Главная Обратная связь

Дисциплины:


Автоматизація обліку виробничих запасів та МШП засобами універсального програмного продукту 

Контур бухгалтерського обліку управлінської інформаційної системи “Галактика” складається з таких модулів рис.

 
 


Ці модулі забезпечують зв’язок бухгалтерського і оперативного модулів; ведення касових і розрахунково-бухгалтерських операцій; облік МЦ та МШП; розрахунок зарплати, облік основних засобів і нематеріальних активів; ведення Головної книги і формування балансу; проектування бухгалтерської та економічної звітності довільної форми.

Модуль “Облік МЦ” (“Матеріальні цінності”) забезпечує: облік наявності і руху МЦ; оформлення прибуткових (видаткових) ордерів; оформлення накладних на внутрішнє переміщення; розрахунок поточних залишків МЦ; інвентаризацію і дооцінку МЦ; складання звітів про нпявність і рух МЦ; виконання контролю прострочених партій, неліквідованих дефіцитів.

Основними функціями цього модуля є:

Ø документи (прибутковий ордер, видатковий ордер, картка складського обліку, накладна на внутрішнє переміщення, накладна склад-роздрібна торгівля, накладна МШП, акти);

Ø операції (формування накладних на внутрішнє переміщення, інвентаризація, дооцінка МЦ, поточні залишки, розрахунок початкових залишків, інші);

Ø звіти (складська відомість, наявність, рух).

Окремою категорією МШП є спеціальний та форменний одяг, для автоматизації обліку якого в “Галактиці” пропонується спеціальний модуль. Він призначений для автоматизованого ведення обліку наявності та видачі спецодягу працівникам підприємства.

Модуль “Спецодяг” є складовою частиною контура “Бухгалтерський облік” і функціональним доповненням до модуля “”Облік МШП” (“Малоцінка”). Цей модуль доцільно використовувати на підприємстві, коли з “Галактикою” працюють одночасно кілька бухгалтерів і потрібно забезпечувати їх тісну інформаційну взаємодію (рис.).


 
 

 


Модулі “Малоцінка” та “Спецодяг” мають спільну картотеку МШП (СФО) і їх облік часто виконується за допомогою однакових господарських операцій. Засобами модуля “Малоцінка” проводяться операції з їх оприбуткування, внутрішнього переміщення тощо.

 

Модуль «Матцінності» забезпечує контроль залишків МЦ і формування витратних складських ордерів. Після передачі МЦ в “Малоцінку (СФО)” усі операції з обліку МШП (СФО) виконуються модулем “Малоцінка (СФО)”.

Дані про операції із модуля “Малоцінка (СФО)” надходять до модуля “ГоспОперації”, де на їх основі формуються бухгалтерські проводки. На підставі відомостей із модуля “ГоспОперації” засобами модуля “Баланс, бухзвітність” формуються єдиний баланс та конкретна бухгалтерська звітність.Розглянемо фунціональні можливості модуля “Спецодяг“ (рис.). Усі операції цього модуля умовно розділяють на дві частини:

Ø МШП-операції – загальні операції для МШП та СФО;

Ø СФО-операції – застосовуються тільки для СФО.

 

 

 


До загальних для МШП та СФО операцій відносять:

· оприбуткування;

· переведення МШП з катеогорії МЦ;

· внутрішнє переміщення;

Спеціальні операції модуля “Спецодяг” дозволяють вести персоніфікований облік:

· видача СФО працівнику (з оформленням вимоги);

· повернення СФО;

· планове і позапланове списання СФО з працівника;

· переведення працівника в інший підрозділ;

· звільнення працівника і розрахунки з ним.

Записи про оприбуткування та витрати в результаті операцій з СФО заносяться в картку обліку СФО. За кожним оприбуткуванням формується окремий запис.

Операції з СФО класифікують за такими ознаками:

Ø приходні операції:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...