Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фарм хімія модуль 11)У разі відсутності провізора-аналітика всі види внутрішньоаптечного контролю якості виготовлених лікарських форм повинні знати:

А. завідувач аптеки, дефектар;

В. завідувач аптеки, рецептар-контролер;

С. уповноважена особа;

*D.завідувач аптеки, його заступники, уповноважена особа.

2)Органолептичний контроль не полягає у перевірці:

A. зовнішнього вигляду, якості закупорювання;

*В. загальної маси або об’єму лікарського засобу;

3)У паспорті письмового контролю проставляються підписи осіб, які:

*A. приготували, розфасували, перевірили і відпустили лікарський засіб;

B. приготували та відпустили лікарський засіб;

C. перевірили та відпустили лікарський засіб;

D. приготували та перевірили лікарський засіб.

4)Назва та/або склад лікарського засобу повинен бути вказаний на етикетці:

*В. латинською та українською мовами;

D. українською мовою;

5)Державний контроль за якістю лікарських засобів, вироблених (виготовлених) в аптеках здійснюється спеціалістами - посадовими особами органів державного контролю:

A. Державної служби з контролю якості лікарських засобів;

В. Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення;

*С. Державної служби з контролю якості лікарських засобів та Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення;

6)Фізичний контроль полягає у перевірці:

В. відсутності механічних домішок у рідких лікарських формах;

. загальної маси чи об’єму засобу; кількості та маси окремих доз, що входять в цю лікарську форму;

7)Повторне заповнення штанглазів слід проводити тільки:

A. після повного використання лікарської речовини;

*В. після повного використання лікарської речовини та відповідної обробки штанглаза;

8)Вибірковій ідентифікації підлягають:

*Aлікарські засоби, концентрати, напівфабрикати, що надходять з приміщень зберігання в асистентську;

В. лікарські засоби, виготовлені за індивідуальними рецептами та на замовлення лікувально-профілактичних закладів;

С. лікарські засоби, розфасовані в аптеці, кожна серія;

D. концентрати, рідкі лікарські форми в бюретковій установці при заповненні.

9)Субстанція – це:

*В. стандартизована БАР чи стандартизована суміш БАР, що використовується для виробництва готових ЛЗ

С. речовина, що використовується для виготовлення ЛФ

D. стандартизована суміш БАР

10)Європейський стандарт якості GMP- це:

. належна виробнича практика

11)Валідація аналітичних методик – це:

*D. експериментальний доказ того, що методика придатна для розв’язання поставлених задач.

12)Біологічні методи дослідження використовують для:

В. визначення кількісного вмісту. визначення бактеріальних ендотоксинів

13)Перше видання ДФУ містить:

*А. 300 монографій;

14)На відміну від ДФ ХІ в ДФУ вперше введено визначення

А. граничного вмісту домішок;

В.рН;

*С.залишкової кількості органічних розчинників;

15)Реакцію на броміди з AgNO3 проводять у присутності:

A. хлороводневої кислоти

*В. нітратної кислоти

16)Який осад утворюється при відкритті натрію за реакцією з калію піроантимонатом?

A. білий аморфний

. білий кристалічний

17)Для того, щоб відкрити магній, потрібно додати розчин аміаку, амонію хлориду і розчин:

*В. динатрію гідрофосфату

18)Для ідентифікації йодидів використовується здатність аргентум йодиду:

*С. не розчинятися у розчині аміаку

D. розчинятися у розчині аміаку

19)Солі калію з розчином натрію кобальтинітритом (Na3[Co(NO2)6]) дають:

. жовтий або оранжевий осад

20При визначенні катіону магнію (ІІ) реакцією з Na2HPO4 в присутності аміачного буферного розчину утворюється:

*В. білий кристалічний осад

21)Розчин нітратів, підкислений сірчаною кислотою, на відміну від нітритів:

*С. не знебарвлює 0,1 % розчин калію перманганату

22)Щоб відрізнити сульфати за реакцією з BaCl2 від сульфітів, ДФУ рекомендує до білого осаду BaSO4 додати:

*A. 1 мл розведеної хлороводневої кислоти

23)Відрізнити між собою арсенати і арсеніти можна за реакцією:

*A. з сірководнем у кислому середовищі;

24)Яке забарвлення набуває хлороформний шар під час відкриття бромідів за реакцією з хлораміном?

