Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна характеристика та класифікаціяІнформаційних систем обліку

Під системою розуміється сукупність взаємозв'язаних між собою та з зовнішнім середовищем елементів або частин, функціонування яких направлено на отримання конкретного результату.

Інформаційна система обліку (ІСО) – це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, обробки, накопичення і обробки інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень.

ІСО – це множина різних елементів та зв’язків між ними, що складають систему в цілому.

В сучасній концепції організації інформаційних систем у різних предметних областях виокремлюють дві частини: забезпечуючу і функціональну. Кожна з них в свою чергу складається з підсистем.

Забезпечуюча частина ІС включає підсистеми, які реалізують технологію автоматизованої обробки інформації.

Склад цих підсистем однорідний в різних інформаційних системах і відповідно до Державного стандарту включає: інформаційне, технічне, програмне, математичне, організаційне, правове забезпечення.

Автоматизована інформаційна система  
Забезпечуюча частина Функціональна частина  
Ø Інформаційне забезпечення Ø Технічне забезпечення Ø Програмне забезпечення Ø Математичне забезпечення Ø Організаційне забезпечення Ø Правове забезпечення Підсистема Комплекс задач  
   
       

Рис. 1.2. Загальна структура АІС

 

Інформаційне забезпечення (ІЗ). Інформація формується у результаті обробки даних і є важливим елементом комп’ютерних інформаційних систем.

Організація інформаційного забезпечення в інформаційних системах має особливе значення.

Система інформаційного забезпечення передбачає створення єдиного інформаційного фонду, систематизацію та уніфікацію показників і документів, розробку засобів формалізованого опису даних тощо.

Інформаційне забезпечення включає:

Ø методичні та інструктивні документи;

Ø єдину систему класифікації та кодування;

Ø інформаційну базу, яка у свою чергу поділяється на нормативно-довідкові документи, інформаційні повідомлення, інформаційні масиви.

Технічне забезпечення. Технічні засоби служать основою побудови ІС. Потужність даних засобів в значній мірі визначає склад задач, які розв’язуються в даній предметній області. До технічного забезпечення ІС відносяться комп’ютерна техніка, засоби комунікації і оргтехніка. Іншими словами, технічне забезпечення – це комплекс взаємопов’язаних технічних засобів, призначених для збору, накопичення, обробки, передачі, обміну та відображення інформації, яка необхідна для управління системою.Технічне забезпечення сучасних інформаційних систем – це комплекс різних видів техніки: обчислювальна техніка, периферійні пристрої, засоби автоматичного зчитування даних, офісні обладнання, комунікаційне обладнання, засоби передачі та обміну даними, комунікаційне обладнання, мережеве обладнання, засоби мультимедіа тощо.

Програмне забезпечення (ПЗ) – це сукупність програм системи обробки даних і програмних документів, які необхідні для експлуатації цих програм.

Програмне забезпечення включає сукупність програм, які реалізують функції і задачі автоматизованих інформаційних технологій і забезпечують стабільну роботу комплексів технічних засобів.

В склад ПЗ входять загальносистемні і спеціальні програми, інструктивно-методичні матеріали по використанню засобів програмного забезпечення, персонал, який займається його розробкою і супроводженням на весь період життєвого циклу ІТ.

До загальносистемного програмного забезпечення відносяться програми розраховані на широке коло користувачів і призначені для організації облікового процесу і для рішення задач обробки інформації які часто зустрічаються.

Спеціальне програмне забезпечення представляє собою сукупність програм, які розроблюються при створенні інформаційних технологій конкретного функціонального призначення.

Включає: пакети прикладних програм (ППП), які здійснюють організацію даних і їх обробку при рішенні функціональних задач.

Математичне забезпечення — це сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів обробки інформації, які вирішуються при рішенні функціональних задач і в процесі автоматизації проектних робіт автоматизованих інформаційних технологій.

Організаційне забезпечення включає в себе власний апарат управління, який забезпечує функціонування всіх її підсистем, як єдиного цілого. Як правило персонал ІС складають працівники відділу розробки, відділу впровадження і супроводу нових програм, відділу експлуатації.

В теорії комп’ютерних систем обробки інформації в інформаційному забезпеченні виділяють:

Ø зовнішнє інформаційне забезпечення, яке включає в себе систему показників даної предметної області, систему класифікацій, первинні документи;

Ø внутрішнє забезпечення, що включає в себе інформаційну базу даних на машинних носіях.

