Главная Обратная связь

Дисциплины:


АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВОблік основних засобів і нематеріальних активів

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначаються положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” , затверджений Наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 р. №92. Норми ПБО застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).

ПБО 7 “Основні засоби” набув чинності з 1 липня 2000 р.

Згідно з ПБО 7 основні засоби — матеріальні активм, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший зарік).

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби поділяються на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які в свою чергу келасифікуються за такими групами (табл. ):

 

Класифікація основних засобів згідно ПБО 7

Таблиця

Основні засоби Інші необоротні матеріальні активи
101 Земельні ділянки 102 Капітальні витрпти на поліпшення земель 103 Будинки, споруди та передавальні пристрої 104 Машини та обладнання 105 Транспортні засоби 106 Інструменти, прилади, інвентар(меблі) 107 Робоча і продуктивна худоба 108 Багаторічні насадження 109 Інші основні засоби 111 Бібліотечні фонди 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 113 Тимчасові (нетитульні) споруди 114 Природні ресурси 115 Інвентарна тара 116 Предмети прокату 117 Іншінеоборотні матеріальні активи

 

Рахунок 10 “Основні засоби” призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах лізингу об”єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об”єкту окремо.

Рахунок “Основні засоби” кореспондує:

 

Рахунок 10 «Основні засоби»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
15 «Капітальні інвестиції» 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 41 «Пайовий капітал» 42 «Додатковий капітал» 46 «Неоплачений капітал» 48 «Цільове фінансування і цільові надход- ження» 53 «Довгострокові зобов»язання з оренди» 71 «Інший операційний дохід» 73 «Інші фінансові доходи» 74 «Інші доходи» 13 «Знос необоротних активів» 16 «Довгострокова дебіторська заборго- ваність» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 42 «Додатковий капітал» 84 «Інші операційні витрати» 85 «Інші затрати» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 97 «Інші витрати» 99 «Надзвичайні витрати»  

 Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об»єкта цих активів.

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» кореспондує:

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
15 «Капітальні інвестиції» 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 23 «Виробництво» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 41 «Пайовий капітал» 42 «Додатковий капітал» 46 «Неоплачений капітал» 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 53 «Довгострокові зобов»язання з оренди» 71 «Інший операційний дохід» 72 «Інші фінансові доходи» 74 «Інші доходи»   13 «Знос необоротних активів 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 38 «Витрати майбутніх періодів» 42 «Додатковий капітал» 84 «Інші операційні витрати» 85 «Інші затрати» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 97 «Інші витрати» 99 «Надзвичайні витрати»  

 

Основними задачами обліку основних засобів є:

Ø визнання основних засобів;

Ø придбання та первісна оцінка основних засобів;

Ø подальші витрати, пов”язані з експлуатацією основних засобів;

Ø амортизація основних засобів;

Ø переоцінка основних засобів;

Ø вибуття основних засобів;

Ø розкриття інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...