Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація автоматизованого обліку витрат на виробництвоВраховуючи вищевикладене, основними завданнями автоматизації обліку витрат на виробництво є:

Ø своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку фактичних витарат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), а також невиробничих витрат і втрат, яких припускаються на окремих ділянках діяльності підприємства;

Ø контроль за правильним використанням сировини, матеріалів, палива, енергії, фондів заробітної плати тощо, за дотриманням встановлених кошторисів витрат на ослуговування виробництва, управління, надання послуг;

Ø обгрунтування калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), правильне складання звітних калькуляцій;

Ø перевірка виконання планів по собівартості (планів кошторисів витрат) і виявлення резервів скорочення витрат;

Ø виявлення результатів по собівартості цехів та інших підрозділів підприємства;

Ø виявлення й усунення недоліків організації виробництва і матеріально-технічного забезпечення, спрямованого на максимальну економію матеріальних і трудових витрат і на підвищення продуктивності праці.

Розглянемо автоматизацію цієї ділянки обліку як складової комплексної системи управління підприємством.

Склад і зміст інформаційної бази з обліку витрат на виробництво представлений таким чином.

Основна нормативно-довідкова інформація:

Ø довідник планових відсотків непрямих витрат (стаття витрат розрахункова, стаття витрат базова, структурний підрозділ чи дільниця, кошторисна ставка) використовується при оцінці незавершеного виробництва, допоміжного виробництва, для визначення частки накладних витрат на виріб, замовлення, вид послуг.

Ø довідник нормативних витрат на деталі, вироби, замовлення, види послуг (код виробу, структурний підрозділ, стаття витрат, одиниця виміру, кількість, сума) призначений при визначенні нормативних витрат продукції (послуг).

Ø довідник припустимої кореспонденції рахунків (основний рахунок, кореспондуючий рахунок, допустимість кореспонденції рахунків (дебет/ кредит) використовується для контролю введеної інформації з погляду правильності поставлення кореспонденції проводок і для аудиторських перевірок проведених господарських операцій.

Ø довідник планової собівартості продукції (код зведеного обліку (виріб, вид послуг тощо), найменування виробу, вид послуг, стаття витрат, сума) використовується для аналізу стану фактичних даних, а також для моделювання і прогнозування витрат на виробництво.

Ø довідник причин і винуватців відхилень від норм витрат (код причин відхилень від норм, найменування причин відхилень від норм, винуватці відхилень) необхідний для ідентифікації причин і для угрупування даних для прийняття управлінських рішень.Ø довідник типових господарських операцій (структура довідника аналогічна іншим комплексам задач) використовується для автоматичного формування кореспонденції бухгалтерських рахунків.

Ø довідник підприємств;

Ø довідник структурних підрозділів тощо.

Облік витрат на виробництво є зведеною ділянкою обліку по відношенню до інших ділянок. Він базується майже на усіх документах первинного і зведеного обліку діяльності підприємства, і документація по ньому повинна забезпечувати розподіл витрат за економічними елементами, місцями виникнення, статтями та об’єктами калькуляції.

Вхідна інформація обліку витрат на виробництво являє собою сформовану на машинних носіях інформацію, що є результатом рішення задач з обліку основних засобів, запасів, заробітної плати, фінансово-розрахункових операцій, обліку готової продукції, її відвантаження і реалізації.

Вихідна інформація така:

Ø Відомість відхилень від норм фактичних витрат на виробництво використовується для контролю витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів по кожному структурному підрозділу в розрізі статей і прийняття управлінських рішень;

Ø Відомість аналітичного обліку загальновиробничих витрат (для аналізу загальновиробничих витрат по статтях за конкретний звітний період);

Ø Моделі аналізу загальновиробничих та адміністративних витрат використовуються для відображення загальновиробничих і адміністративних витрат в розрізі статей витрат, окремих замовлень, видів робіт (послуг), і забезпечують керівництво підрозділів автоматичним формуванням управлінських рішень.

Ø Відомість відхилень від норм фактичних витрат використовується для контролю й аналізу відхилень фактичних витрат матеріалів, заробітної плати у виробництві (по причинах і винуватцях) від норм.

Ø Відомість аналітичного обліку по рахунках застосовується для здійснення детального обліку, контролю й аналізу непрямих витрат.

Ø Відомість аналізу втрат від браку відображає інформацію про витрати на забраковану за звітний період продукцію і надає керівництву підприємства інформацію про втрати з початку року по конкретних об'єктах обліку.

Ø Оборотна відомість використовується для розрахунку і формування витрат, що списуються на собівартість продукції по статтях витрат, а також для визначення незавершеного виробництва.

Ø Відомість визначення фактичної собівартості готової продукції містить інформацію, що дозволяє проаналізувати і проконтролювати рух засобів і правильність віднесення витрат на відповідні об'єкти зведеного обліку, а також для аналізу господарської діяльності підприємства.

Ø Відомість загально-виробничих і адміністративних витрат уможливлює контроль за слушністю і повнотою розподілу загальновиробничих і адміністративних витрат.

Ø Моделювання витрат на виробництво забезпечує на підставі наявних фактичних даних, нормативно-довідкової інформації і бази знань здійснення розрахунку і відображення оптимального використання ресурсів, а також можливість отримання інформації про відхилення і пропоновані шляхи недопущення перевитрат по окремих статтях витрат.

Автоматизована обробка даних з обліку витрат на виробництво, за звичай, виконується після автоматизації інших ділянок обліку, і передбачає групування витрат за аналітичними і синтетичними рахунками, що забезпечується формуванням відповідних регістрів або виконанням розрахунків по окремих елементах витрат: відомостей розподілу нарахованої заробітної плати і витрат матеріалів за шифрами аналітичного обліку і синтетичних рахунках; розрахунків сум на соціальне страхування, резервів відпускних тощо.

За послідовністю виконання усі задачі обліку витрат на виробництво розподіляють на окремі комплекси:

Ø виявлення і розподіл прямих витрат;

Ø облік і розподіл комплексних витрат;

Ø облік втрат у виробництві;

Ø облік незавершеного виробництва;

Ø облік витрат основного виробництва;

Ø складання зведених регістрів;

Ø розрахунки калькуляції собівартості продукції.

Ці комплекси задач включаються до складу АРМ бухгалтера з обліку виробничих витрат відповідних рівнів (рис.).

 

 
 

 


На першому рівні АРМ бухгалтера з обліку витрат на виробництво формуються і підготовляються первинні дані, які утворюються в місцях виникнення інформації. Обліковуються витрати на виробництво в окремих підрозділах, що уможливлює організацію систематичного і своєчасного виявлення відхилень від нормальних умов, проведення оперативного обліку і внутрішнього аудиту.

На II рівні АРМ бухгалтера з обліку витрат на виробництво забезпечується контроль інформації з АРМ бухгалтера І рівня, виконуються регламентні та запитові задачі в цілому по підприємству.

АРМ бухгалтера III рівня забезпечує аналіз роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому, узагальнення зведених даних витрат на виробництво, здійснення оперативного контролю за використанням трудових, матеріальних і грошових ресурсів, організації внутрішнього аудиту.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...