Правове забезпечення – це сукупність норм виражених в нормативних актах, які встановлюють і закріпляють організацію цих систем, їх цілі, задачі, структуру, функції і правовий статус ІС.

Правове забезпечення на етапі розробки автоматизованих інформаційних систем і інформаційних технологій включає нормативні акти, пов'язані з договірними відношеннями розробника і замовника в процесі створення ІС та ІТ, з правовим регулюванням різних відхилень в ході цього процесу, а також зумовлені необхідністю забезпечення процесу розробки ІС і ІТ різними видами ресурсів.

Функціональна частина інформаційної системи реалізує рішення задач предметної області.

Підсистема – це сукупність компонентів системи, виділених за певною ознакою. Кожна функціональна підсистема має свій склад комплексів задач, призначений для реалізації функцій управління.

Основними принципами виділення самостійних функціональних підсистем (комплексів задач) є:

Ø відносна самостійність кожної із них;

Ø наявність відповідного набору функцій і функціональних задач з чітко вираженою локальною ціллю функціонування;

Ø мінімізація складу включених в підсистему елементів.

В основі інформаційної системи бухгалтерського обліку прийнято розв'язання облікових задач, які об'єднані в комплекси і які виконуються окремими ділянками обліку. Комплекс задач характеризується оприділеним економічним змістом, веденням затверджених синтетичних рахунків, первинними і зведеними документами, взаємопов'язаними алгоритмами розрахунків, а також методичними матеріалами і нормативними документами конкретної ділянки обліку.

Інформаційна система бухгалтерського обліку традиційно включає наступні підсистеми:

Ø облік основних засобів та нематеріальних активів;

Ø облік матеріальних цінностей;

Ø облік праці та заробітної плати;

Ø облік готової продукції та її реалізації;

Ø облік фінансово-розрахункових операцій;

Ø облік витрат на виробництво;

Ø зведений облік та складання звітності.

Взаємозв'язок комплексів облікових задач закладений у самій методології бухгалтерського обліку, системі ведення рахунків і виконання проводок де кожна господарська операція відображається двічі: в кредиті одного рахунку і дебеті другого.

Інформаційні зв'язки комплексу облікових задач дозволяють виділити три основних фази обробки, які закладені в основу програмних продуктів. На першій фазі виконується — первинний облік, складання первинних документів, їх обробка і складання відомостей аналітичного обліку по кожній ділянці обліку (наприклад, по обліку заробітної плати складається розрахунково-платіжна документація, звіти нарахувань і утримань заробітної плати тощо).

Наступною фазою обробки являється складання проводок та їх розміщення в регістри аналітичного і синтетичного обліку, журнали-ордери по номерам рахунків. Комп'ютерна обробка дозволяє повністю автоматизувати цей процес, формуючи проводки по закінченню рішення кожної дільниці обліку.

Третя фаза обробки складається в складанні зведеного синтетичного обліку звітно-сальдових відомостей по рахункам головної книги, балансу і форм фінансової звітності.

Контрольні запитання

1. Що таке бухгалтерський облік?

2. Дати визначення предметної області.

3. Які основні типи організації ІС обліку?

4. Що розуміють під формою бухгалтерського обліку?

5. Які основні завдання внутрішньогосподарського контролю і аналізу в умовах застосування ІС обліку?

6. Що розуміють під формою бухгалтерського обліку?

7. Назвіть і дайте характеристику регістрам бухгалтерського обліку?

8. Що повинен забезпеченими комп’ютерний облік?

9. Комп’ютерний варіант облікових регістрів.

10. Основні типи організації інформаційних систем обліку. Дайте їх характеристику.

11. Які підсистеми традиційно включає ІС обліку?

12. Інформаційні зв’язки комплексу облікових задач. Основні фази обробки, які закладені в основу програмних продуктів.

13. Як класифікуються ІС обліку.

14. Як, класифікуються ІС по сфері застосування ?

15. Дайте визначення автоматизована ІС обліку, установіть мету її створення.

16. Із яких основних частин складається ІС обліку?

17. Що включає в себе забезпечуюча частина ІС обліку.

18. Що включає в себе функціональна частина ІС обліку?

19. Що таке технічне, програмне, організаційне, правове, математичне забезпечення ІС обліку?

20. Що входить в поняття інформаційне забезпечення? Яка роль інформації в ІС обліку.

21. Що складає інформаційне забезпечення ІС та які види інформації відображаються в ньому?

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...