Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вступне фахове випробування вважається не складеним, якщо сумарно вступник набрав менше 25 балівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет харчових технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

в.о. ректора А.І. Українець

" 30 " березня 2015 р.

 

Програма

фахового вступного випробування «Харчові технології»

для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем/ступенем бакалавра

за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

  Схвалено Вченою радою факультету бродильних, консервних і цукрових виробництв Протокол № 9 від 17 березня 2015 р. Голова Вченої ради факультету,   декан П.Л. Шиян
    Схвалено Вченою радою факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв   Протокол №від "" 2015 р. Голова Вченої ради факультету,   декан О.Ю. Шевченко     Схвалено Вченою радою факультету технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів Протокол №від "" 2015 р. Голова Вченої ради факультету,   декан Г.І. Гончаров
    Схвалено Вченою радою факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Протокол №від "" 2015 р. Голова Вченої ради факультету,   декан В.Ф. Доценко     Схвалено Вченою радою факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи Протокол №від "" 2015 р. Голова Вченої ради факультету,   в.о. декана Н.М. Пушанко

 

 

Київ – 2015


Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Зміст програми

На фахове вступне випробування виносяться питання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки в межах навчального плану ОКР «молодший спеціаліст», а саме:

 

1. Асортимент продуктів харчової галузі (борошномельної, хлібопекарської, м’ясо-молочної, жирової та ін.) та кулінарної і кондитерської продукції закладів громадського харчування [2,1,7,12].

2. Показники якості харчових продуктів. Їх харчова, біологічна та енергетична цінність [4,2,6,8].

3. Вимоги до сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості) [2,1,7,14].4. Вимоги до сировини, напівфабрикатів і матеріалів при виробництві продуктів для дитячого харчування [2,6,7,9].

5. Загальна характеристика основних складових компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів. Калорійність харчових продуктів [4,2,7,8].

6. Класифікація та характеристика способів оброблення харчових продуктів [7,10,11].

7. Основні поняття про здорове, функціональне харчування. Функціональні харчові продукти. Принципи створення харчових продуктів спеціального призначення [4].

8. Способи збагачення харчових продуктів біологічно-активними речовинами. Основні підходи до збагачення традиційних харчових продуктів макро- та мікронутрієнтами, вітамінами, біодобавками з рослинної сировини тощо. Роль харчових волокон у функціонуванні організму людини та їх основні природні джерела [4].

9. Основні технологічні процеси харчових виробництв (механічні, гідродинамічні, теплові, масообмінні, біохімічні) [2,3,5].

10. Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійні сили [2,3,5].

11. Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівфабрикатів [2,3,1,11,13].

12. Теоретичні основи масообмінних процесів (класифікація, рушійні сили, матеріальний баланс, основне устаткування) [2,5,7,11,13].

13. Принципи та методи консервування (біоз, абіоз, анабіоз, ценобіоз). Особливості асептичного консервування. Застосування антисептиків-консервантів в консервній промисловості України. Застосування антибіотиків при консервуванні [2,7,10].

14. Мікробіологічні процеси харчових виробництв. Способи бродіння, їх хімізм [2,7,10].

15. Ферментативні процеси в харчових технологіях [2,10].

16. Загальні технологічні схеми виробництва харчових та кормових продуктів. Характеристика технологічного процесу виробництва готової продукції [2,1, 12,13,14].

17. Відходи і побічні продукти харчових виробництв. Шляхи їх переробки та утилізації. Принцип ресурсозбереження в харчовій промисловості [2].

18. Контроль якості харчових продуктів [2,15].

19. Способи пакування готової продукції. Вимоги до маркування. Види тари та пакувальних матеріалів, що застосовуються в харчовій промисловості. Екологічні аспекти використання полімерних та інших матеріалів у харчовій промисловості [9].

 

Перелік питань для проведення фахового вступного випробування

1. Сучасний стан харчової промисловості в Україні. Основні напрями її розвитку.

2. Асортимент харчових продуктів.

3. Хімічний склад сировини (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

4. Роль харчових продуктів у забезпеченні потреб споживачів, якість харчових продуктів.

5. Показники якості сировини та готової продукції згідно нормативної документації (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

6. Вимоги до сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

7. Зміни, які проходять у сировині під час її переробки і їх вплив на якість готової продукції.

8. Дайте загальну характеристику основних складових компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів.

9. Класифікація білків та їх роль в організмі людини.

10. Харчова цінність білків.

11. Будова та амінокислотний склад білків.

12. Амінокислотний скор. Повноцінність білків.

13. Основні фізико-хімічні та технологічні властивості білків.

14. Класифікація ліпідів і їх роль в організмі.

15. Основні відмінності рідких і твердих жирів.

16. Наведіть характеристику окремих жирів промислового значення.

17. Гідрогенізація жирів.

18. Фосфоліпіди, воски, ліповітаміни.

19. Біохімічне та хімічне згіркнення жирів під час зберігання.

