Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського облікуРозглянемо основні класи бухгалтерських програм.

Ведення журналу господарських операцій і складання бухгалтерських звітів. Основна задача даного класу — одержання повного комплекту форм зовнішньої звітності, вихідними даними для яких є бухгалтерські проводки. Програми даного класу є основою АРМ головного бухгалтера, не вимогливі до технічних засобів, прості в обслуговуванні, відносно дешеві. У цих програмах виконується настроювання структури плану рахунків, довідників аналітичного обліку, модифікація форм зовнішньої звітності.

На основі мови запитів виконується фільтрація і вибірка даних бухгалтерських проводок із загального облікового реєстру тощо.

Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку.

Це широко розповсюджений клас бухгалтерських програм, за допомогою яких можуть створюватися КСБО підприємств будь-якого масштабу, що використовують різноманітні інформаційні технології. Містить:

Ø Систему програмування для створення чи модифікації програмних компонентів КСБО і їхнього налагодження;

Ø Конструктори (дизайнери) об'єктів КСБО (інтерфейсу користувача, звітів, екранних форм, довідників);

Ø Прототипи об'єктів і КСБО в цілому — «типові конфігурації»;

Ø Модуль настроювання (конфігурирования) об'єктів КСБО.

Ø Мови запитів високого рівня;

Ø Інформаційні технології інтеграції з іншими програмними продуктами, інформаційними ресурсами мережі Інтернет.

КСБО можна розглядати як «оболонку», призначену для наповнення об'єктами, що створюються за допомогою інструментальних засобів, програми орієнтовані на фахівців, що здійснюють розробку і супровід КСБО, а також на кваліфікованих користувачів. Інструментальні засоби КСБО достатні для її модифікації і розвитку.

Даний клас програмних засобів застосовується за умови:

Ø Типова конфігурація КСБО цілком відповідає потребам автоматизації;

Ø Кваліфікація користувачів, здатних ефективно використовувати інструментальні засоби, досить висока;

Ø Забезпечення супроводження програмного продукту, відновлення типових компонентів (форм зовнішньої звітності, класифікаторів і довідників, стандартних алгоритмів розрахунків і т.п.), випуск нових типових конфігурацій.

До цього класу можна віднести всі різновиди «1С:Бухгалтерія», «Фінанси без проблем», «Інфо-Бухгалтер» «Турбо-Бухгалтер» і ряд інших розробок.

Інтегрована бухгалтерія для малих підприємств.

КСБО в повному складі облікових функцій реалізована на єдиній централізовано зберігаємої БД; розподілена обробка даних, як правило, не підтримується. Обробка облікової інформації здійснюється від первинних облікових документів. Виконується настроювання робочого плану рахунків, довідників аналітичного обліку, вибираються алгоритми облікової політики (метод списання собівартості, методи амортизації й ін.). Маються досить зручні прості для кінцевих користувачів інструментальні засоби і засоби настроювання:Ø Константи, що впливають на алгоритми роботи програми.

Ø Генератор екранних форм.

Ø Генератор звітів.

Ø Мова запитів високого рівня.

Захист БД, санкціонований доступ, адміністрування БД реалізуються в спрощеному виді.

Особливість програмних засобів даного класу — «монолітність» функції КСБО в одному АРМ бухгалтера. Число користувачів таких КСБО, як правило невелике. Для простоти експлуатації і супроводу програми встановлюються на одному комп'ютері; при наявності декількох комп'ютерів інформаційний обмін між ними можливий за допомогою проміжних носіїв у режимі експорт/імпорт чи проводок по мережі. При цьому підсумкова обробка облікових даних і формування бухгалтерських звітів виконується на центральному комп'ютері.

Область доцільного застосування таких програм це малі і невеликі середні підприємства, обсяг облікової роботи яких не великий, чисельність бухгалтерів — 1-3 чоловік. Типовими представниками програм даного класу є розробки фірм «Парус» старих версій, «БЭСТ2+» («Інтелект-Сервіс»), «Інфін», програми «Інтегратор» і ін.

Комплексний бухгалтерський облік для середніх і великих підприємств. Комплексна КСБО це — набір функціональних АРМ, що працюють на централізовано збереженої БД у мережі. Комплексні КСБО відрізняються від набору ізольованих АРМ, насамперед, принципом системності, що вимагає виконання наступних умов:

Ø Єдиний план рахунків.

Ø Єдина облікова політика.

Ø Загальносистемна нормативно-довідкова інформація (класифікатори, типові форми документів, довідники аналітичного обліку).

Ø Одночасність облікових періодів для різних АРМ.

Ø Твердий регламент функціонування окремих АРМ і взаємодії АРМ один з одним.

Такі системи мають, як правило, галузеву орієнтацію (торгівля, виробництво, бюджетна сфера). Склад і функції окремих АРМ можуть набудовуватися на специфіку об'єкта керування. Кожен АРМ має функціональну повноту, функції не дублюються по різним АРМ, що можуть працювати як у комплексі з іншими АРМ, так і незалежно.

