Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік витрат на виробництвоВ сучасних економічних умовах особливе значення має своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат на виробництво і збут продукції, а також контроль за використанням ресурсів і грошових засобів.

В обліку витрати на виробництво розрізняються:

Ø за місцем виникнення витрат;

Ø за видами продукції, робіт, послуг;

Ø за видами витрат;

Ø за способом перенесення вартості на продукцію;

Ø за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат;

Ø за календарними періодами.

Виокремлюють також:

Ø витрати виробництва, цеха, дільниці, служби;

Ø витрати на виріб, типові види виробів, групи однорідних виробів, разові замовлення; валову, товарну, реалізовану продукцію;

Ø витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції;

Ø витрати прямі, непрямі, умовно-змінні, умовно-постійні;

Ø витрати поточні, одноразові;

Ø витрати виробничі та невиробничі.

Усі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі, утворюють собівартість продукції – основний показник виробничо-господарської діяльності підприємства. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається із виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована на протязі звітного періоду, нерозподілених постійних витрат і наднормативних виробничих витрат.

Згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Затрати” до складу виробничої собівартості продукції включають:

Ø прямі матеріальні витрати;

Ø прямі витрати на оплату праці;

Ø інші прямі витрати;

Ø загальновиробничі витрати.

Облік витрат на виробництво здійснюють за допомогою методів, які відповідають вимогам і специфіці окремих виробництв, забезпечують складання достовірних калькуляцій собівартості продукції й організацію дійового контролю за зниженням виртат на виробництво.

Основні методи обліку витрат такі:

Ø по відношенню до технологічного процесу (нормативний, стандартний, позаказний, попередній);

Ø по об’єктах калькуляції (облік по деталях, вузлах, виробах, процесах, переділах, виробництвах, заказах);

Ø по способу збору інформації, який забезпечує контроль за витратами (метод попереднього контролю і нормативний метод).

Розрахунок собівартості одиниці окремих видів продукції або робіт і всієї товарної продукції називається калькуляцією. На практиці застосовують планову, кошторисну, нормативну і фактичну калькуляції.

На підприємствах для обліку витрат на виробництво продукції використовують рахунок 23 “Виробництво”. Він призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), а також для обліку на окремих субрахунках витрат.За дебетом цього рахунку відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та витрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом – суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт та послуг.

Аналітичний облік по рахунку 23 “Виробництво” ведеться за видами виробництва, за статтями витрат і видами або групами продукції, що випускається. На великих підприємствах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

Рахунок 23 “Виробництво” кореспондує:

Рахунок 23 «Виробництво»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
13 «Знос необоротних активів» 20 «Виробничі запаси» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 22 «МШП» 23 «Виробництво» 24 «Брак у виробництві» 25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с.г.виробництва» 28 «Товари» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 71 «Інший операційний дохід» 80 «Матеріальні витрати» 81 «Витрати на оплату праці» 82 «Відрахування на соціальні заходи» 83 «Амортизація» 84 «Інші операційні витрати» 91 «Загальновиробничі витрати» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 15 «Капітальні інвестиції» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 22 «МШП» 23 «Виробництво» 24 «Брак у виробництві» 25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с.г.виробництва» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 79 «Фінансові результати» 80 «Матеріальні витрати» 84 «Інші операційні витрати» 85 «Інші затрати» 90 «Собівартість реалізації» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 99 «Надзвичайні витрати»

 

В бухгалтерському обліку витрати групують за економічними елементами(рис.), та узагальнюють інформацію на відповідних рахунках.

