Главная Обратная связь

Дисциплины:


Економічна інформація, її види та властивостіПоняття інформація походить від латинського слова "informatio", що означає викладення, повідомлення, пояснення факту, явища, події. При вивченні інформації враховуються закономірності її створення, переробки і використання в різних сферах діяльності.

Інформацію як продукт виробництва і використання відрізняє перед усім предметна область. Вона дуже різноманітна і підрозділяється по виду діяльності яка обслуговується: наукова, технічна, виробнича, управлінська, економічна, соціальна, правова тощо.

Кожен вид інформації має свої технології обробки, змістовну цінність, форми представлення і відображення, вимоги до достовірності, оперативності відображення фактів, явищ, процесів.

Предметом подальшого розгляду буде бухгалтерська інформація, важливими властивостями якої є:

Ø достовірність;

Ø повнота;

Ø цінність і актуальність;

Ø ясність;

Ø зрозумілість.

Економічна інформація (ЕІ) — це сукупність відомостей про соціально-економічні процеси, що слугують для управління цими процесами і колективом людей у виробничій і не виробничій сферах.

Вона чисельно характеризує стан виробничо-господарської та фінансової діяльності об'єкта через систему натуральних і вартісних показників, циркулюючи у виробничій та невиробничій сферах, органах управління. За допомогою економічної інформації можна простежити взаємозв'язки між ланками, напрями його розвитку та прийняття управлінських рішень. Іншими словами, економічна інформація — це дані, які використовуються в управлінні об'єктом.

Економічна інформація налічує багато різновидів. Відповідно до виконуваних функцій управління виділяють такі види інформації:

Ø прогнозна — пов'язана з функцією прогнозування, відображає ймовірне твердження про майбутній стан господарських процесів. Наприклад, прогнозований розмір прибутку;

Ø планово-договірна — пов'язана з функцією планування і описує господарські процеси, що мають відбутися в заданому часовому періоді. Наприклад, обсяг випуску конкретного найменування продукції, кількість матеріалів конкретного найменування за договором.

Ø облікова — пов'язана з функціями оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку і відбиває господарські процеси які вже здійснилися, а також фактичний стан.

Ø нормативна — пов'язана з функцією підготовки виробництва. Вона регламентує витрати матеріальних та трудових ресурсів, рівень запасіві заділів. Наприклад, норми витрати матеріалу на виріб.

Ø цінова — включає ціни, тарифи, розцінки (ціни можуть бути планові, фактичні, договірні, прейскурантні, відпускні, рптові, роздрібні).Ø довідкова — призначена для деталізації процесів, розшифрування і доповнення різними відомостями. Наприклад, найменування і адреса підприємства.

Ø таблична — містить коефіцієнтні величини. наприклад, розмір податку з оподаткованої суми заробітку.

Економічна інформація є предметом автоматизованого оброблення.

За технологією оброблення економічну інформацію поділяють на види:

Ø первинна — інформація, що надходить до об'єкта. Первинна інформація —це інформація яка виникає на початковій стадії процесу управління. Вона уявляє собою сукупність початкових даних, які необхідні для рішення задач;

Ø внутрішня — інформація, що виникає в процесі господарської діяльності об'єкта;

Ø зовнішня — інформація, що виникає за межами об"єкта;

Ø змінна — інформація, що характеризується зміною своїх значень при кожній її реєстрації. Використовується в одному циклі оброблення.

Ø умовно-стала — інформація, що зберігає свої значення протягом тривалого часу;

Ø необроблена — інформація, що в незмінному вигляді переходить із вхідної у вихідну.

Ø вхідна — інформація, що вводиться до оброблення;

Ø похідна — інформація заново створена;

Ø проміжна —інформація, що надходить для чергового оброблення. Проміжна інформація характеризується тим, що містить результати розрахунків, що використовуються надалі для наступних розрахунків;

Ø вихідна —видається наприкінці оброблення, як кінцевий результат. Вихідна інформація утворюється як результат рішення задач і використовується для управління об'єктом і прийняття управлінських рішень.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...