Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація автоматизованого обліку готової продукції та її реалізаціїОсновними завданнями автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації є:

Ø документування операцій з обліку готової продукції;

Ø ведення інформаційної бази про надходження готової продукції із виробництва;

Ø визначення стану запасів готової продукції;

Ø перевірку виконання планів по відвантаженню і реалізації продукції;

Ø визначення фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг.

Задачі обліку товарів забезпечують автоматизований підрахунок товарів на складах, в місцях їх продажу, реалізації товарів покупцям. А накопичені в системі дані уможливлюють аналіз показників з обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в розрізі аналітичної інформації, що є необхідним для вирішення задач управлінського обліку та прийняття управлінських рішень.

Автоматизація задач з реалізації продукції одночасно забезпечує і контроль надходження від покупців платежів за відвантажену їм продукцію; облік реалізації в необхідних цінах; визначення податку на добавлену вартість для віднесення в бюджет; розподіл позавиробничих витрат, пов’язаних зі збутом продукції; формування бухгалтерських записів по реалізації продукції. В ній зацікавлені також відділ маркетингу та керівництво підприємства.

На практиці вони вирішуються завдяки застосованню різних варіантів побудови та функціонування інформаційної системи обліку готової продукції та її реалізації. Особливості цієї ІС залежать від виду діяльності та розміру підприємства, його оранізаційної структури, документообігу, використання мережевої обробки даних тощо. У вирішенні задач обліку готової продукції та її реалізації приймають участь такі основні учасники інформаційного обміну (рис.), які можуть автоматизувати обробку своїх даних автономними програмними продуктами (самостійними модулями).

 

 
 

 

 


Зустрічається використання таких програмних рішень, які забезпечують облік готової продукції, її відвантаження і реалізації у відділі маркетингу (комерційному відділі) та в бухгалтерії.

Програмний модуль відділу маркетингу забезпечує облік надходження на склад та відвантаження із складу готової продукції та уможливлює отримання інформації про її наявність на складі, про виконання договорів, про виписані рахунки-фактури. Він виконує такі функції, як організація і ведення картотеки складського обліку, відвантаження готової продукції, рекламацій, виконання договорів, а також друк реєстрів та сервіс.

В бухгалтерії виконують вирішення задачі “Відвантаження та реалізаці”, друк машинограм, ведення довідників та сервіс. Цей модуль може функціонувати автономно або в комплексі з іншими. Вхідна інформація формується на місці виникнення у відділі маркетингу і передається в бухгалтерію в електронному вигляді. На її підставі виписуються рахунки-фактури, які також можуть сформовані і при введенні відповідної інформації з клавіатури.В умовах функціонування корпоративних інформаційних систем для обліку готової продукції, її відвантаження і реалізації можуть пропонуватися різні рівні програмних рішень, які забезпечують вирішення цих задач в регламентному режимі та режимі запиту, отримання результатної інформації відповідно в повному обсязі у вигляді машинограм чи у вигляді її окремих фрагментів на дисплеї або машинограмі.

Автоматизація складського обліку забезпечує отримання:

Ø даних аналітичного обліку залишків готової продукції та її надхоження на склад в натуральному й вартісному виразі;

Ø даних про випуск готової продукції для прийняття управлінських рішень;

Ø даних про фактичну собівартість іншого приходу і витрат готової продукції.

Ці задачі можуть вирішуватися завдяки використанню окремого модулю, або входити до складу програмного комплексу з обліку готової продукції та її реалізації.

На складі головне меню програми може передбачати такі функції (рис.):

 

 

 


Початком роботи з системою є формування нормативно-довідкової інформації у вигляді довідників: номенклатура-цінник готової продукції; зовнішніх організацій; текстових постійних; договорів на постачання готової продукції; користувачів; торгових націнок. При виборі конкретного довідника система показує його структуру.

Формування в системі номенклатури продукції та її кількості здійснюється через “Картку обліку готової продукції”, куди бухгалтер спочатку пореквізитно вводить залишки по кожному номенклатурному номеру на дату внесення, а потім через автоматизоване створення відповідних первиних документів в картці відображається надходження готової продукції на склад або її відвантаження з визначенням залишку по кожному номенклатурному номеру.