Склад функцій конкретних АРМ орієнтований на організаційні одиниці керування в складі бухгалтерій — ділянки бухгалтерського обліку. Для КСБО виконується спочатку загальносистемне настроювання, а потім для кожного АРМ — внутрішнє настроювання наступних параметрів:

Ø шаблонів проводок для типових господарських операцій;

Ø форм уведення для первинних облікових документів і відповідних їм проводок;

Ø значень параметрів типових алгоритмів розрахунків (податків, сум проводок, амортизаційних відрахувань і інших).

Для кожного функціонального АРМ може створюватися своя нормативно-довідкова інформація, але при цьому рівень загальносистемної інформації є визначальним.

Основна умова застосування комплексної КСБО — синхронізація облікових періодів у різних АРМ. Для цього використовуються організаційні і програмні методи.

Комплексні КСБУ мають адміністраторів системи й окремих підсистем, що надають санкціонований доступ користувачам до АРМ, пунктам меню; виконують створення архівних копій БД, відновлення БД з архіву, обмін даними з іншими програмними системами й інші функції.

Типовий склад АРМ комплексної КСБО:

1. АРМ головного бухгалтера — нормативно-довідкове забезпечення КСБО, ведення плану рахунків, робота з обліковим регістром — книгою господарських операцій, автоматизація фінансового обліку і звітності. Книга господарських операцій формується у функціональних АРМ, використовується як джерело для формування бухгалтерської звітності.

2. Облік основних засобів і нематеріальних активів — система автоматизації обліку наявності і руху основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових і капітальних вкладень.

3. Облік матеріальних (виробничих) запасів — система автоматизації обліку наявності і руху ТМЦ на складі, вартісного обліку матеріальних запасів, обліку списання матеріалів по статтях витрат, формування собівартості матеріалу при списанні по методах FIFO, LIFO і середньозваженому, обліку малоцінних і швидкозношувальних предметів.

4. Система обліку руху товарів і готової продукції на складі у вартісному і кількісному вираженні. Калькуляція цін товарів (готової продукції) відповідно до моделі ціни, розрахунок собівартості при списанні товарів по методах FIFO, LIFO і середньозваженому, облік замовлень покупців, контроль за їхнім проходженням, відвантаженням і оплатою.

5. Облік касових операцій — система автоматизації обліку касових операцій у карбованцях і валюті, обліку розрахунків з підзвітними особами, обліку депонентів.

6. Облік банківських операцій — система автоматизації обліку банківських операцій у карбованцях і валюті, взаємодія із системами «клієнт-банк», що працюють у комунікаційному форматі.

7. Облік розрахунків з покупцями/постачальниками — система автоматизації обліку операцій по розрахунках з покупцями/постачальниками, що підтримує різні варіанти оплат і відвантажень.

8. Облік витрат на виробництво — система автоматизації пооб"ектного обліку і формування собівартості продукції.

9. Облік праці і заробітної плати — система автоматизації розрахунку оплати праці, ведення карток персонального обліку, особових рахунків і табелів робочого часу.

Ядром комплексної КСБО є АРМ головного бухгалтера, що працює з єдиним обліковим регістром бухгалтерських проводок, використовуючи його для формування звітів і вихідних форм фінансової звітності.

Як правило, функції комплексних КСБО ширше чисто бухгалтерських. Так, додатково ведеться для розрахунку зарплати облік кадрів, для обліку руху товарно-матеріальних цінностей — керування продажами, керування закупівлями. У ряді систем зроблений акцент на електронний документообіг і сполучене з цим діловодство. Таким чином, КСБО забезпечують реалізацію як фінансового, так і управлінського обліку, оперативного обліку, статистичного обліку і звітності. Такі КСБО наближаються до ІС масштабу підприємства що включають наступні модулі: «Керування продажами», «Керування закупівлями», «Торговий зал» тощо.

Типовими представниками систем даного класу є розробки фірм «Інтелект-Сервіс» (БЭСТ-4, БЭСТ Рго), «Компас» («Компас Гігант»), Ай-Ти (комплекс програмних продуктів «БОС»), «Атлант-Информ» («Галактика»)тощо.

 

 

Контрольні питання

 

1. АРМ спеціаліста. Що забезпечує створення АРМ?

2. Поняття автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) та їх класифікація.

3. Забезпечуючі та функціональні інформаційні технології. Навести приклад.

4. Класифікація інформаційних технологій по класу реалізуючих технологічних операцій та по типу користувацького інтерфейсу.

5. Класифікація інформаційних технологій по способу реалізації в системі управлінської інформації та за ступенем охоплення задач управління.

6. Класифікація інформаційних технологій по способу побудови мережі та по обслуговуючим предметним областям.

7. Експертні системи. Напрями їх розвитку.

8. Пакетний режим роботи. Діалоговий режим роботи.

9. Інформаційні мереживі технології.

10. Технологія застосування електронного документообігу.

11. Технологія “клієнт-сервер”. Моделі реалізації цієї технології.

12. Глобальні інформаційні мережі.

13. Основні етапи реалізації нейромережевих технології при розв’язанні прогнозних задач.

14. Технологія мультимедіа.

15. Автоматизовані банки даних (БнД), їх особливості.

16. Інформаційні бази даних (БД), їх особливості.

17. Бази знань. Їх призначення.

18. Система управління базами даних (СУБД). Напрями застосування професіональних СУБД.

19. Методи захисту інформації від несанкціонованого доступу.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...