України. /проводиться колоквіум/    
ВСЬОГО

 

Примітки: 1. Тематичний план складений на основі навчального плану підготовки магістрів права для студентів денної форми навчання. Особливості викладення курсу “Актуальні питання кримінального права України” для студентів заочної форми навчання будуть уточнені викладачем, який читає лекції.

2. Теми, зазначені в планах, є одночасно і темами, які

виносяться на семінарські заняття.

3. По темі “Основні теоретичні проблеми кримінально – правової кваліфікації злочинів” на останньому семінарі проводиться колоквіум.

ІV. ПРОГРАМА КУРСУ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ”.

 

Лекції та семінарські заняття покликані забезпечити поглиблене знання норм кримінального законодавства, практики його застосування та знань з теорії як національного так і зарубіжного кримінального права.

В процесі обговорення дискусійних питань доцільно долучати відповідні положення кримінального права зарубіжних держав, узагальнення судової практики, матеріали конкретних кримінальних справ, фрагменти рефератів.

 

 

Тема І. Кримінальне право України – як галузь національної правової системи в контексті поділу права на публічне та приватне.

1. Кримінальне право України: історичний та порівняльний аспекти.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року: реалізація положень Конституції України та загальновизнаних принципів, норм і стандартів міжнародного права.

3. Правова та юридична природа вихідних кримінально – правових інститутів: кримінальної відповідальності, злочинності діяння, його караності та інших кримінально – правових наслідків.

4. Наука кримінального права України: проблеми, завдання, перспективи розвитку.

Години

Тема ІІ. Основні проблеми кримінальної відповідальності за кримінальним кодексом України 2001 року.

1. Кримінальна відповідальність в механізмі кримінально – правового регулювання.

2. Проблеми визначення методологічних підходів щодо кримінальної відповідальності та її підстав в контексті побудови правової держави.

3. Теоретичні проблеми кримінально – правових відносин: юридичні факти. Матеріальні та процесуальні аспекти.

4. Вирішення питання про кримінальну відповідальність та її підставу (підстави) в КК 2001 р.

5. Загальна характеристика та юридична природа основних інститутів кримінального права України.

6. Проблеми кримінальної відповідальності з урахуванням змісту іншого законодавства, рішень Конституційного Суду України та постанов Пленуму Верховного Суду України.

Години

Тема ІІІ. Визнання діяння злочином за кримінальним правом України: теоретичні та нормативні проблеми.

1. Історичні, економічні та владні аспекти визнання діяння злочином.

2. Соціальні цінності: права, свободи, блага та інтереси, як об’єкти кримінально – правової охорони та об’єкти злочинів.

3. Основні типи законодавчого визначення поняття злочину. Теоретичні та нормативні проблеми змісту окремих ознак злочину.

4. Кримінально – правова природа та співвідношення понять: “злочин”, “склад злочину”, “фактичний склад”, “юридичний склад злочину”, “суспільно – небезпечне діяння”.

5. Кримінально – правовий зміст понять: “суспільно – небезпечні наслідки”, “злочинні наслідки”, “правові наслідки”, “кримінально – правові наслідки”.

6. Проблеми визнання незакінченого діяння злочином.

7. Суб’єкт злочину: проблеми окремих теорій (“суб’єкт злочинної волі”, “колективний суб’єкт злочину”, “суб’єкт – юридична особа”).

8. Теоретичні та нормативні проблеми співучасті у злочині: відмінність співучасті від суміжних інститутів, що передбачають вчинення злочину кількома особами.

9. Правові та юридичні проблеми визначення інституту обставин, що виключають злочинність діяння та підстав і порядку звільнення від кримінальної відповідальності.

Години

 

Тема ІV. Покарання та інші заходи кримінально – правового впливу за КК 2001 року: відповідність положенням Конституції України та Європейським стандартам.

1. Покарання – як основний вид кримінально – правового примусу: принципи, функції, мета (цілі).

2. Система покарань – як основа для побудови санкцій Особливої частини КК України: проблеми співвідношення із ст. 1 Загальної частини.

3. Проблема відповідності загальних засад призначення покарання за КК України стандартам правової держави.

4. Інші кримінально – правові заходи, що не є покаранням: правова природа, юридичні ознаки.

5. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Години

 

Тема V. Проблеми застосування кримінально – правових норм Особливої частини КК 2001 р.

1. Кримінально – правові норми Особливої частини КК: поняття, види, значення.

2. Основні проблеми кримінально – правової кваліфікації злочинів в теорії кримінального права та правозастосовчій практиці.

3. Особливості кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально – правових норм.

4. Системність кримінально – правової охорони людини і громадянина: проблеми кваліфікації.

5. Проблеми застосування кримінально – правових норм при посяганні на власність: кваліфікація корисливих злочинів проти власності та їх відмежування від деяких злочинів у сфері господарської діяльності.

6. Екологічні злочини (злочини проти довкілля): значення бланкетних диспозицій при їх кваліфікації.

7. Особливості кваліфікацій діянь, суб’єктами яких є службові особи.

8. Вплив оціночних ознак на кваліфікацію злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності.

Години

 

 

Тема VІ. Нормативні, правозастосовчі та наукові проблеми кримінального права України

/к о л о к в і у м /

1. Кримінальний кодекс України – найважливіший законодавчий акт, що складає основу нормативної регламентації діяльності держави у боротьбі зі злочинами.

2. Вплив галузевого законодавства, підзаконних нормативних актів, рішень Конституційного Суду та постанов Пленуму Верховного Суду України на практику застосування кримінального законодавства.

3. Вплив науки кримінального права на вдосконалення норм кримінального законодавства України та практику його застосування.

Години

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...