Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особливості соціальної експертизиДіагностично-прогностичні технології соціальної роботи


План

1. Технології діагностики у соціальній роботі.

2. Технології соціального передбачення.


 


Технології діагностики у соціальній роботі

Власне діагностика

Експертиза

()цінка


Класифікація методів соціальної діагностики (І.Г.Зайнишев):

• зоидажію-піформаційне обстеження (збір даних про
інфраструктуру, чисельність, склад і динаміку місцевого
населення тощо);

• соціально-історичне обстеження (вивчення історії
заселення та освоєння даної території', зміни складу
місцевого населення, дослідження його традицій тощо);

• інформаційно-цільовий (аналіз різних документів,
статей з місцевої та центральної преси, матеріалів
електронних засобів інформації, листів, звернень
громадян тощо);

• соціальне картографування (аналіз соціально-
просторового розподілу і динаміки народжуваності та
смертності населення)


 


Структура соціальної діагностики

• оцінка стану реального соціального об'єкта чи
режиму його роботи - здійснюється па основі
наперед визначеного набору показників, що
створюють "поле" для подальшого аналізу;

• визначення тим чи іншим способом еталонного
(нормативного) стану об'єкта чп режиму його
роботи;

• визначення ступеня взаємозв'язку еталонного і
реа\ьиого стану (режиму) даного об'єкта, на основі
чого готується управлінське рішення.


Процес діагностики
• аналіз первинної інформації, яку спеціаліст отримує при
  рішення про необхідність діагностики об'єкта;
• формулювання висновків - визначення об'єкта (хто),
предмета (зміст, що) діагностики і способів здійснення
  діагностики (як);  
підготовка до діагностичної діяльності (технічна і
  методична, суб'єкта ГІ об'єкта);  
власне діагностика - реалізація методів І методик
  діагностики;  
     

Процес діагностики (Л.М.Завацька)

• Констатація визначеного неблагополуччя

• Усвідомлення можливих причин неблагополуччя,
аналіз особливостей випадку

• Висунення робочої гіпотези шляхом аналізу сукупності
даних

• Збір додаткової інформації', необхідного для перевірки
гіпотези

• Перевірка робочої гіпотези шляхом аналізу сукупності
даних

• Якщо гіпотеза підтвердилася, повторення процедури


Діагностика як технологічний процес

1 Іризпачешгя технології (на що вона орієнтована).

Суб'єкт застосування - спеціально підготовлений

спеціаліст.

Об'єкт застосування - методика діагностики, якправило, зорієнтована па певну галузь практичного

застосування.

Місце реалізації - спеціальні центри, консультаційні

пункти.

Способи І засоби реалізації.


 


Технологічний процес соціальної діагностики

Поява соціальної проблеми (скарга, заява) Підбір і аналіз даних про соціальну ситуацію методами: історико-генетичні (час, причини, ступінь виявлення) і структурно-функціональні (дані про стан, будову соціального обскта, звязки, відповідність призначенню)


Методи накопичення і збору

Інформації у соціальній

Діагностиці

І Соціологічні І Педагогічні І Психологічні


 


Експертиза

Термін "експертиза" походить від латинського ехрегшк і у дослівному перекладі означає "досвідчений".

11 ід експертизою слід розуміти дослідження певного питання, що вимагає спеціальних знань, подання мотивованого висновку.

Експертиза є дослідженням, що здійснюється спеціалістами (експертами) і включає діагностику стану соціального об'єкта, встановлення достовірності інформації про нього п навколишнє середовище об'єкта, прогнозування його наступних змін і впливу на інші соціальні об'єкти, а також вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень та соціального проектування в умовах, коли дослідницьке завдання важко піддається формалізації.


Функції соціальної експертизи

• діагностична - вивчення стану соціального об'єкта в
момент дослідження;

• інформаційно-контролююча- вивчення інформації
про соціальний об єкт і його оточення з мстою
встановлення їх достовірності та внесення відповідних
коректив, якщо інформація містить викривлення;

• прогностична функція - вияв можливих станів
соціального об'єкта в коротко-, середпьо- і
довготривалій перспективі та можлггвггх сценаріїв
досягнення об'єктом цих станів;

• проектувальна функція - вироблення рекомендацій
для соціального проектування і прийняття
управлінських рішень.


оцінка певних матеріалі!

Особливості соціальної експертизи

• предмет експертизи;

• кваліфікація експертів (педагоги, психологи,
соціологи, фахівці у сфері управління,
медики, юристи і ін.) і необхідність їх
спільної діяльності;

• характер методів експертної діяльності;

• рекомендаційний (а не нормативний)
характер експертного висновку, забезпечення
умов для вибору стратегії' подальшого
розвитку об'єкту, процесу, явища.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...