A. червоно–буре

*В. жовто–буре

25)Розчин калію тіоціанату у середовищі розведеної хлороводневої кислоти з солями феруму(ІІІ) дає:

. червоне забарвлення

26)Хімік-аналітик катіон натрія в досліджуваній субстанції згідно ДФУ може підтвердити з розчином:

C. калію фероціаніду

*D. калію піроантимонату

27)Спеціаліст підтверджує наявність катіону кальцію у глюконаті кальцію реакцією з розчином калію фероціаніду у присутності амонію хлориду за утворенням:

*A. білого осаду

28)Солі калію внесені в безбарвне полум’я газового пальника забарвлюють його в колір:

*B. фіолетовий

29)Вкажіть, який із наведених реактивів, згідно вимог ДФУ, використовують для ідентифікації іона Кальцію в лікарському препараті "Кальцію глюконат":

A. Розчин натрію гідроксиду

*B. Розчин гліоксальгідроксіанілу

C. Розчин калію перманганату

D. Розчин натрію нітриту

30)Бісмут-іон визначається провізором-аналітиком аптеки, згідно вимог ДФУ, за реакцією з розчином:

*A. Тіосечовини

31)Вкажіть реактив, за допомогою якого ідентифікують йон кальцію у субстанції кальцію хлориду в присутності натрію карбонату та хлороформу згідно з ДФУ:

*A. гліоксальгідроксианіл

32)Провізор-аналітик проводить ідентифікацію лікарської речовини за сульфіт-іонами згідно до вимог ДФУ. Який реактив знебарвлюється під час цього дослідження?

*А. Розчин йоду

В. Розчин калію йодиду

33)Провізор-аналітик може підтвердити у препараті, що містить ферум (ІІ), наявність останнього реакцією з:

*В. Калію фероціанідом

 

34)За вимогами ДФУ ідентифікацію солей ртуті здійснюють шляхом взаємодії з розчином натрій гідроксиду. Осад якого кольору утворюється в результаті реакції?

А. Жовто-зелений

*В. Жовтий

35)Які особливості солей алюмінію використані у ДФУ для визначення тотожності?

A. здатність до гідролізу;

*B. амфотерність;

C.кисла реакція середовища;

D.лужна реакція середовища.

36)Магнію оксид при відкритті солей амонію:

*A.утворює Mg(OH)2;

B.володіє сорбційними властивостями;

C.є індиферентним наповнювачем;

D.взаємодіє з аміаком.

37)Як достовірно відрізнити бромід калію від йодиду калію?

* A.з хлораміном Б;

B.з купруму сульфатом;

38)Червоне забарвлення комплексу тіоціанату феруму (ІІІ) зникає при додаванні:

*D.розчину меркурію (ІІ) хлориду.

39)Реакції на солі калію з розчином гексанітрокобальтату натрію заважає:

B.розведена оцтова кислота;

*C. Іон амонію;

D. нейтральне середовище.

40)Перед визначенням солей калію у присутності йонів амонію з реактивом гексанітрокобальтатом натрію іон амонію необхідно:

*A.осадити реактивом Неслера;

B. осадити реактивом Фелінга;

41)Осад кальцію оксалату нерозчинний у :

*A.кислоті оцтовій розведеній;

B. кислоті хлороводневій розведеній;

42)Осад магнію амонію фосфат це:

A.жовтий кристалічний осад;

*B.білий кристалічний осад;

C. білий аморфний осад;

D. білий сирнистий осад.

43)Новим реактивом на натрій –іон за ДФУ є:

*A.метоксифенілоцтова кислота;

B. дифеніл оцтова кислота;

44)Новою реакцією на нітрати за ДФУ є реакція:

*A.з нітробензолом;

B.з кислотою сірчаною розведеною;

C. з натрію гідроксидом;

D. з калію піроантимонатом.

45)Осад меркурію (ІІ) оксиду:

*A. має жовтий колір і утворюється в лужному середовищі;

B. має білий колір і утворюється в кислому середовищі;

C. має білий колір і утворюється в лужному середовищі;

*D. має червоний колір і утворюється в лужному середовищі.