 
 

 


Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період використовують рахунок 80 “Матеріальні витрати” та відповідні субрахунки (табл.). За дебетом рахунку 80 “Матеріальні витрати” відображаються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом – списанняна рахунок 23 “Виробництво” прямих матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 матеріальних витра, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”. Якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Таблиця

Структура рахунку 80 “Матеріальні витрати”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Матеріальні витрати
    Витрати сировини й матеріалів
    Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів
    Витрати палива й енергії
    Витрати тари й тарних матеріалів
    Витрати будівельних матеріалів
    Витрати запчастин
    Витрати матеріалів сільгосп. призначення
    Витрати товарів
    Інші матеріальні витрати

Рахунок 80 “Матеріальні витрати” кореспондує:

Рахунок 80 «Матеріальні витрати»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
20 «Виробничі запаси» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 22 «МШП» 23 «Виробництво» 24 «Брак у виробництві» 25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с.г.виробництва» 28 «Товари» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» «Розрахунки за іншими операціями» 23 «Виробництво» 79 «Фінансові результати» 91 «Загальновиробничі витрати» 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 94 «Інші витрати операційної діяльності»  

Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період в бухгалтерському обліку введений рахунок 81 “Витрати на оплату праці” з відповідними субрахунками (табл.).

Таблиця

Структура рахунку 81 “Витрати на оплату праці”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Витрати на оплату праці
    Виплати за окладами й тарифами
    Премії та заохочення
    Компенсаційні витрати
    Оплата відпусток
    Оплата іншого невідпрацьованого часу
    Інші витрати на оплату праці

Він кореспондує:

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
47 «Забезпечення настуних витрат і платежів» 66 «Розрахунки з оплати праці»   23 «Виробництво» 79 «Фінансові результати» 91 «Загальновиробничі витрати» 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 94 «Інші витрати операційної діяльності»

Рахунок 82 “Відрахування на соціальні заходи” призначений для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи. В обліку використовують такі його субрахунки (табл.).

Таблиця

Структура рахунку 82 “Відрахування на соціальні заходи”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Відрахування на соціальні заходи
    Відрахування на пенсійне забезпечення
    Відрахування на соціальне страхування
    Страхування на випадок безробіття
    Відрахування на індивідуальне страхування

За дебетом рахунку 82 “Відрахування на соціальні заходи” відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом – списання на рахунок 23 “Виробництво” суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 – суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 82 “Відрахування на соціальні заходи” кореспондує:

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 65 «Розрахунки за страхуванням»   23 «Виробництво» 79 «Фінансові результати» 91 «Загальновиробничі витрати» 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 94 «Інші витрати операційної діяльності»

 

Рахунок 83 “Амортизація” призначено для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (табл.).

Таблиця

Структура рахунку 83 “Амортизація”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Амортизація
    Амортизація основних засобів
    Автоматизація інших необоротних матеріальних активів
    Амортизація нематеріальних активів

 

За дебетом цього рахунку відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом – списання на рахунок 23 “Виробництво” суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 – суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 83 «Амортизація»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
13 «Знос необоротних активів»   23 «Виробництво» 79 «Фінансові результати» 91 «Загальновиробничі витрати» 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 94 «Інші витрати операційної діяльності»

 

Рахунок 84 “Інші операційні витрати” використовується для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Зокрема, до інших операційних витрат включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім податків на прибуток, утрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.

За дебетом рахунку 84 “Інші операційні витрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 23 “Виробництво” витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 – виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 84 “Інші операційні витрати” кореспондує:

Рахунок 84 «Інші операційні витрати»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
10 «Основні засоби» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 12 «Нематеріальні активи» 93 «Капітальні інвестиції» 94 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 95 «Виробничі запаси» 96 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 97 «МШП» 98 «Виробництво» 99 «Брак у виробництві» 100«Напівфабрикати» 101«Готова продукція» 102«Продукція с.г.виробництва» 103«Товари» 104«Каса» 105«Рахунки в банках» 106«Інші кошти» 107«Короткострокові векселі одержані» 108«Розрахунки з покупцями та замовниками» 109«Розрахунки з різними дебіторами» 110«Резерв сумнівних боргів» 111«Витрати майбутніх періодів» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 112«Довгострокові позики» 113«Довгострокові вексклі видані» 114«Короткострокові позики» 115«Короткострокові векселі видані» 116«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 117«Розрахунки за податками й платежами» 118«Розрахунки за страхуванням» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 119«Виробництво» 120«Фінансові результати» 121«Загальновиробничі витрати» 122«Адміністративні витрати» 123«Витрати на збут» 124«Інші витрати операційної діяльності»  

Рахунок 85 “Інші затарти” забезпечує облік витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про суму податків на прибуток.

