Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термін розгляду запиту стосовнодоступу до офіційних документівТермін вивчення запиту щодоможливості його задоволення не має перевищувати десяти календарних днів. Протягом указаного терміну державна установа письмово доводить до відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає наданню для ознайомлення.

Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом.

Аналогічний термін розгляду встановлюється йщодо запиту про надання письмової інформації.

Відмова в задоволенні запиту доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У відмові має бути зазначено:

1) посадову особу державної установи, яка відмовляє у задоволенні запиту;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови.

Відстрочення задоволення запиту допускається в разі, якщо запитуваний документ не може бути надано для ознайомлення у місячний термін. Повідомлення про це доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У повідомленні про відстроченнямає бути зазначено:

1) посадову особу державної установи, яка відмовляє у задоволенні запиту в установлений місячний термін;

2) дату надсилання або видачі повідомлення про відстрочення;

3) причини, з яких запитуваний документ не може бути видано у встановлений Законом термін;

4) термін, у який буде задоволено запит.

Відмова й відстрочення задоволення запиту щодо надання письмової інформації здійснюються в аналогічному порядку.

Відмову або відстроченнязадоволення запиту може бути оскаржено.

У разі відмови в наданні документа для ознайомлення або відстрочення задоволення запиту запитувач має право оскаржити ці дії в органах вищого рівня. Якщо на таку скаргу дається негативна відповідь, запитувач має право оскаржити цю відмову всуді.

У разі, коли запитувач звернувся до суду, обов'язок доводити законність відмови абовідстроченнязадоволення запиту покладається на відповідача – державну установу.

Суд має право для забезпечення повноти іоб'єктивності розгляду справи запитати офіційні документи, у можливості ознайомлення з якими було відмовлено, і, вивчивши їх, прийняти рішення про обгрунтованість (або необгрунтованість) дій посадових осіб державної установи.Якщо відмову або відстрочення визнано необгрунтованою, суд зобов'язує державну установу надати запитувачеві змогу ознайомитися з офіційним документом і виносить окрему ухвалу щодо посадових осіб, які йому відмовили.

Необгрунтована відмова у наданні змоги для ознайомлення з офіційними документами або порушення визначеного термінуїї надання без поважних причин тягнуть за собою дисциплінарну або іншу відповідальність посадових осіб державних установ у порядку, встановленому законами України.Офіційні документи, подані на запити органами законодавчої, виконавчої абосудової влади України, можуть публікуватися.

Запитувачі мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо. Власник документів має право за відповідну плату виготовляти за бажанням запитувачів копії цих документів.

Не підлягає оплаті робота щодо пошуку офіційних документів.

Оскарження відмови йвідстроченнязадоволення запиту щодо надання письмової інформації здійснюється в аналогічному порядку.

Запитувачамслідповністю або частково відшкодувати витрати, пов'язані з виконанням запитів стосовнодоступу до офіційних документів інаданням письмової інформації.

Порядок оплати копій запитуваних документів встановлюється державними установами.

Кабінет Міністрів України або інші державні установи визначають порядок і розмір оплати робіт щодопошуку, збирання, підготовки, створення й надання запитуваної письмової інформації. Ця оплатане має перевищувати реальних витрат, пов'язаних з виконанням запитів.

Не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які містять:

- інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею;

- конфіденційну інформацію;

- відомості про оперативну й слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання й суду у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню абодізнанню, порушити право людини на справедливий та об'єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров'ю будь-якої особи;

- інформацію, що стосується особистого життя громадян;

- документи, що становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами й ін.), якщо вони пов'язані з розробленням напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;

- відомості, що не підлягають розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами. Установа, до якої звернуто запит, може не надавати для ознайомлення документ, якщо він містить інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі нормативного акта іншої державної установи, а та державна установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання щодо її розсекречення;

- інформацію фінансових установ, підготовлену для контрольно-фінансових відомств.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...