Главная Обратная связь

Дисциплины:


Голови фахових атестаційнихКомісій: В. М. Махинько

 

А. М. Куц

В. М. Пасічний

 

О. В. Арпуль

 

Н. П. Івчук

 

 


Критерії

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні

з фахової дисципліни «Харчові технології» для зарахування на навчання

за ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.051701«Харчові технології та інженерія»,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано

згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році

 

На співбесіді вступник отримує листок співбесіди, який містить три завдання: одне завдання із загальних технологій харчових виробництв та два завдання із хімії.

При проведенні вступного випробовування у формі співбесіди знання вступника оцінюється за трьома рівнями: «високий», «достатній» і «недостатній».

Рівень підготовки високий:

повністю розкриті всі поняття, характеристики та властивості, відповідь повна і правильна, матеріал викладений в логічній послідовності. Задача розв’язана правильно, найбільш раціональним способом, вірно написані рівняння хімічних реакцій.

Рівень підготовки достатній:

відповідь повна і правильна, але при цьому допущені 2-3 несуттєві помилки, які не змінюють основної думки.

Рівень підготовки недостатній:

немає розуміння суті технологічних і хімічних закономірностей проходження процесів, допущені суттєві помилки чи нерозуміння змісту завдання.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

 

Голови фахових атестаційних комісій В. М. Махинько

 

А. М. Куц

В. М. Пасічний

 

О. В. Арпуль

 

Н. П. Івчук

 

 


Рекомендована лІтература

1. Остапчук, М.В. Система технологій (за видами підприємницької діяльності). / М.В. Остапчук, А.І. Рибак. – К.: ЦУЛ, 2003. – 888 с.

2. Загальні технології харчових продуктів: підручник. / за ред. В.А. Домарецького – К.: Університет Україна, 2010. – 814 с.

3. Полумбрик, О.М. Окисно-відновні процеси: Підручник / О.М. Полумбрик, О.І.Карнаухов, Т.В.Федоренко. – Київ: НУХТ, 2002. – 324 с.

4. Українець, А.І. Технологія оздоровчих харчових продуктів / А.І. Українець, Г.О. Сімахіна. – Київ: НУХТ, 2009. – 310 с.

5. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник / І.Ф. Малежик, П.С. Циганков, П.М. Немирович та ін. ; за ред. І.Ф. Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

6. Позняковский, В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов. Новосибирск, 2005. – 520 с.7. Теоретичні основи харчових технологій: навчальний посібник / за ред. П.П. Пивоварова. – Х.: ХДУХТ, 2010. – 363 с.

8. Харчова хімія: навчальний посібник / В.В. Євлаш, О.І. Торяник, В.О. Коваленко, О.Ф. Аксьонова, Н.О. Отрошко, Т.О. Кузнецова, Л.Ф. Павлоцька, Д.О. Торяник. – Х.: Світ книг, 2012. – 504 с.

9. Сирохман, І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підручник. / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – К.: ЦНЛ, 2005. – 614 с.

10. Теоретичні основи харчових технологій: навч. посіб. / Л.Л. Товажанський, В.А. Домарецький, А.М. Куц та ін. – Харьків: НТУ ‘‘ХПІ‘‘, 2010. – 720 с.

11. Устаткування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. /І.О. Конвісер, Г.А. Бублик, Т.Б. Паригіна, Ю.М. Григор’єва; за ред. І.О. Конвісера. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 566 с.

12. Шумило, Г.І. Технологія приготування їжі: навч. посіб. / Г.І. Шумило. – К: «Кондор». – 2008. – 506 с.

13. Фурс, И.Н. Технология производства продукции общественного питания: Учеб.пособие. / И.Н. Фурс. – Минск: Новое знание, 2002. – 799 с.

14. Доцяк, В.С. Українська кухня: технологія приготування страв: Підручник. / В.С. Доцяк. – К.: Вища школа, 1995. -550 с.

15. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств / Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: Агропромиздат, 1991. – 336 с.

 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...