46На поверхні мідної фольги від додавання розчину солі меркурію (ІІ) з’являється:

A.зелена пляма;

B. жовта пляма;

*C. темно – сіра пляма;

D. оранжева пляма.

47)Осад йодиду плюмбуму має вигляд:

*A. жовтих блискучих пластинок у вигляді шестикутників;

48)Розчин калію хромату з солями плюмбуму утворює:

A.жовтий осад ,що розчиняється у воді;

B. жовтий осад ,що розчиняється у кислоті;

C. білий осад ,що не розчиняється у воді;

*D. жовтий осад ,що розчиняється у розчині натрію гідроксиду концентрованого.

49)Іон цинку утворює з калію фероціанідом осад:

A.білого кольору, розчинний у HCІ розв.;

*B. білого кольору, нерозчинний у HCІ розв.;

50)З розчином натрію сульфіду іон цинку утворює:

A. білий сирнистий осад;

B. жовтий кристалічний осад;

*C. білий пластівчастий осад;

51)Іон цинку з концентрованим розчином натрію гідроксиду утворює:

A. білий осад, нерозчинний у надлишку реактиву;

B. жовтий осад, нерозчинний у надлишку реактив;у

C. білий осад, розчинний у воді;

*D. білий осад, розчинний у надлишку реактиву.

52)Який осад утворюється при відкритті натрію за реакцією з калію піроантимонатом?

A. білий аморфний

*B. білий кристалічний

C. жовтий аморфний

D. жовтий кристалічний

53)Для проведення нової реакції на хлориди за ДФУ потрібно мати такі реактиви:

*A. калію дихромат, кислоту сірчану і дифенілкарбазид

B. калію дихромат, кислоту ацетатну і дифенілкарбазид

C. нітрат аргентуму і нітратну кислоту

D. нітрат аргентуму і дифенілкарбазид

54)Під час відкриття бромідів за реакцією з хлораміном хлороформний шар набуває забарвлення:

A. червоно-буре

*B. жовто-буре

C. фіолетове

D. блакитне.

55)Реакцію на броміди з аргентуму нітратом проводять у присутності:

A. хлороводневої кислоти

*B. нітратної кислоти

C. розчину амоніаку

D. сульфатної кислоти

56)Вкажіть, які з наведених реактивів використовують для встановлення домішки кальцію в лікарських препаратах?

*A. Оксалат амонію;

B. Хлорид барію;

C. Карбонат калію;

D. Нітрат срібла;

E. Сульфат натрію.

57)Вкажіть, в якому середовищі проводиться визначення домішки хлоридів і соляної кислоти в лікарських речовинах.

A. Гідроксид натрію;

B. Сульфатна кислота;

*C. Нітратна кислота;

D. Аміачний буфер

 

58)Вкажіть реактив, з якого готують еталонний розчин хлорид-іону.

*A. Натрію хлорид;

B. Кальцію хлорид;

C. Калію хлорид;

59)Провізор-аналітик визначає домішку заліза в препараті у відповідності з вимогами ДФУ за допомогою лимонної та тіогліколевої кислот. Поява якого забарвлення свідчить про наявність цієї домішки?

A. зеленого;

*B. рожевого;

C. жовтого;

D. синього

60)В контрольно-аналитичну лабораторію на аналіз надійшла субстанція прокаїну гідрохлориду. Граничний вміст важких металів згідно ДФУ визначают з допомогою:

A. реактиву метоксифенілоцтової кислоти;

*B. тіоацетамідного реактиву;

C. реактиву гіпофосфіту;

D. реактиву амінометилалізариноцтової кислоти

61)В якості основого реактиву при дослідженні вмісту домішки магнію згідно ДФУ хімік-аналітик використовує розчин:

*A. гідроксихіноліну;

B. резорцину;

C. піридину;

D. формальдегіду

62)Провізор-аналітик визначає в препараті домішку солей амонію за методом В згідно ДФУ. Наявність домішки він встановлює за появою сірого забарвлення:

*C. срібно-марганцевого паперу;

63)Провізор-аналітик досліджує доброякісність магнію оксиду легкого у відповідності з вимогами ДФУ. З допомогою якого реактиву він визначив у ньому наявність домішки солей кальцію?

