Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття інформаційних технологій та їх класифікація 

Створення і функціонування інформаційних систем в управлінні тісно пов’язане з розвитком інформаційної технології – головною складовою частини АІС.

Інформаційна система по своєму складу нагадує підприємство по переробці даних і виробництву вихідної інформації.

Як і в будь-якому процесі в інформаційній системі присутня технологія перетворення даних в результативну інформацію.

Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) - системно організована для рішення задач управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на базі застосування розвитого програмного забезпечення, використовуючи засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також засобів, за допомогою яких інформація пропонується клієнтам.

Сучасна інформаційна технологія орієнтована на застосуванні найширшого спектру технічних засобів електронно-обчислювальних машин і засобів комунікацій. На її основі створені і створюються обчислювальні системи і мережі різних конфігурацій не тільки для накопичення, зберігання, переробки інформації, але й максимального зближення термінальних улаштувань до робочого місця спеціаліста та для підтримки прийняття рішення керівника.

Основу нової інформаційної технології складають розподілена обчислювальна техніка, "дружнє" програмне забезпечення і розвинуті засоби комунікації. Принципова відміна нової інформаційної технології складається не тільки в автоматизації процесів зміни форми і місцезнаходження інформації, але і в зміні її змісту.

І сьогодні можна говорить про забезпечуючі ІТ і функціональні ІТ.

Забезпечуючі ІТ – технології обробки інформації, які використовуються як інструмент в різних предметних областях для рішення різних задач.

Функціональні ІТ – представляють модифікацію забезпечуючих ІТ, при якій реалізуються, будь яка з предметних технологій. Наприклад, в арсеналі облікового процесу можуть знаходитися, як забезпечуючі технології (наприклад, текстові і табличні процесори), так і спеціальні функціональні технології (табличні процесори, СУБД, експертні системи, реалізуючі предметні технології).

Інформаційні технології можна класифікувати по ряду ознак:

Ø по способу реалізації в АІС;

Ø по ступеню охоплення задач управління;

Ø по класу реалізуючих технологічних операцій;

Ø по типу користувацького інтерфейсу;

Ø по способу побудови мережі;

Ø по обслуговуючим предметним областям

Однією з сучасних тенденцій розвитку інформаційних техноло­гій є напрямок технології "клієнт—сервер". Цей підхід втілюється у технології зв'язування і впровадження об'єктів (ОLЕ), організації локальних мереж і сітьових операційних систем, у глобальних мережах типу Internet, в архітектурі систем керування базами даних, в архітектурі пакетів прикладних програм.Архітектура системи керування базою даних (СКБД) типу "клі­єнт—сервер" передбачає розміщення клієнтської частини СКБД на робочій станції, а серверної — на комп'ютері — сервері баз даних. Робоча станція надсилає на сервер запити на одержання інформації. Ці запити обробляються на сервері серверною частиною СКБД і ре­зультати повертаються на робочу станцію. Така технологія є проду­ктивною через мінімізацію обсягу інформації, яка передається по мережі, краще забезпечує захист інформації від несанкціонованого доступу і цілісність даних.

Як серверна частина СКБД найчастіше вибирається потужна СКБД класу Місrоsoft SQL Server, Oracle, Informix з розвиненими можливостями захисту даних, розвиненою мовою програмування, здатна працювати з розподіленою базою даних. Як клієнтська час­тина використовуються прикладні програми на FохРrо, Ассеss або інших засобах, здатні звертатися до сервера із запитами через ін­терфейс ОDВС.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...