За дебетом рахунку 85 “Інші затрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 85 “Інші затрати” кореспондує:

Рахунок 85 «Інші затрати»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
10 «Основні засоби» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 12 «Нематеріальні активи» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 17 «Відстрочені податкові активи» 18 «Інші необоротні активи» 20 «Виробничі запаси» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 22 «МШП» 23 «Виробництво» 24 «Брак у виробництві» 25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с.г.виробництва» 28 «Товари» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти» 34 «Короткострокові векселі одержані» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 79 «Фінансові результати»  

 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) утворюється із виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних витрат і наднормативних виробничих витрат. Для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг використовують рахунок 90 “Собівартість реалізації” (табл.).

Таблиця

Структура рахунку 90 “Собівартість реалізації”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Собівартість реалізації
    Собівартість реалізованої готової продукції
    Собівартість реалізованих товарів
    Собівартість реалізованих робіт і послуг

 

За дебетом цього рахунку відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом – списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду – 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Рахунок 90 “Собівартість реалізації” кореспондує:

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 23 «Виробництво» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с.г.виробництва» 28 «Товари» 91 «Загальновиробничі витрати» 79 «Фінансові результати»  

Для обліку загальновиробничих витрат використовується рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”. На ньому узагальнюється інформація про:

Ø виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва;

Ø витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування.

Цей рахунок не застосовується на підприємствах торгівлі.

За дебетом рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом – щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 “Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації”.

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат. Кореспонденція цього рахунку такає:

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
13 «Знос необоротних активів» 20 «Виробничі запаси» 22 «МШП» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 80 «Матеріальні витрати» 81 «Витрати на оплату праці» 82 «Відрахування на соціальні заходи» 83 «Амортизація» 84 «Інші операційні витрати» 23 «Виробництво» 90 «Собівартість реалізації»  

Адміністративні витрати складають витрати на управління підприємством і витрати невиробничого призначення. В собівартість внутрішньозаводських (міжцехових) замовлень, а також в собівартість забракованої продукції адміністративні витрати не включаються.

За дебетом рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінасові результати”.

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов’язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Цей рахунок кореспондує:

Рахунок 92 «Адміністративні витрати»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
13 «Знос необоротних активів» 20 «Виробничі запаси» 22 «МШП» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с.г.виробництва» 28 «Товари» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 80 «Матеріальні витрати» 81 «Витрати на оплату праці» 82 «Відрахування на соціальні заходи» 83 «Амортизація» 84 «Інші операційні витрати» 79 «Фінансові результати»  

Для аналізу витрат на збут в бухгалтерському обліку використовується рахунок 93 “Витрати на збут”. По дебету цього рахунку відображаються суми визнаних витрат на збут, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінасові результати”.

До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продацям, тоговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Рахунок 93 “Витрати на збут” кореспондує:

Рахунок 93 «Витрати на збут»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
13 «Знос необоротних активів» 20 «Виробничі запаси» 22 «МШП» 25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с.г.виробництва» 28 «Товари» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 38 «Резерв сумнівних боргів» 39 «Витрати майбутніх періодів» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 80 «Матеріальні витрати» 81 «Витрати на оплату праці» 82 «Відрахування на соціальні заходи» 83 «Амортизація» 84 «Інші операційні витрати» 79 «Фінансові результати»  

На рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” (табл.) ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунку 90 “Собівартість реалізації”, 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати” та 93 “Витрати на збут”.

Таблиця

Структура рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Інші витрати операційної діяльності
    Витрати на дослідження і розробки
    Собівартість реалізованої іноземної валюти
    Собівартість реалізованих виробничих запасів
    Сумнівні та безнадійні борги
    Витрати від операційної курсової різниці
    Витрати від знецінення запасів
    Нестачі і втрати від псування цінностей
    Визнані штрафи, пені, неустойки
    Інші витрати операційної діяльності

За дебетом цього рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 94 “Інші витрати операційної діяльності” кореспондує:

