Главная Обратная связь

Дисциплины:


Опис навчальної дисципліни. Предмет: “Фінансова політика держави” – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців за галуззю знань „Економіка і підприємництво”Предмет: “Фінансова політика держави” – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців за галуззю знань „Економіка і підприємництво” напрямом підготовки “Фінанси і кредит ”, яка вивчає процес формування та реалізації фінансової політики та її складових: бюджетної політики, податкової політики, грошово-кредитної політики, інвестиційної політики держави та інших складових.

У прикладному аспекті освоєння даної дисципліни дасть змогу студентам оволодіти базовими знаннями, необхідними для бюджетної роботи, сформувати певні навички та уміння. Дисципліна орієнтує студентів на практичну діяльність у бюджетній сфері державного управління, що сприятиме підготовці нової генерації фінансистів-фахівців, здатних розв’язувати складні макроекономічні проблеми трансформаційної економіки України.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання заочна форма навчання  
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0305 „Економіка і підприємництво” за вибором  
Напрям підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” ”      
Модулів – 2 Рік підготовки:  
Змістових модулів – 2 4-й 4-й  
Загальна кількість годин -108 Семестр  
7-й 7,8-й  
Лекції  
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 32 самостійної роботи студента - 68 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 20 год. 2- год.  
Практичні, семінарські  
12 год. 4- год.  
Лабораторні  
0 год. 0 год.  
Самостійна робота  
68 год. 100- год.  
Індивід. консультац. робота: 8 год.  
Вид контролю: ПМК  

 


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем    
денна форма  
усього у тому числі  
л п лаб Інд.к.р. с.р.  
 
Тема 1. Теоретичні основи державної фінансової політики        
Тема 2. Фінансова політика держави та механізм її реалізації    
Тема 3. Інституційне забезпечення здійснення фінансової політики    
Тема 4. Фінансове планування й прогнозування      
Тема 5. Організація фінансового контролю в державі    
Разом за змістовим модулем 1  
Тема 1. Бюджетна політика держави        
Тема 2. Податкова політика держави    
Тема 3. Грошово-кредитна політика держави    
Тема 4. Інвестиційна політика держави      
Тема 5. Макропруденційна політика    
Разом за змістовим модулем 2  
Усього годин  
ІНДЗ     - -   -  
Усього годин              

 
Тематичний план(для заочної форми навчання)

 

  № п/п   Назва розділів і тем Кількість годин
Всього Лекції Семінари Консуль тації СРС
  1. Концептуальні підходи до державної фінансової політики
Теоретичні основи державної фінансової політики          
Фінансова політика держави та механізм її реалізації          
Інституційне забезпечення здійснення фінансової політики          
Фінансове планування й прогнозування          
Організація фінансового контролю в державі          
  2. Складові державної фінансової політики  
Бюджетна політика держави          
Податкова політика держави          
Грошово-кредитна політика держави          
Інвестиційна політика держави          
Макропруденційна політика          
  Разом:        

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Концептуальні підходи до державної фінансової політики

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...