*А. амонію оксалату;

В. барію сульфату;

С. срібла нітрату;

D. калію фероціаніду

64)Провізор-аналітик аптеки визначає граничний вміст домішки солей заліза у лікарських препаратах згідно вимог ДФУ. Вкажіть, які реактиви для цього використовуються:

A. Кислота оцтова та ортофосфорна;

B. Амонію тіоціанат та амонію карбонат;

C. Калію гексаціаноферат (III) та оцтова кислота;

*D. Кислота цитратна та тіогліколева.

65)Для виявлення граничного вмісту домішки важких металів (метод А), згідно вимог ДФУ, провізор-аналітик аптеки проводить реакцію з таким реактивом:

*A. Тіоацетамід;

B. Натрію сульфід;

C. Кислота сульфосаліцилатна;

D. Амонію оксалат

66)В якості основного реактиву при дослідженні на граничний вміст домішки цинку хімік-аналітик використовує розчин:

*A. калію фероціаніду;

B. амонію тіоціанату;

C. натрію сульфіду;

D. срібла нітрату

67)Виберіть відновник, необхідний для визначення домішки миш’яку в лікарських

речовинах (метод 2):

*A. Гіпофосфіт натрію

B. Розчин хлоридної кислоти

C. Розчин натрію сульфіту

D. Розчин натрію гідроксиду

68)Провізор-аналітик проводить випробування на чистоту лікарського засобу глюкози

безводної згідно ДФУ. Неприпустиму домішку барію він визначає за допомогою

*A. Кислоти сірчаної

B. Кислоти соляної

C. Кислоти оцтової

D. Кислоти нітратної

69)Провізор-аналітик визначає домішку йонів заліза у препараті відповідно до вимог ДФУ

з допомогою цитратної і тіогліколевої кислот. Поява якого забарвлення свідчить про

наявність цієї домішки?

*A. Рожевого

B. Жовтого

C. Зеленого

D. Синього

70)Провізор-аналітик визначає домішку сульфатів в борній кислоті. В якості основного реактиву він додав:

*A. барія хлорид

B. натрія сульфід

C. калія ферроціанід

D. срібла нітрат

71)В контрольно-аналітичну лабораторію на аналіз поступила субстанція заліза

сульфата гептагідрата. За допомогою якого реактиву ДФУ рекомендує визначати в

ній домішку солей цинку?

*A. калія ферроціаніда

72)На аналіз поступив зразок води очищеної з аптеки. За допомогою якого реактиву можна визначити в ньомі наявність тяжких металів?

*A. тіоцетамід

B. 2,6-дихлорфеніліндофенол

73)При прямому комплексонометричному титруванні досліджуваний розчин титрують розчином трилону до появи забарвлення, яке притаманне:

А. трилону Б

В. вільним іонам металу

С. комплексу катіону металу з індикатором

*D. вільному індикатору

74)Визначення солей кальцію комплексонометричним методом за ДФУ проводять у:

А. сильно лужному середовищі з мурексидом

В. нейтральному середовищі з мурексидом

*С. сильно лужному середовищі з кальконкарбоновою кислотою

D. сильно лужному середовищі з кислотним хром темно-синім

75)Визначення солей магнію комплексонометричним методом за ДФУ проводять в:

А. середовищі ацетатної кислоти з кислотним хром чорним

В. аміачному буферному розчині з кислотним хром чорним

. аміачному буферному розчині з протравним чорним ІІ

D. середовищі NaOH з мурексидом

76)За ДФУ комплексонометричне визначення солей цинку проводять з:

