Главная Обратная связь

Дисциплины:


На период с 3 марта по 23 июня 2014 годаСтудента 3 курса 310 гр. Факультет Востоковедение/ Переводческое дело

Сымжан Рысгүл Айдынқызы

На период с 3 марта по 23 июня 2014 года

 

Наименование дисциплины ФИО преподавателя E-mail адрес преподавателя Задания Подпись преподавателя
ОПИЯ     Турсынали Ж. zhazira@mail.ru I модульТақырып №1 Тапсырма: 父母的爱成了 母爱 父母的爱成了一种负担 父母的生日 时间与爱 祝你情人节快乐 II модульТақырып №2 Тапсырма阅读从教科书文本 让我迷恋的北京城 上海外滩 新素食主义来了 黑熊救命 三道茶  
Практика письменного перевода   Турсынали Ж. zhazira@mail.ru I модуль.Тақырып №1 Тапсырма: 翻译的类型. 关系和类型的原始语言的语言翻译。 这个问题和他的翻译工作,翻译文本的作者的性质。 翻译和分割方法处理翻译材料类型 表格演示文稿的原文文本和翻译的。 II модуль. Тақырып №2 Тапсырма:因素和转换规则.体裁和风格特点和流派归属翻译材料。 首要的原文和翻译。 务实和社会语言学因素的翻译。 诺玛翻译和翻译质量评估  
Практика художественного перевода   Турсынали Ж. zhazira@mail.ru I модуль.Тақырып №1 Тапсырма:作家的本书 刘云山 刘奇葆 冯骥才 张炜 II модуль.Тақырып №2 Тапсырма:中国现代作家 阿合買提·孜牙依 李青崖 马加 (作家) 曲波 (作家)    
Иностранный язык второй   Муханова Ш.   I модуль. Theme # 1. The role of art in the human life. Cinema. Literature To speak about the role of reading in the human life. The best writers of Chinese literature. Cinema in Kazakhstan and abroad Cinema plays an important role in the life of any society. II модуль. Theme #2. My future profession The importance of being a good interpreter. Project work “I’m a future interpreter” Round table “Our profession is based on knowledge and experience” Speaking on the topic of being well educated  
Перевод текстов по кредетованию   Адилали Ж. Zhazira.adilali@mail.ru I модуль.Тақырып№1. Тапсырма. 货款 货款是什么? 温馨提示,货款计算器 理财计算器 II модуль.Тақырып №2 Тапсырма: 银行 存款利率计算器 世界银行货款中国结核 病控制项目实施进展的货款卡是什么?  
Теория перевода     Абдуали Л.   I модуль.Тақырып №1. Тапсырма: 本质翻译作为一个双语沟通的过程中。 前面分析的翻译。等效翻译水平。 词典和参考书,以及其他辅助的翻译工作中的作用。 语法翻译问题。 分析的建议。在翻译过程中设计方案的选择。 句子的结构,在各种因素的翻译依赖。 II модуль.Тақырып №2 Тапсырма: 语法转换在翻译过程中。 翻译无源设计。 翻译客观的动词形式(不定式,动名词),口头名词。 句法翻译复合物。 传输方式在国外和本土语言。 司和工会建议在翻译的过程中。    
Страноведение     Абдуали Л.   I модуль.Тақырып №1. Тапсырма:中国城市 大城市 北京 上海 广州 II модуль.Тақырып №2 Тапсырма: 外国的文化 中国和英国 沧州市的文化 乐山市    
Делопроизводстово на гос.языке   Ибраева Р. ibraeva-rauza@mail.ru I модуль: Өмірбаян Түйіндеме Хабарландыру және оның түрлері Хаттама Өтініш Бұйрық және оның құрылымы II модуль: Сенімхат және Қолхат Ресми хаттар Ұсыныс хат, Ақпарат хат, Жолдау, Кепілдік хат және т.б. Еңбек шарттары Келісім шарттар    
Социолингвистика     Есеналиева Ж. prof.Esenalieva@mail.ru I модуль. Тақырып №1 Әлеуметтік лингвистиканың негіздері. Тапсырма: Э.Д.Сүлейменованың әлеуметтік лингвистика жөніндегі зерттеулеріне талдау жасау. Әлеуметтік лингвистиканың негізін салушылар В.М.Жирмунскийдің зерттеулеріндегі ұлттық тіл мен әлеуметтік диалектілер Толеранттылық дегеніміз не, оның тілдегі көрінісіне қысқаша мәліметтер беру. II модуль.Тақырып №2 Әлеуметтік лингвистикадағы дискурс Тапсырма: Әлеуметтік лингвистиканы зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері туралы түсініктеме беру. Саяси дискурс туралы талдау. Тезистер: Тіл және билік. Лингвоэкология  