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
10 «Основні засоби» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 12 «Нематеріальні активи» 13 «Знос необоротних активів» 20 «Виробничі запаси» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 22 «МШП» 24 «Брак у виробництві» 25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с.г.виробництва» 28 «Товари» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти» 34 «Короткосрокові векселі одержані» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 38 «Резерв сумнівних боргів» 39 «Витрати майбутніх періодів» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 50 «Довгострокові позики» 51 «Довгострокові векселі видані» 60 «Короткострокові позики» 62 «Короткострокові векселі видані» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 80 «Матеріальні витрати» 81 «Витрати на оплату праці» 82 «Відрахування на соціальні заходи» 83 «Амортизація» 84 «Інші операційні витрати» 79 «Фінансові результати»  

При веденні на підприємстві рахунків класу 9 на рахунку 95 “Фінансові витрати” (табл.) ведеться облік витрат на фінансову діяльність підприємства. Така діяльність призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталів. В процесі фінансової діяльності виникають:

Ø витрати на відсотки (за користування кредитами отриманими, по облігаціях випущених, по фінансовій аренді тощо),

Ø інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позичковогокапіталу.

Таблиця

Структура рахунку 95 “Фінансові витрати”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Фінансові витрати
    Відсотки за кредит
    Інші фінансові витрати

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”. Рахунок 95 “Фінансові витрати”кореспондує:

Рахунок 95 «Фінансові витрати»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 50 «Довгострокові позики» 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 60 «Короткострокові позики» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 79 «Фінансові результати»  

В процесі фінансової діяльності підприємство може понести збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або сумісні підприємства. Облік таких втрат ведеться за методом участі в капіталі і узагальнюється на рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” (табл.).

Таблиця

Структура рахунку 96 “Витрати від участі в капіталі”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Витрати від участі в капіталі
    Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
    Втрати від спільної діяльності
    Втрати від інвестицій в дочірні підприємтсва

За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом – списання на рахунко 79 “Фінансові результати”. Рахунок 96 кореспондує:

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 79 «Фінансові результати»

На рахунку 97 “Інші витрати” (табл.) ведеться облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності.

 

Таблиця

Структура рахунку 97 “Інші витрати”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Інші витрати
    Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
    Собівартість реалізованих необоротних активів
    Собівартість реалізованих майнових комплексів
    Втрати від неопераційних курсових різниць
    Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
    Списання необоротних активів
    Інші витрати звичайної діяльності
    Виплати страхових сум та страхових відшкодувань
    Перестрахування

За дебетом субрахунків 971-977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”. Рахунок 97 кореспондує:

Рахунок 97 «Інші витрати»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
10 «Основні засоби» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 12 «Нематеріальні активи» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 15 «Капітальні вкладення» 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 18 «Інші необоротні активи» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 34 «Короткосрокові векселі одержані» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 70 «Доходи від реалізації» 76 «Страхові платежі» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 70 «Доходи від реалізації» 79 «Фінансові результати»  

На рахунку 98 “Податки на прибуток” (табл.) ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Таблиця

Структура рахунку 98 “Податки на прибуток”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Податки на прибуток
    Податки на прибуток від звичайної діяльності
    Податки на прибуток від надзвичайних подій

За дебетом рахунку відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом – включення до фінансових результатів на рахунку 79.

Рахунок 98 кореспондує:

Рахунок 98 «Податки на прибуток»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
17 «Відстрочені податкові активи» 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 79 «Фінансові результати»  

На рахунку 99 “Надзвичайні витрати” (табл.) ведеться облік втрат і витрат, пов’язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді.

 

Таблиця

Структура рахунку 99 “Надзвичайні витрати”

Номер рахунку Назва рахунку Код субрахунку Назва субрахунку
Надзвичайні витрати
    Втрати від стихійного лиха
    Втрати від техногенних катастроф
    Інші надзвичайні витрати

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлювальних роботах, вартість використання сировини та матеріалів тощо).

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом списання на рахунок 79 “Фінасові результати”.

