Главная Обратная связь

Дисциплины:


Уніфікація позик –об”єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики152.Управління державними фінансами – процес упр. в викор. фондів фін. ресурсів на рівні держави, адм.-терит. одиниць і суб’єктів госп., гром-н, якщо всі перераховані сб’єкти здійснюють фін. операції.

153. Ціна́ — кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару.

154. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості -- гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

155.Фінанси– економічні відносини, за допомогою яких у грошовій формі здійснюється процес розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту шляхом створення та використання фондів грошових коштів.

156. Фінансовий аналіз - це процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку.

157. Фінансовий аудит - це перевірка фінансової звітності та вираження думки про її достовірність.

158. Фінансові відносини це частина грошових відносин їх сфера вужча за грошові відносини.

159.Фінансова наука – вивчає явища та процеси, які здійснюються у державі при створенні й використанні фондів фінансових ресурсів на цілі її економічного та соціального розвитку.

160. Фінансовий контроль – це вид контролю, який базується на використанні контрольної функції фінансів і таких вартісних економічних категорій як госпрозрахунок, кредит, дохід, ціна, собівартість і т.д.

162. Фінансовий механізм – це сукупність форм та методів створення та використання фондів грошових коштів.

163.Фінансовий ринок – ринок грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів, фінансових послуг.

164. Фіна́нсова полі́тика — це сфера діяльності законодавчої і виконавчої влади, яка включає заходи, методи і форми організації та використання фінансів для забезпечення її економічного і соціального розвитку.

165. Фінансова криза — глибокий розлад фінансової системи держави, зумовлений економічними та політичними чинниками.

166. Фінансові коефіцієнти – це система відносних показників, що дає змогу узагальнити велику кількість даних, визначити та порівняти результати діяльності компанії впродовж певного проміжку часу та порівняти результати діяльності різних компаній.

167. Фінанси підприємницьких структур - це економічні відносини, що виникають на підприємства в процесі формування, розміщення і використання фінансових ресурсів, здійснення витрат, отримання і розподілу доходів.168.Фінансове планування – це науково обгрунтований процес визначення джерел створення і напрямків використання фінансових ресурсів в економіці держави з метою забезпечення стабільного економічного й соціального розвитку.

169. Фінансове прогнозування - це передбачення ймовірного фінансового стану держави, галузі, підприємства, обґрунтування показників фінансових планів.

170. Фінансове право - галузь юридичної науки, а також галузь права, предметом якої є суспільні відносини, пов'язані з утворенням і витрачанням публічних фінансів (фінансів держави та місцевого самоврядування), необхідних для реалізації державних функцій.

171. Фінансові ресурси – фонди грошових засобів, що формуються суб”єктами господарювання, державою і населенням і використовуються для розширеного виробництва, матеріального стимулювання працівників, задоволення соціальних потреб, як витрати на оборону й державне управління тощо.

172. Фінансовий результат – це приріст (чи зменьшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період.

173. Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

174. Фінансова система – це сукупність централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів, які створюються та використовуються органами державної влади, суб”єкт.підприємницької діяльності, фінанс.інститутами та населення.

175. Фінансові інвестиції - це вкладення коштів чи інших активів у цінні папери суб' єктів господарської діяльності.

177. Фінансова стратегія – комплекс заходів, спрямованих на досягнення перспективних фінансових завдань.

178. Фінансова тактика — вирішення завдань на певному етапі розвитку країни і забезпечення цього розвитку шляхом своєчасної зміни способів організації фінансових ресурсів, спрямованих на вирішення завдань фінансової політики. Фінансова тактика більш гнучка, оскільки вона визначається рухливістю економічних умов і соціальних факторів.

179. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення - це створення та використання фондів фінансових ресурсів для задоволення економічних і соціальних потреб держави, підприємницьких структур та окремих громадян.


180. Фонд оплати праці – цільове джерело фінансування витрат на оплату праці працівників підприємства, премії робітникам і службовцям за виробничі результати, заохочувальні та компенсаційні виплати, що відносяться на собівартість продукції.

181. Фінансовий лізинг — договір лізингу, внаслідок укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 75 % вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.

182. Фінансові ліміти — це обмеження витрат з метою раціонального викорис-тання фінансових, природних та інших ресурсів.

183. Фінансова норма – це науково обґрунтований розмір витрат фінансових ресурсів на різні види діяльності установ у розрахунку на відповідну одиницю.

184. Фінансові нормативи - це взаємини підприємства з бюджетом, банками й іншими підприємствами й організаціями.

185. Фінансові резерви — це способи й форми створення та використання фондів фінансових ресурсів для фінансування заходів із локалізації впливу непередбачуваних обставин і підтримки високого рівня виробництва та суспільного добробуту громадян.

186. Фінансові показники — це абсолютні величини, які характеризують створення й використання фінансових ресурсів в економіці держави, її фінансове становище, результати господарської діяльності підприємницьких структур, рівень доходів населення, розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту за допомогою фінансів.

