Главная Обратная связь

Дисциплины:


Кваліфікаційна пробна роботаПриклади робіт:

1. Дискові утиліти. Інформаційні і перевірні утиліти.

2. Стиснення дисків.

3. Упаковка файлів, що виконуються.

4. Архівація даних. Різні способи архівації.

5. Засоби використання програм архівації даних.

6. Створення Web-сторінки.

7. Створення публікації.

8. Створення місцевої газети.

9. Створення бланку ділового листа.

10. Створення рекламного проспекту.

11. Розробка та створення бази даних.

12. Пошук та сортування у базах даних.

13. Поштова адреса в Internet.

14. Передача поштових повідомлень.

15. Програми читання поштової кореспонденції.

16. Формування поштового повідомлення.

17. Створення плакатів.

18. Передача поштових повідомлень.

19. Захист інформації.

20. Обробка тексту на комп'ютері.

21. Використання автозаміни та автотексту.

22. Засоби швидкого пересування по тексту.

23. Форматування з використанням стилів.

24. Використання стандартних стилів, зміна і створення стилів.

25. Робота з таблицями.

26. Використання вбудованих об'єктів.

27. Загальні принципи роботи з об'єктами.

28. Побудова графіків.

29. Вставка малюнків.

30. Використання об'єктів WordArt.

31. Робота з редактором формул.

32. Введення і редагування даних.

33. Форматування комірок та діапазонів комірок.

34. Переміщення по таблиці.

35. Засоби виділення фрагментів електронної таблиці.

36. Автоформат.

37. Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.

38. Створення формул, ввід формул.

39. Розв’язання задач практичного характеру.

40. Майстер функцій.

41. Категорії функцій.

42. Логічні та математичні функції.

43. Функції “дата/время”.

44. Використання логічних функцій.

45. Вставлення функцій.

46. Використання функцій при обчислюваннях у електронних таблицях.

47. Виконання обчислень з даними з різних аркушів.

48. Масиви. Масиви у формулах.

49. Майстер діаграм.

50. Основні елементи діаграми.

51. Редагування і форматування елементів діаграми.

52. Створення списку.

53. Робота зі списками.

54. Лінійні бази даних в Excel.

55. Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використанням форм.

56. Сортування, фільтрація, розширений фільтр.

57. “Автофільтр”.

58. Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.


Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору

Кваліфікація – І категорія

Бали Знає Бали Уміє
Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей, пов'язаних з роботою на комп'ютері: часткове викорис­тання технічної термінології, час­ткове володіння операціями тех­нологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, підгото­вка текстів, документів та листів, списків тощо) під прямим керів­ництвом у структурованому сере­довищі. Знання потребують по­стійної підтримки. Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту у текстовому редакторі, запис тек­сту на дискету чи перенесення на папір під прямим керівницт­вом у структурованому середо­вищі. Навички навчання потре­бують структурованої підтри­мки. Без присвоєння кваліфіка­ції.
Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей, пов'язаних з роботою на комп'ютері: часткове викорис­тання технічної термінології, час­ткове володіння операціями тех­нологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, підгото­вка текстів, документів та листів, списків тощо) під прямим керів­ництвом у структурованому сере­довищі. Знання потребують по­стійної підтримки. Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту та його редагування у текстовому редакторі, запис тексту на дис­кету чи перенесення на папір за допомогою принтера під прямим керівництвом у структу­рованому середовищі. Навички навчання потребують структу­рованої підтримки. Без присво­єння кваліфікації.
Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей, пов'язаних з роботою на комп'ютері: часткове викорис­тання технічної термінології, за­гальне володіння операціями тех­нологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, підгото­вка текстів, документів та листів, списків тощо) під прямим керів­ництвом у структурованому сере­довищі. Знання потребують по­стійної підтримки. Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з роботою на комп’ютері: введення тексту та його редагування у текстовому редакторі, внесення об’єктів та малюнків у текст, запис тексту на дискету чи перенесення на папір за допомогою принтера під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації.
Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з роботою на комп'ютері: використання тех­нічної термінології; знання опера­цій технологічного процесу опра­цювання інформації (правила прийому і контролю вхідних да­них, режими роботи периферій­ного обладнання, підготовка текс­тів, документів та листів, списків тощо), використовування облад­нання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, які є в основному конкретними і загальними за характером. Знання потребують постійного контролю. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок застосування ви­дів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його реда­гуванням, внесення об’єктів та малюнків у текст, використо­вування деяких простих вбудо­ваних функції у Excel, запису­вання текстів на дискету або пе­ренесення на папір за допомо­гою принтера, виконання опера­цій технологічного процесу опрацювання інформації (при­ймає і контролює вхідні дані, го­тує, виводить та передає вихі­дні), які є в основному конкрет­ними і загальними за характе­ром. Застосовує навички під ке­рівництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікація при­своюється, але потребує пода­льшого удосконалення через до­свід роботи або навчання.
Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з роботою на комп'ютері: використання тех­нічної термінології, знання опера­цій технологічного процесу опра­цювання інформації (правила прийому і контролю вхідних да­них, режими роботи периферій­ного обладнання, підготовка текс­тів, документів та листів, списків тощо), застосування дій в разі по­яви недоліків у роботі устатку­вання, використовування облад­нання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і широкі компе­тенції при виконанні технологі­чних операцій середньої склад­ності, застосуванні видів авто­контролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з вве­дення тексту та його редагу­вання, внесенні об’єктів та ма­люнків у текст, використову­ванні вбудованих функції у Excel, обмеженому оперуванні даними баз даних та з файлами, записуванні текстів на дискету або перенесенні на папір за до­помогою принтера; операцій технологічного процесу опрацю­вання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні), які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керів­ництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікація при­своюється, але потребує подаль­шого удосконалення через досвід роботи або навчання.
Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з роботою на комп'ютері: використання тех­нічної термінології, знання опера­цій технологічного процесу опра­цювання інформації (правила прийому і контролю вхідних да­них, режими роботи периферій­ного обладнання, підготовка текс­тів, документів та листів, розра­хунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування дій в разі по­яви недоліків у роботі устатку­вання, використовування облад­нання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, знання приладдя автоматизації роботи комп’ютера, тобто поля, які є в основному конкретними і загальними за характером. Несе часткову відповідальність за своє навчання. Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і широкі компе­тенції при виконанні деяких прийомів та технологічних опе­рацій технічної обробки тексто­вої та графічної інформації; за­стосуванні видів автоконтролю якості роботи, роботи в тексто­вому редакторі з введення тек­сту та його редагуванням; кори­стуванні внесенням об’єктів та малюнків у текст; встановленні параметрів сторінок, задаванні області друку; виведенні інфор­мації на друк, локальною мере­жею для передачі інформації; операцій технологічного проце­су опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, виведення та передача вихідних), які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольо­ваному середовищі. Кваліфіка­ція присвоюється, але потребує подальшого удосконалення че­рез досвід роботи або навчання.
Учень (слухач) має широкі зага­льні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’юте­рі: використання технічної термі­нології; операцій технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підго­товка текстів, документів та лис­тів, розрахунків, таблиць, перелі­ків, списків тощо), застосування комплексних дій в разі появи недоліків у роботі устаткування, використовування обладнання для передавання (приймання) інфор­мації на відстань призначених для цього програм; приладдя автома­тизації роботи комп'ютерf, тобто поля, а також вбудовані функції, вимогами діловодства на комп’ютері. Відповідає за своє власне навчання. Учень (слухач) має конкретні практичні навички при виконанні більшості прийомів та техноло­гічних операцій, застосуванні видів автоконтролю якості ро­боти, роботи в текстовому редакторі з введення тексту та його редагуванням; встанов­ленні параметрів сторінок, задаванні області друку, виве­дення інформації на друк; користуванні локальною мере­жею для передачі інформації, налагоджуванні параметрів ло­кальної мережі; виконанні операцій технологічного проце­су опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, підготовка, виведення та передача вихідних). Знає вимоги діловодства на комп’ютері. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обме­жений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.