Автоматизоване формування первинних документів при необхідності може передбачати їх друкування.

Відвантаження готової продукції зі складу супроводжується формуванням і випискою рахунку-накладної на відпуск готової продукції, який разом з відповідною нормативно-довідковою інформацією є підставою для складання та друкування платіжної вимоги-доручення. Рахунки-накладні автоматично заносяться у Книгу реєстрації рахунків-накладних, в якій вказується коли була відвантажена продукція та зроблена оплата.

Функція “Ведення інформаційної бази” уможливлює копіювання інформації для архівного збереження, відновлення, перезапису в інші модулі бухгалтерського обліку.

Функція “Вихідна інформація” передбачає формування Відомості руху готової продукції на складі в номенклатурному розрізі, Відомості аналітичного обліку, Відомості аналізу відвантаження готової продукції.

Інформаційна база цієї ділянки обліку передбачає використання такої основної нормативно-довідкової інформації:

Ø довідник номенклатура-цінник готової продукції (група готової продукції, номенклатурний номер, марка, найменування готової продукції, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру в національній грошовій одиниці й в іноземних валютах, синтетичний рахунок);

Ø довідник зовнішніх організацій (код зовнішньої організації, найменування організації, адреса і банківські реквізити організації);

Ø довідник текстових постійних (текст, код постійних даних);

Ø довідник договорів по постачаннях готової продукції (код фонду утримувача, код покупця, номенклатурний номер, найменування, план постачань продукції по місяцях (кількість), сума планових платежів, передбачених договором);

Ø довідник користувачів (код користувача, найменування підприємства, адреса і банківські реквізити підприємства);

Ø довідник торгових націнок (код готової продукції, відсоток чи націнок сума);

Ø довідник плану випуску продукції (структурний підрозділ, здавач готової продукції, номенклатурний номер, план випуску продукції по місяцях (кількість), плановий відсоток рентабельності);

Ø довідник рахунків бухгалтерського обліку (код підприємства, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, його найменування);

Ø довідник статей обліку (код статті, її найменування).

Виконання облікових робіт починається з формування НДІ тазаповнення вхідної інформації, представленої такими документами:

Ø рахунок-накладна;

Ø платіжна вимога-доручення;

Ø картка обліку готової продукції;

Ø квитанція про відвантаження готової продукції;

Ø Книга реєстрації рахунків-накладних.

В результаті обробки даних отримують такувихідну інформацію:

Ø Відомість руху готової продукції на складі в номенклатурному розрізі;

Ø Відомість аналітичного обліку;

Ø Відомість аналізу відвантаження готової продукції;

Ø Відомість відвантаження, відпустки і реалізації готової продукції;

Ø Відомість визначення результатів від реалізації готової продукції.

Ø Моделі рентабельності продукції.

В умовах конкурентної боротьби для підприємства особливий інтерес має процес моделювання різних сторін господарської діяльності. За наявною інформацією в базі даних та базі моделей можна проаналізувати фактичну і планову рентабельність продукції; змоделювати рентабельність продукції на майбутні періоди; внести конкретні пропозиції по організації виробництва готової продукції чи про припинення випуску нерентабельних її видів. Використовуючи інформацію бази знань, бухгалтер (керівник підприємства) отримує підказку про необхідне оптимальне управлінське рішення, яке дозволить в найкоротший термін переорієнтувати виробництво на випуск нової продукції).

 

9.3. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації засобами універсального програмного продукту

 

Розглянемо реалізацію автоматизованого складського обліку на прикладі програмного продукту X-DOOR фірми SoftTAXI. Модуль “Складський облік” рекомендується для застосування на підприємствах з номенклатурою виробів, що реалізуються, і які вимагають кількісного обліку та формування звітних документів, що характеризують рух товарів для відображення його в бухгалтерському обліку.

“Складський облік” призначений для:

Ø організованого зберігання інформації про товари та послуги;

Ø ведення роздільного обліку руху товарів по точках реалізації або підрозділах, використовуючи принцип багатоскладського обліку;

Ø ведення розрізненого обліку реалізації товарів за готівковий та безготівковий розрахунок, використовуючи як балансові рахунки бухгалтерського обліку, так і позабалансові рахунки.