187. Фінансова санкція — це покарання уповноваженим державою органом суб'єкта фінансових правовідносин, тобто фізичної чи юридичної особи, що вчинила фінансове правопорушення, в порядку, встановленому фінансово-правовими нормами з метою забезпечення фінансових інтересів держави, додержання фінансової дисципліни та профілактики вчинення таких правопорушень у майбутньому.

188. Фінанси населення - це грошові фонди, які формуються з доходів громадян, отриманих на основі трудової, господарської або іншої діяльності, а також із спадщини.


189. Фінансово – кредитна система - сукупність фінансово-кредитних відносин, на основі яких забезпечується утворення і використання фондів грошових ресурсів для функціонування народного господарства.

190. Фінансування бюджету - надходження та витрати у зв'язку із зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.

191. Фінансовий стан - сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні й потенційні фінансові можливості підприємства.

192. Фінансова безпека - це такий стан бюджетної, грошовокредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негатиФінансова безпека (нормативне визначення) вних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання.

194. Фіна́нсовий ме́неджмент— система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.

195. Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) — частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.


 

1. Необхідність, зміст та ознаки фінансів.

2. Етапи становлення та розвитку фінансової науки.

3. Функції та роль державних фінансів.

4. Зміст і структура фінансової системи.

5. Взаємозв’язок окремих ланок фінансової системи, їх характеристика.

6. Фінансовий механізм реалізації фінансової політики.

7. Фінанси в системі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту.

8. Сутність і види державної фінансової політики.

9. Призначення, економічна суть та ознаки бюджету.

10. Структура і принципи побудови бюджетної системи України.

11. Бюджетна система України та зарубіжних країн.

12. Типи бюджетних систем.

13. Призначення бюджетної класифікації.

14. Функціі органів законодавчої та виконавчої влади у бюджетному процесі.

15. Призначення та роль державного бюджету.

16. Сутність, структура та динаміка доходів і видатків державного бюджету.

17. Бюджетна класифікація.

18. Бюджетний дефіцит: види, джерела фінансування та економічні наслідки.

19. Бюджетний процес та основні функції його учасників.

20. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

21. Роль та функції Міністерства фінансів України в системі управління фінансами.

22. Суть та ознаки програмно-цільового методу планування видатків бюджету.

23. Місцеві бюджети, їх призначення та роль у бюджетній системі.

24. Структура доходів місцевих бюджетів.

25. Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами.

26. Становлення та розвиток державного казначейства України.

27. Роль місцевих фінансових органів в управлінні фінансами.

28. Державні органи фінансового контролю в Україні.

29. Проблеми стабілізації та оздоровлення бюджетної системи України.

30. Шляхи оздоровлення системи державних фінансів України.

31. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

32. Економічна природа державного кредиту як складової державних фінансів.

33. Державний борг: структура, динаміка та методи його обслуговування.

34. Міжбюджетні трансферти в Україні та формульний метод їх розрахунку.

35. ПДВ: порядок розрахунку та проблеми адміністрування.

36. Пенсійний фонд України, порядок його формування та використання коштів.

37. Передумови виникнення й розвитку податків.

38. Перспективи та напрямки реформування пенсійної системи в Україні.

39. Податок з доходів фізичних осіб: порядок розрахунку та сплати.

40. Податок на прибуток підприємств: порядок розрахунку та сплати.

41. Прибуток підприємницьких структур та принципи його оподаткування.

42. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами.

43. Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасової втрати працездатності і витратами зумовленими народженням і похованням.

44. Формування та використання коштів позабюджетних фондів соціального призначення.

45. Вплив системи оподаткування підприємств на їх фінансово-господарську діяльність.

46. Економічна природа й призначення міжнародних фінансів.

47. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

48. Зміст і принципи фінансового планування на підприємстві.

49. Зміст та основні принципи організації фінансів підприємницьких структур

50. Економічна природа й призначення міжнародних фінансів.

51. Економічна суть податків, їх ознаки, функції та класифікація.

52. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

53. Види фінансового планування на підприємстві.

54. Зміст та основні принципи організації фінансів підприємницьких структур різних форм. власності.

55. Напрями реформування податкової системи України.

56. Перспективи та напрямки реформування пенсійної системи в Україні.

57. Податок з доходів фізичних осіб: порядок розрахунку та сплати.

58. Податок на прибуток підприємств: порядок розрахунку та сплати.

59. Правові і організаційні форми бюджетної системи.

60. Соціальне страхування в Україні та перспективи його розвитку на сучасному етапі..

61. Становлення та розвиток податкової системи України.

62. Міжнародна фінансова політика та фінансова безпека.

63. Фінансові показники оцінки фінансового стану підприємств.

64. Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасової втрати працездатності і витратами зумовленими народженням і похованням.

65. Формування та використання коштів централізованих фондів.

66. Оподаткування підприємств.

67. Оподаткування населення.

68. Податок на землю.

69. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів.

70. Податок на доходи фізичних осіб.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...