Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обчислювальні системи та мережіУ розвитку технології оброблення інформації на ПК можна виділити два етапи: автономне використання ПК та етап їх об'єднання — створення обчислювальних мереж і на їх основі — мережних інформаційних технологій.

Мережні технології дали змогу створювати геосистеми для доступу до світових сховищ інформації.

За рангом обчислювальні мережі можна поділити на локальні (ЛОМ), або LAN-мережі в межах підприємства, організації та глобальні, або WAN-мережі абонентів, які з'єднують країни, континенти.

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) дає змогу розподіляти сітьові ресурси за допомогою певної топології, способу множинного доступу, протоколів зв'язку і сітьової операційної системи.

Широке розповсюдження персональних ЕОМ та апаратури від­даленого зв'язку, а також процеси децентралізації управління ви­робництвом, що відбуваються, зумовлюють впровадження розподі­леної обробки даних, яка забезпечує прискорення обробки даних, безпосередню участь виконавців у процесі управління та ефективне задоволення інформаційних потреб управлінського персоналу. З впровадженням розподіленої обробки відбувається зниження витрат на утримання обчислювальної системи, підвищення її гнучкості та життєздатності. Розподілена обробка даних неможлива без модуль­ної структури ІС, що полегшує її створення та оновлення.

Мережевий інтерфейс інформаційної технології надає користувачу засоби теледоступу к територіально розподіленим інформаційним і обчислювальним ресурсам завдяки розвинутими засобам зв’язку. Це дозволяє широко використовувати автоматизовані інформаційні технології та робить їх багатофункціональними.

В сучасний час спостерігається тенденція до об’єднання різних типів інформаційних технологій в єдиний комп’ютерно-технологічний комплекс. Він має назву інтегрованого.

Особливе місце в ньому належить засобам комунікації, які являються основою створення різноманітних мережених варіантів автоматизованих інтегрованих технологій:

Ø локальні;

Ø багаторівневі;

Ø розподілені;

Ø глобальні обчислювальні мережі;

Ø електронна пошта;

Ø цифрові мережі інтегрованого обслуговування.

Підвищення вимог до оперативності інформаційного обміну та управління швидкої обробки інформації привело до створення не тільки локальних, але й багаторівневих і розподілених систем організаційного управління об’єктами.

Її інформаційне забезпечення реалізує мережі автоматизованих банків даних, які будуються із врахуванням організаційно-функціональної структури багаторівневого економічного об’єкту, комп’ютерного ведення інформаційних масивів.

Цю проблему в нових інформаційних технологіях вирішують розподілені системи обробки даних з використанням каналів зв’язку для обміну інформацією між базами даних різних рівнів.

У багаторівневих і розподілених комп’ютерних інформаційних системах організаційного управління успішно вирішуються проблеми оперативної роботи з інформацією, аналіз економічних ситуацій при розробці і прийняті управлінських рішень, вчасності створені АРМ спеціалістів надають можливості користувачу працювати в діалоговому режимі, оперативно вирішувати поточні задачі, зручно вводити дані, вести контроль, обробку інформації, визначати достовірність результатної інформації, виводити і передавати по каналам зв’язку.

Таким чином, нові інформаційні технології – основа переходу суспільного розвитку до інформаційної епохи в світовому масштабі.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...