А. ксиленоловим оранжевим у присутності розчину NaOH

В. кислотним хром темносинім у присутності аміачного буферного розчину

С. еріохромом чорним у присутності аміачного буферного розчину

*D. ксиленоловим оранжевим у присутності гексаметилентетраміну

77)Аргентометричний метод Фольгарда – це:

А. пряме титрування для визначення Cl, Br

В. пряме титрування для визначення Cl, Br, J

С. зворотне титрування для визначення Cl, Br, J

*D. зворотне титрування для визначення Cl, Br

78)В методі Фольгарда надлишок титрованого розчину AgNO3 відтитровують титрованим розчином амонію тіоціанату у присутності:

*А. залізоамонійного галуну

79)За методом Кольтгофа титрують до:

А. зникнення рожевого забарвлення

. зникнення синього забарвлення

С. появи синього забарвлення

100)Індикатором при зворотньому йодхлорметричному методі кількісного визначення лікарських речовин є:

. крохмаль;

101)У відповідності з вимогами ДФУ кількісний вміст кислоти лимонної можна визначити методом:

А. йодометрії

В. ацидиметрії

. алкаліметрії

D. броматометрії

102)Метод нітритометрії можна застосувати для кількісного визначення всіх лікарських речовин, що містять:

*А. Первинну ароматичну аміногрупу

В. Третинну ароматичну аміногрупу

С. Альдегідну групу

D. Карбоксильну групу

103)Провізор аналітик проводить кількісне визначення лікарських препаратів методом цериметрії, при цьому робочим розчином служить:

А. Розчин кислоти хлорної

В. Розчин хлоридної кислоти

С. Розчин натрію гідроксиду

*D. Розчин церію (IV) сульфату

104)Для кількісного визначення лікарських засобів, які містять в молекулі карбоксильну групу, застосовують метод:

. алкаліметрії

В. йодометрії

С. комплексонометрії

D. броматометрії

105)Кількісний вміст лікарських речовин, які містять катіон кальцію, визначають у відповідності з вимогами ДФУ методом комплексонометрії у присутності:

A. амонію хлориду

B. кислоти хлористоводневої

C. магнію сульфату

**D. натрію гідроксиду

106)В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори:

*A. Нітритометрія

B. Алкаліметрія

C. Комплексонометрія

D. Перманганатометрія.

107)Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:

*A. Катіонів металів

 

108)Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі алкаліметрії:

*A. Калію гідроксид

B. Хлоридної кислоти

C. Оксалатної кислоти

D. Натрію тетраборат

109)Хіміку-аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка містить нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати:

*A. Аргентометрію

B. Йодометрію

C. Комплексонометрію

110)Досліджуваний препарат містить калію нітрат і калію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення калію хлориду:

*A. Аргентометрія.

B. Нітритометрія.

C. Перманганатометрія.

D. Йодиметрія.

111)Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування:

*A. Комплексонометрія.

B. Дихроматометрія.

C. Аргентометрія.

D. Меркурометрія.

112)Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіологічному розчині застосовують метод Мора, титрантом якого є:

*A. Аргентуму нітрат.

B. Амонiю тіоціонат.

113)Для визначення масової частки хлорид-іонів приготували розчин і відтитрували його розчином аргентуму нітрату в присутності індикатора калію хромату. Який метод аналізу був застосований:

*A. Метод Мора.

B. Метод Фольгарда.

C. Метод Фаянса

D. Меркурометричне титрування.

114)Для визначення масової частки алюмінію гравіметричний метод. В якості осаджувача використали розчин гідроксиду амонію. Гравіметричною формою в даному випадку є:

*A. Оксид алюмінію.

B. Гідроксид алюмінію.

C. Хлорид амонію.

D. Нітрат амонію.

115)Для кількісного визначення магнію сульфату в розчині можна використали метод:

*A. комплексонометрії

B. нітритометрії

C. аргентометрії

D. тіоціанатометрії

116)Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:

*A. Перманганатометрії .

B. Броматометрії.

C. Йодиметрії .

D. Нітритометрії .

117)Виберіть індикатор для аргентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора.