Лингвистика текста   Есеналиева Ж. prof.Esenalieva@mail.ru I модуль.Тақырып №1 Мәтін лингвистикасының негіздері Тапсырма: Мәтін лингвистикасы жөнінде түсінік беру. Мәтін теориясының қалыптасуы туралы қысқаша мәлімет беру. Мәтін аяқталған ақпараттық тұтас нысаны мен Мәтіннің семантикалық және коммуникативтік санаттары туралы жазу. Мәтінді сөз тұрғысынан ұйымдастыру. Мәтіннің байланыстырушылық және тұтастық белгілері туралы анализ жасау. Ақпараттың түрлері және сөздің фукционалдық-мағыналық типтері Ресми іскерлік мәтіндер және олардың әртүрлілігін салыстыру. Тезистер: Ғылыми мәтіндер және олардың әртүлілігі.Публицистикалық мәтіндер жәңе олардың әртүрлілігі. Көркем мәтіндер және олардың әртүрлілігі Ақпараттылық және оны көтерудің әдістері. Мәтіндегі ақпараттың компрессиялық үдерістері Мәтііннің ақпараттық құрылымдық II модуль.Тақырып №2 Мәтін құрылымдары Тапсырма: Мәтін лингвистикасы жөнінде түсінік беру. Мәтін теориясының қалыптасуы туралы қысқаша мәлімет беру. Мәтінді оқып-үйренудің көпқырлылығын талдау. Мәтін лингвистикасының зерттелу тарихы мен бағыттары Мәтіннің байланыстырушылық және тұтастық белгілері қарастыру. Мәтін құрылымы Мәтін грамматикасы мен Мәтіннің синтаксистік құрылымындағы байланыстырушы грамматикалық бірліктер мен белгілер талдау. Коммуникативті фон туралы түсінік беру. Тезистер: Мәтіннің функционалды-стильдік классификациясы Ақпараттың түрлері және сөздің фукционалдық-мағыналық типтері. Мәтіндегі фразалық байланыстар. Көркем мәтіндер және олардың әртүрлілігі.. Көркем мәтін және ұлттық тілдік әлем көрінісі Мәтіндердің стильдік бағдарлары бойынша әртүрлілігі Мәтіннің ақпараттық құрылымдық және тональдық сипаттамасы Мәтіннің ақпараттық тығыздығы.. Ақпараттылық және оны көтерудің әдістері. Мәтіндегі ақпараттың компрессиялық үдерістері Күрделі синтаксистік құрылым және фразеологиялық тұтастықтың құрылымдық белгілері.Мәтіннің консептуалдық кеңістігі    
Современный казахский язык   Калиев Б.   I модуль.Тақырып №1 Қазақ тілінің фонетикасы Тапсырма: Қазақ тілінің фонетикасы, Қазақ тілінің лексикологиясы, Жай сөйлемнің синтаксисі, Қазақ тілінің морфологиясы, Құрмалас сөйлемнің синтаксисі, Жалпы қазақ тілі синтаксисі туралы жалпы сипаттама беру. II модуль.Тақырып №2 Қазақ тілінің лексикологиясы Тапсырма: Қазақ тілінің фразеологиясы, Мағынатанымы, Қазақ тілінің семасиологиясы, Көп мағыналы, фразеологизмдер мен Мақал-мәтелдер туралы жалпы сипаттама беру.    

Зав. кафедрой:Декан:

Начальник УУ:

Индивидуальный план

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...