20. Поліненасичені жирні кислоти: лінолева, ліноленова, арахідонова. Їх роль в організмі та біологічна активність.

21. Крохмаль - як складова харчових продуктів.

22. Пектинові речовини – як складова харчових продуктів.

23. Клітковина – як складова харчових продуктів.

24. Класифікація вітамінів та їх роль в організмі.

25. Руйнування вітамінів під впливом технологічних факторів.

26. Інактивація ферментів під дією різних технологічних факторів.

27. Вода.Її будова, властивості, вміст у харчових продуктах.

28. Класифікація вуглеводів та їх роль в організмі людини.

29. Біологічна роль та характеристика вуглеводів.

30. Утворення вуглеводів у рослинах (процес фотосинтезу).

31. Які макро- і мікроелементи вам відомі? Які продукти містять кальцій, магній, фосфор, залізо? Роль цих елементів в організмі.

32. Будова, властивості та біологічна роль ферментів.

33. Ферменти як біологічні каталізатори. Класифікація, основні властивості.

34. Характеристика органічних і неорганічних консервантів.

35. Основні технологічні процеси харчових виробництв (механічні, гідродинамічні, теплові, масообмінні).

36. Основні технологічні процеси харчових виробництв (хімічні, біохімічні).

37. Підготовка сировини для виробництва харчових продуктів (на прикладі однієї із харчових галузей).

38. Фільтрування. Загальні відомості, рушійна сила процесу. Швидкість фільтрування.

39. Способи очищення, що використовуються при переробленні сировини та виробництві харчових продуктів, їх загальна характеристика.

40. Механічні способи оброблення сировини і напівфабрикатів, їх загальна характеристика.

41. Подрібнення в харчових технологіях: сутність, призначення, основне устаткування.

42. Перемішування в харчових технологіях: сутність, призначення, основне устаткування.

43. Процеси одержання гомогенних мас.

44. Мембранні методи оброблення сировини в харчових технологіях: сутність, призначення, рушійна сила, принципова відмінність від фільтрування.

45. Способи розділення неоднорідних систем (осадження, гравітаційне осадження, в полі відцентрових сил): характеристика, рушійна сила.

46. Сепарування рідкої сировини: теоретичні основи процесу, основне устаткування.

47. Дезодорація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

48. Рафінація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

49. Способи і призначення теплового оброблення сировини та напівфабрикатів.

50. Теплообмінні апарати: види, галузь застосування, порівняльна оцінка.

51. Способи теплового оброблення та нагрівання харчових продуктів.

52. Пастеризація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

53. Стерилізація в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

54. Охолодження у харчових технологіях: призначення, режими, устаткування.

55. Заморожування у харчових технологіях: призначення, режими, устаткування.

56. Випарювання у харчових технологіях: сутність, призначення, режими, основне устаткування.

57. Наведіть теоретичні основи масообмінних процесів (класифікація, рушійна сила, матеріальний баланс, механізм процесу).

58. Абсорбція: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.

59. Адсорбція: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.

60. Екстрагування: фізична сутність і призначення процесу. Сфера застосування в харчовій промисловості.

61. Сушіння в харчових технологіях: сутність, призначення, режими.

62. Наведіть теоретичні основи процесу кристалізації. Способи кристалізації.

63. Мікробіологічні процеси харчових виробництв.

64. Види бродіння, їх значення в харчовій промисловості.

65. спиртове бродіння, його хімізм, значення та застосування.

66. Молочнокисле бродіння, його хімізм, значення та застосування.

67. Як здійснюється контроль якості готової продукції (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

68. Способи пакування готової продукції.

69. Вимоги до маркування харчових продуктів.

70. Класифікації відходів і побічних продуктів харчових виробництв.

71. Головні задачі в галузі зберігання і переробки харчових продуктів.

72. Методи консервування, що грунтуються на принципі анабіозу.

73. Принцип абіозу та теплова стерилізація.

74. Застосування антибіотиків при консервуванні.

75. Вимоги до води, що використовується в харчових технологіях.

76. Причини псування харчових продуктів.

77. Вплив процесу стерилізації на зміну якості харчових продуктів.

78. Використання відходів виробництва.

79. Особливості асептичного фасування.

80. Основні поняття про функціональне харчування.

81. Основні підходи до збагачення традиційних харчових продуктів макро- та мікронутрієнтами.

82. Способи збагачення традиційних харчових продуктів вітамінами.

83. Способи збагачення харчових продуктів сполуками заліза, кальцію, йоду.

84. Принципи створення харчових продуктів спеціального призначення.

85. Радіоактивне забруднення продовольчої сировини та харчових продуктів і шляхи його запобіганню.

86. Роль харчових волокон у функціонуванні організму людини і їх основні природні джерела.

87. Смакові та ароматоутворюючі речовини в харчових продуктах.

88. Використання барвників, ароматизаторів та смакових добавок у харчовій промисловості.

89. Харчова, біологічна та енергетична цінність сировини (на прикладі однієї із галузей харчової промисловості).

