Главная Обратная связь

Дисциплины:


Їх роль в управлінні економічним об’єктомВ Україні починає складатися нова економічна система, основою якої є ринкові відносини. Якісних змін зазнають і важелі управління.

Зміни умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління сприяють не тільки вдосконаленню його організації, а й потребують перерозподілу функцій управління за рівнем відповідальності, формами взаємодії їх. Йдеться про таку систему управління, яка зумовлена об'єктивною необхідністю і закономірностями ринкової системи господарювання, пов'язаними із задоволенням насамперед індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості робітників у найвищих кінцевих результатах, широкому використанні новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

Важливою особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є спрямування економічних засобів управління підприємством на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів, досягнення високих кінцевих результатів з мінімальними витратами, ефективне регулювання виробництва адміністративними засобами, перехід до інтенсивного характеру розвитку виробництва на основі вдосконалення виробничого потенціалу підприємств.

Сьогодні Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та національні стандарти бухгалтерського обліку багато питань залишають для вирішення бухгалтерам, які повинні керуватись своєю професійною думкою, вміти використовувати облікові дані для планування і контролю за діяльністю підприємства, інтерпретувати інформацію в залежності від характеру і сутності управлінських рішень, які приймаються на її основі.

Сучасний бухгалтер посідає одне з провідних місць в управлінні підприємством, оскільки займається не тільки веденням бухгалтерських рахунків, а й здійснює роботу, включаючи планування, аудит, оцінку, огляд діяльності, розробку управлінських рішень господарською діяльністю підприємства. Від бухгалтера потрібно знання об'єктивної оцінки фінансового стану підприємства, оволодіння методами фінансового аналізу, вміння працювати з цінними паперами, обґрунтування інвестицій грошових коштів в умовах ринку тощо.

У новій якості бухгалтер може бути названий "фінансовим менеджером", "бухгалтером-аналітиком".

В практиці прийняття управлінських рішень бухгалтерський облік називають мовою бізнесу. Як будь-яка мова, бухгалтерський облік розвивається і змінюється відповідно до потреб підприємств.

Бухгалтерський облік — це система, що дає змогу вимірювати, обробляти і передавати інформацію, а також приймати рішення для управління господарською діяльністю підприємством і є зв'язуючою ланкою між господарською діяльністю і прийняттям управлінських рішень.Оволодіння новими методами неможливо без удосконалення інформаційної системи і використання сучасних персональних комп'ютерів — необхідного інструментарію у роботі бухгалтера.

Основу діяльності управління будь-якого економічного об'єкту складають інформаційні системи, які мають складну побудову і склад яких залежить від роду діяльності і розміру підприємства, організації, фірми.

Автоматизовані інформаційні системи обліку підрозділяються:

Ø по сфері функціонування об'єкту обліку ;

Ø по рівню управління;

Ø по ступені обхвату задач обліку, контролю і аудиту;

Ø по типу інтерфейсу користувача;

Ø по способу передачі інформації;

Ø по типу організації автоматизованих інформаційних систем обліку

По сфері функціонування ІСО підрозділяються на:

Ø ІСО промислових підприємств;

Ø ІСО підприємств транспорту;

Ø ІСО бюджетних організацій;

Ø ІСО підприємств зв'язку;

Ø ІСО підприємств сільського господарства і т.д.

По рівню управління ІСО підрозділяються на:

Ø галузеві ІСО ;

Ø територіальні ІСО;

Ø корпоративні ІСО;

По ступені обхвату задач обліку, контролю і аудиту ІСО підрозділяють на:

Ø комплексна автоматизація обліку, контролю і аудиту з взаємозв'язком з іншими автоматизованими інформаційними системами;

Ø автоматизація окремих комплексів завдань ( окремих ділянок обліку);

Ø автоматизація окремих задач обліку, контролю та аудиту,

По типу інтерфейсу користувача ІСО підрозділяють на:

Ø пакетні АІСО;

Ø діалогові АІСО;

Ø мережеві АІСО.

По способу передачі інформації ІСО підрозділяють на:

Ø локальні ІСО;

Ø багаторівневі ІСО;

Ø інтегровані ІСО;

Ø розподільчі ІСО.

Нині підприємства потребують автоматизованої інформаційної системи обліку на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, яка дає змогу забезпечити:

Ø повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;

Ø виконання контрольних і аудиторських завдань з метою одержання необхідної інформації про наявні відхилення;

Ø аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства;

Ø одержувати на основі автоматизації управлінські рішення.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...