Учень (слухач) має широкі зага­льні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’юте­рі: використання технічної термі­нології, знання операцій техно­логічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного облад­нання, підготовка текстів, доку­ментів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дій в разі появи недоліків у роботі уста­ткування, використовування об­ладнання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм; приладдя автоматизації роботи комп'ютеру, тобто поля , а також вбудовані функції; вимогами діловодства на комп’ютері. Від­повідає за своє власне навчання. Учень (слухач) має конкретні практичні навички при виконанні всіх прийомів та технологічних операцій, застосуванні видів ав­токонтролю якості роботи, ро­боти в текстовому редакторі з введення тексту та його редагу­ванням; встановленні парамет­рів сторінок, задаванні області друку, виведення інформації на друк; користуванні локальною мережею для передачі інформа­ції, налагоджуванні параметрів локальної мережі, мережевого програмного забезпечення; опе­рацій технологічного процесу опрацювання інформації (при­йом і контроль вхідних даних, підготовка, виведення та передача вихідних). Знає вимоги діловодства на комп’ютері. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.
Учень (слухач) має широкі зага­льні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’юте­рі: використання технічної термі­нології, операції технологічного процесу опрацювання інформації (правила прийому і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підго­товка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосу­вання комплексних дій в разі появи недоліків у роботі уста­ткування, використовування об­ладнання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, знання приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об’єднання, а також вбудовані функції вимог діловодства на комп’ютері. Відповідає за своє власне навчання. Учень (слухач) має конкретні практичні навички при виконанні всіх прийомів та технологічних операцій; застосуванні видів ав­токонтролю якості роботи, ро­боти в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагу­ванням, встановленні парамет­рів сторінок, задаванні області друку, виведенні інформації на друк; користуванні локальною мережею для передачі інформа­ції, налагоджуванні параметрів локальної мережі, мережевого програмного забезпечення; операцій технологічного проце­су опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, підготовка, виведення та передача вихідних). Знає вимоги діловодства на комп’ютері. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмеже­ний досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.  
Учень (слухач) має значні кон­кретні, теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання техніч­ної термінології; операції техно­логічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), ре­жими роботи периферійного об­ладнання (підготовка текстів до­кументів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі уста­ткування, використовування об­ладнання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об'єд­нання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здат­ність застосовувати и спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні. Учень (слухач) має значні конк­ретні, практичні навички при виконанні всіх прийомів і технічних операцій; застосу­ванні видів автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням, встанов­ленні параметрів сторінок; задавання області друку, виве­денні інформації на друк; кори­стуванні локальною мережею для передачі інформації, вмінні налагоджувати параметри мере­жевого програмного забезпе­чення; здійсненні мережевого контролю та адміністрування локальних користувачів; опера­цій технологічного процесу опрацювання інформації (при­йом і контроль вхідних даних, підготовка, виведення та пере­дача вихідних). Визначається здатність застосовувати спеціа­льні навички та компетенції і вирішувати проблеми незале­жно. Має практичний досвід ро­боти як у простих, так і винят­кових ситуаціях.
Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання техніч­ної термінології, операції техно­логічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), ре­жими роботи периферійного об­ладнання (підготовка текстів до­кументів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі уста­ткування, використовування об­ладнання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об'єд­нання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здат­ність застосовувати спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні. Учень (слухач) має значні конк­ретні, практичні навички при виконанні всіх прийомів і технічних операцій; застосуван­ні видів самоконтролю та автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його реда­гуванням, впевненому користу­ванні локальною мережею для передачі інформації, налагоджу­ванні параметрів мережевого програмного забезпечення; здій­сненні мережевого контролю та адміністрування локальних ко­ристувачів та конфігуруванні операційної системи, а також операцій технологічного про­цесу опрацювання інформації (прийом і контроль вхідних да­них, підготовка, виведення та передача вихідних). Визнача­ється здатність застосовувати спеціальні навички та компете­нції і вирішувати проблеми не­залежно. Має практичний досвід роботи як у простих, так і виня­ткових ситуаціях.
Учень (слухач) має значні конкретні, теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері: використання техніч­ної термінології, операції техно­логічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому і контролю вхідних даних), ре­жими роботи периферійного об­ладнання (підготовка текстів до­кументів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо), застосування комплексних дії в разі появи недоліків у роботі уста­ткування, використовування об­ладнання для передавання (при­ймання) інформації на відстань призначених для цього програм, приладдя автоматизації роботи комп'ютера, тобто поля та об'єд­нання, а також вбудовані функції та функції користувача у Excel, вимоги діловодства на комп’ютері. Визначається здат­ність застосовувати и спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні. Учень (слухач) має значні конк­ретні, практичні навички при виконанні всіх прийомів і технічних операцій; застосуван­ні видів самоконтролю та автоконтролю якості роботи, роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його реда­гуванням, впевненому користу­ванні локальною мережею для передачі інформації, налагоджу­ванні параметрів мережевого програмного забезпечення; здій­сненні мережевого контролю та адміністрування локальних ко­ристувачів та конфігуруванні операційної системи, монітори­нгу продуктивності комп’ютера та контролюванні перегляду си­стемних подій, а також операцій технологічного процесу опра­цювання інформації (прийом і контроль вхідних даних, підго­товка, виведення та передача вихідних). Визначається здатні­сть застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирі­шувати проблеми незалежно. Має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях.