Рахунок 99 «Надзвичайні витрати»
за дебетом з кредитом рахунків за кредитом з дебетом рахунків
10 «Основні засоби» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 12 «Нематеріальні активи» 13 «Знос необоротних активів» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 17 «Відстрочені податкові активи» 18 «Інші необоротні активи» 20 «Виробничі запаси» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 22 «МШП» 23 «Виробництво» 24 «Брак у виробництві» 25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція с.г.виробництва» 28 «Товари» 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти» 34 «Короткосрокові векселі одержані» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 65 «Розрахунки за страхуванням» 66 «Розрахунки з оплати праці» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 79 «Фінансові результати»  

Облік витрат допоміжного виробництва ведеться на рахунку 23 “Виробництво” на субрахунку“ допоміжні виробництва. Аналітичний облік ведеться окремо по кожному допоміжному виробництву.

Витрати звітного періоду, які піплягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (витрати на підготовку та освоєння нових видів продукції, на освоєння нових підприємств, виробництв, цехів тощо) обліковуються на рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”. За дебетом цього рахунку відображаються накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом – їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду. Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Облік витрат на виправлення браку виконується на рахунку 24 “Брак у виробництві”. Аналітичний облік втрат від браку ведеться за окремими структурними підрозділами, видами продукції, статтями витрат. Щомісяця втрати від браку списуються на витрати відповідного виду виробництва і включаються до собівартості тих виробів або робіт, по яких виявлений брак.

Для узагальнення інформації про наявність і рух напівфабрикатів власного виробництва на підприємствах використовується рахунок 25 “Напівфабрикати”. Цей рахунок застосовується для обліку руху напівфабрикатів всередині підприємств, які за умовами виробництва ведуть їх обособлений облік.

Завершальним етапом обліку витрат на виробництво є зведений облік або узагальнення витрат за статтями калькуляції, елементами, цехами та видами виробів (замовлень), видами послуг. Узагальнення витрат виконується в певній послідовності на підставі зведених даних, отриманих в результаті обробки первинних документів.

При рішенні задач з обліку витрат на виробництво використвуються такі дані:

Ø нарахування амортизаційних відрахувань за кодами виробничих витрат (облік основних засобів);

Ø витрати матеріальних цінностей на виробництво (облік виробничих запасів);

Ø нарахування заробітної плати по кореспондуючих рахунках (облік праці та її оплати);

Ø нарахування страхових внесків (облік праці та її оплати);

Ø утримання із заробітної плати в частині віднесення на виробничі рахунки (облік праці та її оплати);

Ø данні про витрати, віднесені на виробничі рахунки за розрахунковими операціями (обліку фінансово-розрахункових операцій);

Ø прибуткування готової продукції по складах за фактичною собівартістю (облік готової продукції, її відвантаження та реалізації);

Ø розподіл позавиробничих витрат (облік готової продукції, її відвантаження та реалізації);

Ø кількість виготовленюї продукції за видами (облік готової продукції, її відвантаження та реалізації);

Ø витрати на виробництво (зведений облік та складання звітності);

Ø фактичні витрати на капітальний ремонт(зведений облік та складання звітності);

Ø інформація про закриття виробничих рахунків (зведений облік та складання звітності).

Із управлінської інформаційної системи підприємства надходять:

Ø планова собівартість окремих виробів (підсистема управління техніко-економічним плануванням);

Ø ціни на готову продукцію (підсистема управління техніко-економічним плануванням);

Ø нормативна калькуляція виробу (підсистема управління техніко-економічним плануванням);

Ø інформація про незавершене виробництво (підсистема оперативного управління основним виробництвом);

Ø кількість виготовлених виробів (підсистема оперативного управління основним виробництвом);

Ø випуск однорідної продукції (підсистема управління допоміжним виробництвом);

Ø пробіг транспортних засобів (підсистема управління допоміжним виробництвом);

Ø інформація про брак (підсистема управління якістю продукції);

Ø кошториси на різні витрати (підсистема управління фінансами);

Ø фінансовий план (підсистема управління фінансами);

Ø норми витрат (підсистема управління технічною підготовкою виробництва).

Організація та методологія обліку витрат на виробництво регламентується відповідними нормативними документами, які діють в Україні: Закон України “Про внесення змін і доповнень в Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Затрати”; Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажнихробіт; Типове положення про склад витрат обігу і порядок їх планування та розподілу в торгівельній джіяльності; Типове положення з планування, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості; Інструкція з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства інші нормативні документи.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...