Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ОТК ОНАХТ

___________ Коваленко А.В.

 

“__”_____________ 20___ р.

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації (стажування)

 
 
Коннікова О.К.


філологічних дисциплін
Прізвище та ініціали стажиста________________________________________

викладач, голова циклової комісії філологічних дисциплін  
Циклова комісія____________________________________________________

Посада___________________________________________________________

Одеський національний педагогічний університет ім.. К.Д. Ушинського академія харчових технологій кафедра –“КС і УБК»
Місце проходження підвищення кваліфікації (стажування)________________

__________________________________________________________________

 

Строк підвищення кваліфікації (стажування) з “ _”____ 20__ р. по “______20_ р.

 

 

вивчення викладачем педагогічного досвіду та придбання навичок роботи по проведенню семінарських та практичних занять; удосконалення навичок та умінь з проведення теоретичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», удосконалення навчально – методичних матеріалів з самостійної роботи студентів. Розробка комплексу навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 3 курсу.  
Мета підвищення кваліфікації (стажування) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Виконання завдань індивідуального плану роботи

 

№з/п Зміст завдання Очікувані результати виконання завдання
1. Знайомство зі структурою та змістом індивідуального робочого плану викладача кафедри. На основі порівняльного аналізу індивідуального робочого плану викладача кафедри та власного індивідуального робочого плану, підготувати пропозиції щодо удосконалення планування роботи виладачів циклової комісії філологічних дисциплін коледжу
2. Вивчення методики проведення ректорського контролю та контролю знань студентів. Підготувати завдання до ректорської контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» за зразком завдань кафедри. Провести тематичний контроль знань студентів коледжу групи 3КС-49
3. Вивчення методів проведення практичних та контрольних занять зі студентами, які використовуються на кафедрі Отримати нові знання про методику проведення практичних занять з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням» на кафедрі з метою подальшого використання її у коледжі
4. Дослідження науково-методичних матеріалів та ознайомлення з можливостями використання мультимедійних програм при вивченні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Придбати навички використання мультимедійних програм, застосовуваних на кафедрі, та апробація їх на заняттях з «Української мови за професійним спрямуванням»у коледжі.  
5. Вивчення структури і методів самостійної роботи студентів, які використовуються на кафедрі. На основі отриманих знань структури і методів організації самостійної роботи студентів, які застосовуються на кафедрі, розробити методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з окремих тем для студентів коледжу.
6. Оновлення навчально-методичних рекомендацій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» . За рекомендаціями викладача кафедри оновити навчально-методичні матеріали з української мови за професійним спрямуванням за окремими темами

  

філологічних дисциплін
Завдання індивідуального плану розглянуто на засіданні циклової косії_____________________________________________________________

 

“____”_______________20____р., протокол №___.

 

Викладач _________ Коннікова О.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Методист коледжу _________ Стрельнікова І.А.

(підпис) (прізвище, ініціали)

 


ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Циклова комісія філологічної дисциплін

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заст. директора з навчальної роботи

_________________Уманська В.І.

“___”_______________ 20___ р.

 

 

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ

 

викладача

Коннікової Олени Костянтинівни

 

з дисципліни:

«Українська мова за професійним спрямуванням»

 

 

 

Програма стажування викладача (без відриву від основного місця роботи) . - 01.10.2015 р. Розробник: викладач Коннікова О.К.

 

Програма стажування затверджена на засіданні циклової комісії філологічних дисциплін

Протокол від 08.09.2015 р. №2

Голова циклової комісії ____________ Коннікова О.К.

(підпис) (прізвище,ініціали)

29.10.2014 р.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...