“Складський облік” дозволяє:

Ø вести багатоскладський облік товарів і матеріалів;

Ø формувати багаторівневу структуру складу (група / вид / тип / товар);

Ø створювати внутрішній класифікатор товарів;

Ø зберігати і оперативно відслідковувати інформацію про усі партії товарів, що надійшли, з урахуванням сроку реалізації;

Ø зберігати по кожному товару норму запасу і формувати на її основі дані про фактичний залишок звіт про умовний дефіцит;

Ø прискорити і спростити процедуру відображення приходу і витрат товарів в карточці, використовуючи шаблон введення;

Ø формування комплекту звітних документів, всебічно характеризуючих рух товаро-матеріальних цінностей;

Ø автоматизувати міжскладські переміщення;

Ø в автоматичному режимі виконувати відвантаження товарів зі складу по виписаних за період накладних;

Ø відмітити операцію приходу та відвантаження товару зі складу;

Ø здійснювати вибракування товару з можливістю наступної реалізації за спеціальною ціною браку;

Ø автоматично формувати відпускні ціни на товари з веденням журналу призначення цін;

Ø автоматично виконувати резервування та розрезервування товарів, виписаних по рахунках.

Модуль “складський облік” формує і друкує такі звітні документи:

- зведену відомість;

- товарний звіт;

- інвентаризований опис товароматеріальних цінностей;

- умовний дефіцит;

- відомість витрат товарів;

- картку витрат за покупцями;

- картку витрат за постачальниками;

- акти затвердження цін і переоцінки;

- відомість товару з закінчуючимтерміном реалізації;

- оборотну відомість по постачальниках за обліковими та відпускними цінами;

- відомість залишків;

- відомість надходження товарів;

- прибутково-витратну відомість;

- карточку приходу по постачальниках;

- акт браку;

- прейскурант.

Фірма SoftTAXI пропонує також модуль “Відпск товару”, який доцільно поєднувати з модулем “Складський облік”.

Модуль “Відпск товару” призначений для автоматизації робочого місця менеджера і виконання робіт, пов’язаних з формуванням рахунків і витратних накладних з використанням різних видів відпускних цін, з створенням прайс-листів на товари та послуги.

Від дозволяє:

· вести та використовувати в роботі роздільний облік оплачених і неоплачених рахунків;

· вести і використовувати в роботі роздільний облік відвантажених і невідвантажених накладних;

· формувати відпускні ціни як довільно, так так і у вигляді націнки або скидки від будь-якої віпускної ціни;

· зберігати і використовувати при виписці дані про партнерів;

· використовувати при формуванні рахунків і витратних накладних реквізити декількох банків (розрахункових рахунків);

· використовувати пульти швидкого пошуку за фрагментом найменування партнера чи товару;

· зберігати створені документи в архівах, формувати чисті бланки рахунків і витратних накладних із заповненими реквізитами підприємства;

· визначити приналежність товару до налогової групи тощо.

“Відпуск товару” дозволяє формувати і друкувати наступні документи:

- працс-лист на товари та послуги, а також інформацію про найменування товару, його ціні з ПДВ або без нього;

- рахунки на сплату, підготовлені на основі прайс-листів, раніше виписаних рахунків або довільної інформації;

- перелік рахунків і витратних накладних за будь-який період по одному або усіх партнерах;

- перелік документів, за якими зарезервовано товар.

Контрольні запитання

1. Концептуальна модель автоматизованої обробки інформації з обліку готової продукції та її реалізації.

2. Організація та ведення інформаційної бази з обліку готової продукції та її реалізацїі.

3. Характеристика основних функцій АРМ з обліку готової продукції на складі.

4. Особливості обліку готової, відвантаженої та реалізованої продукції в бухгалтерії.

5. Технологічний процес обробки інформації.

6. Взаємозв'язок комплексу задач з обліку готової продукції та її реалізації з іншими ділянками обліку та підсистемами управлінської інформаційнної системи підприємства.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...