Главная Обратная связь

Дисциплины:


В умовах автоматизованої обробки даних 

Комплексний підхід до перегляду теоретичних і методологічних основ бухгалтерського обліку, передбачає:

Ø введення в практику методологічних основ бухгалтерського обліку, які відповідають ринковим відносинам з переходом на міжнародні стандарти обліку і аудиту;

Ø перегляд методологічних принципів обліку, які забезпечили б комплексну обробку облікової інформації;

Ø вдосконалення теоретичних основ бухгалтерського обліку в світлі нових інформаційних технологій;

Ø застосування новітніх засобів обчислювальної техніки і засобів спілкування;

Ø інтеграцію облікової інформації в єдиний інформаційний потік;

Ø розробку єдиної інформаційної мови показників обліку, контролю та аудиту;

Ø впровадження в практику обліку питань оцінки, планування та прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства;

Ø формування на основі автоматизації управлінських рішень.

Посилення контрольних функцій обліку в умовах автоматизованої обробки інформації необхідне для здійснення безперервного контролю по кожній окремій операції, а також виявлення прихованих порушень і відхилень у господарській діяльності підприємства.

Також, однією з основних особливостей обліку є його тісний зв'язок з внутрішньогосподарським контролем, аналізом і аудитом.

Основними завданнями внутрішньогосподарського контролю і аналізу в умовах застосування автоматизованої системи обліку є:

Ø аналіз правомірності застосування на підприємствах форм і засобів обліку;

Ø аналіз правомірності фіксації первинних господарських операцій і підтвердження відповідними даними документів;

Ø дослідження облікових даних щодо повноти відображення їх;

Ø контроль за несанкціонованим доступом до облікової інформації;

Ø контроль за правильністю і своєчасністю здійснених розрахунків;

Ø аудит за повнотою і своєчасністю формування звітної інформації;

Ø аудит за правильністю складання бухгалтерських проводок і формуванням облікових регістрів;

Ø дослідження і прогнозування фінансово-господарського стану підприємства;

Ø формування управлінських рішень за фактичною інформацією.

Також, важливим завданням бухгалтерського обліку як інструменту аналізу, аудиту і управління господарським процесом є побудова моделей облікового процесу з подальшою імітацією його із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки.

Реалізація імітаційних моделей дасть змогу посилити управлінські функції обліку, передбачити на необхідну дату фінансово-господарський стан підприємства і визначити найбільший ефект від діяльності його.Отже, модельний експеримент є ефективним засобом для пошуку і знаходження оптимальних рішень з управління підприємством. Проте пріоритет в остаточному варіанті залишається за людиною.

Існують такі основні типи організації автоматизованих інформаційних систем обліку:

Ø міні-бухгалтерія;

Ø інтегровані системи бухгалтерського обліку;

Ø програмні інструментальні системи;

Ø комплекси бухгалтерських автоматизованих робочих місць;

Ø створені на замовлення системи;

Ø для ведення окремих ділянок обліку;

Ø корпоративні

Міні-бухгалтерія призначена головним чином для здійснення бухгалтерського обліку для малих підприємств. Цей програмний засіб дає змогу здійснити синтетичний, а також нескладний аналітичний облік. У міні-бухгалтеріях формують бухгалтерські проводки, головну книгу, оборотну та деякі інші відомості, первинні документи. До цього класу програмних засобів відносять такі, які впроваджуються на малих підприємствах України — "1С-Бухгалтерія", "Інфо-Бухгалтер", "Фінанси без проблем", "Головний бухгалтер" та деякі інші.

Інтегровані системи бухгалтерського обліку побудовані на основі записів, які тією або іншою мірою відображують інформацію різних розділів, які інтегрують всі розділи обліку. Звичайно такі програмні засоби функціонують у вигляді одного виконуючого модуля, який є ядром інформаційної системи бухгалтерського обліку. В діючих інтегрованих системах розробники намагаються досягти повноти реалізації облікових функцій не за рахунок розподілу бухгалтерського обліку на окремі ділянки обліку, а за рахунок ускладнення і спеціалізації процедур обробки бухгалтерських проводок, в які може включатися різноманітна додаткова інформація, необхідна для відображення специфіки кількісно-сумового, інвентарного обліку та ін. Цей клас програмних засобів призначений в основному для невеликих підприємств, однак на відміну від програмних засобів "міні-бухгалтерія" вони характеризуються більшою глибиною аналітичного обліку і розвиненою реалізацією функцій натурально-вартісного і інвентарного обліку. До таких програмних засобів відносять інформаційні системи "Парус", "Інтегратор", "Інфін" та ін.

Програмні інструментальні системи дають змогу самостійно користувачу конструювати систему обробки облікових даних, описувати необхідні розрахункові алгоритми, макетувати введення та висновок первинної і вихідної інформації спеціалізованою формальною мовою. Так само як і інтегровані інформаційні системи, інструментальні системи грунтуються на загальній моделі бухгалтерського обліку, в якій специфіка окремих його ділянок в явному вигляді не виділена. При використанні цих програмних засобів необхідно мати навички програмування і уміти розробляти формули, а також невеликі програми вбудованою в таку систему мовою опису розрахунків, що ускладнює використання цієї інформаційної системи.

До комплексів бухгалтерських автоматизованих робочих місць входять окремі АРМБ і в деяких випадках інформаційні підсистеми. Однак більшість комплексів не взаємопов'язані між собою і вирішуються локально. До таких інформаційних систем відносять "Бэст", "Бухоблік-Фінанси-Бізнес", "ФинЭко" та ін.

Виготовлені на замовлення системи являють собою комплекс програмних засобів, що включають комплекси АРМБ і інструментальні засоби, які створюються відповідно до вимог та умов конкретного замовника.

Локальні АРМБ використовуються для вирішення окремих завдань обліку, вони не взаємопов'язані між собою і вирішують окремі функції, необхідні підприємству.

Корпоративні інформаційні системи забезпечують комплексну автоматизацію задач обліку, контролю, аналізу та аудиту з використанням інших систем управління, які діють на підприємствах. Корпоративні інформаційні системи дають змогу своєчасно отримувати інформацію для прийняття управлінських рішень по рівням управління. Програмні модулі побудовані гнучко і дозволяють забезпечити взаємодію різних бізнес - процесів .Корпоративні інформаційні системи побудовані на комплексі взаємопов'язаних АРМБ з використанням розподіленої системи обробки даних (РСОД).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...