*A. Калію хромат.

B. Дифенілкарбазон.

118)Титрант методу комплексонометрії - розчин трилону Б - утворює з катіонами металів незалежно від їх валентності комплексні сполуки у молярному співвідношенні:

*A. 1:1

B. 1:3

C. 1:2

D. 2:1

119)Укажіть тип реакції, яка перебігає при визначенні аскорбінової кислоти у препараті йодометричним методом:

*A. Окиснення-відновлення .

B. Ацилювання .

120)Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

*A. Флуоресцеїну.

B. Метилового червоного .

C. Калію хромату.

D. Амонію феруму (III) сульфату .

121)Для кількісного визначення калію хлориду в препараті використали метод меркурометрії. В якості індикатора застосували:

*A. дифенілкарбазон

B. метиловий червоний

122)При визначенні хлоридів у питній воді застосовують метод меркуриметрії. Як титрант використали розчин :

*A. Hg(NO3)2

B. Hg2(NO3)2

123)В якості титранту методу йодометрії використовують розчин:

*A. натрію тіосульфату

124)Укажіть стандартні розчини, які в йодометрії використовують для прямого і зворотнього титрування відновників:

*A. I2, Na2S2O3

B. K2Cr2O7, Na2S2O3

C. I2, KI

D. KMnO4, KI

125)Укажіть, який тип хімічної реакції перебігає при трилонометричному титруванні?

*A. комплексоутворення

B. окиснення-відновлення

C. електрофільного заміщення

D. алкілування

126)Укажіть спосіб титрування, при якому до досліджуваного розчину речовини поступово додають стандартний розчин титранту до встановлення кінцевої точки титрування:

*A. Прямий

B. Зворотний

127)Який метод титриметричного аналізу можна використати для кількісного визначення ароматичних сполук?

*A. бромометрії

B. меркурометрії

C. церіметрії

D. аргентометрії

128)Методом кислотно-основного титрування визначають:

*A. Кислоти, основи і солі, що гідролізуються

B. Тільки сильні кислоти

C. Тільки сильні основи

D. Тільки сильні кислоти іи слабкі основи

129)Потенціометричне титрування застосовують у випадках, коли неможливо застосувати візуальні індикатори. В ході цього титрування вимірюється:

*A. Потенціал індикаторного електрода.

B. Потенціал електрода порівняння.

130)Оберіть пару титрантів для кількісного визначення аміаку у розчині методом зворотнього титрування :

*A. НCl, NaOH

B. НCl, H2SO4

C. KOH, NaOH

D. NaOH, KCl

131)Нітритометричне визначення кількісного вмісту сполук, що мають первинну ароматичну аміногрупу, відбувається за умов:

A. при повільному титруванні

B. при температурі до 10оС

C. при додаванні кристалічного KBr (каталізатор)

*D. з дотриманням усіх перелічених умов

132)Скільки титрантів має метод йодометричного титрування?

*A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

133)Який спосіб титрування використовують, якщо до розчину досліджуваної речовини додають точно виміряний надлишок допоміжнього титранта:

*A. Титрування за залишком

134)Який титрант використовують в броматометричному методі титрування:

*A. KBrO3

B. KBr

C. Br2

D. KBrO4 + KCl

135)Які робочі розчини (титранти) використовують у методі осаджувального титрування - методі Фольгарда?

*A. AgNO3 і NH4SCN

B. H2SO4 і NaOH

C. Na2S2O3 і K[I3]

D. KMnO4 і KBrO3

136)Як визначають кінцеву точку титрування у йодометрії?

*A. за допомогою специфічного індикатора крохмалю

137)Як визначають кінцеву точку титрування у перманганатометрії?