Перелік основних обов'язкових засобів навчання 

№ з/п Найменування Кількість на групу з 15 осіб Примітки
Для індивідуального користування Для групового користування
  Обладнання      
1. Комп’ютер  
2. Сканер  
3. Звукові колонки  
4. Принтер  
  Програмне забезпечення      
1. Операційна система
2. Програмне забезпечення для обробки текстової, табличної та графічної інформації
3. Програмне забезпечення для створення Web-сторінок
4. Програмне забезпечення роботи в комп’ютерних мережах

 

Список рекомендованої літератури

1. Абетка української політики: Довідник / Кер. Авт. кол. Томенко М. – К.: Смолоскип, - 2000. – 268.

2. Бойчик І.М., Харів П.С. Хопча Н.І. Економіка підприємств. Навч. посібник. – Львів: “сполом”, 1998. – 212 с.

3. Винокурова Л.Е., М.В. Васильчук, Гаман М.В., Основи охорони праці. Підручник, Київ, “Вікторія”, 2001

4. Дудка. Т.Н. Microsoft Excel: Методическое пособие с примерами и Загальна економіка (підручник) Ватаманюк З. Г. за ред. Радіонової І. Ф. К.: “АПН” 2000.

5. Економіка (посібник) Втаманюк З. Г. К.: “Либідь” 2000.

6. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці”” м. Київ 21.11.2002 року № 229-ІУ”., надрукований 17.12.2002р у газеті “Голос України”

7. Закон України “Про господарські товариства”. Відомості Верховної Ради України 1991, № 49.

8. Закон України “Про підприємництво”. Відомості Верховної Ради України 1991, № 14.

9. Закон України “Про підприємства в Україні”. Відомості Верховної Ради України. 1991, № 24.

10. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». -К.:Право,2000.

11. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів).

12. Земельний кодекс України, 25 жовтня 2001 р. Урядовий кур’єр 2001. 15 листопада.

13. К.Мюрей. Открой для себя компьютер. – К.: Комиздат, “Диалектика”, 1998

14. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К.: Либідь, 1992.

15. Кодекс законів про працю України

16. Конституція (Основний закон) України (із змінами і доповненнями).

17. Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). –К.: “ARC-UKRAINE”, 1996.-793 с.

18. Організаційно правові форми підприємницької діяльності в Україні та їх реєстрація. Довідник. Щур О. В., К.: Венчур. 1994.

19. Основи економічних знань. Гальчинський А. С., та інші, К.: “Вища школа”. 1999.

20. Основи політології (керівник авт. колективу Карилюк Ф.М.) К., 1995р.

21. Открой для себя Word 97. –К.: Комиздат, Диалектика, 1998

22. Пасько В. Word 97 (русифицированная версия). – К.:BHV, 1998

23. Пентилюк М. I. Культура мови і стилістика. — К.: Вежа, 1994.

24. „Політологія”, курс лекцій, навчальний посібник. К., 1993

25. Правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. -К.:Державний комітет України по нагляду за охороною праці, 1994.

26. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 8—10 кл. К.: “Педагогічна думка” 2001.

27. Смолій В.А., Гуржій О.Й. Як і коли почала формуватися українська нація. – К., 1991.

28. Суторміна В., Федоров В., Андрущенко В. Держава, податки, бізнес, К.: Либідь, 1991.

29. Типове положення про навчання з питань охорони праці, затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 17.02.99 № 27.

30. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи: Кол. Моногр. / Щокін Г.В., Попович М.В., Кармазін М.С. та ін. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

31. Холберг Брюс. Использование Aссеss 97. – К.: “Диалектика”, 1998

32. Холберг Брюс. Использование Power Point 97. – К.: “Диалектика”, 1998

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...