Главная Обратная связь

Дисциплины:


L – long double (Lf,Le)типіндегі мәндерді енгізу үшінҚарастырылған printf()функциясыменscanf()функциясының негізгі айырамашылығы – scanf()функциясының аргументтері ретінде объектілердің адрестері қарастырылады. Ол үшін Си тілінде анықтауға арналған арнайы унарлық операция &қолданылады:

&объект аты

Мысалы, name- объект аты болса, ал &name – объектінің адресі болады. Мысалға клавиатурадан k,x,y айнымалыларының мәндерін енгізу үшін келесі операторды жазуға болады:

scanf(“%d%f%f”,k,x,y);

Мысал №1.Берілген «Ұлы Абай қай жылы дүниеге келді?» деген сұраққа «1945» деп дұрыс жауап берілсе, онда «Дұрыс!» деген жауап шығарылсын; ал егер жауап дұрыс болмаса, онда «Қателестіңіз!» деген жауап шығарылсын. Бұл тапсырманы орындау үшін енгізу және шығару функцияларын қолдану керек. Программаның мәтінін келесі түрде жазуға болады:

// Сұраққа жауап берудің программасы

#include<stdio.h>

Void main ()

{

Int gyl;

Printf(“\n Ұлы Абай қай жылы дүниеге келді? \n”);

Printf(“\nСан енгізіп, <Enter> клавишасын басыңыз!”);

Scanf(“%d”,&gyl);

If (gyl==1945)

Printf(“Дұрыс!”);

Else

{

Printf(“Қателестіңіз!”);

Printf(“Абай 1945 жылы дүниеге келген.\n”);

}

Printf(“\nЕсепті аяқтау үшін <Enter> клавишасын басыңыз”);

}

Бұл программада scanf(“%d”,&gyl); енгізу функциясы қолданылған. Мұндағы %d-бүтін ондық жүйедегі санды көрсететін спецификация, ал &gyl-жылдың мәні орналасқан адресті көрсетеді.

МЫСАЛ №2.Сызықтық алгоритмнің жоғарыда қарастырылған қарапайым мысалы ретінде, Герон формуласы бойынша қабырғаларының ұзындықтары берілген үшбұрыштың ауданын табу туралы есепті шешудің программасын келесі түрде жазуға болады:

#include<stdio.h>

#include<math.h>

Void main ()

{

Double a,b,c,p,s;

Printf(“\n a=”);

Scanf(“%lf”, &a);

Printf(“\n b=”);

Scanf(“%lf”, &b);

Printf(“\n c=”);

Scanf(“%lf”, &c);

p=(a+b+c)/2;

s=sqrt (p*(p-a)(p-b)(p-c));

printf(“\n ploshad ravna: s= %f”, s);

}

Программада a,b,c параметрлерінің мәндерін енгізгенде l модификаторы қолданылды. Клавиатурадан осы параметрлердің сан мәндерін енгізіп, программаның орындалу нәтижесі алынады. Бұл жерде ескеретін жағдай – енгізілетін үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарының сан мәндері үшбұрыштың санТағы бір ескеретін жай - нақты айнымалыларды сипаттауда float типінің орнына double типін пайдаланған жөн.

10.6 Циклдік алгоритмдерді программалау.

Электрондық есептегіш машиналарды пайдаланудың тиімділігі тек жылдам орындауды қажет ететін көлмді есептеулерге байланысты есептерді шешкенде ғана артатыны белгілі. Сондықтан қайталанатын алгоритмдерді жүзеге асыратын циклдық опреаторларды қарастырған жөн.Си тілінде while, for, do қызметтік сөздермен белгіленген цикл операторлары қолданылады.

Циклдық оператор while

Циклдық оператор while қолданылғанда қайталауды ұйымдастыратын шарт өрнегі цикл денесінен бұрын жазылады. Циклдық whileоператорының жазылу түрі:

While(шарт өрнегі)

Цикл денесі

 

Циклдық оператор do

––

Whileоператорынанdoопрераторының өзгешелігі – мұнда шарт өрнегі цикл денесінен кейін жазылады. Сонымен бірге, шарт өрнегін жазғанда whileқызметтік сөзі қолданылады. Сонымен, циклдық doоператоры келесі түрде жазылады:

Do

цикл денесі

while(шарт өрнегі);

 

10.6.3.Циклдық оператор forкелесі түрде жазылады:

For (өрнек 1; шарт өрнегі2; өрнек 3)

Цикл денесі

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...