*A. безіндикаторним методом

138)Для кількісного визначення лікарських препаратів, що містять лужно-земельні і важкі метали, використовують метод:

*A. комплексонометрії

139)При обчисленні результатів аналізу сполук через титр титранту за досліджуваною речовиною вводять:

*A. виправочний коефіцієнт до молярної концентрації

B. фактор перерахунку

 

140)Калію хлорид утворює жовтий осад з:

A. розчином тартратної кислоти у присутності натрію ацетату;

B. розчином оксалату амонію;

C. розчином цинк-ураніл-ацетату;

*D. розчином натрію кобальтинітриту (натрію гексанітрокобальтату (ІІІ));

141) У препаратах йоду тотожність перевіряють за реакцією з:

A. розчином NaOH;

*B. крохмалем;

C. нітратною кислотою;

D. калію перманганатом;

142)Розчин йоду спиртовий 10 % має термін придатності:

A. 1 рік;

B. 10 днів;

*C. 1 місяць;

D. 6 місяців;

143)Хлорне вапно ідентифікують за катіоном кальцію після кип’ятіння з ацетатною кислотою до повного усунення активного хлору з наступним реактивом?

A. нітритом натрію;

B. сульфатом магнію;

C. хлоридом калію;

*D. оксалатом амонію;

144)Кількісне визначення активного хлору у хлорному вапні проводять методом:

A. броматометрії;

B. нейтралізації у водному середовищі;

*C. йодометрії;

D. цериметрії;

145) Для ідентифікації хлорид-йону в хлоридній кислоті АНД пропонує проводити реакцію з наступним реактивом:

*A. діоксидом марганцю;

B. хроматом калію;

146)Катіон натрію в натрію хлориді при внесенні в полум’я газового пальника забарвлює його в колір:

*D. жовтий;

147) Бромід-йон в лікарських засобах “Natrii bromidum” і “Kalii bromidum” ідентифікують з наступним реактивом:

A. нітратом свинцю;

*B. нітратом срібла;

148)Ідентифікацію препаратів йоду в фармацевтичному аналізі проводять з наступним реактивом:

*A. розчином крохмалю;

B. розчином нітрату свинцю;

C. розчином натрію хлориду;

D. розчином срібла нітрату;

149)Виберіть лікарську речовину, кількісне визначення якої за ДФУ здійснюється методом ацидиметрії в неводному середовищі:

. Кислота аскорбінова;

В. Натрію фторид;

С. Цефалексин;

D. Кальцію хлорид;

150)Аналітик виконує контроль якості калію хлориду. При взаємодії з яким реактивом калію хлорид утворює жовтий осад?

А. калію фериціанідом;

В. магнію хлоридом;

С. амонію бромідом;

*D. натрію кобальтинітритом;

151)Провізор-аналітик аналізує очні краплі з калію йодидом. Наявність йодид-іону можна підтвердити реакцією з розчином:

. срібла нитрату;

В. кальцію хлориду;

С. магнію сульфату;

D. натрію карбонату;

152)В медичній практиці застосовується кислота хлороводнева розбавлена (Acidum hydrochloricum dilutum). Якій з приведених методів використовується для її кількісного визначення?

*A. Алкаліметрія;

B. Перманганатометрія;

C. Комплексонометрія;

D. Броматометрія;

153)Антисептичний засіб – розчин йоду спиртовий 5%-ний (Solutio Iodi spirituosa 5%) відомий кожному. Його тотожність визначають за утворенням синьо-блакитного забарвлення з:

A дифеніламіном;

B.* крохмалем;

154)Провізору-аналитику необходимо провести анализ очних крапель, до складу яких входить калию йодид. Для його кількісного визначення використовується метод:

*A аргентометрії

B комплексонометрії

C перманганатометрії

D кислотно-основного титрування

155)Провізор-аналітик досліджує субстанцію йоду. Який титрований розчин ДФУ рекомендує для його кількісного визначення?

*A натрію тіосульфат

B кислота хлористоводнева

C натрію гідроксид

D калію бромат

156)Провізор-аналітик визначає в калію броміді домішки магнію і лужноземельних металів. Для цього він використав розчин:

*A натрію едетату

B калію перманганату

C кислоти хлористоводневої

D срібла нітрату

157)При проведенні кількісного визначення калію хлориду Аргентометричним методом (зворотне титрування) згідно ДФУ в якості індикатора використовується:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...