Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми реферативних робіт 

1. Економічна сутність і природа державних фінансів (різні підходи до їх визначення).

2. Підходи до визначення структури державних фінансів (вітчизняними і зарубіжними ученими).

3. Роль державних фінансів у стабілізації і соціально-економічному розвитку держави: макроекономічний аспект.

4. Сучасні теорії державних фінансів.

5. Особливості сучасного розвитку державних фінансів в Україні.

6. Особливості сучасного розвитку державних фінансів у зарубіжних країнах (дозволяється на прикладі 1 країни)

7. Проблеми ефективності використання державних фінансів в умовах фінансової кризи в Україні.

8. Проблеми ефективності використання державних фінансів в умовах фінансової кризи у зарубіжних країнах (дозволяється на прикладі 1 країни)

9. Проблеми збалансованості між доходами та витратами держави в Україні.

10. Визначення ефективності використання кредитів міжнародних фінансових інститутів в Україні.

11. Проблеми практики реалізації бюджетного процесу в Україні.

12. Бюджетний контроль та ефективність його реалізації в Україні.

13. Інституційно-правове регулювання державних фінансів в Україні.

14. Особливості використання методів та інструментів управління бюджетним дефіцитом в Україні.

15. Економіко-математичне моделювання бюджетних показників.

16. Методи забезпечення фінансової стабільності держави в умовах фінансової кризи.

17. Суперечності реалізації сучасної податкової політики України.

18. Суперечності реалізації бюджетної політики України на сучасному етапі.

19. Ефективність використання коштів державних цільових фондів в Україні (дозволяється на прикладі конкретного фонду).

20. Ефективність використання коштів державних цільових фондів у зарубіжних країнах (дозволяється на прикладі 1 країни).

21. Фінансова безпека України та визначення ймовірності дефолту держави.

22. Сучасні напрями реформування державних фінансів України.

23. механізм використання ринку цінних паперів (ОВДП, ОЗДП, казначейські векселі і.т.д.) для фінансування дефіциту державного бюджету України.

24. Напрями сучасної державної інвестиційної політики України та її вплив на стабілізацію соціально-економічного розвитку.

25. Економіко-математичне моделювання показників фінансової безпеки в Україні.

26. Економіко-математичне моделювання показників податкової політики в Україні.

27. Економічна сутність і призначення державного фінансового моніторингу (ф.м).

28. Методи та інструменти здійснення ф.м.

29. Роль ф.м. у забезпеченні державного фінансового контролю.

30. Інституційно-правове забезпечення організації ф.м. в Україні.

31. Особливості здійснення ф.м. за діяльністю банківських і небанківських установ в Україні.32. Фінансовий моніторинг діяльності державних установ та органів влади в Україні.

33. Зарубіжний досвід організації ф.м. в умовах фінансової глобалізації.

34. Удосконалення методики ф.м.

35. Оцінка ефективності ф.м. в Україні.

36. Необхідність фінансового моніторингу в умовах сучасної світової фінансової кризи.

37. Оцінка діяльності цільових державних фондів економічного призначення в Україні.

38. Боргова безпека країн ЄС в умовах кризи: шляхи підвищення.

39. Світові стандарти боргової безпеки: підходи до визначення.

40. Сучасні методи та інструменти управління зовнішніми запозиченнями.

41. Ефективність створення нових цільових державних фондів (на прикладі зарубіжних країн).

 


Рекомендована література

Базова

1. Базилевич В.Д. Метафізика економіки: [монографія] / В.Д. Базилевич, В.В. Ільїн. - К.: Знання. 2007.- 718 с.

2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2004.– 368 с.

3. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України: монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін.. – К.: НДФІ. – 2004- -712 с.

4. Дзюблюк О.В. Валютна політика / О.В. Дзюблюк . Підручник. – К.: Знання. – 2007. – 422 с.

5. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2003. – 368 с.

6. Жаліло, Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2009. – 336 с.

7. Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку / В.В. Зимовець. – НАН України. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. – 2010. – 356 с.

8. Молдован О.О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ: монографія / О.О. Молдован. – К.: НІСД. – 2011. – 380 с.

9. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

10. Податкова політика України: навч. посіб. / За ред. П.В. Мельника. – К.: Знання України. – 2011. – 505 с.

11. Стігліц, Дж. Е. Економіка державного сектору / Дж. Е. Стігліц ; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 2011. – 854 с.

12. Стратегія розвитку системи управління державними фінансами [Електронний ресурс] : схв. розпорядженням Каб. Міністрів України від 01.08.2013 р. № 774-р. // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

13. Федосов, В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями : монографія / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін ; за наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.

14. Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України. /Монографія / За заг. ред. С.В. Онишко, В.П. Унинець-Ходаківської. – Ірпінь. Видавництво Національного університету ДПС України. – 2013. – 606 с.

 

Допоміжна

 

15. Большаков С. В. Финансовая политика государства и предприятия / С. В. Большаков. – М. : Книжный мир, 2002. – 210 с.

16. Васильева М. Финансовая политика / М. Васильева, Н. Малий, Л. Перекрестова. – М. : Феникс, 2008. – 224 с.

17. Кабанов В. Н. Долгосрочная финансовая политика / В. Н. Кабанов. – М. : Высшая школа, 2010. – 301 с.

18. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. – М. : Юнити-Дана, 2010. – 472 с.

19. Мицек А. В. Краткосрочная финансовая политика / А.В. Мицек. – М. : Экономика, 2007. – 195 с.

20. Моисеев С. Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика / С.Р. Моисеев. – Экономист, 2005. – 656 с.

21. Моисеев С. Р. Макропруденциальная политика: цели, инструменты и применение в России / С. Р. Моисеев // Банковское дело. – 2011. – № 3. – С. 34–40, № 5. – С. 12–20.

22. Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 224 с.

23. Барчуков А. В. Краткосрочная финансовая политика / А. В. Барчуков. – Хабаровск : ДВГУПС, 2006. – 218 с.

24. Боди 3. Финансы / 3. Боди, Р. Мертон ; пер. с англ. – М. : ООО "ИД "Вильямс", 2007. – 592 с.

25. Кривелевич М. Е. Долгосрочная финансовая политика : учебн.-метод. комплекс для студентов экономических специальностей / М. Е. Кривелевич. – Владивосток : Изд. Дальневосточного университета, 2005. – 136 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...