90. Підвищення якості сировини за рахунок технічних і технологічних аспектів.

91. Вплив сторонніх речовин на технологічні процеси виробництва харчових продуктів.

92. Джерела забруднення харчових продуктів.

93. Зміни складових частин сировини при її охолодженні та заморожуванні.

94. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при тривалому зберіганні харчових продуктів.

95. Очищення, миття і дезінфекція обладнання харчових виробництв.

96. Основні правила зберігання харчових продуктів.

97. Сенсорний аналіз. Загальні прийоми та умови його проведення.

98. Порядок відбору проб сировини та підготовка їх до аналізу.

99. Класифікація органолептичних показників якості продукції галузі, основні методи їх визначення.

100. Кислотність харчових продуктів. Методи визначення.

101. Методи визначення титрованої кислотності. Сутність, джерела похибок.

102. Лужність харчових продуктів. Методи визначення.

103. Висушування прискореним методом: параметри, техніка визначення, точність вираження результату.

104. Висушування експрес методом: параметри, техніка визначення, точність вираження результату.

105. Сухі речовини в харчових продуктах, їх значення, методи визначення.

106. Визначення масової частки жиру рефрактометричним методом: суть, техніка визначення, розрахунки.

107. Визначення масової частки сухих речовин за допомогою ареометра. Види ареометрів. Правила роботи з ареометром.

108. Залежність між сортом борошна і зольністю.

109. Технологія (однієї із харчових галузей). Принципово-технологічні схеми виробництва.

 

 


КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні «Харчові технології»для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем / ступенем бакалавра за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Воно складається з трьох теоретичних завдань і п’яти тестів. Кожне теоретичне завдання оцінюється від 0 до 25 балів. Кожний тест оцінюється у 5 балів. Результуючий бал вступного випробування визначається як сума балів, отриманих за кожне завдання і тест.

Оцінювання теоретичного питання

25 балівза завдання виставляється, якщо вступник виявив повні і глибокі знання з програмного матеріалу, достатній рівень умінь і навичок, вміння вільно виконувати завдання, чітко та вичерпно відповідати на поставлені в завданні питання, правильно і обґрунтовано формулювати практичні висновки, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою.

20 балів за завдання виставляється вступнику, якщо вступник виявив дещо обмежені знання з програмного матеріалу, достатній рівень умінь і навичок, вміння вільно виконувати завдання, чітко та вичерпно відповідати на поставлені в завданні питання, правильно і обґрунтовано формулювати практичні висновки, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, допустив окремі несуттєві помилки та неточності.

15 балів заслуговує вступник, який засвоїв основний програмний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому допускає неточності.

10 балівза завдання виставляється вступнику, який слабо володіє основним навчальним програмним матеріалом, питання розкрив частково, не завжди послідовно; володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте допускає суттєві неточності.

5 балів за завдання виставляється коли вступник виявив обмежені знання з основного навчального програмного матеріалу, допустив суттєві неточності та принципові помилки під час виконання завдань, передбачених програмою; не надав відповідь на завдання, не володіє необхідними знаннями, вміннями, термінами.

0 балів за завдання виставляється коли вступник не виявив знання з основного навчального програмного матеріалу, допустив суттєві неточності та принципові помилки під час виконання завдань, передбачених програмою; не надав відповідь на завдання, не володіє необхідними знаннями, вміннями, термінами.

Оцінювання тесту

5 баліввиставляється за правильно розв’язаний тест.

0 балів виставляється за неправильно розв’язаний тест.

 

Вступне фахове випробування вважається не складеним, якщо сумарно вступник набрав менше 25 балів.

Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.

 

Голови фахових атестаційних комісій Ю.В. Бондаренко
  Н.П. Івчук
  В.М. Пасічний
  А.М. Куц
  О.В. Арпуль

 

Критерії

оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні

«Харчові технології» для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем/ступенем бакалавра за напрямом підготовки 6.051701«Харчові технології та інженерія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано

згідно Правил прийому до НУХТ у 2015 році

 

На випробуванні, яке проходить у формі співбесіди, вступнику пропонується ряд питань. Рівень знань оцінюється за якістю відповідей на поставленні питання.

Рівень знань вступника оцінюється як «високий», «достатній» і «недостатній».

«Високий»рівень виставляється, якщо вступник відповів на всі питання в повному обсязі, повністю розкрив всі поняття, характеристики та властивості, відповідь повна і правильна, матеріал викладений в логічній послідовності. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводить до помилкових висновків.

«Достатній»рівень виставляється вступнику, який, за умови додержання вище названих вимог, менш повно і ґрунтовно відповів на питання, допустив у відповідях непринципові неточності, одиничні незначні помилки. Можливі незначні одна-дві помилки в термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях.

«Недостатній»рівень виставляється вступнику, який у своїх відповідях допускає принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущенні грубі помилки в кінцевих висновках, термінологією володіє погано.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...